Kapitalbehov hjelpeark 10.10.2015

Comments

Transcription

Kapitalbehov hjelpeark 10.10.2015
HjelptilmodellenKapitalbehov
Registreringavinndata
Inndataforberegningavkapitalbehovregistreresidenøverstedelavmodellen.Dersomduholdermarkørenoverderødtrekantene,vildufåhjelptilhvaduskalregistrereideulikecellene.
TalleksempeleterhentetfraeksameniØkonomiogledelseV2014(setekstentilhøyreforbildetunder).
Nårdetgjelderinndataforfinansieringsplanen,registererduførstevt.kreditttidtilleverandører.Modellengirdegtoalternativerforåregistrererestenavinndataenetilfinansieringsplanen:
Alt1)ManuellregistreringavEK,lånogkreditter,Alt2)Finansieringsplanutfragenerellekravtilgodfinansiering.DeflesteeksamensoppgaveneiØkonomiogledelsekreveratdubenytteralt.1.
Inndata
BOASSON ASharfåtttilbudomåoverta
produksjonslokaleriAsker.Dettevil
medføreeninvesteringiinnredningog
utstyrpåtilsammentilkr2000 000.
Bedriftenregnermedatomsetningenav
el-syklenevilblikr27000000utenmva
perår.Bedriftentrordevilkunneoppnå
endekningsgrad(bruttofortjeneste)på
15%.
Gjennomsnittliglagringstidforel-syklene
antasåbli100dager.Altvaresalger
avgiftspliktig.BOASSONASantarat80%
avsalgetvilværepåkredittper30dager
tilandrebutikker,mens20%vilvære
kontantiegenbutikk.
Bedriftenharfåtttilbudfra
bankforbindelsensinometlangsiktiglån
påkr1600000til5%renteoget
kassekredittlånpåkr500000til12%
effektivrente.Altinnkjøpskjerpåkreditt
ogleverandørenetilbyrper60dager
nettoellerper20dager– 2%.Knut
Boassontrorbedriftenklareråhenteinn
kr3000 000inyegenkapital.
IboksenBeregningaveffektiv rentevedleverandørkredittvedbrukavrabatt,beregner modellendeneffektive rentenfordeg.Dulegger innrabatti%(her2%),maxkredittidforåoppnårabatt(her20dager)og
deneffektiverentenvedbrukavkassekredttdersomdenneeroppgitt(her12%).Idenneoppgavenerdeneffektive rentenved ikkeåbrukeleverandørkreditt19,5%dvs7,5%høyereennvedbrukavkassekreditt.
Idefelsteoppgavenekreves detatdugjørdineegnevurderinger.Dersomduvelgerågåforrabatten,endrerdukredittidenicelleE14til20dager.Merkatdadablirikkedeneffektive rentenlengerberegnet.
Johs Totland 20©14
kapitalbehov_ver1010115.xlsm Hjelp
Side 1
Utdata-kapitalbehovsberegningogfinansieringsplan
Når du har registrert alle inndat, setter modellen opp en kapitalbehovsberegning og en finansieringsplan (se bildet under).
Tallene fraeksamenV2014varslikatdenoppgittefinansieringenikkedekkerhelekapitalbehovet.Viharetrestkapitalbehovpåkr743 750,7%avdettotalekapitalbehovet.Detforventesheratdukommermed
forslagtilhvordandettekanløses.
Dersomviikkehaddehattbegrensningerikapitaltilgangen,kunnevibruktinndataalternativ2.Dahaddevifåttfølgendetallifinansieringsplanen:
Merk atmodellenogsåberegner nøkkeltallforlikviditetogfinansieringnedenforkapitalbehovog
finansieringsoppstillingen
Johs Totland 20©14
kapitalbehov_ver1010115.xlsm Hjelp
Side 2