20150518 RS referat A

Comments

Transcription

20150518 RS referat A
Referat A-protokoll
Møte:
Sted:
Regionstyret
Regionkontoret
Møtenr.:
Dato:
4 – 2015
Mandag 18. mai 2015 kl. 17.00 – 21.15
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
F
Fra regionstyret:
Egil Svela
Jan Ove Selstø
Dagfinn Brandsæter
Olav Halsne
Brith Halvorsen
Eirik Løland
Arild Melberg
Ove Sandvik
Asbjørn Nordpoll
Ola Malvin Lomheim
Inger Johanne Goa
Formann
Nestformann
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem
Fra administrasjonen:
T Ernst Jan Halsne
T Arnt Magne Granberg
T Arvid Lodden
Regionleder
Ung-Leder
Administrasjonsleder
T = til stede
T1 =
F = forfall
Åpningsord: Brith Halvorsen – 2. Pet. 3,8ff. – Bønn
Saksliste:
Sak 34-2015 Godkjenning av sakslisten
Sak 35-2015 Referat fra RS-møtet 18.04.2015
Sak 36-2015 Orienteringer
Sak 37-2015 Referater
Sak 38-2015 Personalsaker
Sak 39-2015 Oppfølging av rekrutteringsplan.
Sak 40-2015 Evaluering av styrets arbeid 2014/2015.
Referent: Arvid Lodden
Referat A-protokoll
Sak 34-2015 Godkjenning av sakslisten
Vedtak:
Regionstyret har ingen merknader til sakslisten.
Sak 35-2015 Godkjenning av referat fra regionstyremøte 18.04.2015
Vedtak:
Regionstyret godkjenner referat fra sitt møte 18.4.2015 uten merknader.
Sak 36-2015 Orienteringer
1) Først i regionstyrets B-protokoll
2) Regionårsmøtet – Status pr. 18.5.2015
3) Regnskapsrapport pr. 31.3.2015

Regnskapsrapporten viser at gaveinntektene ligger 642.000 kroner under budsjett, mens kostnadene
ligger 129.000 over budsjett. Regionbidraget ligger 566.000 under budsjettet.
4) Styresammensetning – oppdatert liste
Vedtak:
Regionstyret godkjenner forslag til styrekandidater for våre aksjeselskaper og leirsteder og gir
administrasjonen fullmakt til å finne de to siste medlemmene til våre leirsteder. Forslag til
styremedlemmer for våre barnehager legges fram på neste møte.
5) Notat fra Asbjørn Nordpoll ad. økt satsing på møtevirksomhet
Vedtak:
Regionstyret vil komme tilbake til saken i forbindelse med utarbeidelse av ny strategiplan.
6) Muntlig oppsigelse fra regionleder
 Regionleder informerte regionstyret om at han av personlige hensyn ber seg løst fra oppgaven som
regionleder med sluttdato 31.8.2015.
Vedtak:
Regionstyret har forståelse for regionleders beslutning og begrunnelse for oppsigelsen, og tar den til
etterretning. Regionstyret beklager oppsigelsen og vil gi uttrykk for stor tillit til det arbeid regionleder har
utført.
Vedtak:
Regionstyret tar den øvrige informasjonen fra administrasjonen for orientering.
Referat A-protokoll
Sak 37-2015 Referater
A) Referater til godkjenning
1) Holmavatn Ungdoms- og Misjonssenter – styremøte 25.3.2015
2) Holmavatn Ungdoms- og Misjonssenter – årsberetning og regnskap for 2014 og uttalelse fra ledelsen.
Vedtak:
Regionstyret godkjenner årsberetning og regnskap for 2014 for Holmavatn Ungdoms- og Misjonssenter,
men ser med bekymring på det store underskuddet ved senteret. Regionstyret ønsker å invitere styret for
Holmavatn til et fellesmøte.
3) Internasjonalt Kristent Fellesskap – styremøte 10.3.2015
4) Internasjonalt Kristent Fellesskap – årsrapport for 2014
Vedtak:
Regionstyret godkjenner årsrapport for Internasjonalt Kristent Fellesskap for 2014. Regionstyret vil
uttrykke takknemlighet for at IKF har hele regionen som satsingsområde.
5) Radio Sørvest – styremøte 24.2.2015
6) Radio Sørvest – styremøte 5.5.2015
7) Radio Sørvest
 Årsmelding for 2014
 Årsberetning for 2014
 Årsregnskap for 2014 med revisors beretning
Vedtak:
Regionstyret godkjenner årsmelding og regnskap for Radio Sørvest for 2014.
8) Solgry – styremøte 20.10.2014
Vedtak:
Regionstyret godkjenner referatene fra møtene uten merknader.
B) Referater til orientering
1)
2)
3)
4)
KVH referat styremøte – styremøte 13.4.2015
NLM-Barnehagene AS – styremøte 17.4.2015
Tryggheim Forus – protokoll fra generalforsamling 21.4.2015
Tryggheim Strand – protokoll fra generalforsamling 21.4.2015
Vedtak:
Regionstyret tar referatene til orientering.
Sak 38-2015 Personalsaker
1) Preben Solvang - økning fra 60 til 100 % stilling
Vedtak:
Regionstyret øker Preben Solvang sin stilling fra 60 % til 100 % fra 1.8.2015. Økningen i stilling skal i
vesentlig grad rettes mot ungdomsarbeidet i områdene Øst og Haugalandet.
Referat A-protokoll
2) Erling Lundeby – 50 % stilling som forsamlingsleder i IKF
Vedtak:
Regionstyret tilsetter Erling Lundeby som forsamlingsleder for IKF Salem i 50 % stilling fra august 2015.
Tiltredelsesdato avklares med administrasjonen.
3) Ført i regionstyrets B-protokoll
4) Norene Frafjord – vikar for Elisabeth Wold
Vedtak:
Regionstyret godkjenner at Norene Frafjord sitt vikariat for Elisabeth Wold i 30 % forlenges fra 01.09.2015
til 31.12.2015
5) Eirik Stensland – vikar for Elisabeth Wold
Vedtak:
Regionstyret godkjenner at Eirik Stensland sitt vikariat for Elisabeth Wold i 30 % forlenges fra 01.09.2015 til
31.12.2015
Sak 39-2015 Oppfølging av rekrutteringsplan
Vedtak:
Regionstyret godkjenner de fremlagte forslag, med tillegg fra samtalen, på tiltak for å følge opp
rekrutteringsplanen i 2015.
Sak 40-2015 Evaluering av regionstyrets arbeid 2014/2015
Vedtak:
Regionstyret hadde en samtale og evaluerte regionstyrets og administrasjonens arbeid det siste året. Se
eget notat.