DEN NORSKE KIRKE

Comments

Transcription

DEN NORSKE KIRKE
DEN NORSKE KIRKE
Ogna sokneråd
Møtebok for Ogna sokneråd
12.02.2015
kl. 18:45
Ogna kyrkjekontor
Møtedato:
Møtetid:
Møtestad:
Tilstade:
Olav Tangen, Liv Blindheim, Sven Austbø, Lillian Sirevåg, Marit Herredsvela, Roald Byberg, Sigmund
Kindervåg.
Meldt forfall:
Anne Lise Norunn Seljehaug Kindervåg og Oddny Søyland.
Opning:
Marit Herredsvela
Saker
Innkallinga og referatet vart godkjent
Meldingssaker:
000037
Arbeid i kyrkjelyden: Sven Austbø har sagt seg villig til å vere med i «interim
menighetsutval» for Stokkalandsmarka.
000038
Kyrkjelydsbladet: Olav la fram eit forslag om at medlemmar i kyrkjelyden kunne ta på seg å
distribuere bladet i vårt sokn på dugnad for å redusere utgiftene til bladet. Kanskje denne
innsatsen også kunne generere inntekter til kyrkjelyden? Forslaget vil bli tatt opp på årsmøtet.
000040
Bønnevandringa: Ligg pr. dato nede.
000041
Utsendingar til ungdomstinget: Einar Johan Oltedal har sagt han vil delta, og vil sjølv spørje
ein til om å vere ned.
000042
Besøk av tilsette: Til neste møte håper vi å få med ein av dei som har sitt arbeid knytt til kyrkja
på Ogna – Anne Brit Haugstad eller Eivind Waldeland.
Ymse:








Innkalling til nytt samarbeidsmøte med misjonsorganisasjonane vart bestemt.
Betalingsterminal til bruk ved ofring/kollekt, alternativt et «visittkort» ein kan ta med seg
med info om korleis ein kan gi offer via nettbank.
Lydanlegget i kyrkja.
Korleis organisere fasteaksjonen (og liknande) for å sikre at alle får besøk?
Aldersgrense for når ein kan begynne i ungdomslaget blei presisert – etter jul i 7. klasse.
Reglar for betaling for gravplassar vart diskutert. Konklusjonen vart at dette er spørsmål ein
best kan få svar på ved å ta kontakt med kyrkjekontoret på Nærbø.
Manglar eller feil ein oppdagar på kjøkkenet (eller andre stader i kyrkja) kan ein notere i ei
bok som ligg på kjøkkenet.
Liv orienterte litt om planane for jubileumsmarkeringa 7. juni.
Vedtakssaker:
Sak 003/15 Visjon og strategi
Vedtak:
SR gjekk inn for, med nokre små endringar, dei punkta i visjonen som AU-møtet hadde utarbeidd.
DEN NORSKE KIRKE
Ogna sokneråd
Sak 004/15 Årsmøte 2015
Vedtak:
Ansvar for mat og kaffi: Marit og Liv. Leie årsmøtet og gå gjennom årsmeldinga: Olav
Sak 005/15 Påskefeiring - konfirmasjon
Vedtak:
Det vart vedteke at SR til påsken neste år skulle sjå på om det kunne planleggast gudstenestar/møter i lag
med misjonsorganisasjonane. Det kunne ev. bli ei sak på neste fellesmøte med organisasjonane.
Sak 006/15 Bygdadagen 2015
Vedtak:
Olav set opp ei liste med 20 namn som kan vere med på dugnad denne dagen.
Sak 007/15 Val av leiar og nestleiar for 2015
Vedtak:
For 2015 blei fylgjande valde:
Leiar
Nestleiar
Olav Tangen
Liv Blindheim
For Ogna sokneråd
Tor Wesnes
Sekretær