Årsberetning for 2014

Comments

Transcription

Årsberetning for 2014
Årsberetning for 2014
1. Styret, revisorer, valgkomiteen og andre komiteer i 2014.
Styret
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedl:
Styremedl:
Styremedl:
Styremedl:
Varamedl:
Varamedl:
Varamedl:
Bjørn Enger
Kåre Nilsen
Agnes Serine Antonsen Bossum
Wenche Lundberg Bossum
Arne Haraldsen
Marit Gjølstad
Ola Larsen
Kari Langgård Jensen
Jan Olav Slensvik
Reidun Guldhaug
Nils Bossum
Det er avholdt 7 styremøter siden siste årsmøte.
Revisorer
Leif Kolberg
Kristian Nordli
Valgkomiteen
Jorunn Kristiansen - leder
Gunnar Kristiansen
Per Dahle
Kjøkkenkomiteen
Anne-Grethe Franck Hansen – leder
Torild Gabrielsen
Jorunn Kristiansen
Vardenkomiteen
Wenche Lundberg Bossum – leder
Bjørn Enger
Pål Olsen Møklegaard
Aud Grini
Slektsforskningsgruppen
Solveig Braaten
Wenche Lundberg Bossum
Hans Pettersen
Arkivgruppen
Turi Forsberg – leder
Torild Gabrielsen
Sverre Langgård
Ragnar Aasheim
Gravstedskomiteen
Leif Kolberg – leder
Marit Ek
Lasse Rosseland
Kolerakirkegården
Solveig Braaten – leder
Lasse Rosseland
Onsøy-samlingen
Solveig Braaten – leder
Sverre Langgård
Ole M. Ek
Bygdebokkomiteen
Historielagets representanter i den kommunale bygdebokkomiteen:
Turi Forsberg
Sigvald Oppebøen
Vedlikehold av natur- og kulturstien på Elingaard
Hans Gerhard Tvete – leder
Olav Borgaas
Kulturlandskapsgruppa Elingaard
Historielagets representant i den kommunale gruppen er Wenche Bossum. Det er årlige
møter hvor det planlegges behov restaurerings- og vedlikeholdsoppgaver.
2. Arrangementer.
Årsmøte
Årsmøtet ble avholdt på Røde Kors Huset søndag 26.januar 2014.
Svein Skahjem viste en lysbildeserie fra Fredrikstad sentrum med Kråkerøy-kunstneren Erling
Andreassens bilder. Svein er godt kjent i sentrum og gjorde det interessant og spennende.
Mange av miljøene i byens sentrum er borte nå.
Vårmøtet
Vi hadde ikke eget vårmøte i år. Medlemmene var invitert til Råde Historielags møte på
Bøndenes Hus i Karlshus. De hadde hyret inn 2 kapasiteter fra Universitetet i Oslo, professor
Arild Storsveen og forsker Morten Nordhagen. De snakket om tiden rundt 1800. Vår
grunnlov ble sett i sammenheng med strømninger i Europa på den tiden.
Møtet var utrolig godt besøkt, minst 150 personer møtte opp, selv om det var få fra Onsøy.
2
Vårvandring
Årets vårvandring søndag 11.mai, gikk til Vikerkilen og Faratangen. Thormod Stuerød og
Bjørn Enger var omvisere. Det møtte 15 medlemmer.
Bygdedagen
Bygdedagen i år ble arrangert søndag 1.juni på Elingaard. Vi lot foreningene i bygda få overta
arrangementet. Det ble dannet en komite allerede i 2013, med Egil Paulsen som leder og
med representanter fra en del lag og foreninger i Onsøy. Det var tydelig at komiteen hadde
vært svært aktive på forhånd og det ble en meget bra bygdedag, men et stort oppmøte av
folk. Nils E. Øy holdt foredrag om Onsøy og 1814. Det var helt supert vær denne søndagen.
14.august 2014
Denne datoen har skrevet seg inn i Onsøys historie, i og med at det absolutt siste slaget
mellom svensker og nordmenn ble utkjempet ved Kjølberg bro denne dagen i 1814. Dette
markerte historielaget på en utmerket måte. Her deltok soldater i 1814 uniformer, samlet og
ledet av Kjetil Rønning Johansen. Onsøymusikken spilte, det var prolog ved Lars Tore Bøe og
historietime ved Nils E. Øy. Turi Forsberg fortalte om tidligere begivenheter på stedet blant
annet om 175 års markeringen i 1989. Hun la ned blomster. Det var omkring 150 personer
tilstede på det svært vellykkede arrangementet.
På forhånd hadde vi funnet en bautasten hos Oddvar Torp på Høyum. Bautastenen ble støpt
fast i grunnen ved Kjølberg bru og det er blitt dekket rundt fundamentet med rundsten.
Arne Haraldsen fra historielaget og Lars Amund Strand sto for det praktiske arbeidet.
Info-skilt kommer opp på stedet våren 2015.
Vi har inngått skriftig avtale med grunneieren på østsiden av Kjølberg bro, Øyvind Osen, om
plassering av bautastenen.
Høstmøte
8.oktober hadde vi høstmøte på Røde Kors Huset på Gressvik. Tema var også denne gang fra
1814. Kjetil Rønning Johansen møtte opp i soldatuniform fra den tiden og fortalte om
soldatlivet på 17 – og 1800 tallet. De 50 frammøtte moret seg stort over ulike innslag. Kjetil
”truet” jo med å kle av seg, da han fra innerst til ytterst hadde på seg alt en soldat hadde
med seg i felt på 1800 tallet.
Han hadde videre med en kanon, som det ble avfyrt skudd med, ute på parkeringsplassen.
Noen fikk også prøve å skyte med munnladningsgeværet hans. Dette ble et svært artig møte.
Julemøte
Det tradisjonelle julemøtet var på Elingard 30.november.
Det møtte nesten 70 personer. Asbjørn Arvesen holdt et interessant kåseri med bilder om
Hvalfangsten i Sørishavet.
Det var musikk ved Paul Bjerke og sang ved Alice Eriksen Holmen.
Det ble servert rømmegrøt og spekemat, før avslutning med kaffe.
3
3. Andre aktiviteter.
Varden og Onsøy-kalenderen
Varden kom som vanlig ut før jul og er sendt alle medlemmer og lagt ut for salg i mange
forretninger. Årets utgave er på 74 sider.
I Varden 2014 kan man lese mye om 1814, en artikkel om 100 års jubileet i 1914, prologen til
arrangementet på Kjølberg bro, om husmennene under Elingaard, Om Liholt Landhandel,
hytta på Missingen og et forlis på Strømtangen i 1929.
Historielaget har sammen med Musikkforeningen Viken gitt ut Onsøy-kalenderen for 2015.
Pål O. Møklegaard har stått for innsamling av bildene til kalenderen.
Slektsforskningsgruppen
Kontoret i høvelbygningen har vært åpent første torsdagen i hver måned fra
kl. 18.00 - 21.00 og fortsetter som tidligere med de trofaste medarbeiderne.
Arkivgruppen
Arkivgruppen arbeider hver mandag fra kl 10.00 til kl 14.00, med de faste medarbeiderne
gjennom flere år. Gruppen gjennomgår, registrerer og arkiverer mye gammelt stoff som
ligger i kjellerarkivet. Videre systematiserer de tilgjengelig materiale på kontoret i
Høvelbygningen. Det er et tidkrevende arbeid. Det samme gjelder for bildematerialet, som
legges inn på data. Gruppen har hatt en fin blanding av hygge og nytte i arbeidet, men ønsker
seg flere medhjelpere på dagtid som har interesse for gamle dokumenter og sans for å holde
orden og system i papirene.
Gruppen ønsker seg en eller to personer som kan overta lederansvar for arkiveringen.
I høst ble en del dokumenter hentet av byarkivet i rådhuset i byen. Vi har fortsatt noe
materiale i kjelleren som skal overleveres Statsarkivet.
Onsøy-samlingen
Historielagt har vært vakter/verter når samlingen har vært åpen for publikum hver søndag fra
tidlig i juni til midt i august. Besøket har vært godt i 2014. Det har vært stor interesse og
engasjement fra de besøkende.
Kolerakirkegården
Her blir gresset klippet rundt bautaen og på stiene.
Deltakelse Østfold Historielags årsmøte
Årsmøtet til Østfold Historielag ble avholdt i Moss, med påfølgende omvisning i
Konvensjonsgården. Onsøy Historielag var representert med Marit Gjølstad, Kari Langgård
Jensen, Ola Larsen, Kåre Nilsen og Agnes S. A. Bossum.
Marit Gjølstad sitter i styret i fylkeslaget.
Veinavn
Historielaget har gitt innspill til kommunen på navn i flere områder i Onsøy.
4
4. Andre saker
Hjemmesiden
Historielaget har opprettet en hjemmeside og Facebook-side. Hjemmesiden er fortsatt under
utvikling og vil komme med oppdatert informasjon om historielagets aktiviteter. Facebooksiden har vært svært godt besøkt.
Kontoret på Elingaard
Leiekontrakten med museet for kontorlokalene i høvelbygningen og arkivrommene i
kjelleren under østfløya i hovedbygningen, ble fornyet sist høst.
Medlemmer, rekruttering og medlemskap i andre foreninger
Medlemstallet pr 31.12.2014 er 297 medlemmer.
Vi har fått 5 nye medlemmer i 2014, men også mistet noen.
Historielaget er medlem av Fortidsminneforeningen, Landslaget For Lokalhistorie og Østfold
Historielag.
5. Økonomi.
Regnskapet for 2014 viser et overskudd på ca kr.24.000,Det er ikke brukt noe av Elingårds Venners fond i 2014.
Godkjent i styremøte 15. januar 2015.
Styret
5