HUSORDENSREGLER - Dvergsnesknatten-24-30

Comments

Transcription

HUSORDENSREGLER - Dvergsnesknatten-24-30
HUSORDENSREGLER
FOR SAMEIET DVERGSNESKNATTEN
Gjelder som tillegg til eierkontrakten og henviser til «lov om eierseksjoner»
Formål: Ivareta og sikre alle eiere/beboere ro, orden og trivsel i sameiet, samt ivareta brannsikring
og redusere tyveri fra eiendommen.
Ansvar: Enhver eier/leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i reglene blir overholdt. Brudd på
reglene vil bli påtalt skriftlig av styret. Gjentatte brudd kan få konsekvenser for eieren ved at det blir
tatt skritt som kan føre til utkastelse. Ved innflytting skal husordensreglene utleveres til
eieren/leieboeren, som plikter å gjøre seg kjent med reglene.
1. Ro i leilighetene/sameiet:
Det skal være ro i leilighetene fra kl. 23.00 til 07.00. Ytterdøren skal være låst hele døgnet.
Bruk av drill og snekring bør unngås før kl. 08.00 og etter kl. 19.00. På søn- og helligdager bør
slik aktivitet ikke settes i gang. Dersom det må utføres, skal det skje så hensynsfullt som
mulig. Nabovarsel gis ved spesielle anledninger.
2. Avfallshåndtering:
Henviser til kommunens brosjyre om avfallssortering. Den er utlevert til hver leilighet.
3. Boder:
Hver enkelt eier er tildelt en bod.
Oppbevaring av utstyr i gang- og fellesområdet er ikke tillatt uten godkjenning av styret.
4. Brannsikring:
Hver leilighet er tildelt et brannslokningsapparat (pulver) og brannvarslere.
Eier er ansvarlig for at for at det brannsikringsutstyret som tilhører leiligheten fungerer til
enhver tid. Mislighold kan føre til at eier blir holdt økonomisk ansvarlig.
5. Røyking:
Røykeforbud inne i fellesområder og oppganger.
6. Uteareal:
Vern om plener og beplantninger. Felles dugnad arrangeres i løpet av våren. Dugnadsgebyr
ved ikke oppmøte på kr. 500,-. Om man ikke kan stille må det gis beskjed til styret, skriftlig.
Legg ikke ut mat til fugler eller dyr. Dette kan trekke rotter og mus til eiendommen.
7. Husdyr:
Hver eier er ansvarlig for å holde orden/rent i forbindelse med husdyrhold.
8. Navneskilt:
Utvendig inngangsdør skal følge en felles standard.
9. Nøkler:
Det finnes ikke reserve- eller universalnøkler i sameiet.
Beboer må, om det ønskes, selv ordne med oppbevaring av reservenøkler hos venner og
familie hvis uhellet skulle være ute. Nye nøkler kan bestilles av styrets leder.
10. Leietakere:
Eieren har helt ut ansvaret overfor sameiet for alle skader og ulemper som sameiet får av
hans leietakere. Eier informerer forretningsfører om utleie. Kopi av kontrakt sendes styret
med navn og tlf./mailadresse.
11. Grilling:
Det er kun tillatt med gass- eller el. grill. Ta her hensyn til naboen.
KR.SAND 04.03.2013

Similar documents