Informasjon til beboere og eiere i Sameiet Nedre Bakklandet 56

Comments

Transcription

Informasjon til beboere og eiere i Sameiet Nedre Bakklandet 56
Informasjon 10. juni 2015
Sameiet Nedre Bakklandet 56
Informasjon til beboere og eiere i Sameiet Nedre Bakklandet 56
Som flere sikkert har merket, har vi en lekkasje over inngangspartiet i C-blokka. Lekkasjen kommer
fra leilighet over, og det blir i uke 24 iverksatt utbedring av lekkasjen og de følgeskadene den har
medført. Leiligheten må fraflyttes under arbeidet som anslås å ta 6-8 uker. Hele saken håndteres nå
av vårt forsikringsselskap Gjensidige.
Nedenfor er en oversikt over viktige praktiske forhold som mange av dere er godt kjent med, men
som vi synes det er greit å minne om. Informasjonen er også tilgjengelig på Sameiets nettside:
www.nb56.no
Sikkerhet og låsing
Vi bor i et område med stor ferdsel, hele døgnet. Alle utgangsdører og dører fra garasjekjeller skal
alltid være låst. Vær nøye med å sjekke at døra går i lås bak deg, så vi unngår uvelkomment besøk.
Ved tap av kodebrikke eller garasjeportåpner, skal alltid styret informeres, slik at enhet kan
blokkeres. Nummer på tapt brikke bør oppgis. Ved behov for flere brikker eller åpner, bestilles dette
hos TOBB via deres nettside: Bestilling av nøkler foretas via TOBB sine sider: www.tobb.no
/Beboer/Nøkkelbestilling. Oppgi om bestillingen gjelder garasjeportåpner eller dørbrikke.
Brikker/åpnere kan kun bestilles av sameiere.
Ved behov for innlåsing i leiligheten, kan firma G4S Secure Solutions kontaktes, tlf. 916 45 956. De
har døgnkontinuerlig vakt.
Opplåsing og etterbestilling av brikker eller åpner, belastes eier.
Parkering
Parkering i garasjekjeller skjer på den plass som hver enkelt leilighet har fått tildelt. Det er ingen
gjesteparkeringsplasser i garasjekjelleren. Evt. gjesteparkering henvises til Bakke Parkeringshus eller
merkede p-plasser i gata.
Varme og ventilasjon
Den enkelte beboer har ansvar for eget varmeanlegg. Ved problemer med anlegget kontaktes
rørlegger. Rørleggerfirmaet GK Rør (tlf. 73 19 02 22) har vært benyttet av Sameiet og har kunnskap
om anlegget. Det er også mulig å inngå privat serviceavtale med dem eller ev andre.
Søppelhåndtering
Sameiet har to containere som kun skal brukes til restavfall. Papp, papir og annet returavfall leveres
på den kommunale returstasjonen rett sør for Sameiet.
Forsikring
Sameiet har tegnet forsikring for bygget og fellesarealene hos Gjensidige, polisenr. 79938634. Hver
eier må selv tegne innboforsikring.
Ventilasjonsanlegg
Filter til ventilasjonsanlegget i leiligheten kan bl.a. bestilles fra:
http://www.systemair.com/no/Norge/Bolig/Bestill-filter/
Side 1 av 2
Informasjon 10. juni 2015
Sameiet Nedre Bakklandet 56
Markiser
Utvendig markise kan monteres i henhold til fastsatt standard som er farge 40540, modell 407/52
Scandatex. Leverandør er Kjells Markiser.
Parabolantenner
Det er ikke tillatt å montere parabolantenner på vegg eller veranda.
El-bil
El-bil må aldri lades i vanlig stikkontakt da dette medfører stor brannfare! Eiere kan etablere
ladepunkt på sin egen p-plass. Dette må utføres av elektriker som har kompetanse på denne type elinstallasjon. Ta kontakt med styret hvis dette er aktuelt for deg. Eier bekoster selv installasjon,
vedlikehold og forbruk.
Styret
Navn
Kristin Grimstad
(ekstern styreleder)
Kjersti Søberg
Styreverv
Leder
Kontaktinfo
Mob. 46933280
Styremedlem
Mob. 93055065
Marny Bordal Skogtrø
Styremedlem
Mob. 91513833
Siv Anita Sandnes
Styremedlem
Mob. 41697465
Rolf Wedø
Styremedlem
Mob. 93086116
Ivar Morten Fiskvik
Varamedlem
Mob. 95285800
Bjørn Vidar Enga
Varamedlem
Mob. 99041038
Styret og vaktmester har en egen postkasse som er plassert i gangen ved postkassene i nr. 56. Du kan
også sende epost til oss via Sameiets nettside.
Vaktmester
Sameiet har avtale med Northbridge AS om vaktmestertjenester for Sameiets fellesarealer.
Vaktmester har ikke ansvar for den enkeltes leilighet, kun for fellesarealer der oppgavene er:
- Generelt tilsyn med bygningsmasse og tekniske installasjoner
- Løpende tilsyn med varmeanlegg og ventilasjonsanlegg og andre VVS-installasjoner
- Elkraft/tele: Skifte av lyskilder i fellesareal og generelt tilsyn
- Utendørs: Rydding, snømåking, spyling av fortau ved behov, gressklipping, luking
- Renovasjon. Oppfølging av henting av søppelcontainere, opprettholde orden rundt
containerne
Eiendomsforvalter
Sameiets eiendomsforvaltning er TOBB. Hvis du har spørsmål som gjelder din egen leilighet, kan du
kontakte TOBB privatmarked via sentralbordet på tlf. 73 83 15 00, alternativt bruke nettsidene på
www.tobb.no. Der finner du diverse skjema for f.eks. nøkler og søknader.
Vennlig hilsen styret
v/ styreleder Kristin Grimstad
Side 2 av 2

Similar documents