denne linken - Sivilforsvaret

Comments

Transcription

denne linken - Sivilforsvaret
Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt
Info frå distriktet 2015
Info frå distriktssjefen
Hei alle saman. Særleg velkomen til dei av dykk som er nye i avdeling. Når eg skriv dette er vi 315 tenestepliktige og seks fast tilsette som utgjer sivilforsvaret i Sogn og Fjordane.
Ved distriktet er det og endringar, Gaute er slutta og er no distriktssjef i Østfold, eg fungerar som distriktssjef fram til ny vert tilsett. Stein Morten er tilsett som SF-inspektør / fast stedfortredar med ansvar for
øving/ rekruttering og tenesteplikt, Leidulf er tilsett som SF-adjutant/ vedlikehaldsansvarlig, Frank Venes
er tilsett som SF-adjutant/ materiellkoordinator, Ingrid Elde er tilsett (startar 1. mars) som SF-adjutant/
øvingskoordinator. Birthe held fram med same ansvar innanfor rekruttering og tenesteplikt.
Året 2014 er no historie, men vil bli hugsa for fleire store og krevjande hendingar, det viste seg nok ein
gong at vi løyste utfordringane på ein særdeles god måte takka vere godt kompetente befal og mannskap.
Vi gjennomførte i 2014 to kveldar og to dagars øving, for dei alle fleste av dykk. I tillegg vart radiacpatruljene øvd. Vi fokuserte også i 2014 mykje på å vedlikehalde ferdigheiter på enkeltmannsnivå og på
leiarnivå. Godt humør og sporty innstilling er også kvalitetar som er viktig å ha med seg, dette er noko vi
ser i alle avdelingar.
I 2015 vil vi øve alle avdelingar to dagar og to kveldar, vi vil i år satsa på samøvingar mellom avdelingane, dette trur me vil gjera oss sterkare rusta om og når den «store» hendinga skulle komma. Vi vil også i år
leggja stor vekt på leiarfunksjonane då dette er viktig når vi skal samhandla med fleire avdelingar i og
utanfor fylkesgrensene og naudetatane.
Ynskjer dykk alle eit godt øvingsår. Eg er trygg på at de alle vil stille opp, og framleis gjere ein flott jobb
under øving og innsats og være budde når det vert naudsynt.
Leiv Jarle Bergheim
distriktssjef
Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt
-kontaktinformasjon
Distriktssjef
Leiv Jarle Bergheim
Telefon arbeid: 57 62 88 60
Telefon direkte: 994 88 057
E-post: [email protected]
SF-inspektør/NK Øving og operasjon
Stein Morten Rønningen
Telefon arbeid: 57 62 88 60
Telefon direkte: 474 87 939
E-post: [email protected]
Vakttelefon
Distriktet:
57 62 88 60
Sentralbord
SFSFD
57 62 88 60
E-post distriktet:
[email protected]
Faks distriktet:
57 67 48 57
Postadresse:
Postboks 343
6852 Sogndal
Besøksadresse:
Granden 25
6856 Sogndal
SF-adjutant/ personell/ kompetanse
Birthe Lysne
Telefon arbeid: 57 62 88 60
Telefon direkte: 907 43 026
E-post: [email protected]
SF-adjutant/Vedlikehaldsansvarleg
Leidulf Øyre
Telefon arbeid: 57 62 88 60
Telefon direkte: 922 53 196
E-post: [email protected]
SF– adjutant/Driftskoordinator
Frank Venes
Telefon arbeid: 57 62 88 60
Telefon direkte: 918 48 811
E-post: [email protected]
SF– adjutant/Øvingskoordinator
Ingrid Elde
Telefon arbeid: 57 62 88 60
Telefon direkte: 958 42 928
E-post: [email protected]
Avdeling
Tjenestestilling/ navn
Adresse
Telefon
E– post
FIG Aurland
Mob: 917 10 529
Leiar
Ketil Horvei
Vetleli 6,
5745 Aurland
Leiar
Jonny Sundal
Alleen 37,
6770 Nordfjordeid
Leiar
Wilhelm Larsen
Digreneset 35
6900 Florø
Leiar
Ole Arthur Hegrenes
Kalvehammaren 6 A
6800 Førde
ketil.horvei
@aurland.kommune.no
FIG Eid
Mob: 908 65 883
sundaljonny
@hotmail.com
FIG Flora
Mob: 971 72 020
wilhelm.larsen
@ewos.com
FIG Førde
Mob: 943 85 843
[email protected]
FIG Høyanger
Mob: 402 93 027
Leiar
Terje Molvik
Fossøyrgata 16 A
6993 Høyanger
Leiar
Ronny Vedvik
Hagahaugvegen 6
6854 Kaupanger
terje.molvik
@yahoo.com
FIG Sogndal
Mob: 909 49 297
ronny
@jatakkaupanger.no
Avdeling
Tjenestestilling/ navn
Adresse
Telefon
E– post
Leiar
Alfred Holseter
Vollevegen 30
6885 Årdalstangen
Mob: 902 72 572
[email protected]
Leiar
Arve Jan Furesund
Breivikvegen 6 A
6900 Florø
Leiar
Per Kristian Steenslid
Gate 5 38
6700 Vågsøy
FIGP Aurlnd
FIGP Flora
Mob: 450 33 783
jan.arve.furesund
@enivest.net
FIGP Eid
Mob: 913 68 111
[email protected]
FIGP Førde
Mob: 915 42 852
Leiar
Jan Inge Kildal
69 80 Askvoll
Leiar
Paul Hough
Klippavegen 21
6852 Sogndal
janingekildal
@msn.com
FIGP Sogndal
Mob: 952 06 133
[email protected]
Økonomisk godtgjerelse under kurs, øvingar og innsatsar
Avhengig av kva for grad du har, får du under kurs og øvingar utbetalt tenestetillegg eller
lønn. Tenestetillegg, leiartillegg, forsørgjartillegg, ulempetillegg og kompensasjonstillegg
er skattefrie. Ved utbetaling av lønn etter grad, vert det trekt skatt. Det vert ikkje betalt ut
feriepengar verken av lønn eller godtgjeringar. Dette gjelder både befal og mannskap som
er i sivilforsvarsteneste.
Tenestetillegg utbetalast til dei som har grad 10 – 12, og lønn til befal som har grad 9 og
høgare. Utdrag frå tabellen:
Grad
Nr.
Gradtegn
Tenestetillegg
Tenestetillegg
Pr. døgn (ikkje skatt
Lønn pr døgn
(skattepliktig)
7
***
3 stjerner
FIG leiar
FIGP leiar
786,25
9
*
1 stjerne
FIG nestleiar
FIGP nestleiar
714,80
9
*
1 stjerne
Materiellansvarleg
714,80
10
>>>
3 vinklar
Lagførar
167,00 + 22,40
(leiartillegg)
11
>>
2 vinklar
Nestlagførar
167,00 + 22,40
(leiartillegg)
12
Ingen
Mannskap
167,-
Andre tillegg/ godtgjerelse:
Forsørgertillegg:
Ektefelletillegg
Barnetillegg
kr 150,00
kr 170,00
kr 70,00
gjeld også sambuar dersom dei har felles barn
for første barn (under 18 år)
for kvart barn meir enn eit
Ulempetillegg:
kr 335,00 gjeld for deltaking under akutt innsats
Kompensasjonstillegg: kr 330,00
Kilometergodtgjersle for bil: kr. 4,10 og for passasjer kr. 1,00.
Kompensasjonstillegget vert utbetalt til lagførarar, nestlagførarar og mannskap som
kan dokumentere at dei ikkje mottek lønn frå arbeidsgjevar, eller har einmannsbedrift som må stenge under tenesta. Kompensasjonstillegget vert utbetalt i tillegg til
ordinært tenestetillegg /eventuelle forsørgjartillegg og ulempetillegg.
Prosedyre ved innkalling til øvingar
Elektronisk innkalling får du 1 månad før øvinga. Du må umiddelbart gi tilbakemelding på motteken innkalling seinast 2 veker etter innkallinga. I tillegg til innkallinga sender distriktet ein
påminning på UMS (tekstmelding) like før øvinga.
Spesielt om frammøte ved innsats
Distriktet understrekar at det skal være særleg vektige grunnar for ikkje å møte ved innkalling til
innsats. Innkalling til innsats er et pålegg om teneste, kor menneskjers liv/helse, miljø eller store
økonomiske verdiar er trua. Det normale skal være at ein berre unntaksvis ikkje møter. Den enkelte pliktar uoppfordra å sende forklaring til distriktet , og meddele kvifor ein ikkje kan møte.
Dette betraktast som ein søknad, og distriktet avgjer søknaden etter gjeldande regelverk.
Adresseendring – flytting/midlertidig fråvær frå bustad
Ved forandring av fast bustad har du plikt til å melde adresseforandring til Sivilforsvaret. Dette
gjeld enten du flytter innanfor distriktet sitt ansvarsområde, (Sogn og Fjordane fylke), eller om
du flytter ut av fylket. Hugs at om du flytter ut av fylket, og dette er ein varig adresseendring,
skal du avklare med distriktet om du skal levere inn utlevert personlig utstyr før du flytter. Dersom du er midlertidig fråverande frå bustadadresse pliktar du å sørgje for å få ettersendt innkallingsordrar og andre tenestelege meldingar. Ved endringar vedrørande telefonnummer skal dette
også meldast til distriktet.
Orientering til eigen arbeidsgjevar
Du pliktar sjølv så snart du er blitt gjort kjent med og/eller har fått innkalling til teneste, å orientera din eigen arbeids-gjevar. Dette gjelder enten det dreier seg om øving, kurs eller innsats.
Alle søknadar om utsetjing/ fritak skal sendast til distriktskontoret pr. post eller e-post.
Søknaden skal vera din eigen dvs. at arbeidsgivar ikkje kan søka deg fri men vis det gjeld fritak
på grunn av arbeidsforhold skal attest/ bekreftelse frå arbeidsgivar leggjast ved.
Du kan under normale omstendigheiter ikkje rekna med at ein søknad om fritak blir behandla vis
du ikkje har sendt den innan fristen som er oppgitt i innkallinga. Du må då møte i henhold til
innkallinga. Uforutsette ting som dukkar opp etter at søknadsfristen er utgått må dokumenterast.
Korleis skal den tenestepliktige forholda seg ved sjukdom/skade og liknande
Dersom det ikkje er mulig å møte til øving/kurs/innsats på grunn av sjukdom, skade eller liknande må fråværet legitimerast ved innsending av sjukemelding frå lege eller anna dokumentasjon.
Sogn og Fjordane Sivilforsvarsdistrikt
Granden 25
Postboks343
6852 SOGNDAL
Telefon 57 62 88 60
E-post: [email protected]
www.sivilforsvaret.no