Protokoll - Oslo kommune

Comments

Transcription

Protokoll - Oslo kommune
Bydelsutvalget Gamle Oslo
Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Platous gate 16
Telefon. 02180
Internett: www.bgo.oslo.kommune.no
PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGET
20.01.15 kl. 17.00 – 17.20
Bydelsadministrasjonen, Platous gate 16
Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje
Åpen halvtime:
Til stede:
Silje Winther AP, leder
Joakim Dyrnes (SV), nestleder
Arild Furuseth (H),
Runhild Gammelsæter (V)
Observatør:
Kjell Johansen (FrP)
Alto Braveboy (MDG)
Forfall:
Alto Braveboy (MDG)
Marit Halse (Rødt)
I stedet møtte:
Ragnhild Pedersen (MDG)
Fra administrasjonen:
Lasse Østmark, bydelsdirektør
Erik Aarsand, referent
Møtet ble satt med 4 møtende representanter og 2 observatører, og var dermed vedtaksfør.
Møteinnkalling: Godkjent
Dagsorden: Godkjent
AU-sak
1/2015
SAKER TIL BYDELSUTVALGETS MØTE 12.02.15
Det forelå 20 saker fra bydelsdirektøren.
Etter dette lyder Arbeidsutvalgets vedtak:
Alle meldte saker ble satt på sakskartet og fordelt til komiteene av
arbeidsutvalgets leder med tillegg av 16 referatsaker.
AU-sak
2/2015
SAKER TIL BYDELSVALGETS MØTE 12.02.15
FORESLÅTT AV AU
Joakim Dyrnes (SV) meldte sak om lokal tillitsreform.
Arild Furuseth (H) meldte følgende tre saker:
- Byggetomten ved Ensjø T-banestasjon
- Lyskryss i krysset Gladengveien/Ensjøveien
- Etterstad - grøntområde
Ragnhild Pedersen (MDG) meldte sak om nytt medlem til navnekomiteen.
Etter dette lyder Arbeidsutvalgets vedtak:
Alle meldte saker ble satt på sakskartet og fordelt til komiteene av
arbeidsutvalgets leder.
Eventuelt
Protokollen ble opplest og godkjent i møtet.
Silje Winther
leder
Lasse Østmark
bydelsdirektør
Saker Saker
Saker
Saker
Saker
Saker Saker Saker
direkte til OKN til BUK til HSK til RPH til ER til RFF til UR
til BU
Saker foreslått av bydelsdirektøren:
1. Bydelens uttalelse til søknad om riving og nybygg i
Kampengata 18
2. Bydelens uttalelse til bruksendring – Normannsgata
4A
3. Bydelens uttalelse til kunngjøring om offentlig
ettersyn av Grenseveien 69
4. Bydelens uttalelse til varsel om oppstart av
strategisk plan for Hovinbyen
5. Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av
detaljregulering for Bispevika Nord – ny høring etter
bystyrets vedtak
6. Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av
detaljregulering for Bispevika Syd – ny høring etter
bystyrets vedtak
7. Bydelens uttalelse til planprogram for E6
Manglerudprosjektet
8. Brukerundersøkelse i barnehagene 2014
9. Brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2014 –
presentasjon av resultater
10. Tilsynsrapport fra meldt tilsynsbesøk Østerdalsgata
dag- og aktivitetssenter 04.12.14
11. Søknad om serverings- og skjenkebevilling ved
eierskifte - The Office Bar N’ Grill AS
12. Søknad om salgsbevilling ved eierskifte - REMA
1000 Fyrstikktorget
13. Organisering av tilsyn med barn i fosterhjem
14. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
1/15
1/15
X
2/15
X
X
X
X
X
X
2/15
3/15
3/15
4/15
X
X
BU
15. Bydelens uttalelse til høringsforslag – Regional plan
for areal og transport i Oslo og Akershus
16. Programplan Områdeløft Tøyen
17. Konsept- og planløsning Kolstadgata 1
18. Årsstatistikk 2014 for bydel Gamle Oslo
19. Årsmelding 2014 for bydel Gamle Oslo
20. Intern budsjettjustering 1/2015
Saker foreslått av AU:
21. Lokal tillitsreform
22. Byggetomten ved Ensjø T-banestasjon
23. Lyskryss i krysset Gladengveien/Ensjøveien
24. Etterstad – grøntområde
25. Nytt medlem til navnekomiteen (MDG)
OKN
BUK
8/15
HSK
4/15
5/15
RPH
ER
RFF
UR
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1/15
2/15
3/15
5/15
9/15
6/15
7/15
4/15
Referatsaker
 Bestilling av oppstartsmøte – Urtegata 9
 Barnehagedekningen på Tøyen – brev fra Tøyen velforening
 Fastsettelse av planprogram Oslo S – Gangkultvert langs Akerselva – brev fra Oslo Elveforum
 Tillatelse til tiltak – Grønlandsleiret 25
 Rammetillatelse – Grønlandsleiret 37
 Bestilling av oppstartsmøte – Opplandgata 2
 Bestilling av oppstartsmøte – Ensjøveien 34
 Varsel om begrenset høring – Grenseveien 97
 Varsel om oppstart av planarbeider for gnr/bnr 232/1 mfl. – Planprogram Jordal
 «Bike and ride» - Oversendelse av vedtak i Bydel Østensjø
 Bryn – Østensjøveien 16 – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn
 Oversendelse av forslag om midlertidig forbud mot tiltak til politisk behandling – Smedgata 25 A+B
 Underretning om vedtatt plan – Bispekilen
 Underretning om vedtatt plan – Grenseveien 61
 Ønske om tiltak for å redusere fartsnivå i Kolstadgata ved Tøyen skole
 Tilbakemelding til Helse-, sosial- og eldreombudets årsmelding 2013