Årsmøteprotokoll 2015

Comments

Transcription

Årsmøteprotokoll 2015
Protokoll fra Generalforsamling
i Grubenåsen Vel
22. april 2015
Generalforsamlingen ble avholdt på Klubbhuset ved fotballbanen på
Grubenåsen.
Tilstede: 47 personer møtte hvorav 46 hadde stemmerett.
1. Thor Åge Christensen åpnet møtet kl. 1945. Konstituering.
a. Godkjenning av innkalling. VEDTAK: Enstemmig godkjent.
b. Godkjenning av Dagsorden. VEDTAK: Enstemmig godkjent.
c. Registrering av antall stemmeberettigede til stede. 46 stemmeberettigede.
d. Valg av møteleder og referent. VEDTAK: Thor Åge Christensen ble valgt til
møteleder og Hannes Herter Grimm ble valgt til referent.
2. Årsberetning. VEDTAK: Enstemmig godkjent.
3. Årsregnskap. VEDTAK: Kunne ikke behandles da det ikke var ferdig ført/revidert. Det
nye styret gjør det ferdig og deler det ut i alle postkasser så raskt som mulig etter at det er
godkjent hos revisoren. Med denne behandlingsformen og under forutsetning at det ikke
kommer bemerkninger til årsregnskapet innen 14 dager etter at det er delt ut i postkassene
anses det som godkjent.
4. Innkomne forslag.
a. Ingen
5. Fastsetting av kontingent for inneværende driftsår. Forslag til vedtak: Kroner 250,- pr. år
pr. medlem. VEDTAK: Enstemmig vedtatt.
6. Årsbudsjett. VEDTAK: Enstemmig vedtatt.
7. Valg.
Styre:
 Leder (2015): Ikke valgt.
 Styremedlem (2014): Tor Raimond Løvli – Ikke på valg.
 Styremedlem (2015): Thor Åge Christiansen – enstemmig valgt.
 Styremedlem (2014): Åge Borgund – ikke på valg.
 Styremedlem (2015): Jan Bjerke – enstemmig valgt.
 Styremedlem (2015): Louis Reiter – enstemmig valgt.
 Vara (2015): Erik Ose – ikke på valg.
 Vara (2014): Hannes Herter Grimm – enstemmig valgt.
Revisorer:
 Revisor (2015): Nils Helge Røsnes – enstemmig valgt
 Revisor (2015):
 Vara (2015):
Valgkomitè:
 Medlem (2015): Jørn Stoveland – enstemmig valgt
 Medlem (2015): Jon Geir Haugholmen – enstemmig valgt
 Medlem (2015):
 Vara (2015):
8. Avslutning. Møtet ble hevet kl. 2015.
Thor Åge Christiansen
Referent
I etterkant av årsmøtet avholdt det nyvalgte styret et kort møte og konstituerte seg på følgende
vis:
Det blir avholdt et ekstraordinært styremøte første uken i mai for å fordele verv innad i styret.
Dette ble i forkant godkjent av årsmøtet, nåværende styreleder og nestleder Rita Sandvik og
Åge Borglund fortsetter i vervene sine inntil styret har avholdt det første planlagte møte og
fordelt/godkjent verv.

Similar documents