teknisk driftsstøtte og teknisk ansvarlig for kran og løfteoperasjoner

Comments

Transcription

teknisk driftsstøtte og teknisk ansvarlig for kran og løfteoperasjoner
WWW.KTF.NO
WWW.TFSK.NO
KOMPETANSEKURS
PÅMELDINGSFRIST: 10. NOVEMBER 2015
TEKNISK DRIFTSSTØTTE OG
TEKNISK ANSVARLIG FOR KRAN
OG LØFTEOPERASJONER
Hovedmålet med kurset er å belyse rollene og ansvaret til
”teknisk driftsstøtte”, samt gi de som har rollen ”teknisk ansvarlig”
kunnskap om det ansvar de er pålagt.
Selskapene skal sørge for at disse rollene er utpekt,
og at de ansvarlige har tilstrekkelig opplæring og erfaring.
8. – 9. desember 2015
Clarion Hotel Air Stavanger
KOMPETANSEKURS
OMTALE
Teknisk driftsstøtte skal:
• Gi faglig støtte til ledelsen vedrørende løfteutstyr og
løfteoperasjoner.
- ble dannet i 1979, og har som
formål å være den ledende
for eningen som arbeider for
økt sikkerhet, verdiskapning og
konkurransekraft for kranbransjen
og brukere av løfteutstyr i norge.
Foreningen har to typer
medlemsskap:
- Bedriftsmedlemsskap kr 4.500, pr år
- Personlig medlemsskap kr 1.000,- pr år
- Pensjonist medlemskap: kr 400,- Student medlemskap: kr 200,Som medlem får du medlemsbladet Kranteknikk, et behovstilpasset etterutdanningstilbud,
et sterkt faglig nasjonalt og internasjonalt nettverk, muligheten til
å initiere, delta og formidle resultater fra forskningsprosjekter, samt
å være impulsgiver til forbedringer
og nytenkning.
• Være selskapets kravsetter for selskapets styringssystem
vedrørende materialhåndtering, tekniske krav/teknisk integritet
for løfteutstyr, vedlikeholdsfilosofi og prosedyrer for
løfteoperasjoner.
• Gi faglige anbefaling ved behandling av avvik innenfor
fagområdet.
• Være faglig ansvarlig for oppdatering av styringssystem innenfor
løfteutstyr og løfteoperasjoner,
• Verifisere kvalitet av sakkyndig virksomhet, rapporter fra
sakkyndig virksomhet, samt oppfølging av pålegg og avvik,
• Gi faglig støtte til design for materialhåndtering og valg av
konsepter og løfteutstyr ved utbygging av nye anlegg,
• Gi faglig driftsstøtte ved planlegging av løfteoperasjoner,
vedlikehold, reparasjon og ombygging av løfteutstyr på
eksisterende anlegg,
• Være faglig ansvarlig for verifikasjonsprogram og
verifikasjonsaktiviteter innenfor fagområdet
• Være faglig ansvarlig for forbedringsaktiviteter innenfor fagområdet
• Være faglig ansvarlig for vurdering og oppfølging av
sikkerhetsstatistikk innenfor fagområdet
• Gi faglig støtte ved uønskede hendelser
Teknisk ansvarlig skal:
• Ivareta teknisk tilstand for løfteutstyr,
• Sørge for at nødvendig vedlikeholdsprogram blir etablert,
implementert,
utført og vedlikeholdt etter produsentens instruksjoner og
erfaringer med denne typen utstyr
• Sørge for at nødvendig sakkyndig kontroll blir utført og fulgt opp
• Sikre at eventuelle kompenserende tiltak, pålegg og
bruksbegrensinger blir iverksatt,
• Sørge for at nødvendig dokumentasjon for løfteutstyr er tilgjengelig
• Sikre at operatøren får tilgang til rapporter fra sakkyndig kontroll og
dermed blir klar over avvik, pålegg og tidsfrister,
• Vurdere behov for og anbefale fornyelse og modifikasjoner av
løfteutstyr i samråd med brukere,
• Sørge for at standardens krav til oppbevaring av løst løfteutstyr
blir oppfylt.
Målgruppe
Kurset skal henvende seg til teknisk driftsstøtte land og teknisk
ansvarlig offshore
PROGRAM
Tirsdag 8. desember
09.00Registrering
09.30 Regelverkskrav knyttet til vedlikehold og
oppfølging av løfteutstyr
Representant fra Petroleumstilsynet
10.15 Gjennomgang av roller
og ansvar og krav til kompetanse
Gjennomgang av NORSOK R-003 Sikker bruk av
løfteutstyr, vedlegg A og B
Endre J. Fuglset, Norsk Maskinkontroll
Kaffepause
11.00 Presentasjon av NORSOK R-002
Lifting Equipment Gjennomgang av standarden med kapitler og vedlegg
Svein Harald Hetland, BP Norge AS
13.00Lunsj
14.00Gruppearbeid
Case – bruk av NORSOK R-002 Lifting Equipment
Gjennomgang i plenum av gruppearbeid
15.30Kaffepause
15.45Analyser
•Risikoanalyser
•RCM
•FMECA
Svein Harald Hetland, BP Norge AS
16.15Kaffepause
16.30 Sakkyndig kontroll
• Sakkyndig virksomhet
 Gjennomgang av NORSOK R-003, vedlegg H
 Ulike kontrolltyper
 Gjennomgang av tilleggskriterier for
sakkyndig virksomhet:
 Roller og ansvar
 Krav til kompetanse
Uavhengighet
 S1 og S2
• Sertifisering Sakkyndig kontroll av løfteutstyr:
 Kontrollomfang for de ulike kontrollgrupper
• Verifisering av sakkyndig virksomhet
Endre J. Fuglset, Norsk Maskinkontroll
17.30 Oppsummering og slutt dag 1
19.00Kursmiddag
Onsdag 9. desember
08.30 Oppfølging etter sakkyndig kontroll
• Gjennomgang av tiltak teknisk ansvarlig må
utføre hvis det etter en sakkyndig kontroll er
avdekket feil og mangler ved utstyret
bruksbegrensninger
avviksbehandling
 kompenserende tiltak
• Sikre at operatøren får tilgang til rapporter fra
sakkyndig kontroll og dermed blir klar over avvik,
pålegg og tidsfrister
Endre J. Fuglset, Norsk Maskinkontroll
09.30Kaffepause
09.45Vedlikehold
• Vedlikeholdssystemer (programmer)
og vedlikeholdsfilosofi
• Modifikasjoner; dokumentering og vedlikehold av disse
• Vedlikeholdshistorikk (registrering / vedlikeholdsjournal)
• Aldrende installasjoner og utstyr (gammelt
utstyr krever annen type vedlikehold enn nytt)
• Fornyelse/reparasjon (utfasing eldre utstyr (kost vs nytte)
• Ulike typer testing – hvem kan gjøre hva og hvilke tester
• Korrosjon på kraner.
• Oppfølgning av kritiske komponenter
 Hydraulikkolje og oljer generelt
 Svingkrans tilstandsovervåkning og vedlikehold
 Store roterende glidelagre (pinjonger)
 Skiver / trinser / ruller
 Ståltau (typer, vedlikehold, merking, kasseringskriterier)
 ISO 4309
 O.8.4. Inspeksjon og vedlikehold av ståltau
 Støpning av endefester, gjenbruk av socketer
(NS-EN 13411-4)
 Hva skal tekniske ansvarlig følge opp
• NDT inspeksjon. Metoder.
(krav til kompetanse og dokumentasjon)
Terje Kvalvåg, IKM Kran og Løfteteknikk AS
10.45Kaffepause
11.00 Vedlikehold fortsetter
Terje Kvalvåg, IKM Kran og Løfteteknikk AS
12.00Lunsj
13.00 Dokumentasjon og merking
• Gjennomgang av sertifikat-formularer, attester,
kontrollrapporter og samsvarserklæringer
• Gjennomgang av vedlikeholdsmanualer
og bruksanvisninger
• Gjennomgang av dokumentasjon for kontroll av/
ved sakkyndig
Endre J. Fuglset, Norsk Maskinkontroll
14.00Kaffepause
14.15 Oppfølging av løst løfteutstyr
• Teknisk ansvarlig sitt ansvar
•Kassasjonskriterier
• Organisering av løst løfteutstyr
• Tilgang til sertifikater, bruksanvisninger og
samsvarserklæringer
• Merking og skilting
Endre J. Fuglset, Norsk Maskinkontroll
15.00 Status revisjon R-003
Endre J. Fuglset, Norsk Maskinkontroll
15.30 Oppsummering /prøve
Ca 16.30 Slutt
P R A K T I S K E O P P LY S N I N G E R
Seminar nr: 1540164
Tid/Sted:
8. – 9. desember 2015
Clarion Hotel Air Stavanger
Påmeldingsfrist:
Tirsdag 10. november 2015
Avsender: Tekniske Foreningers Servicekontor AS, Postboks 73, NO-1325 Lysaker
Hotell,
Clarion Hotel Air, rom/frokost kr 1.195,- pr døgn
(dette betales direkte til hotellet).
Administrasjon:
Stene Kristiansen,
Tekniske Foreningers Servicekontor AS (TFS)
Seminarkomité:
Torbjørn Gjerde, ConocoPhillips Skandinavia AS
Helge Nordbø, Exxonmobil Exploration and Production Norway AS
Svein Harald Helland, BP Norge AS
Sturle Kaland Larsen, Archer Norge AS
Endre J. Fuglset, Norsk Maskinkontroll AS
Stene Kristiansen, Kranteknisk Forening / TFS
Deltakeravgift:
Kr. 7.800,- (ekskl. MVA) for medlemmer av
Kranteknisk Forening (KTF) Kr. 8.800,- (ekskl. MVA) for andre.
Avgiften er inkl. kursmateriell og prøve.
For samtlige deltakere kommer det i tillegg en konferansepakke
(lunsj/bevertning) a kr 550,- (ekskl. MVA) pr dag.
Seminarmiddag/nettverksarrangement kr 600,- (ekskl. MVA)
1540164
PÅMELDING/AVBESTILLING:
Elektronisk påmelding: www.tfsk.no- kursoversikt
eller benytt gjerne vår telefaks på nr. 67 52 60 11
Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 20% av full avgift.
Avbestilling senest 3 virkedager før start, hvis ikke må full avgift betales.
Kun skriftlig avbestilling godtas.
TEKNISK ARRANGØR:
TEKNISKE FORENINGERS SERVICEKONTOR AS (TFS)
Postboks 73, 1325 Lysaker
TELEFON 67 52 60 10
Teknisk driftsstøtte og Teknisk ansvarlig for kran og løfteoperasjoner
Navn:............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Stilling/Funksjon:.................................................................................................................................................................................................................................................................
Firma:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Evt. bestillingsnr./PO-nr...................................................................................................................................................................................................................................................
Postadresse:.............................................................................................................................................................................................................................................................................
Postnummer og sted:.......................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefon:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
 ja  nei
Medlemskap KTF
Ankomst: ................................................................. Avreise:.......................................................................... Kursmidag
 ja  nei
 ja  nei
Dato og underskrift:...........................................................................................................................................................................................................................................................
Allkopi, www.allkopi.no
Hotell