Langebergheia-Mannfallnuten i

Comments

Transcription

Langebergheia-Mannfallnuten i
Miljøvernavdelingen
etter adresseliste
Deres ref.
Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Sak nr. 2011/2754 / FMAAGGA
Dato
10.03.2015
Melding om oppstart av vern av skog for et område i Aust-Agder Langebergheia-Mannfallnuten i Froland og Birkenes kommuner
Fylkesmannen i Aust-Agder varsler at det er startet opp vernearbeid for følgende skogområde:
Kommune
Område
Areal
Grunneiere
Gnr/Bnr
Birkenes
LangebergheiaMannfallnuten
2500 daa
3 grunneiere
132/1,132/2 og
82/22
Vi tar sikte på verneform naturreservat, jf. naturmangfoldloven (nml) § 37. Området har
fremkommet gjennom ordningen “frivillig vern”, som innebærer at området er tilbudt staten for
vern av grunneier gjennom AT-Skog. Tilbudet er utarbeidet som en del av Norges
Skogeierforbund sin avtale med Miljødirektoratet om å legge til rette for frivillig vern av skog.
Biologiske registreringer ble gjennomført i 2011 av Biofokus/NINA og Miljøfaglig utredning på
oppdrag fra Miljødirektoratet. Registreringene følger Miljødirektoratet sin mal for slike
registreringer. På en verdiskala fra en (*) til fire (****) stjerner er arealet som nå meldes for
vern på Langebergheia-Mannfallnuten verdisatt med to stjerner (**). Avgrensning av området
er gitt i vedlagte kart.
Hensikten med denne meldingen er å invitere til samarbeid om gjennomføringen av
prosessen. Vi oppfordrer til å komme med innspill til verneplanarbeidet. Innspill sendes
skriftlig til Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen v/Gry G. Engemyr, Postboks
788, Stoa, 4809 Arendal eller på e-post til [email protected] merket sak nr.
2011/2754/GGA innen fredag 10. april 2015.
Offentlig høring av verneforslaget med verneforskrift vil bli gjennomført snarest mulig etter at
meldingsperioden er over. Vi tar sikte på at hele verneplanprosessen, inkludert tilrådning til
Miljødirektoratet, skal være sluttført innen utgangen av 2015.
Dette brevet sendes til rettighetshavere og relevante lokale og regionale
interesseorganisasjoner og instanser. Dersom det er feil eller mangler i adresselista, ber vi om
å få melding om det.
E-post: [email protected], Tlf.: 37 01 75 00, www.fylkesmannen.no/aa
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsv.1, 4838 Arendal
Med hilsen
Aslak Gotehus
rådgiver
Gry Gasbjerg Engemyr
rådgiver
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.
Saksbehandler: Gry Gasbjerg Engemyr, telefon: 37017544
Kopi til:
Miljødirektoratet
Norges Skogeierforbund
Landbruksavdelingen hos
Fylkesmannen
Birkenes kommune
Aust-Agder fylkeskommune,
Arealplan
Statens naturoppsyn v/ Arild Pfaff
Statens naturoppsyn Bykle v/
Peter Hermansen
AT-skog
Froland kommune
Det Kgl. Klima-og
Miljødepartementet
1
Postboks 5672 Sluppen 7485
postboks 1438 Vika
0115
TRONDHEIM
OSLO
Postboks 115
Postboks 788
4795
4809
Birkeland
Arendal
Sømsveien 159
Hovdetun
4870
4755
Fevik
HOVDEN I SETESDAL
Postboks 116 Sentrum
Osedalen
Postboks 8013 Dep
3701
4820
0030
SKIEN
Froland
OSLO
Forslag til vernekart for Langebergheia-Mannfallnuten
Adresseliste
Navn
Are Flateland (grunneier)
Kåre Usterud (grunneier)
Helga Flateland
(grunneier)
Lillesand og Birkenes
Jeger- og fiskeforening
Froland Jeger- og
fiskeforening v/Trond
Gunnarsen
Birkenes skogeigarlag v/
Anne Kari Birkeland
NVE, region Sør
NIVA, Region Sør v/Atle
Hindar
NJFF, Aust-Agder
Norges Bondelag
Agderkontoret
Aust-Agder Bonde og
Småbrukarlag, v/Knut
Hødnebø
Norsk Zoologisk
forening,
Sørlandsavdelingen
v/Asbjørn Lie
Norsk Organisasjon for
fylkesmannen.no/aa
Adresse
Vegusdal
Langedal 24D
Flateland
Postnr/epost
4735
4820
4735
Sendes på epost
[email protected]
Sendes på epost
[email protected]
Sendes på epost
[email protected]
Sendes på epost
Sendes på epost
[email protected]
[email protected]
Sendes på epost
Sendes på epost
[email protected]
[email protected]
Sendes på epost
[email protected]
Sendes på epost
[email protected]
Sendes på epost
[email protected]
Sted
Evje
Froland
Evje
Side 2
Terrengsykling (NOTS),
v/ Vidar Gundersen
Norsk Ornitologisk
forening, avdeling AustAgder
Agder Soppforening,
V/Gerd Bakke
Naturvernforbundet i
Aust-Agder, v/Stig
Rubach
Aust-Agder turistforening
Agder historielag
Agder Energi AS
Otra kraft
Statens Vegvesen region
sør
Forum for natur og
friluftsliv (FNF) Agder
Midt Agder Friluftsråd
Friluftsrådet Sør
fylkesmannen.no/aa
Sendes på epost
[email protected]
Sendes på epost
[email protected]
Åsveien 5
4879
Sendes på epost
Sendes på epost
Sendes på epost
Sendes på epost
Sendes på epost
Sendes på epost
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Sendes på epost
Postbosk 324
[email protected]
4803
Grimstad
Arendal
Side 3

Similar documents