Prisliste - Gamborgs plass

Comments

Transcription

Prisliste - Gamborgs plass
Gamborgs plass - Malmøgata 1
Leil.
nummer
Etasje
Rom
Areal
BRAs
Areal
P-rom
Terrasse/
balkong
Salgspris
A-202
2
4
81
77
5,2
5 000 000
B-208
B-404
B-504
2
4
5
4
3
3
83
71
71
77
67
67
8,5
5,1
5,1
4 800 000
4 750 000
4 850 000
Det er mulighet for kjøp av garasje så lenge det er tilgjengelige plasser. Pris pr. plass er kr. 260 000,Omkostninger
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Dokumentavgift 2,5 % av ideell andel tomteverdi
Tinglysningsgebyr for skjøte/hjemmelsdokument kr 525,Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 697,Á konto innbetaling til sameiet tilsvarende 2 mnd. fellesutgifter.
Månedlige fellesutgifter er stipulert til kr. 35,-pr. kvm BRA pr. måned inkl. varmt vann og fyring +
kr. 199,- pr. bolig pr. mnd. for TV/internett.
Driftskostnader knyttet til kjøpt garasjeplass er p.t. anslått til kr. 150,- kr. pr. måned.
Fellesutgifter vil avnehge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht.
vedtektenes bestemmelser.
Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse
belastes sameiet.
Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon.
P.t. er tomteverdien antatt å være NOK 17 978,- pr kvm BRA for boligen. Det tas forbehold om endring i
tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet.
Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer.
Betalingsplan
10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at
selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt,
eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp
jf. bustadoppføringslova § 47.
Datert 24.04.2015

Similar documents