FAU møte 20.04.2015

Comments

Transcription

FAU møte 20.04.2015
Referat FAU møte Drangedal 10-årige skole
Dato: 20.04.15
Kl: 19:00-21:00
Tilstede:
1A: Kristine Nerbø Voje, 1B: Margareth Stølan, 2 kl: Cecilie Rørås, 3 kl: Heidi Stigen, 4B:
Inger Aneth Roalstad, 5A: Hege Sandåker Bastnes, 5B: Hilde Heimholt Furunes, 6A: Irene
Eie, 6B: Marianne Esborg Mikalsen, 8A: Diana Mesterbeld, 8B: Kristin Våsjø, 9B: Hilde
Skretteberg, 10A: Jens Arnfinn Brødsjømoen, 10B: Lars Tveit,
Rektor: Olaf Strand
Ikke tilstede: 4A: Ingvild Marie Kåsa, 7 kl: Terje Øygarden, 9A: Rune Bastnes
Sak 29/15
Godkjenning av referat fra møte 18.03.15.
Referat fra forrige møte er godkjent og blir lagt på kommunens hjemmeside.
Sak30/15
Innkomne skriv
Ingen innkomne skriv
Sak31/15
Status ballbinge (Elsbeth Kegge og Inger A Roalstad)
Møte avholdt på skolen. 3 elever fra 8. kl, folkehelsekoordinator,
kommunalsjef, rektor, ass. rektor og leder for DKE.
Leder for DKE KF sjekker om det kan bygges på plenen ved hallen.
FAU leder og kulturkonsulent blir invitert til neste møte sammen med gruppa
listet opp over. Det er satt av 115 000 fra elevrådskassa til ballbinge, det er
sjekket at disse pengene kan brukes til dette.
Sak 32/15
Åpning av skolen høsten 2015 rektor informerer om fremgangen, rektor
kulturskolen? Elevrådet ? Ansatte? Fau representanter?
Planlagt 1. skoledag til høsten. Skoledagen deles, første del er vanlig skole.
Siste del blir «åpen dag». Elever fra kulturskolen skal opptre, allerede avklart
med kulturskolerektor. Det vil bli enkel servering.
Første skoledag til høsten er mandag 17.08. Dagen må avklares med ordfører
og rådmann og politikere som skal inviteres.
Sak 33/15
Ny Fane Skole/Skule, Rektor informerer om fremgangen
Banken hadde møte 19. feb. Det har ikke kommet tilbakemelding fra banken
og svar er etterlyst. Banken vil gjerne ha møte med rektor og FAU leder. Gry
Anita Mevastaul skal jobbe med designet av fana. Målet er at den skal være
klar til åpningsdagen. Rektor avklarer tid og sted for møte med banken.
Sak 34/15
Status skolemiljø §9a-saker
Rapporteres om 9 saker etter jul. Noe småsaker og noen alvorlige.
4 elever ble utvist for trakassering og rasisme av medelev.
Politiet ble kontaktet men sak ble ikke anmeldt. Klassene på u-trinnet har i
etterkant av hendelsen hatt besøk av politiet som har holdt foredrag om
mobbing/trakassering. Det er ønsket fra foreldre om å få informasjon om
foredraget politiet har hatt for elevene. De som ønsker dette kan henvende seg
til skolen for å få informasjonen (papirkopi eller e-post).
Som en del av skolens forebyggende arbeid mot mobbing er det besluttet at
Marco Elsafadi skal besøke skolen til høsten. Han er palestinsk flyktning og er
kjent for sitt engasjement for barn og unge. Elsafadi skal holde foredrag for
elevene på dagtid. Han vil også delta på et kveldsarrangement for foreldre.
Dette skal FAU hjelpe til med å arrangere.
Elsafadi er palestinsk flyktning og kjent for sitt engasjement for barn og unge.
Det ble minnet om at det er viktig å sende ut informasjon/invitasjon om
arrangementet i god tid. Tidligere har informasjon/invitasjon kommet altfor
seint til foreldrene.
Sak 35/15
Rektor informerer ang. sak 15/14 eventuelt. Mye bruk av ufaglært på
barnetrinnet
Noe ufaglært blir brukt pga. langvarige sykemeldinger. Vanskelig å finne
kvalifisert til vikartimer, dette gjelder helst barnetrinnet.
Sak 36/15
Status gangfelt v/rundkjøringen ved Refsdalen
Lars Tveit har henvendt seg til kommunen og etterspurt møte i
trafikksikkerhetsutvalget.
Det er sagt at det skal avholdes snart og denne saken skal med på agenda.
FAU leder lager et skriv til foreldre om trygg skolevei der det bes om
tilbakemelding på steder/strekninger hvor det mangler lys, er farlige av og på
stigning m.m. Skrivet leveres som ranselpost med en tilbakemeldingsfrist for å
få kartlagt alle behov for utbedring.
Sak 37/15
Jernstengene for flaggene til Tokestua
Fortsatt ikke fjernet eller sikret, FAU leder har fått klager på disse stengene
som kan være farlige for barna. FAU leder tar kontakt med Tokestua.
Sak 38/15
Strøing av skoleplassen må bli bedre, ønsker uttalelse fra skoleledelsen.
Skolen har ikke fått klager på at det har vært strødd for dårlig, det har heller
ikke Drangedal kommunaltekniske drift og eiendomsselskap fått - som utfører
strøing.
Skolen opplever at det var både brøyta og strødd bra i vinter. Det ble vedtatt å
ikke strø på noen av lekeområdene pga. at barna syntes det er moro å skli. FAU
representant ber om informasjon ang. rutiner/håndtering av skader. Skader som
oppstår blir rapportert til NAV. Eleven som skader seg blir sendt til lege for
sjekk.
Sak 39/15
Luseproblemet skolen/SFO hvor er vi kommet der?
Skolen opplyser om at problemet ser ut til å være over.
Foreldre som kontaktet skolen ble henvist til helsesøster.
Sak 40/15
Rasismen/mobbingen på ungdomstrinnet, hva kan FAU bidra med i denne
saken.
Skolen ønsker hjelp fra FAU til å arrangere temakveld til høsten (beskrevet
over).
Sak 41/15
FAU ønsker en mobilfri skoledag.
FAU ble ikke enig på møte om det er et ønske om mobilfri skoledag eller ikke.
Rektor sjekker opp om mobilbruk er et problem i timene og hva lærere tenker
om en mobilfri skole. Rektor gir tilbakemelding på neste møte.
Innspill/forslag fra H. Skretteberg. Drangedal 10-årige skole bør melde ønske
om besøk av «Bruk Hue» kampanjen i neste skoleturne. Turneliste og
kontaktinfo i link:
http://brukhue.com/
http://www.nrk.no/sognogfjordane/slik-er-elevane-med-og-utan-mobilanesine-1.12318801
Sak 42/15
Eventuelt
Fadderordning:
Det ble tatt opp om det finnes en fadderordning på skolen.
Rektor informerer om at det er fadderordning på barnetrinnet men ikke u-trinn.
Andre steder har slik ordning som fungerer bra. Rektor tar med dette videre og
sjekker mulighet for at det også kan etableres en fadderordning for nye elever
som kommer til u-trinnet.
17. mai
Det rapporteres om at 17. mai forberedelsene er i rute.
Neste møte 27.05.15 onsdag kl 19:00-21:00
Link til referat på kommunens nettside:
http://www.drangedal.kommune.no/hovedmeny/Organisasjon/Sektor-for-oppvekst-ogundervisning1/Drangedal-Ungdomsskole/FAU-referater/
Referatene vil bli lagt ut i Fronter
Referent: Irene Eie