Hva skaper vellykkede prosjekter?

Comments

Transcription

Hva skaper vellykkede prosjekter?
Hva skaper vellykkede prosjekter?
Elkem gjennomfører en rekke ulike prosjekter på verk og i internasjonale miljøer. Hva er det som gjør at
noen prosjekter lykkes bedre enn andre med leveranser innen HMS, kvalitet, tid og kost?
Elkem planlegger et antall nye prosjekter av ulik størrelse og kompleksitet ved eksisterende verk og nye
anlegg i Norge og internasjonalt. Dette kan innebære investeringer forbundet med risiko for
overskridelser eller forsinkelser. Forretningsdriften i selskapet er avhengig av at prosjektene lykkes med
gjennomføring etter hensikt og at prosjektmål nås.
Sentralt i prosjektgjennomføringen står prosjektleder og prosjektmedarbeiderne. Disse vil jobbe i team
og hver enkelt utføre et sett med oppgaver i samhandling med andre som i sum skal bidra til leveranser
etter oppsatte planer. Derfor er det helt sentralt at medarbeiderne leverer som forutsatt for at helheten
skal fungere.
Noen av de tidligere prosjektene har lykkes godt i å få prosjektteam til å fungere veldig bra sammen.
Disse har levert prosjektene etter forutsetningene eller bedre. Andre prosjektteam har ikke lyktes så bra,
tidsplaner og kostnader ble overskredet og prosjektmedarbeidere var utslitt.
Hensikten med oppgaven er å gi prosjektledere i selskapet et verktøy for å planlegge hvordan prosjekter
bør gjennomføres ved å utnytte erfaringer fra de beste prosjektene og anbefalinger om hvordan
prosjekter kan bli gode ved å koble teori mot beste praksis. Følgende spørsmål besvares:








Hvordan struktureres gode prosjekter mot interessenter og internt i prosjektene?
Hvordan ledes de beste prosjektene?
Hvordan fungerer teamarbeid best på tvers av geografiske lokasjoner?
Hvordan fungerer kommunikasjon innen og mellom prosjektfaglige team?
Hvilke belønningsmekanismer fungerer best?
Er tydelige prosjektmål viktig for hver enkelt prosjektmedarbeider?
Er det rom for kreativitet og nytenkning i gjennomføringen?
Har det vært oppsummering av erfaringer ved avslutning av vellykkede prosjekter og hvordan er
erfaringene overført til andre prosjekter?
Oppgaven løses ved intervjuer, spørreundersøkelser, Root Cause Analyses (RCA) eller andre metoder
som kan fremskaffe et statistisk underlag for å finne dokumenterte særtrekk ved vellykkede prosjekter.
Teorier om årsaksforhold kan også understøttes ved litteraturhenvisninger, læremidler og forskning
innen effektiv prosjektledelse.
Oppgaven fullføres ved en rapport som leveres og presenteres for relevante medarbeidere i selskapet.
Veiledere:
Per Arne Berggren - [email protected]
Alan P. Cook - [email protected]