skal luke vekk useriøse 20 bedrifter leier ut personale

Comments

Transcription

skal luke vekk useriøse 20 bedrifter leier ut personale
6
nyheter
Fredag 10. april 2015
Oppland arbeiderblad
■ Kraftig økning i bruk av bemanningsbyrå i Oppland i 2014
Kjell – en av mange
GJØViK: Antall solgte arbeidstimer
fra bemanningsbyråene økte med
40 prosent i Oppland i andre halvdel
av 2014.
John Berget
[email protected]
Dette viser tall fra NHO Service gjengitt i Bemanningsbarometeret for 2014, 3. og 4. kvartal.
Statistikken viser store nasjonale variasjoner. Bemanningsbransjen hadde en negativ vekst på 2,1 prosent landet
under ett.
Oppland og Nordland er to fylker med kraftig vekst begge over 40 prosent vekst målt i antall solgte arbeidstimer sammenlignet med samme periode i 2013.
tilbake til normalen
– Hva er årsaken til denne kraftige veksten i Oppland, Even
Hagelien, fagsjef bemanningsbransjen i NHO Service?
- Dette kan dels begrunnes med at markedet i 2013 for de
fleste områder unntatt bygg og anlegg var svært dårlig og
at det nå skjer en justering tilbake til normalen. Områder
hvor vi ser en særlig positiv utvikling for våre medlemsbedrifter i Oppland er innen industri, lager og logistikk, svarer Hagelien.
dyrere tjenester
Han mener 2013 var krevende for bemanningsbransjen i
forbindelse innføring av vikarbyrådirektivet. Likebehandlingsprinsippet resulterte i en prisstigning for bemanningsbransjens tjenester, mener NHO.
– Dette førte igjen til at mange strammet inn på innleie,
forklarer Hagelien.
NHO mener en del bedrifter som tidligere har leid inn
personell direkte fra utenlandske selskaper, i større grad
har gått over til å benytte norske bedrifter.
– Vår statistikk gjelder bare norske bedrifter og en vekst
blant disse vil kunne være en indikasjon på at de norske
bemanningsbedriftene er styrket på bekostning av utenlandske.
Meca
Tor Erik Myrvold er lagersjef ved Meca i Gjøvik. Han bemanner opp lageret som idag teller omkring 40 ansatte.
– Bruk av bemanningsbyrå letter jobben for oss. Tidligere da vi ordnet dette sjøl, fikk vi 200 søkere til stillinger
som lagerpersonale. Det ble krevende for oss. I dag bruker
vi flere bemanningsbyrå i Gjøvik med godt hell. Etter hvert
som firmaene kjenner våre kravspesifikasjoner, finner de
med få unntak de rette kandidatene for oss, sier Myrhvold.
Bemanningsbransjen i Oppland er liten i til andre fylker.
0,5 prosent hadde sitt arbeid via bemanningsbransjen.
Dette er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet som var
på 1,3 prosent.
laGerarbeid: Kjell Gullik Østvold fra Ringsaker er ansatt i bemanningsbyåret Silvercon AS. Han er nettopp
FOtO: asbJØrn risbaKKen
utleid til Meca i Gjøvik i første omgang for en 14 dagers prøveperiode.
20 bedrifter leier ut personale skal luke
vekk useriøse
GJØViK: Bare i Gjøvik er
det registrert 20 foretak
som driver med formidling av arbeidskraft.
John Berget
[email protected]
Et bemanningsbyrå driver
med utleie av arbeidskraft.
Den utleide personen er ansatt
i byrået som har alle arbeidsgiverforpliktelsene.
Bransjen er sterkt voksende. Bare i Gjøvik er det nå 20
foretak som er registrert i
Brønnøysundregistrene
i
bransjekategoriene vikartjeneste eller arbeidskrafttjeneste.
Flere i bransjen driver også
med rekruttering til faste stillinger.
Her er oversikten over foretak registret med forretningsadresse eller besøksadresse
i Gjøvik.
■ Adcommitto AS, Storgata 18
■ Adecco Norge AS,
Hunnsvegen 5
■ Arne Lien AS, Odnesvegen
682
■ Erlend Antonsen, Snippvegen
25
■ Gigass avd. Eziclean,
Bryggevegen 9
■ Gigass. No-Personellutleie
NUF Limit, Torke Terrasse 17B
■ Grindlia AS,
Klomsteinrovegen 252
■ Gutta i Dampen AS, Øvre
Torvgate 36
■ Hr Eidsiva AS, Ringvegen 26
■ Jobzone Norge Gjøvik,
Storgata 2
■ Manpower AS avd. Gjøvik,
Storgata 23
■ Pol-Bemanning,
Askeladdvegen 2
■ Proffice Gjøvik,
Jernbanesvingen 6
■ Ressurs+ Frydenlund,
Mathias Topps veg 3
■ Rett Bemanning avd. Gjøvik,
Storgata 10
■ Service og Vedlikehold AS,
Biristrandvegen 759
■ Silvercon AS, Nedre Torvgate
10
■ Sykepleiervikarer AS, Njåls
veg 16
■ Torheim Pharmaceuticals AS,
Johan Bojers veg 3A
■ Urbanik AS, Seljevegen 24
GJØViK: NHO Service
forsøker å luke vekk
useriøse bemanningsbedrifter ved å innføre
eget kvalitetsstempel.
John Berget
[email protected]
«Revidert Arbeidsgiver» heter
ordningen som ble innført i
fjor. Ordning lar bedrifter dokumentere sin kvalitet som
arbeidsgiver gjennom ekstern
revisjon av rutiner og praksis
når det gjelder sentrale deler
av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven, opplyser fagsjef
Even Hagelien ved NHO.
Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som
arbeidsgiver gjennom revisjon
av følgende områder: Ansettelseskontrakter, vurdering av
risikoforhold hos innleier, avklart ansvar for HMS, arbeidstid, lønn, overtidsbetaling,
lønnsplikt ved avslutning av
oppdrag, sykepenger, oppfølgning av langtidssykmeldte
samt stillingsvernet.
Av lokale bedrifter er det så
langt Adecco, Manpower og
Proffice som er godkjent som
Revidert Arbeidsgiver.