Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og

Comments

Transcription

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, idrett og
OSTERØY KOMMUNE
Innkalling
av
Komite for oppvekst, idrett og kultur
Møtedato:
Møtestad:
Møtetid:
20.05.2015
Osterøy rådhus - heradsstyresalen
14:00
Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til 41587200
eller per epost til [email protected]
Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.
Sakliste
Saknr
010/15
011/15
012/15
013/15
014/15
015/15
016/15
Tittel
Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjenning av møtebok
Referatsaker og meldingar
Leksehjelp i grunnskulen i Osterøy kommune
Ungdomsskulegutar som leikeressurs i barnehage
Ny vurdering av kommunalt vedtak om fri skuleskyss
Tildeling av vegnamn i Osterøy kommune
13. mai 2015
Johannes Bysheim
utvalsleiar
Bente Skjerping
sekretær
SAKSPAPIR
Saksnr
010/15
Utval
Type
Dato
Komite for oppvekst, idrett og kultur
PS
20.05.2015
Saksbehandlar
ArkivsakID
Bente Skjerping
15/1539
Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste vert godkjent.
Saksopplysningar:
Innkalling med saksliste er send ut.
SAKSPAPIR
Saksnr
011/15
Utval
Type
Dato
Komite for oppvekst, idrett og kultur
PS
20.05.2015
Saksbehandlar
ArkivsakID
Bente Skjerping
15/1539
Godkjenning av møtebok
32T
Protokoll - Komite for oppvekst, idrett og kultur - 04.03.2015
Møtebok frå vert godkjend.
Saksopplysningar:
Møteprotokoll frå møtet
er send ut til godkjenning.
OSTERØY KOMMUNE
Møteprotokoll
for
Komite for oppvekst, idrett og kultur
Møtedato:
Møtestad:
Møtetid:
04.03.2015
Osterøy rådhus - heradsstyresalen
kl. 13:30 – kl. 15.45
Frammøtte medlemmer
Parti
Rolle
Johannes Bysheim
Hildegunn Mo
Robert Eikeland
Ingvald Ådland
AP
FRP
AP
H
Utvalsleiar
Nestleiar
Medlem
Medlem
Forfall meldt frå medlem
Parti
Rolle
Anders Flæsland
SP
Medlem
Følgjande frå administrasjonen møtte: Ass. rådmann. Prosjektleiar Britt Clausen møtte i sak
005/15.
Orientering
Geir Kleiveland møtte i starten av møtet for å orientera om arbeidet og premissane for framlegga til
vegnamn i kommunen, jfr. sak 005.
Sakliste
Saknr
Tittel
001/15
Godkjenning av innkalling og sakliste
002/15
Godkjenning av møtebok
003/15
Referatsaker og meldingar
004/15
Delegerte saker
005/15
TILDELING AV VEGNAMN I OSTERØY KOMMUNE
006/15
Søknad om bankgaranti
007/15
Bergen og omland friluftsråd
008/15
Rehabilitering av lysanlegg Osterøy stadion
009/15
Høyringsuttale - endringar i Lov om barnehagar
001/15: Godkjenning av innkalling og sakliste
Rådmannen sitt framlegg:
Innkalling og sakliste vert godkjent.
04.03.2015 KOMITE FOR OPPVEKST, IDRETT OG KULTUR
Det var ikkje merknader til innkalling og saksliste.
KOIK - 001/15 VEDTAK:
Innkalling og sakliste vert godkjent.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002/15: Godkjenning av møtebok
Rådmannen sitt framlegg:
Møtebok frå vert godkjend.
04.03.2015 KOMITE FOR OPPVEKST, IDRETT OG KULTUR
Det vart ikkje merknader til utsend møtebok.
KOIK - 002/15 VEDTAK:
Møtebok frå 03.12.14 vert godkjend.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003/15: Referatsaker og meldingar
Rådmannen sitt framlegg:
Referatsakene vert tekne til vitande.
04.03.2015 KOMITE FOR OPPVEKST, IDRETT OG KULTUR
AVRØYSTING
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.
KOIK - 003/15 VEDTAK:
"Referatsakene vert tekne til vitande."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
004/15: Delegerte saker
Rådmannen sitt framlegg:
Melding om delegerte vedtak vert teken til vitande.
04.03.2015 KOMITE FOR OPPVEKST, IDRETT OG KULTUR
AVRØYSTING
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.
KOIK - 004/15 VEDTAK:
"Melding om delegerte vedtak vert teken til vitande."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
005/15: TILDELING AV VEGNAMN I OSTERØY KOMMUNE
Rådmannen sitt framlegg:
Forslaga til vegnamn, slik dei går fram i vedlegg til saka, vert lagt ut til offentleg høyring . Etter
høyringa vert saka lagt fram for KOIK til behandling og endeleg vedtak.
04.03.2015 KOMITE FOR OPPVEKST, IDRETT OG KULTUR
Prosjektleiar Britt Clausen var til stades ved utvalet si behandling.
Før utvalet si behandling hadde Geir Kleiveland orientertert om arbeidet i namnekomiteen og
premissane for val av vegnamn.
------------------------------------Veg 1004
Ingvald Ådland, H, gjorde framlegg om Votlovegen
Avrøysting
Framlegget fall med 2 røyster (1H, 1FRP) mot 2 røyster (2AP), då møteleiar si røyst er avgjerande ved
likt røystetal.
Veg 1040
Johannes Bysheim, AP, gjorde framlegg om Holavegen.
Avrøysting
Framlegget vart samrøystes tilrådd.
Veg 1001
Johannes Bysheim, AP gjorde framlegg om Brøkdalsvegen
Hildegunn Mo, FRP, gjorde framlegg om Bruvikdalsvegen
Avrøysting alternativ
J. Bysheim sitt framlegg
-
3 røyster (1H,2AP)
H. Mo sitt framlegg
-
1 røyst (1FRP)
-
samrøystes
Avrøysting alternativ
J. Bysheim sitt framlegg
Rådmannen sitt framlegg
-
0 røyster
-
0 røyster
AVRØYSTING - endeleg
Alternativ avrøysting
Rådmannen sitt framlegg
Rådmannen sitt framlegg med slike
endringar som tilrådd i møtet
-
samrøystes
KOIK - 005/15 VEDTAK:
"Forslaga til vegnamn, slik dei går fram i vedlegg til saka, då med desse endringane: veg 1040:
Holavegen og veg 1001: Brøkdalsvegen, vert lagt ut til offentleg høyring . Etter høyringa vert saka
lagt fram for KOIK til behandling og endeleg vedtak."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
006/15: Søknad om bankgaranti
Rådmannen sitt framlegg:
Ein rår Komite for oppvekst, undervisning og kultur til å gje slik innstilling til vedtak i
Formannskapet:
”Osterøy kommune gir garanti (simpel kausjon) i samband med Hjellvik IL sitt låneopptak til
finansiering av kostnader knytt til legging av kunstgrasdekke og skifte av belysning på Hjellvik
stadion. Osterøy Kommune vil garantere for inntil 1 300 000,- kroner. Garantiperiode: inntil lånet
er innløyst, seinast 31.12.2018.
VHFK skal kvart år innan 31. januar sende inn oversikt over restlån med nedbetalingsplan pr
31.12. til Osterøy kommune.
Vedtaket blir gjort med heimel i kommunelova § 51, nr 3.”
04.03.2015 KOMITE FOR OPPVEKST, IDRETT OG KULTUR
AVRØYSTING
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.
KOIK - 006/15 VEDTAK:
Innstilling til vedtak i Formannskapet:
”Osterøy kommune gir garanti (simpel kausjon) i samband med Hjellvik IL sitt låneopptak til
finansiering av kostnader knytt til legging av kunstgrasdekke og skifte av belysning på Hjellvik
stadion. Osterøy Kommune vil garantere for inntil 1 300 000,- kroner. Garantiperiode: inntil lånet
er innløyst, seinast 31.12.2018.
VHFK skal kvart år innan 31. januar sende inn oversikt over restlån med nedbetalingsplan pr 31.12.
til Osterøy kommune.
Vedtaket blir gjort med heimel i kommunelova § 51, nr 3.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
007/15: Bergen og omland friluftsråd
Rådmannen sitt framlegg:
Komite for oppvekst, idrett og kultur tek orienteringa til vitande.
04.03.2015 KOMITE FOR OPPVEKST, IDRETT OG KULTUR
AVRØYSTING
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.
KOIK - 007/15 VEDTAK:
Komite for oppvekst, idrett og kultur tek orienteringa til vitande.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
008/15: Rehabilitering av lysanlegg Osterøy stadion
Rådmannen sitt framlegg:
Finansiering av meirforbruk dekkes av potten avsett til idrettsføremål i 2014. Osterøy kommune
dekker rentekostnaden for 136 000,- kroner til Haus IL i eit ektra år.
Vedtaket vert lagt fram for Komite for oppvekst, idrett og kultur til orientering.
04.03.2015 KOMITE FOR OPPVEKST, IDRETT OG KULTUR
AVRØYSTING
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.
KOIK - 008/15 VEDTAK:
"Finansiering av meirforbruk dekkes av potten avsett til idrettsføremål i 2014. Osterøy kommune
dekker rentekostnaden for 136 000,- kroner til Haus IL i eit ektra år.
Vedtaket vert lagt fram for Komite for oppvekst, idrett og kultur til orientering."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
009/15: Høyringsuttale - endringar i Lov om barnehagar
Rådmannen sitt framlegg:
Til orientering
04.03.2015 KOMITE FOR OPPVEKST, IDRETT OG KULTUR
AVRØYSTING
Utvalet slutta seg samrøystes til å gje høyringsuttale i tråd med punkt 2 i vurderinga i rådmannen si
saksutgreiing.
KOIK - 009/15 VEDTAK:
"Kommunen gir høyringsuttale i tråd med punkt 2 i vurderinga i rådmannen si saksutgreiing."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spørsmål teke opp i møtet
Valestrand – Hauge – skuleutbygging og status i saka?
Robert Eikeland, AP, stilte spørsmål om orientering til utvalet.
Rådmannen kjem tilbake med skriftleg orientering til neste møte.
-------------------------------------------
Til å skriva under møteprotokollen saman med møteleiar vart desse valde: Hildegunn Mo og Ingvald
Ådland.
Lonevåg, 06.03.15
Bente Skjerping
Utvalssekretær
----------------------------------------Johannes Bysheim
leiar
--------------------------------------Hildegunn Mo
-----------------------------------------Ingvald Ådland
SAKSPAPIR
Saksnr
012/15
Utval
Type
Dato
Komite for oppvekst, idrett og kultur
PS
20.05.2015
Saksbehandlar
ArkivsakID
Bente Skjerping
15/1539
Referatsaker og meldingar
Underliggjande saker:
Saksnummer
1
Tittel
Krav om alkolås i alle skulebussar i Osterøy kommune
Saksnummer
2
Tittel
Årsmelding 2014 for Nordhordland kursregion
Referatsakene vert tekne til vitande.
Saksopplysningar:
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:
Ingunn Hellem Seim <[email protected]>
15. april 2015 10:07
Post Osterøy; Kari Aakre
Krav om alkolås i alle skulebussar i Osterøy kommune
alkolasinfo-for-politikere-og-embetsverk.pdf; Alkolåsveileder - statens
vegvesen.pdf; Noen fakta-om-alkolas.pdf; Brev Osterøy kommune - Krav om
alkolås i alle skulebussar.pdf
Vedlagt følgjer brev frå MA Rusfri trafikk og livstil, Hordaland avdeling, om de fremjar sak om at all
skulekyss i kommunen skal ha montert alkolås.
Det ligg og ved veileidar frå Statens vegvesen og to faktaark frå MA.
Med helsing
MA Hordaland
Alf Seim
leiar
Alkolåsinfo for politikere/embetsverk
Kampen mot promillekjøring er viktigere enn noen gang. Ca. hver fjerde dødsulykke i
trafikken har rus som medvirkende årsak. Altfor mange blir også hardt skadet.
- Hver eneste dag kjøres ca. 28 000 turer der sjåføren har ulovlig alkoholpromille!
- Alkolås er et effektivt tiltak som hindrer at påvirkede bilførere kan starte bilen og kjøre på
veien med risiko for å påføre andre eller seg selv alvorlige skader eller forårsake ytterligere
dødsulykker.
Statens vegvesen går foran
Både Statens vegvesen og flere fylker har besluttet at alle tjenestebiler skal ha alkolås.
Alkolås er også med på å høyne bevisstheten om risikoen ved promillekjøring.
Flere fylkeskommuner har besluttet at busser som brukes til kjøring av skolebarn, skal være
utstyrt med alkolås. Dette er et anbudskrav når skolekjøringen settes på anbud.
Alkolås bare ett hjelpemiddel
Alkolås avdekker kun om man har drukket alkohol.
Dermed kan den forhindre promillekjøring.
Men vi vet at noen også inntar andre stoffer som øker risikoen dersom de kjører.
Alkolås
FOR TRAFIKKSIKKER TRANSPORT
Et virkemiddel som stadig flere
transportører tar i bruk for å kvalitetssikre
transporter og styrke eget omdømme
an b efa l er
Alkolås
FOR TRAFIKKSIKKER TRANSPORT
Bedrifter og organisasjoner kan nå installere
alkolås i sine kjøretøyer som en del av sin
sikkerhetsprofilering. Bruk av alkolås er en
naturlig del av en systematisk sikkerhetstenkning i vegtransport.
Et virkemiddel som stadig flere
transportører tar i bruk for å kvalitetssikre
transporter og styrke eget omdømme
Heldigvis blir svært få ulykker i Norge forårsaket av promillekjøring hos yrkesførere.
Men hvis en slik ulykke først skjer, er konsekvensene ofte alvorlige. Det er derfor viktig å
jobbe forebyggende. I vårt naboland Sverige har man nå over 80 000 alkolåser innenfor
yrkestransporten. 2/3 av alle svenske kommuner har stilt krav om alkolås ved skoletransport.
Finland stilte krav om alkolås ved all skoletransport fra 1. august 2011. Det betyr at der har
over 10 000 busser og taxier nå montert inn alkolås.
Gjennom bruk av alkolås, vil bedrifter og organisasjoner som
tilbyr transporttjenester aktivt kunne motvirke promillekjøring. Dette vil øke trafikksikkerheten på vegene, samtidig
som det forbedrer virksomhetens omdømme og skaper et
bedre arbeidsmiljø for de ansatte. Det vil også kunne være
et konkurransefortrinn i markedet, for eksempel i anbudskonkurranser.
Alkohol er en vanlig årsak til dødsulykker i trafikken
Promillekjøring er en medvirkende årsak til om lag 25 % av
dødsulykkene som skjer på europeiske veger. Vi finner personer med alkoholproblemer i alle sosiale klasser og yrkesgrupper, og ofte er problemene ukjent for familie, venner,
kollegaer og arbeidsgiver. I de tilfellene der man kjenner til et
alkoholproblem, er det ofte vanskelig å vite hvordan man skal
takle det. Økt bruk av alkolås er en enkel og effektiv måte å
bygge et positivt omdømme på i transportbransjen.
Å bruke alkolås som et element i et kvalitetssikringssystem
vil også forbedre arbeidsmiljøet i bedrifter og organisasjoner.
Alkolås gjør dessuten at man kan være sikrere på å nå sitt
transportmål uten at uhell skjer. Dette gjelder alle som ferdes på vegen, både tilbydere av transporttjenester og vanlige trafikanter.
Systematiske prosedyrer skaper troverdighet
En beslutning om bruk av alkolås, vil kreve innsatsvilje og tålmodighet fra ledelsen. Bruken må integreres i alle virksomhetens deler, feks må alle kjøretøyer utstyres med alkolås, ikke
bare de tyngre kjøretøyene. Prosessen med å installere alkolås kan deles inn i fire enkle steg:
- Beslutning og forankring
En beslutning fra ledelsen om å installere alkolås, må kommuniseres og forankres i hele organisasjonen. På den måten vil man skape forståelse, interesse og en følelse av forpliktelse.
- Politikk og målsetning
Det må utarbeides en enkel trafikksikkerhetspolicy med tydelige, realistiske mål som er enkle å følge opp. Policyen må
også inneholde retning og intensjon for arbeidet. For å skape
aksept og stimulere til deltagelse, må policyen kommuniseres
gjentatte ganger slik at den blir kjent i hele organisasjonen.
- Handlingsplan og tiltak
En handlingsplan må beskrive hvordan trafikksikkerhetspolicyen skal iverksettes (tidsplaner, ansvar mv). Planen må
også ta hensyn til de ansattes integritet og jobbsikkerhet.
Aktuelle tiltak ved introduksjon av alkolås kan være informasjonskampanjer og opplærings- og undervisningsprogrammer.
Man kan også sette alkolås som betingelse ved anskaffelser.
- Kontroll og evaluering
For å sikre at ønsket effekt er oppnådd, må prosessen og resultatene evalueres.
Sjekkliste
Tekniske spesifikasjoner og tips ved kjøp av alkolås
Alkolåsen er en teknisk innretning som kobles til bilens tenningssystem. Før bilen startes,
må føreren blåse i alkolåsens munnstykke og pusteprøven kontrolleres. Hvis det er alkohol i
utåndingsluften over en på forhånd gitt grense, vil bilen ikke starte.
Alkolås brukes i dag både som et kvalitetssikringsverktøy og i mange land som alternativ til
straff ved promillekjøring.
Siden 2003 har det pågått et arbeid med å utvikle europeiske
standarder for alkolås, CENELEC standarden (European Committee for Electrotechnical Standardization). Det pågår også
tester av alkolåser for å få dem godkjent etter CENELEC-standarden. I Norden har svenske Motorførarnas helnykterhetsførband (www.mhf.se) et godkjent testlaboratorie for alkolåser. De har også lagt ut anbefalinger over alkolåser som kan
benyttes til kvalitetssikring av transporter og i ordninger hvor
alkolås er et alternativ til inndragning av førerkortet.
Denne sjekklisten kan være til hjelp når du vurderer å anskaffe alkolås. Vi anbefaler at alkolåsen du kjøper oppfyller
CENELEC-standarden, i tillegg til å være tilpasset individuelle
spesifikasjoner og behov i din virksomhet.
Kvalitetsparametre
Installasjon/avinstallasjon
- Feste av sentralenheten
Følg produsentens anbefalinger for installasjon og avinstallasjon.
- Trafikksikker plassering
Tenk på at alkolåsen skal ha en trafikksikker plassering, altså ikke i mulige treffpunkt ved en eventuell kollisjon. Unngå
plassering foran airbags eller annet teknisk utstyr.
- Feste av håndenheten
Det finnes i dag et flertall leverandører på markedet som tilbyr feste-konsoller med klipsfunksjon.
Teknikk/bruk
- Strømforbruk
Alkolås
FOR TRAFIKKSIKKER TRANSPORT
Strømforbruket ved stand-by skal være så lavt som mulig,
og bør ikke overstige 20 mA. Det beste er om alkolåsen ikke
bruker strøm i det hele tatt.
- Manipuleringsbeskyttelse
Alkolåsen kan være utstyrt med en elektronisk loggfunksjon.
Ved hjelp av denne kan man se om alkolåsen brukes som den
skal. Skulle føreren av bilen forsøke å manipulere systemet,
vil informasjon om dette lagres i alkolåsen. Har man alkolås
med loggfunksjon er det viktig at det er inngått klare avtaler
mellom ledelse og ansatte om bruken av dataene. Det skal
også sendes melding til Datatilsynet i slike tilfeller. Det gjøres
enkelt ved å gå inn på Datatilsynets nettsider.
- Blåseteknikk
Alkolåsen skal være enkel å blåse i. Det kan være en god ide
å kontakte flere leverandører for å prøveblåse ulike alkolåser.
Drift
- Førerbyttefunksjon
For at alkolåsen skal være så brukervennlig som mulig, bør
visse grunninnstillinger være gjort. Blant annet bør alkolåsen
være utrustet med en funksjon for førerbytte. Dette er særlig viktig i for eksempel taxier. Alkolåsen bør tillatte kortere
pauser fra kjøringen (inntil 45 minutter) uten krav til at man
blåser på nytt.
- Akutt servicetjeneste
- Rutiner ved positive resultat for promille
Som arbeidsgiver eller annen ansvarlig person, er det viktig
å utarbeide rutiner for hva man skal gjøre dersom en fører
blåser positivt for promille. Skal resultatet kobles til virksomhetens alkoholpolicy, eller skal alkolåsen bare brukes som en
ren startssperre?
De fleste alkolåser gir mulighet for retest når det har blitt
foretatt en pusteprøve med for mye alkohol. Men alkolåsen
kan også reagere på andre forstyrrende elementer, som for
eksempel vindusspyleveske, visse typer mat osv. Det anbefales å utarbeide retningslinjer for hva føreren skal gjøre i slike
tilfeller. Et godt råd er å skylle munnen med rent vann, og
blåse igjen etter ca. 5 minutter.
Alkolåsen er laget slik at den kan skille et menneskes blåsing
fra f.eks. en pumpe, en oppblåst ballong eller andre gjenstander som kan tenkes brukt til å blåse inn i alkolåsen.
- Kalibrering
De alkolåsene som finnes på markedet i dag, skal kalibreres.
Det er viktig å følge produsentens anbefalinger for å sikre at
alkolåsen fungerer som den skal. Lag gjerne en plan for når
og hvor ofte alkolåsen skal kalibreres. Hvis du har stilt krav til
alkolås ved kjøp av transporttjenester, bør du også be om et
årlig kalibreringssertifikat fra transportleverandøren.
- Mulighet for nødstart
All teknikk kan feile, og derfor bør alkolåsen ha en mulighet for nødstart. Om det skulle oppstå feil ved alkolåsen, kan
brukeren kontakte leverandøren for å få utdelt en kode eller
lignende. Denne kan brukes for å koble ut alkolåsen midlertidig, slik at bilen kan kjøres til nærmeste verksted.
- Bruk
Forsikre deg om at det følger med en tydelig og enkel bruksanvisning som kan oppbevares i kjøretøyet. Instruksjonene
skal være lette og forståelige. Det er viktig at førerne er kjent
med at de ikke skal spise eller drikke rett før de blåser i alkolåsen. Man bør unngå å spise eller drikke ca 10 minutter før, eller ha rent vann tilgjengelig slik at man kan skylle munnen og
dermed unngår risiko for feilregistrering av alkohol i pusten.
- Service
Ved kjøp av alkolås, bør leverandøren kunne opplyse om
kostnader som kan oppstå i forbindelse med service. Leverandøren bør også kunne redegjøre for eventuelle kostnader
som kan oppstå i løpet av en treårsperiode.
For å unngå driftsfeil, bør alkolåsleverandøren tilby døgnservice over telefon. Personalet her skal kunne hjelpe fører med
prosedyrer for bruk, og løse eventuelle problemer som kan
oppstå.
- Lokale serviceverksteder
Service og kalibrering blir enklere om det finnes en forhandler eller et serviceverksted for alkolåser i nærheten av ditt bosted eller virksomhet.
Økonomi
- Kostnader i forbindelse med alkolås
Alkolåsleverandøren bør kunne opplyse om alle kostnader
knyttet til å installere alkolås i et kjøretøy. Dette kan for eksempel være:
- Hva er innkjøpsprisen for alkolåsen?
- Hva koster installering?
- Hva koster regelmessig kalibrering?
- Hva koster det å bytte munnstykke?
- Hva koster annen service?
- Hva koster det å bruke akutt servicetjenesten over telefon?
- Hva er de årlige kostnadene for håndteringen av den
elektroniske loggboken?
- Hvilke kostnader medfører det å avinstallere alkolåsen og få
kjøretøyet tilbake til original stand?
Alkolås
FOR TRAFIKKSIKKER TRANSPORT
Dialog med fagforeningene og de ansattes
representanter er nødvendig
Det er viktig at man så tidlig som mulig involverer fagforeningene og de ansattes representanter i arbeidet med å introdusere alkolås i en virksomhet.
Trafikksikkerhetspolicyen og handlingsplanen bør støtte
opp under denne dialogen. Erfaringer viser at tidlig dialog
og gjensidig informasjon øker sjansen for felles forståelse og
sannsynligheten for å lykkes.
For ytterligere informasjon
Henvendelser kan gjøres til:
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Trafikksikkerhetsseksjonen
Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO
Telefon: 02030
E-post: [email protected]
1882-12 [email protected] (K. Hovde) - Foto: Knut Opeide. Foto Barn i buss: Trygg trafikk
Statens vegvesen bistår gjerne med ytterligere informasjon
ved en introduksjon i bedriften.
Noen fakta om alkolås
EU har satt krav til alkolåsen, både hvordan den er konstruert og virker.
EU-standardene om alkolås er å finne i EN 50436-1 og EN 50436-2.
Alkolås er en måler som registrerer alkoholmengden i utåndingspusten. Hvis
utåndingspusten inneholder over en viss mengde alkohol, vil det ikke være
mulig å starte en bil med alkolås. Blåsingen tar omtrent 5 sekunder. Deretter
kan bilen startes.
De forskjellige alkolåsmerkene har ulike funksjoner, men normalt gir systemet
mulighet for å stanse motor for å gjøre et ærend i inntil 30 minutter uten å
måtte blåse på nytt.
Når alkolåsen brukes, blir testresultatet registrert i utstyret. Det legges opp til
strenge regler for hvordan denne informasjonen kan registreres og leses.
Alkolås må ha kalibrering, hvert halvår eller en gang i året.
Osterøy kommune
Saksframlegg
Saksnr:
Utval:
Komite for oppvekst, idrett og kultur
Dato
Sakshandsamar:
Avgjerslemynde:
Sektor for oppvekst, undervisning og kultur
Arkivnr.: 14/3913
Astrid Brandal Øvsthus
Klassering:
Årsmelding 2014 for Nordhordland kursregion
Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Årsmeldinga frå Nordhordland kursregion for 2014 vert teke til vitande.
Saksopplysningar:
Nordhordland kursregion er eit samarbeidsorgan for skule- og barnehageområdet i Nordhordland.
Samarbeidet omfattar kommunane Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen,
Osterøy og Radøy.
Hovudmålsetjinga for kursregionen er:
•
•
Å arbeida for å halda vedlike og vidareutvikla kompetansen til personalet i barnehage,
grunnskule, PPT og vaksenopplæringa.
Vera eit forum og ein reiskap for dei deltakande kommunane til å fremja ei god fagleg
utvikling på skule- og barnehageområdet.
Konklusjon
Årsmeldinga frå Nordhordland kursregion for 2014 vert teke til vitande.
Ikkje vedlagte saksdokument:
Doknr
Doknr
Type
Type
Dato
Dato
Vedlagte saksdokument:
Årsmelding 2014.
Tittel på saksdokumentet
Tittel på journalpost
43381
19.03.2015
Nordhordland kursregion
for grunnskulen
Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy
Nordhordland kursregion
NKR
Årsmelding 2014
1
Nordhordland kursregion
for grunnskulen
Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy
MÅLSETJING
NKR arbeider for å halda ved like og vidareutvikla kompetansen til personalet i barnehage,
grunnskule, PPT og vaksenopplæringa.
Det er eit forum og ein reiskap for dei deltakande kommunane til å fremja ei god fagleg
utvikling på område der kommunane kan ha nytte av å koordinera innsatsen.
Jfr vedlegg 1- Statuttar for NKR.
INNLEIING
NKR driv kontinuerleg arbeid med kompetanseheving innan skule-og barnehagesektoren.
Ulike arbeidsområde, både kursrekkjer og ulike samarbeidsprosjekt, strekkjer seg gjerne over
år slik at det er ein naturleg samanheng mellom årsmeldingane, frå eit år til eit anna.
IKT
Arbeid med utvikling av felles IKT –strategi er eit døme på eit slikt arbeidsområde.
Styret har fleire gongar i løpet av 2014 invitert sentrale samarbeidspartnarar for å følgja opp
felles utfordringar på IKT-området. Arbeidet gjeld både skule og barnehage og vil halda fram
med stor styrke også i 2015.
UNGDOMSSTEGET
Eit anna døme er «Gnist». Med utgangspunkt i «St.meld. 22» og «Strategi for
Ungdomstrinnet», starta me opp i 2013 med dei første «Gnist-skulane» i NKR. I
2014 er UiU, Ungdomssteget i utvikling, starta opp. Dette er ei nasjonal satsing på
ungdomssteget for å fremja grunnleggjande dugleikar, organisasjonsutvikling og praktisk,
variert og relevant undervisning. Arbeidet held fram i 2015.
MIGRASJONSPEDAGOGIKK
Elles har kompetanse innan migrasjonspedagogikk hatt stort fokus, det har vore arrangert
kursrekkjer og fleire kursdagar både for tilsette i barnehage og skule. NKR har i denne
samanheng arrangert samlingar for skuleleiarar og barnehagestyrar der tema har vore leiar
si rolle i arbeidet med minoritetspråklege barna og elevar.
I tillegg har PPT-kontora hatt fokus på dei same utfordringane i sitt nettverk, saman med
Statped.
SKULE OG BARNEHAGE, SAMAN
Barnehagesektoren er frå 2014 representert i fleire arbeidsgrupper enn før (Jfr. delen om
Barnehagesektoren).
Kurs og prosjekt som går på tvert av sektorane er gjennomført og på trappene. Her kan
nemnast kurs om «Teieplikta sine muligheter og avgrensningar i eit samhandlingsperspektiv»
og arbeidet med inkluderande barnehage og skule.
Både barnehage, skule og PPT er, og vil på sikt verta, viktige aktørar.
Folkehelseprosjektet er eit anna døme på satsing der samhandling mellom sektorar vil verta
vesentleg.
2
STYRET
Styrevervet
Kommunalsjef Jo Bjarte Tømmerbakke, Radøy Kommune har vore leiar
Kommunalsjef Torleiv Frotjold, Austrheim, har vore nestleiar.
Medlemmar:
Austrheim Kommune:
Fedje Kommune:
Lindås Kommune:
Masfjorden Kommune:
Meland Kommune:
Kommunalsjef Torleiv Frotjold
Rektor/ skulefagleg rådgjevar Ole Skoge
Fagsjef grunnskule Anne Wergeland
Skulefagleg rådgjevar Alf Strand
Skulefagleg rådgjevar Reidun E.
Johannnessen
Rektor Jahn Olav Nordheim
Spesialrådgjevar Astrid Brandal
Øvsthus
Kommunalsjef Jo Tømmerbakke
Modalen Kommune:
Osterøy Kommune:
Radøy Kommune:
Styreverksemd:
Styret har hatt 8 møte og har handsama 78 saker.
SEKRETARIATET
Oddfrid Hole har vore regionssekretær i 50% stilling.
Det har vore lagt 10 % merkantil hjelp til stillinga.
MÅLGRUPPER
NKR har drive kompetanseheving for desse målgruppene:
Tilsette i grunnskulane, lærarar, assistentar, leiarar
Tilsette i Vaksenopplæringa
Tilsette i barnehagane, førskulelærarar, pedagogiske leiarar, assistentar og styrarar
Tilsette i pedagogisk-psykologisk teneste, PPT
SKULESEKTOREN
Tal pr. 1.oktober 2014 (GSI)
Namn kommune
Austrheim
Fedje
Lindås
Masfjorden
Meland
Modalen
Osterøy
Radøy
Tal skular
2
1
13
3
5
1
6
5
Tal lærarar
48
16
241
36
118
14
107
70
3
Tal assistentar
13
3
78
13
35
7
25
23
Tal årsverk *
55.1
15.4
254.9
42.6
125
15.2
107.6
77.5
Tal elevar
381
73
1946
198
1047
79
911
624
*I årsverk er tatt med leiarar, undervisningspersonell, assistentar, bibliotekarar og anna
personell
GJENNOMFØRDE TILTAK 2014
Oversikt over etterutdanningskursa som har vorte gjennomførte
- Fag/område
Vår
Munnleg eksamen
1dg
Forvaltningsrett
Textpilot
Haust Tal deltakarar
Målgruppe
40
Faglærarar og
sensorar
1dg
27
Skuleleiarar
1dg
Fagleg
ansvar
Fylkesmannen og
NKR
Fylkesmannen
Johan S.
Rivertz
Sverre A
Holby
Lingit AS
Merknad
26
Skuleleiarar og
PPT-leiarar
30
Lærarar i
grunnskule
Bergen
Kommune
BEFO
Bergen
kommune
BEFO
(SPV)
51
Lærarar i
vaksenopplæringa
VOX
Kurset vart sett opp i
samarbeid med, og midlar
frå, fylkesmannen. Her var
derfor også deltakarar frå
20
Lærarar som arbeid
med textpilot og
PPT tilsette
Minoritetspråklege
elevarrektor si rolle
1dg
Arbeid med og
kartlegging av
minoritetspråklege
elevar
2dg
«Frå kompetansemål til
læringsmål».
1dg
30 deltakarar kom
frå vår region.
Teieplikta sine
muligheter
og avgrensningar i eit
samhandlingsperspektiv
1dg
Problemretta
veiledning i grupper
1dg
LUISKvalitetsarbeid i
skulane
LUISKvalitetsarbeid i
skulane
2dg
1dag
Samling for skuleleiarar før
oppstart av kursrekkje
(SPV)
BEFO= Bergen
kompetansesenter for
flerkulturell opplæring
Framhald ein dag vår 2015
Tysnes, Austevoll, Bergen,
Voss og Fjell
Tilsette i skule,
barnehage,
Vaksenopplæringa
PPT, barnevern,
helsetenestene
Fagakademiet v/
Kurt
Bjørnnes
13 frå skule
31 frå bhg
nytilsette,
nyutdanna
skule og bhg
veiledarar
69
Skuleleiarar og
Skulefaglege
rådgjevarar
48 skuleleiarar og
Skulefaglege
rådgjevarar
NLA
4
Forvaltningslova retta mot
opplæringslova og
problemstillingar frå skulen
Midlar frå
fylkesmannen
(Helse-sektoren)
Tverrsektorielt kurs
Conexus
Conexus
Framhald og avslutning 2
dagar våren 2015
Følgjande tilbodet vart avlyst:
Etterutdanningsserien «Nøkler til naturfag», eit gratistilbod NKR fekk frå Naturfagsenteret,
HiB og skulelaboratoria.
Det var 6 påmelde som alle fekk tilbod om å ta del i kurset andre stadar.
VIDAREUTDANNING (VU)
Hausten 2014 starta det opp tilbod om vidareutdanning i matematikk. Tilbodet har kome i
stand etter ein avtale mellom NKR og NLA.
Dette er eit desentralisert tilbod, for lærarar på barnetrinnet, med studiestad på Breistein, 30
studiepoeng, over 2 skuleår.
Studiet vert avslutta våren 2016. Det er13 studentar frå vår region som tek del.
Matematikk er eit satsingsområde for NKR framover.
DKS- DEN KULTURELLE SKULESEKKEN
Det vart ikkje løyvd midlar til nye prosjekt i 2014.
NKR fekk også i 2014 løyvingar på kr. 50 000,- frå Fylkeskommunen. Desse har vorte
overført til 2015-budsjettet.
LEIAROPPLÆRIING I GRUNNSKULEN
«Kvalitetsutvikling i skulane 2014-2015», med Conexus v/ Yngve Lindvik som
fagansvarleg, starta opp januar 2014 med 2 kursdagar og ein kursdag i september.
Fagleg fokus har vore arbeid med kvalitet på skulane sine prosessar knytt til kvalitetsarbeid.
Kursrekkja vert avslutta med ei 2-dagarssamling i mars 2015.
GJENNOMFØRING AV LOKALGITT MUNNLEG EKSAMEN
Lokalgitt munnleg eksamen vart avvikla for sjuande gong, våren 2014, administrert av NKR.
I samband med at ei ny forskrift for å betra gjennomføringa av munnleg eksamen vart gjort
gjeldande frå 01.01.14, har styret vedtatt ein revisjon av lokal instruks. Den nye forskrifta og
gjennomgang av den reviderte instruksen var hovudtema i kurset som vart halde våren 2014,
for faglærarar, sensorar og skuleleiarar.
SAMARBEID STATPED OG NKR
Samarbeidet mellom STATPED og NKR har halde fram i 2014 og har no kome inn i faste
rammer, både med omsyn til struktur og innhald.
Koordineringsgruppa har hatt 2 møte og har vore slik sett saman:
5
Frå NKR:
Frå Statped:
Frå PPT:
Frå barnehagesektoren:
Astrid B Øvsthus, styremedlem
Oddfrid Hole, regionssekretær
Anne Grethe Melsbø
Bodil Rossnes, Lindås PPT. Frå hausten 2014 vart PPT representert av
Solveig Elvik, Austrheim PPT.
Astrid N Sylta, barnehagefagleg rådgjevar, Lindås kommune. (Frå
haust 14.)
Dette året har det vore framhald med fokus på implementering av kartleggingsverktøy for
minoritetspråklege elevar i skule og born i barnhage, både i PPT –nettverket og i NKR sitt
tilbod –Jfr. matrisa: Gjennomførte tiltak 2014 merka SPV .
Denne kursrekkja vart starta opp med ei samling for skuleleiarar og tilsette frå PPT. NKR
ønskte å gje eit berekraftig kurstilbod som hadde fokus på dei ulike i arbeidet med å gje gode
undervisningstilbod til minoritetsspråklege born.
Kurshaldarane for NMT (Norsk med teiknstøtte) som vart kursa i 2013, har fått rettleiing frå
StatPed når det har vore trong for støtte i samband med gjennomføring av kurs i regionen.
Det vert ei utfordring å halda ved like den kompetansen som no finst i kommunane, noko som
det truleg vil haldast fokus på i PPT-nettverket.
Eit arbeidsfelt/område som får meir fokus, er PPT sitt mandat til å gå i retning av meir
systemretta arbeid i barnehage og skule. Kva følger får dette for vidare samarbeid i
nettverket? Kva vert Statped si rolle i dette arbeidet?
DIALOGMØTE MED FYLKESMANNEN
I 2014 var det andre gong fylkesmannen gjennomførte dialogmøte med NKR.
Bakgrunnen for møtet er at Fylkesmannen dei seinaste åra har arbeidd mykje med m.a. tilsyn
og klagesaker. Fylkesmannen ønskjer ein arena der både skule- og barnehagesektoren er
representerte.
Med utgangspunkt i ein felles oppsett agenda drøfta regionen og fylkesmann felles
utfordringar, på ein uformell måte.
IKT-SAMARBEID I REGIONEN.
Styret i NKR har, i fleire saker dette året, drøfta utfordringar når det gjeld samarbeidet med
IKT-Nordhordland. Det har vore arbeidd med å sikra felles forståing av oppgåve- og
ansvarsfordeling mellom kommunane og regionen, og med å arbeida fram fellesavtalar for
ulike verktøy/ program. Kommunane er her i gang med opplæring og implementering av IOP
Sampro, Vokal og Visma Flyt Skole.
Arthur Reinertsen, (frå 01.01.15 tilsett på Regionrådet) har vore ein viktig samarbeidspartnar.
NKR er no den gruppa/det kontaktforumet som vidareformidlar felles ønskje om ulike
programvarer inn mot IKT-NH og som gjeld både barnehage og skule.
Styret har også hatt vitjing frå Nordfjordregionen og fått orientering om arbeid med «Feide»,
eit program som på sikt kan vera aktuelt også i vår region.
Olav Teigen,Conexus har vitja styret og informert om PULS for skule.
6
Det er starta opp eit strategiarbeid der styret arbeider saman med Arthur Reinertsen. Her er
barnehagesektoren representert ved Mette Træland. Dette arbeidet held fram i 2015
VAKSENOPPLÆRING
NKR vart i 2014 tildelt 15 000 kr. frå Fylkesmannen. Midlane skal nyttast i arbeidet
med oppstart og drift av nettverk knytt til arbeidet med realkompetansevurdering i
grunnskulen, jf § 6-13 i forskrift til opplæringslova. Midlane skal nyttast i 2015.
NETTVERK FOR REKTORANE PÅ UNGDOMSSKULANE OG 1-10 SKULAR
Det har ikkje vore møte i nettverksgruppa for rektorane dette året.
RETTLEIING AV NYUTDANNA LÆRARAR OG BARNEHAGELÆRARAR
Samarbeidet mellom NKR og NLA har halde fram.
Det vart gjennomført 2 samlingar våren, ei for barnehage og ei for skule. Begge samlingane
hadde som føremål å evaluera opplegget så langt i 2014.
Samlinga i mars, eit seminar i regi av «Ny i Hordaland», hadde 17 påmelde frå vår region.
Temaet var: «Hvilke utfordringer møter nyutdannede lærere i barnehage og skole den første
tiden i yrket? Hvordan få til en god veiledningsordning i skole og barnehage?»
Våren 2014 vart det oppretta ei utvida referansegruppe for dette samarbeidet. Gruppa vart
supplert med to representantar, ein frå den regionale barnEhagegruppa (Hanstveit) og ein frå
styret i NKR(Wergeland)
Det vart arrangert ei samling på NLA hausten for nytilsette, nyutdanna i skule og barnehage
og deira rettleiararar. Her var det fokus på «problemretta veiledning» i grupper. Denne
samlinga skal følgjast oppmed ei samling våret 2015.
BARNEHAGESEKTOREN
Styret, ved Torleiv Frotjold, saman med barnehagerepresentantar frå dei 8 kommunane og
regionssekretær, utgjer arbeidsgruppa for kompetanseheving i barnehagane.
Gruppa har hatt 6 møte og har handsama 57 saker.
NKR sitt fokus på barnehage har auka dei seinast åra. Barnehage er i større grad enn før
representert i ulike arbeidsgrupper som er knytta til styret sitt arbeid.
Døme på dette er at barnehage no er representert i koordineringsgruppa for samarbeidet
mellom Statped og i arbeidsgruppa for samarbeidet med NLA som gjeld tilbod til nytilsette,
7
nyutdanna lærarar og barnehagelærarar.
Det er også utnemnt ein barnehagerepresentant til å ivareta barnehagen si rolle i arbeidet med
IKT-strategien.
Barnehage er også kvart år med i dialogen NKR har med Fylkesmannen ein gong pr.år.
Den regionale arbeidsgruppa fungerer ikkje berre som eit forum for felles kompetanseutvikling, men like mykje som ein arena der felles utfordringar på andre område
vert drøfta.
For 2014 kan t.d nemnast rutiner/ordningar med spesialpedagogiske tilbod i dei ulike
kommunane og IKT-strategien for barnehage.
Frå hausten 2014 har møteleiinga gått på omgang mellom kommunane
OVERSIKT OVER KOMMUNANE
Namn kommune
Austrheim
Fedje
Lindås
Masfjorden
Meland
Modalen
Osterøy
Radøy
Tal barnehagar
2
1
16
3
9
1
8
4
Tal tilsette
60
8
294
35
186
10
99
96
* Tal årsverk
48.2
6.4
204
26
165
7.6
92.80
75.64
Tal born
173
21
956
91
597
23
420
257
*I årsverk er tatt med styrarar, pedagogisk personell og assistentar
Regionen har i 2014 hatt følgjnade fokusområde:
a) Dagskurs for alle tilsette i barnehagane
b) Styrarsamlingar og etterutdanning for styrarar og pedleiarar
c) Felles utfordringar knytt til kommunal barnehagedrift
GJENNOMFØRDE TILTAK 2014
Oversikt over etterutdanningskursa som har vorte gjennomførte
Fag/område
vår haust Deltakarar/
målgr.
Korleis arbeida med
1dg 39
minoritetspråklege born i bhg,
Styrarar
styrar si rolle i høve til denne
PPT-tilsette
utfordringa
Arbeid med minoritetspråklege
1dg 43
born i bhg
Tilsette i barnehagane
Problemretta veiledning i grupper
1dg 31 (frå bhg)
nytilsette, nyutdanna
skule og bhg veiledarar
Minoritetspråklege born i bhg
1dg 31
Tilsette i barnehagane
Dokumentasjon i barnehagens
1dg 42
pedagogiske kvardag,
Tilsette i barnehagane
Eg i møte med barnet - om barns
1dg 49
heilskaplege utvikling og læring,
Tilsette i barnehagane
danning og sjølvbilde!
8
Fagleg ansvar
Tonje Alvestad Ophus
Bergen kommune
BEFO
NLA
Anne Matic og Siw Fjelldal
Felles planleggingdag i nov.
Astrid Manger
Felles planleggingdag i nov.
Dag Skram HiSH
Felles planleggingdag i nov.
Barn som treng noko ekstra
1 dg
Kvalitetsarbeid og endringsleiing i
barnehagen
122
Tilsette i barnehagane
1/2dg 34
Styrarar og
barnehagefaglege
rådgjevarar i kommunane
Cathrine Ask, BroAschehoug
Felles planleggingdag i nov.
Conexus
Oppstart av
etterutdanningsrekkja med
oppstart 2015
ARBEID MED TILSYN
Arbeid med tilsyn har vorte gjennomført etter dei ulike kommunane sine planar for dette arbeidet.
Kommunane har hjelpt kvarandre med eksterne tilsynsrepresentantar.
Det har elles ikkje vore spesielt fokus på tilsyn i arbeidet i den regionale barnehagegruppa
ARBEID MED LANGTIDSPLAN 2014-2017
Det vart ferdig utarbeidd ny, regional langtidsplan for barnehagesektoren
KOMPETANSEPLAN FOR NORDHORDLAND KURSREGION 2014-2017
Målgruppe
Deltakarar
Innhald
OmOrganisering/
fang
Oppstart/slutt
Leiarar
Styrarar
Kvalitetsarbeid i bhg5 dg
3 semester, arbeid mellom
Endringsleiing
samlingane2014-16
Leiarar
PedKvalitetsarbeid i bhg5 dg
3 semester, arbeid mellom
leiarar
Endringsleiing
samlingane 2014-2016
Spespedhjelp i bhg
Styrarar
Alle tilsette
Styrarane i
regionen
Ulike
målgr
Aktuelle tema frå styrarane og
arbeidgruppa
Barnehagen som
lærande organisasjon
Danning
1-2 gg Heil- eller halvdagspr.år
samlingar
Kulturelt mangfold
Tidleg innsats
Spesped.hjelp i bhg
Born med spes. behov
Eit godt språkmiljø for alle barn
STIMULERINGSTILTAK – GJENNOMFØRING AV FAGPRØVE
NKR hadde kr. 74 000,- overført frå 2013 sidan assistentrekkja i 2013 ikkje kom i gang.(Jfr
førre Årsmelding)
Pengane har vorte nytta til stimuleringstilskot til barnehagar som legg til rette for at tilsette
tek fagbrev som praksiskandidat i løpet av 2014/2015.
Det kom inn11 søknader frå 4 ulike barnehagar som alle har fått tilsegn om midlar.
TILBOD TIL STYRARANE
Det har vore gjennomført ei styrarsamling der temaet var: Korleis arbeida med
minoritetsspråklege born i barnehagane, styrar si rolle i høve til denne utfordringa.
Fagansvarlege var Tonje Alverstad Ophus
9
ETTERUTDANNING FOR STYRARAR OG PEDLEIARAR I BARNEHAGANE.
NKR har sett i gang ei kursrekkje der målgruppa er både styrarar og pedagogiske leiarar .
Bakgrunnen for dette er at begge desse gruppene vert sterkt prioritert i «Kompetanse for
framtidens barnehage- Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020»og fordi dei
kommunale barnehageplanane prioriterer same målgruppe.
Kursrekkja vil gå over 3 kalenderår 2014-2016 og vart i desember 2014 starta opp med eit
orienteringsmøte for alle styrarane i regionen.
Det er påmeldt 190 deltakarar til kursrekkja. Det vil verta 2 kursdager i 2015 og 2 kursdagar i
2016. Fagansvarlege er Conexus
SAMARBEIDSPARTAR
NKR har i 2014 samarbeidd med følgjande utdanningsinstitusjonar/ organisasjonar:
HiSF
Høgskulen Sogn og Fjordane
NLA
Norsk lærarakademi
DKS
Hordaland fylkeskommune Den kulturelle skulesekken
Bergen
kommune
BEFO Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring,
IKT NH
IKT-Nordhordland
Fagakademiet
Fylkesmannen i Hordaland
Conexus
Statped
BroAschehoug
DELTAKING PÅ KURS/ KONFERANSAR/ UTVAL
Regionsekretær og styreleiar har tatt del på desse samlingane:
Oddfrid Hole 7.april 2014 fagdag på Statped.
21.nov 2014 3.dag -etterutdanning for PPT-tilsette.
Samarbeid PPT/ kommunane med fokus på PPtenesta som
partnar for inkluderande bhg og skul
Jo Tømmerbakke
Utdanningsdirektøren sitt arbeidsutval for leiarane i kursregionane.
Knarvik 24.02.2014
Oddfrid Hole
Regionssekretær
2 vedlegg
Avrekning 2015
Statuttar for NKR
10
1
NORDHORDLAND KURSREGION
AVREKNING 2014
Samla utgifter
1 017 132
Inntekter
Refusjon moms
Kursinntekter
Refusjonar
Bruk av fonD
kr
kr
kr
kr
16 787,79
363 100,00
92 000,00
194 000,00
665 888
Netto utgifter
Fordeling
351 244
Fast sum
10 % av 351244
35 124
Til fordeling etter elevtal
Kommune
Austrheim
Fedje
Lindås
Masfjorden
Meland
Osterøy
Modalen
Radøy
Kontrolltall
Elevtal
379
79
1954
203
1013
930
74
625
5257
Fordelingsnøkkel
7,32 %
1,53 %
36,30 %
3,87 %
19,27 %
18,17 %
1,32 %
12,23 %
100 %
316 120
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
Beløp
22 790,47
4 750,52
117 500,22
12 207,03
60 914,91
55 923,85
4 449,85
37 583,23
316 120,10
Jorunn Kjøde Fosse
Fagleiar rekneskap 26.01.2015
11
1
Fast Sum
kr
4 390,50
kr
4 390,50
kr
4 390,50
kr
4 390,50
kr
4 390,50
kr
4 390,50
kr
4 390,50
kr
4 390,50
kr
35 124,00
Totalt beløp for 2014
27 181
9 141
121 891
16 598
65 305
60 314
8 840
41 974
351 244
STATUTTAR FOR NORDHORDLAND KURSREGION
REVIDERT OG GJELDANDE FRÅ 27.06.07
1.
Nordhordland kursregion er eit samarbeidsorgan for skule- og barnehageområdet i
Nordhordland. Samarbeidet omfattar kommunane Austrheim, Fedje, Lindås,
Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy.
2
Hovudmålsetjinga for kursregionen er
• å arbeida for å halda ved like og vidareutvikla kompetansen til personalet i
barnehage, grunnskule, PPT og vaksenopplæringa.
• vera eit forum og ein reiskap for dei deltakande kommunane til å fremja ei god
fagleg utvikling på skule- og barnehageområdet.
3.
STYRET
Dei skule- og barnehageansvarlege i kommunane er styret for kursregionen.
Styret har m.a. til oppgåve å utarbeida plan for verksemda.
I kommunar der ansvar for skule og barnehage er delt, kan kommunane stilla med den
barnehageansvarlege i saker som vedkjem barnehage
Om skuleansvarlege ikkje møter i styret oppnemner rådmannen person(ar) med
mynde.
Berre ein frå kvar kommune har røysterett til ei kvar tid.
Styret vert konstituert med leiar og nestleiar. Leiarvervet går på omgang mellom
styremedlemmane.. Funksjonstida er 3 skuleår.
Styret har høve til å setja ned ad hoc utval som arbeider med ulike oppgåver.
Styret er vedtaksført når minst 50% av medlemmane er til stades.
4.
SEKRETARIATET
Kurssekretæren er tilsett i Lindås kommune og NKR kjøper tenester hjå Lindås
kommune, i samsvar med eigen avtale.
Sekretæren er utøvande organ for styret
Kurssekretær rapporterer til og førebur saker saman med styreleiar.
Kurssekretæren kan representere NKR og ta del i ulike møte innanfor NKR sine
ansvarsområde, etter avtale med styreleiar.
5
ØKONOMI
10% av det totale kommunale tilskotet skal betalast som fast beløp frå alle kommunar.
Dei resterande 90% skal reknast ut etter elevtal.
(dette punktet vil få ei endring slik at det vert i samsvar med ny finansieringsordning)
(endring frå 01.01.11- Jfr vedlegg ”NY ORDNING FOR FINANSIERING AV NKR”)
6.
ENDRING AV STATUTTAR
Endring av statuttane krev minst 5 stemmer
12
1
Vedlegg til statuttar
Sak 60/10
NY ORDNING FOR FINANSIERING AV NKR
Rutinar knytt til ny ordning for finansiering av NKR sine kurstilbod,
Vedtatt i 1.oktober 2010
Gjeldande frå 01.01.2011
1.
Fordelingsnøkkelen som er nytta i budsjettet for 2011 er rekna ut frå GSI-tala
1.oktober 2009
Når refusjonskrav vert sendt ut vår og haust 2011 vil summane verta justerte etter GSItala 1.oktober 2010
2.
Refusjonskravet skal fordelast mellom skule og barnehage etter følgjande
fordelingsnøkkel :
Skule:
60 %
Barnehage
40 %
Kommunane kan justera fordeling i høve til aktiviteten som er drive føregåande år.
3.
Det vert sett opp budsjett for kvart kurs/kursrekkje som det vert gitt tilbod om.
Summen for dei einskilde kurstilboda vil variera. Minstesum for ein plass er. Kr. 400,-
4.
NKR sender rekningane til kommunane i samsvar med tal deltakarar.
5.
NKR sender krav for alle som er påmelde når fristen går ut.
Avmelding skal skje ei veke før kursstart. Skulane føretek avmelding sjølv, via
kursbasen. Viss ikkje avmelding er føretatt vert det sendt krav om betaling.
6. Kursrekkjer som er sett i gang i 2010 og som held fram i 2011 vert gjennomført etter
gamal ordning. Dette gjeld ikkje LUIB. Her må kommunane betala heile kostnaden.
13
1
SAKSPAPIR
Saksnr
013/15
Utval
Type
Dato
Komite for oppvekst, idrett og kultur
PS
20.05.2015
Saksbehandlar
ArkivsakID
Astrid Brandal Øvsthus
15/1576
Leksehjelp i grunnskulen i Osterøy kommune
Osterøy kommune tilbyr leksehjelp til elevar på 4.-7.trinn. Rektor organiserer tilbodet i samsvar
med krava i Opplæringslova med forskrift. Tilbodet skal finansierast innanfor dei rammene skulane
har til leksehjelp i gjeldande ordning.
Saksopplysningar:
Bakgrunn
Med endring i Opplæringslova juni 2010 vart det innført gratis, frivilleg leksehjelp til alle elevar på 1.4.trinn i grunnskulen. Knytt til denne lovendringa var det definert 3 individuelle delmål:
·
·
·
Å gje elevane støtte i læringsarbeidet
Å gje elevane kjensle av meistring
Å skape gode rammer for sjølvstendig arbeid
Vidare hadde reforma ei utdanningsmessig, langsiktig og politisk målsetjing:
·
Medverke til å utjamne sosial ulikskap i opplæringa.
Ny lovendring i opplæringslova §13-7a frå 12.juni-14:
Kommunen skal ha eit tilbod om leksehjelp i grunnskulen. Tilbodet skal vere gratis for elevane.
Elevane skal ha rett til å delta på leksehjelptilbodet, men det skal vere frivilleg om dei ynskjer å delta.
Forskrift til opplæringslova:
§ 1A-1. Leksehjelp i grunnskolen
Kommunen skal tilby leksehjelp, jf. opplæringslova § 13-7a, med til saman åtte timar kvar veke til
elevar i grunnskolen. Dei åtte timane fordelast fritt på årstrinna slik kommunen avgjer. Formålet med
leksehjelpa er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, kjensle av meistring og gode rammer for
sjølvstendig arbeid. Leksehjelpa skal og medverke til å utjamne sosial ulikskap i opplæringa.
Leksehjelpa er ikkje ein del av opplæringa til eleven, men skal sjåast i samanheng med opplæringa.
Leksehjelpa skal gi eleven hjelp med skolearbeidet.
Kommunen er ansvarleg for leksehjelpa og vel korleis leksehjelpa skal organiserast.
Kommunen pliktar å informere foreldra om retten til leksehjelp og tilbodet som gis.
Kommunen pliktar å sørgje for at elevane har eit godt psykososialt miljø i leksehjelpa som fremjar
helse, trivsel og læring. Dersom ein tilsett har kunnskap eller mistanke om at eleven sin rett ikkje blir
oppfylt skal den tilsette undersøkje saka, varsle kommunen og om nødvendig og mogleg sjølv gripe
inn. Eleven og foreldre kan be om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet. Kommunen pliktar
snarast mogleg å behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Dersom vedtak
ikkje er fatta innan rimeleg tid kan eleven og foreldre klage som om vedtak vart fatta.
Kommunen plikter å sørgje for forsvarleg tilsyn med elevane i leksehjelpa. Gruppa må ikkje vere
større enn det som er trygt og pedagogisk forsvarleg.
Leksehjelpa skal vere gratis for eleven. Dersom leksehjelpa blir organisert som ein del av
skolefritidsordninga, kan kommunen ikkje ta betalt for den tida eleven mottek leksehjelp etter denne
føresegna. Dette gjeld og for elevar som ikkje deltek i skolefritidsordninga elles.
Tilføyd ved forskrift 30 juni 2010 nr. 1046 (i kraft 1 aug 2010).
Endra ved forskrift 13 juni 2014 nr. 890 (i kraft 1 aug 2014).
Statleg evaluering av leksehjelptilbodet 1.-4.trinn
Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), oppretta i 1996 og administrativt
lagt under Kunnskapsdeoertementet (KD), har evaluert innføring av leksehjelp til elevar på 1.-4.trinn i
to omgongar. I denne saka tek ein med nokre funn frå rapport nr. 2, sluttrapport i høve til tidlegare
studier om leksehjelp (NOVA Rapport 6/13):
·
·
·
·
·
·
·
·
·
I overkant av 50% av elevane på 1.-4.trinn har delteke på leksehjelp sidan reforma vart
innført (Tal frå GSI).
Mest positive erfaringar frå skular som hadde etablert leksehjelp som del av ei større og
breiare satsing.
Potensiale for vidare bruk størst i høve til elevar med innvandringsbakgrunn.
Mest positive erfaringar ved bruk av lærarar som leksehjelparar.
Halvparten av føresette rapporterer at dei sjølve ønskjer å hjelpe elevane med leksene.
Frivilleg deltaking når ikkje alltid fram til dei som treng tilbodet mest.
For å motverke at leksehjelpa verkar stigmatiserande, må tilbodet utformast på ein måte
som inkluderer alle, på same tid som hjelpa må tilpassast elevane sine ulike behov.
Leksehjelpar bør ha ein kombinasjon av fagkompetanse, didaktisk/metodisk kompetanse
og relasjonskompetanse.
Leksehjelpa må ikkje «sveve fritt» i høve til resten av opplæringa.
Arbeidet med sosiale skilnader i skulen må i første rekke skje innanfor rammene for
undervisninga i skulen.
Målsetjinga med den siste evalueringa har vore å få meir kunnskap om følgjande:
·
·
Korleis leksehjelpa er utforma ved skulane.
Om leksehjelpa fungerer etter målsetjinga.
·
·
·
Kvalitet på planlegging og gjennomføring av leksehjelpa.
Om føresette er nøgde med kvalitet og involvering i skulearbeidet.
Om effekten på utval av læringsresultat.
Resultat av evalueringa:
·
·
·
Føresette var delvis kritiske til kvaliteten på tilbodet.
Det var viktig for føresette å sjølv hjelpe borna med leksene.
Har leksehjelp noko for seg for 1.trinn?
Innspel frå rektorane i Osterøy kommune:
I Osterøy kommune er leksehjelpa for 1.-4.trinn organisert som ein del av SFO. Mange nyttar seg av
tilbodet, men det har vore vanskeleg å motivere store grupper av elevane til å konsentrere seg om
leksene. Rektorane ser at dette tilbodet i stor grad har utvikla seg til å bli eit gratis SFO tilbod. Det var
ikkje målsetjinga då ordninga vart innført. Eldre born har meir trong til å få hjelp med leksene. Fleire
føresette uttrykkjer at dei synest det er vanskeleg å hjelpe dei eldste elvane med leksene.
Vurdering
Tidleg intervensjon og tidleg innsats blir i evalueringsrapporten frå NOVA framheva som viktige
moment i høve til målsetjinga for leksehjelpa.
Skulen er avhengig av at elevane er motiverte for å gjere lekser på leksehjelpa, og at dei vaksne kan
konsentrere seg om å hjelpe elevane med arbeidet sitt, heller enn å drive med motivasjonsarbeid og
grensesetjing. Dette for at ein skal kunne nå målsetjinga med tilbodet og ha eit godt psykososialt
tilbod i leksehjelpa.
Bergen kommune innførte leksehjelp for 4.-7.trinn hausten 2014. Ein del andre kommunar gjorde det
same. Deira erfaringar er at elevane som melder seg til leksehjelp er meir motiverte for arbeidet og
jobbar meir målretta for å få leksearbeidet gjort. Totalt sett er det noko færre elevar som nyttar seg
av tilbodet. No har dei elevar som er motiverte for leksehjelp, og elevane melder at dei er godt nøgde
med tilbodet.
Om tilbodet blir gitt til 4.-7.trinn, er det framleis 4 årstrinn som får tilbodet, og ein kan halde fram
med tilbod om leksehjelp 2 t/veke pr. årstrinn. I fall tilbodet vert gitt til fleire trinn, må dei 8 timane i
ramma fordelast på fleire trinn, eller ein kan utvide tilbodet. Dette vil føre til ekstra kostnader.
Elevane har ikkje rett til skyss etter leksehjelpa. Det er derfor ei utfordring for skulane å organisere
tilbodet slik at alle elevane får eit likeverdig tilbod. Leksehjelpa kan organiserast både før og etter
den ordinære skuletida.
I det statlege tilskotet til leksehjelp er det assistentløn som ligg til grunn. Dersom kommunen ynskjer
pedagogar til dette arbeidet, vil det føre til auka kostnader.
Det er opp til kommunen å fastsetje rammer for leksehjelpa.
Konklusjon
Osterøy kommune vil frå skuleåret 2015/16 tilby leksehjelp til elevar på 4.-7.trinn. Tilbodet må
organserast innanfor dei rammene som skulane nyttar til leksehjelp i dagens ordning.
SAKSPAPIR
Saksnr
014/15
Utval
Type
Dato
Komite for oppvekst, idrett og kultur
PS
20.05.2015
Saksbehandlar
ArkivsakID
Sylvi Ann Hanstvedt
15/1580
Ungdomsskulegutar som leikeressurs i barnehage
Saka blir teken til vitande.
Saksopplysningar:
Bakgrunn
Osterøy kommune har søkt og fått tildelt prosjektmidlar til «Ungdomsskulegutar som leikeressurs i
barnehage» for 2014 og 2015. Midlane skal brukast til å løna ungdomsskulegutar som får tilbod om å
arbeide i barnehagar etter skuletid. Prosjektet er eit av fleire tiltak i ein rekrutteringskampanje for å
auke rekruttering av menn til barnehagen i regi av Kunnskapsdepartementet. I tillegg til å vera eit
rekrutteringstiltak er det også eit likestillingstiltak.
Likestilling og likeverd er gjort forpliktande for barnehagane gjennom Rammeplan for barnehagen
sitt innhald – og oppgåver. For barnehagane er det eit overordna mål å auke kunnskapen om
likestilling – og samstundes medverka til eit samfunn der alle kan utnytta sine evner og interesser
uavhengig av kjønn.
Lonevåg, Hauge, Haus og Valestrand barnehagar har vore med i prosjektet. Eit godt samarbeid med
Ungdomskulen har vore svært viktig.
Bakgrunn for søknaden:
·
·
·
Eit ønskje om å gje ungdomsskulegutar ein positiv oppleving av barnehagen som
arbeidsstad – slik at dei kan motiverast til arbeid i barnehage.
Eit sterkare fokus på arbeidet med likestilling i barnehagen – og eit læringsmiljø som er
med på å fremja likestilling mellom gutar og jenter.
Vi ønskjer ei utfordring for personalet slik at vi kan reflektere over eigen haldning og
praksis.
Prosjektet starta med at rektor/inspektør ved Ungdomskulen, styrar ved ein av barnehagane, to
mannlege pedagogiske leiarar og spesialrådgjevar møtte gutane i 9. klasse og orienterte om
prosjektet og kva det innebar. Gutane fylte ut søknadsskjema med opplysningar om interesser - og
kvifor dei søkte jobben. Det var svært god respons og mange søkte på stilling som leikeressurs i
barnehagen. Det var mange gode søkjarar – til saman 26 søkjarar over desse to åra og alle har fått
eit tilbod om jobb i barnehage. Opphaldet i barnehage har vore lit ulikt; dei fleste har vore der 8-10
veker. Etter opphaldet i barnehagen fekk gutane evalueringsskjema og nokre av spørsmåla var: Kva
utbytte har du hatt av å jobbe i barnehage? Kva har du lært? Kan du tenkje deg å jobbe i barnehage
ein gong i framtida? Vi har også spurt barn, tilsette og foreldre kva dei synest om dette prosjektet.
Korleis arbeider ein leikeressurs?
·
·
·
Kjem til barnehagen og er saman med borna etter skuletid og i feriar. Arbeider ikkje åleine,
ein av dei fast tilsette er alltid saman med dei og eleven får ein av våre mannlege tilsette
som veiledar. (i dei barnehagane der vi har mannleg barnehagelærar; Valestrand, Lonevåg
og Hauge)
Er saman med borna og leikar med dei på deira premissar, men kan også ta initiativ til
aktivitetar som – musikkstund, fotball, lesegrupper, teikne og male, uteaktivitetar, bygge
hytter.
Veiledaren skal sjå til og bidra til at gutane får eit innblikk i kva det inneber å arbeida i
barnehage.
Vurdering
Kommentar frå borna?
·
·
·
·
«Bra» - « eg glede meg til dei komme»
«Dei er så flinke til å leike» - «gøy å springe og løpe og leke gjemsel»
«Dei er ikkje så strenge som dei vaksne»
«Vi leiar med bilar og vi tøysar og tullar»
Kommentarar frå dei vaksne i barnehagen!!
·
·
·
·
·
«Ein ressurs - og borna ventar på gutane»
«Dei minste gutane er svært glade i dei»
«Artig å sjå dagens ungdom saman med borna. Dei har mykje omsorg i seg»
«Gutane er svært leikande – har framleis leiken i seg»
«når gutane kjem kan vi berre gå heim»
Kommentar frå foreldre/føresett!
·
·
«Borna fortel heime at dei synest det er så kjekt – fortel kva dei har gjort saman»
«Gler seg til å gå i barnehagen fordi i dag kjem ....»
Kommentar frå gutane!
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
«veldig gøy» - «ungane blei så glade når dei såg meg»
«har lært mykje om ungar - og om arbeidslivet»
«eg har lært å vere tolmodig og høyra på ungane»
«det er viktig at eg har god holdning og respekterar borna»
«nei, eg skal bli ingeniør»
«ja, det kan hende eg skal jobbe i barnehage»
«det er meir truleg at eg ikkje kjem til å jobba i barnehage enn at eg kjem…»
«det er ein mulighet for at eg kan jobba i barnehage»
«ja, viss eg ikkje får jobb andre plassar så kunne eg kanskje .…»
«kunne tenkt meg å jobba i barnehage, det blir slitsomme , men gøyale dager….»
Folkehelse
Miljø
Økonomi
Konklusjon
Det har vore svært positivt og delteke i dette prosjektet, alt frå oppstart og første møte med
ungdomskulen og informasjon og møte med elevane/ gutane. Det har ført til mykje glede og
positivitet ute i barnehagane. Det blir viktig framover å vektleggja og arbeida med rekruttering av
menn i barnehagen og ei satsing på likestilling og likeverd.
SAKSPAPIR
Saksnr
015/15
Utval
Type
Dato
Komite for oppvekst, idrett og kultur
PS
20.05.2015
Saksbehandlar
ArkivsakID
Astrid Brandal Øvsthus
14/303
Ny vurdering av kommunalt vedtak om fri skuleskyss
Vegstrekkja Øvre Mjelde – Haus skule vert rekna som særleg farleg eller vanskeleg skuleveg for dei
yngste elevane i 1. – 4.trinn. Elevane i desse årstrinna vil få fri skuleskyss. Vedtaket vert lagt inn som
tillegg til vedtaket om særleg vanskeleg eller farleg skuleveg frå 16.10.13 i FS-065/13.
Vegstrekkja Vikne – Haus skule vert rekna som særleg farleg eller vanskeleg skuleveg for elevane i 1.7.trinn. Elevane i desse årskulla vil få fri skuleskyss.
Vedtaket vert lagt inn som endring til vedtaket om særleg vanskeleg eller farleg skuleveg frå
16.10.13 i FS-065/13.
Vedtak for vegstrekkja Hauge – Valestrand vert uendra.
Klager på på vedtak om fri skuleskyss vert i ettertid lagt fram for politisk handsaming.
Saksopplysningar:
Bakgrunn
Hausten 2013 vart det gjort kommunalt vedtak om kva vegstrekkjer ein vurderte som særleg farleg
eller vanskeleg skuleveg i Osterøy kommune. Saka vart handsama 18.09.13 i sak KOIK-018/13 og
16.10.13 i FS-065/13. Det vart gjort fylgjande vedtak:
Ny ordning
Rådmannen tilrår at fylgjande vegstrekkjer vert vurdert som særleg farlege eller vanskelege
og at ein prioriterer dei yngste elevane. Målsetjinga er å kome fram til ei ordning som gir ein
meir einsretta praksis og likeverdig handsaming for alle elevane i kommunen.
Vegstrekkje
Haus - Kvisti
Alder
1.-4.trinn
Tidsperiode
Heile året
Grunngjeving
Smal einfeltsveg utan vegskulder. Lite
5.-7.trinn
1.-4.trinn
5.-7.trinn
1.-4.trinn
5.-7.trinn
Ingen ordning
Heile året
Ingen ordning
Heile året
Ingen ordning.
Valestrand –
1.-4.trinn
Skår/Kvammen
5.-7.trinn
Fotlandsvåg – Ytre
1.-4.trinn
Bernes
5.-7.trinn
Gatland – Fotlandsvåg – 1.-4.trinn
Birkeland – Austre
5.-7.trinn
Kleppe
Heile året
Ingen ordning
Heile året
Ingen ordning
Heile året
Ingen ordning
Fotlandsvåg - Vare
1.-7.trinn
Heile året
Fotlandsvåg - Herland
1.-4.trinn
Heile året
Haus - Votlo
Hauge –
Loftås/Valestrand
belysning. Vinterstid vert tilhøva forverra.
Smal einfeltsveg utan vegskulder. Rasfare.
Vinterstid vert tilhøva forverra.
Vegstrekkja er av Statens vegvesen vurdert
som særleg farleg p.g.a. stor trafikk.
Vegstrekkja har i dag reduserte
fartsgrenser.
Smal einfeltsveg utan vegskulder. Lite
belysning. Vinterstid vert tilhøva forverra.
Smal einfeltsveg utan vegskulder. Lite
belysning. Vinterstid vert tilhøva forverra.
Smal veg, manglar gul stripe. Deler av
vegen er smal einfeltsveg utan vegskulder.
Vegstrekkja er belasta med ein stor andel
tungtrafikk. Deler av strekkja har ikkje
redusert fartsgrense.
Etter opplysningar frå bedriftene i område i
2012, passerer om lag 90 store vogntog
tur/retur denne strekkja kvar veke.
Smal veg utan vegskulder. Lite belysning.
Stor rasfare. Vinterstid vert tilhøva
forverra.
Smal einfeltsveg utan vegskulder. Lite
belysning. Vinterstid vert tilhøva forverra.
Føresette må kvart år søke om fri skuleskyss. Søknadane vert handsama individuelt.»
16.10.2013 FS-065/13 UTVALET SI HANDSAMING:
Kim Andre Hartveit, FRP, gjorde slikt framlegg om tillegg til framlegg til vedtak: «Austre
Kleppe må takast med i fri skuleskyss grunna farleg veg.»
AVRØYSTING
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd
Kim Andre Hartveit sitt framlegg vart samrøystes lagt ved saka til vidare vurdering i
administrasjonen og Komite for oppvekst, idrett og kultur.
Klager på skuleskyssordninga
Som det kjem fram av vedtaket vart dei yngste elevane, 1.-4.trinn, prioriterte med fri skuleskyss på
dei vegstrekkjene som vart vurderte som særleg farlege eller vanskelege, medan ein vurderte det
slik at dei eldste elevane i barneskulen, 5.-7.trinn, vanlegvis har føresetnader til å ta seg fram på
skulevegen på eiga hand.
Inneverande skuleår har det kome klager på skuleskyssordninga ved Haus skule frå føresette som
bur på Vikne, eit fellesskriv frå føresette på Votlo, samt skriv frå elevrådet ved Haus skule
vedkomande skuleskyss for elevar i 5.-7.trinn.
Vidare har det kome ein søknad om skuleskyss frå Øvre Mjelde for ein elev i 3.klasse.
På strekninga Hauge – Valestrand har det kome inn klager frå føresette til 3 elevar på 5.trinn og 1
elev på 6.trinn. Elevane har fått innvilga førebels vedtak om fri skuleskyss til saka er vurdert på
nytt.
Vurdering
Lovheimel
Opplæringslova § 7-1: Rett til skuleskyss
Elevar i 2.-10.årstrinn som bur meir enn 4 km frå skulen har rett til gratis skyss. For elevar i
1.årstrinn er skyssgrensa 2 km. Det følgjer av opplæringslova § 7-1 første ledd at elevar som
har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.
Opplæringslova § 13-4: Ansvaret for skuleskyss
Kommunen er ansvarleg for skyss av grunnskuleelevar og vaksne som har rett til skyss på
grunn av særleg farleg eller vanskeleg skuleveg. J.f § 13-4, første ledd.
Forskrift til Opplæringslova kap. 8 Ulykkesforsikring for elevar
Kapittelet gjer greie for kommunen si plikt til å sørgje for ulykkesforsikring for elevar, kva
forsikringa gjeld og når og kvar forsikringa skal gjelde.
Forskrift til opplæringslova § 8-4: Når og kvar forsikringa skal gjelde
I høve til skuleskyss, går det fram i forskrifta at forsikringa skal gi elevane dekning for
ulykkesskade som har hendt:
b. på veg mellom heim og opplæringsstad.
d. under transport, skuleturar, idrettsdagar, leirskular og liknande som skulen er ansvarleg
for.
Kva er særleg farleg eller vanskeleg skuleveg?
Vilkåret ”særleg farleg eller vanskeleg” er eit omgrep som det kan vere vanskeleg å definere
ut frå lovteksten. Omgrepet er likevel ikkje underlagt kommunane sitt frie skjønn, mellom
anna fordi det er tale om å sikre grunnleggjande rett til opplæring. Dette betyr at dei
vurderingane kommunen har gjort i første instans kan prøvast fullt ut av Fylkesmannen og
domstolane.
Elevar som ferdast i trafikken vil alltid vere utsette for ein viss fare. Dette er likevel ikkje nok
til å få gratis skyss ettersom det må vere tale om ein ”særleg risiko”. Dette inneber at faren
ved å ferdast på denne vegen må vere utanom det vanlege for at vegen skal kunne
karakteriserast som ”særleg farleg eller vanskeleg” skuleveg for den einskilde elev.
Ved vurderinga av om vegen er ”særleg farleg eller vanskeleg” må alle relevante tilhøve ved
vegen kartleggjast. Dette kan mellom anna vere trafikktettleik, vegdekke, breidde,
vegskulder, fotgjengarovergangar, fartsdumpar, lys, generell sikt, fartsgrense og
ulykkesstatistikk. Ein må vere merksam på at trafikktilhøva kan endrast gjennom årstidene,
til dømes når det gjeld lys/sikt, føre og brøyting. Det må deretter gjerast ei vurdering av om
den einskilde elev har føresetnader for å ta seg forsvarleg fram i det aktuelle trafikkbiletet.
Ved den individuelle vurderinga må det mellom anna takast omsyn til alder, utvikling, syn og
hørsel.
Føresetnader til elevane i trafikken
Om ein skuleveg er særleg farleg eller vanskeleg, heng nøye saman med føresetnader og
modning hos den einskilde elev. Det som er særleg farleg for ein 6-åring er nødvendigvis
ikkje like farleg for ein 10-åring eller 15-åring. Trafikkdugleiken er heilt avhengig av relevant
trening og opplæring. Det er store individuelle skilnader mellom barn på same aldersnivå.
Kompetansemål om trafikk i læreplanen seier at
·
·
elevar skal kunne følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar etter 4.trinn.
elevar skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel etter 7.trinn.
Trygg Trafikk har utarbeidd ein rettleiar til spørsmålet om ”særleg farleg eller vanskeleg
skuleveg”. Her gjer dei grei for kva forsking seier om barn sine føresetnader til å ta seg fram i
trafikken på ulike årstrinn:
1. 1. trinn: Barna er som regel i trafikken saman med vaksne og har liten erfaring som
sjølvstendige trafikantar. Dei har ikkje evne til å sjå heile trafikkbiletet og klarer ikkje å
bedømme avtand og fart til bilar som nærmar seg.
2. 2.-3.trinn: Får gradvis meir trafikkerfaring, men har framleis vanskar med å forstå heile
trafikkbiletet. Dei er konkrete i sin tanke og tenkjer til dømes at når dei ser ein bil, vil
sjåføren også sjå dei.
3. 4.-5.trinn: Elevar på dette nivået tek til å få erfaring som sjølvstendige trafikantar. Dei
fleste har god motorikk og god kroppsbeherskelse og kan i større grad ta seg fram i
trafikken på ein sikker måte.
4. 6.-7.trinn: Elevane har på dette tidspunkt mykje trafikkerfaring og kan overføre
erfaringar frå ein situasjon til ein annan. Dei kan generalisere ut frå opplæring og
erfaring og er ikkje lenger så avhengig av konkret rettleiing.
Trygg Trafikk hadde hausten 2013 ein kampanje ved skulestart: ”La barna sykle og gå til
skulen”! Bakgrunnen for denne kampanjen er alle ulykker som skjer p.g.a.foreldre som
råkjører med eigne barn til skulen, utan omsyn til andre barn. Trygg Trafikk gir råd både til
føresette og skulane om korleis dei kan medverke til at borna får ein trygg og sikker
skuleveg.
Saksgang
Enkeltvedtak om skyss skal rette seg mot ein individuell elev. Det kan derfor ikkje gjerast
enkeltvedtak om ein særskilt vegstrekning er særleg farleg eller ikkje, utan å knytte vedtaket
opp mot ein enkelt elev. Det kan heller ikkje gjerast enkeltvedtak for elevgrupper, då dei
individuelle vurderingane kan vere ulike og underlagt reglane om teieplikt. Dette betyr at
også søknader om skyss skal vere individuelle. Dette inneber at det er føresette eller eleven
sjølv som eventuelt skal søkje om skyss.
Øvre Mjelde – Haus skule
Vegstrekkja Øvre Mjelde – Haus skule vart ikkje vurdert då saka vart handsama hausten 2013. Denne
vegstrekkja har aldri hatt fri skuleskyss tidlegare. Trafikktilhøva på denne vegstrekkja har endra seg
vesentleg dei siste åra. Etter at ny veg kom gjennom Tirsåstunellen går det meste av tungtrafikken frå
Haus gjennom Mjeldalen. Vidare har gjenvinningsstasjonen og eit lager for tungtransport som ligg
nedst i Mjeldalen ført til auka tungtrafikk. Fartsgrensa på deler av strekkja er i dag 80 km/t. Statens
vegvesen opplyser i skriv dagsett 30.12.14 at denne strekkja skal endrast til 60 km/t.
Gjenvinningsstasjonen skal flytte si verksemd til Hauge. Det er derfor grunn til å tru at noko av
trafikken vil bli redusert når denne verksemda har flytta. Vegstrekkja har ikkje gang- og sykkelsti og
manglar veglys på delar av vegen.
Votlo – Haus skule
På vegstrekkja Haus – Votlo vart det utført rassikringsarbeid hausten 2014. Det skal også vere bevilga
midlar til vedlikehald av veglysa på denne vegstrekkja. Ein ser derfor ikkje at der er grunnlag for å
endre på vedteken skuleskyssordning.
Vikne – Haus skule
Klagene frå Vikne vart sendt til fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd. Klagarane har fått
medhald i klagen sin. Osterøy kommune må såleis endre på sitt vedtak og gi elevane i 1.-7.trinn rett
til fri skuleskyss på vegstrekkja Vikne – Haus.
Hauge – Valestrand
Klagesakene som har kome inn på denne vegstrekkja har fått førebels godkjenning om fri skuleskyss
til dess vegstrekkja vert vurdert på nytt. Vegstrekkja skil seg frå dei andre vegstrekkjene med at der
er vesentleg meir trafikk. Trafikken til og frå ferga kan til tider vera ekstra belastande. Fartsgrensa er
redusert til 40 km/t, 50km/t og 60 km/t på ulike delar av vegen. Det er vedteke at det skal byggast
gang- og sykkelsti på denne vegstrekkja.
Konklusjon
Vegstrekkja Øvre Mjelde – Haus skule vert rekna som særleg farleg eller vanskeleg skuleveg for dei
yngste elevane i 1. – 4.klasse. Elevane i desse årstrinna vil få fri skuleskyss.
Rådmannen meiner at ein må vurdere føresetnadene til å ta seg fram i trafikken for dei ulike
aldergruppene samstundes som ein må ta individuelle omsyn. Dei yngste elevane har størst vanskar
med å sjå og bli sett i trafikken. Det er ei målsetjing at alle elevane i Osterøy kommune skal få ei
likeverdig handsaming. Dei fleste vegane i Osterøy kommune er smale einfeltsvegar utan vegskulder
og manglar veglys mange stader. Trafikktilhøva er såleis ganske like for alle elvane i Osterøy
kommune.
Ved handsaming av klagesaker vedkomande skuleskyss er det mange tilhøve ein skal ta omsyn til.
Vilkåret ”særleg farleg eller vanskeleg” er eit omgrep som det kan vere vanskeleg å definere
ut frå lovteksten. Desse sakene vert avgjort med stor grad av skjøn. Rådmannen ynskjer at
klagesaker på skuleskyss i ettertid vert lagt fram for politisk handsaming.
SAKSPAPIR
Saksnr
016/15
Utval
Type
Dato
Komite for oppvekst, idrett og kultur
PS
20.05.2015
Saksbehandlar
ArkivsakID
Britt Clausen
14/245
Tildeling av vegnamn i Osterøy kommune
32T
Innstilling til KOIK 20052015
Merknader høyringsuttale vegnamn 200515
Vedtak
«Vegnamna vert fastsette slik dei går fram i vedlegget Innstilling til KOIK til saka. Vedtaket vert
gjort med heimel i Lov om stadnamn og lokal adresseforskrift.»
Saksopplysningar:
Bakgrunn
Forslag til vegnamn vart lagt fram for Komitè for oppvekst, idrett og kultur (KOIK) i møte 04.03.2015.
Forslaga, med 2 endringar, vart lagt ut til høyring og det har kome inn 109 svar, nokre med
underskriftslister. Det var merknader til 41 vegnamn og nokre forslag til endring i parsellar. Sjå Liste
over merknader med kommentarar.
Engasjementet har vore stort særleg i Votlo/Hausområdet og på Valestrand.
Det er gjort nokre endringar ut frå dei innkomne merknadane, men namnekomiteen (faggruppa) har
funne det rett å halde seg til Lov om stadnamn, Lokal forskrift og normer for rettskriving av
stadnamn.
1004 Votlavegen – Samansetjing av Votlo og vegen vert Votlavegen
1005 Mjelddalen – Samansetjing av Mjeld og dalen vert Mjelddalen
1126 Øvre Verkavegen – endra vegnamn til Sundlandsvegen etter forslag i innkomne merknader
1127 Nedre Verkavegen – endra vegnamn til Nedre Verkane etter forslag i innkomne merknader
1132 Vindbergvegen – endra til Åsheimsbrekkene etter forslag i innkomne merknader
1136 Heggjeteigsvegen – endra til Rollandshaugen etter forslag i innkomne merknader
1079 Kringastemmevegen – endra til Loftåsrinden etter forslag i innkomne merknader
1081 Merkesdalen – endra til Loftåslia etter forslag i innkomne merknader
1082 Brakvassvvegen – endra til Brakvatnevegen etter forslag i innkomne merknader
1088, 1090,1091 – Reistadåsen, Reistadflaten, Reistadvegen - namnekomiteen heldt på normert
rettskriving som er Reistad, det er godkjend av Kartverket/stadnamntenesta. Gardsnamn har ei
1000-årig kulturhistorie, familienamn vart vedteke i 1923.
1101 Kustykket – endra til Prestabakken etter forslag i innkomne merknader
1104 Kalvtræneset – endra til Kalvtrævegen
1068 Vevledalen – Vevlevegen etter forslag i innkomne merknader
1069 Holavegen – namnekomiteen støttar innkomen merknad om å halde på forslaget om
Kossdalsvegen
1001 Brøkdalsvegen – namnekomiteen legg fram 2 forslag – 1. Brøkdalsvegen 2. Hakenesvegen
1120 Håhaugsvegen – endra til Træstallvegen etter forslag i innkomne merknader
1006 og 1008 Det har kome inn forslag om å slå saman parsellane frå Kvisti til Kleiveland til ein
parsell og dette har (namnemyndet) rådmannen vedteke. Forslag til namn er 1006 Osterøyvegen.
1116 Vedavegen, 1117 Garlivegen, 1118 Tjellandsvegen. Etter innkomne meldingar er det vanskeleg
å finne høveleg namn på Tjellandsvegen, namnet er omtvista og det er tidlegare reist namnesak om
gardsnamnet. (Teiglandsvegen er teken i bruk i Åsane). Namnemyndet finn det difor som ei løysing å
slå saman dei 3 parsellane. Forslag til namn 1116 Vedavegen.
1150 Sauvikneset (område) er sletta – og eigedomane er knytt til 1032 Fjellskålnesvegen og til veg
som går til Helldal kai.
Det er ikkje gjort andre endringar på vegparsellane.
I Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) er det sett krav om at alle kommunar
skal ha offentlege vegadresser innan 2014 (2016). Etter § 21 i lova er det kommunen som
er offisiellt adressemynde. Vedtak om oppstart av adresseprosjektet i Osterøy vart gjort i
2013.
Det er sett av investeringsmidlar frå 2012 – 2016 med kr. 3.300.000. Det er og innvilga
prosjektmidlar frå Fylkesmannen i 2012 med kr 250.000 og desse vart overførte til 2013.
Det er viktig med offisielle vegadresser for legevaktsamarbeid, nytt beredskapssystem,
Naudtenestene; ambulanse, politi og brannvern, heimetenestene, taxi og alle andre som
skal finne raskt fram.
H-styret vedtok i møte 02.10.2013 «Forskrift for namnsetting, adressering og
adresseforvaltning, Osterøy kommune (adresseforskrifta), jfr. vedlegg. I forskrifta § 3 er
namnemyndet lagt til Komité for oppvekst, idrett og kultur (KOIK).
Ein namnekomité (arbeidsgruppe) med representantar frå Osterøy sogelag, Osterøy mållag,
Osterøy museum, grendaråda og 2 frå administrasjonen har vurdert ulike namneforslag.
Adresseparsellane er laga basert på vedteken forskrift. Då parsellane var fastlagde vart dei
lagt ut på heimesida, og publikum, lag og organisasjonar vart inviterte til å kome med
namneforslag til dei ulike parsellane (vegane). Det kom inn mange forslag som har vore
grunnlag for dei namna som saman med merknadene til høyringa vert lagt fram for KOIK til
endeleg behandling.
Vegnamnet skal følgje lokal namneskikk, samtidig bør det vere lett å skrive og oppfatte. Også
private vegar, område og fylkesvegar vert tildelt adressenamn dersom dei er ein del av
adresseparsellane fastsett av kommunen.
Når det gjeld skrivemåten har namnekomiteen følgd §6 i forskrifta der vi skal m.a. «verne
om og ta vare på lokal kulturarv, og skrivemåten skal vere i samsvar med det lokale målføret og elles
følgje normer for rettskriving av stadnamn. Der rettskrivinga gjev rom for varierande normering skal
ein nytte den målforma som ligg nærast opp til talemålet på staden der adresseparsellen ligg.
Skrivemåten for adressenamn vert fastsett etter reglar i lov om stadnamn og forslaga har vore sendt
stadnamnkonsulenten til uttale. Stadnamnkonsulenten har og gjeve tilråding både på forslag av
namn og skrivemåte.
Det kan vere ulik skrivemåte for gardsnamn og familienamn. Lokal uttale er ofte meir lik skrivemåten
til gardsnamn.
Ei av utfordringane i arbeidet med å finne høvelege namn har vore at Osterøy er av dei siste
kommunane i området vårt som får vegadresser. Ifølgje §6.1. i forskrifta skal vi ikkje ha namn som
kan forvekslast med namn i nabokommunane. Dette gjer at vi ikkje kan bruke namn som
Hamrevegen (Fana) rundt Hamre, Tyssevegen (Samnanger) til Tysse og andre sjølvsagte namn. Som
følgje av dette har vegnr. 1006, 1008, 1009 og 1018 vorte slått saman til ein veg som går frå Kvisti til
Kleiveland. Det er og gjort andre mindre endringar på vegparsellar/område – sjå vedlagte liste over
namneforslag.
Namnesak: 1025 og 1027 – Herlandsneset og Herland er ikkje godkjend av
stadnamnkonsulenten som føresler Hellandsnesvegen og Helland eller Hellandsfossvegen.
Desse forslaga er til forveksling lik adressenamn i Nordhordland og kan difor ikkje nyttast.
Namnekomiteen har difor vald å i staden foreslå h.v. Straumane og Herlandsfossen, det siste
som særnamn etter den gamle kraftstasjonen.
Husnummerskilt (§7 i lokal forskrift)
Eigar/festar av eigedom som har fått tildelt offisiell adresse av kommunen, pliktar å koste, sette
opp og halde vedlike husnummerskilt i samsvar med § 57 (2) i forskriftene til matrikkellova.
Adresseskilta skal vera i samsvar med nasjonal standard.
Husnummerskilt skal plasserast slik at det er tydeleg kva for adresseeining nummeret gjeld
for. Plasseringa skal vera slik at nummerskilt eller tilvisingsskilt er lett synlege heile året frå
fellesveg som fører til adresseeininga, også etter det er mørkt. Husnummerskilt viser
adkomst og settes synlig. Ved lang avstand fra vei til hus må det settes opp skilt både ved vei
og på vegg.
Skilta skal om råd, plasserast ca. 2,5 m over bakken til venstre for eller over ytre
hovudinngangsdør til adresseeininga. Der slik plassering ikkje er synleg, eller dårleg synleg
frå fellesvegen, skal adresseskilt vera plassert ved vegen som fører til huset som adressa er
knytt til.
Kommunen kan pålegga eigar/festar å setja opp adressenummerskilt på sin eigedom der
kommunen finn det turvande for å gjere det lett for ukjende å finna fram til adressa.
Husnummerskilt skal setjast opp etter rimeleg frist frå kommunen. For nye bygningar som
har fått tildelt adresse, skal adresseskilta vera på plass før det blir gjeve bruksløyve eller
ferdigattest for bygningen.
Klage (§8 i lokal forskrift
Ved klage over tildeling eller endring av offisiell adresse, er klageretten avgrensa til:
a) Kva veg eller liknande ein bygning eller eigedom skal adresserast til.
b) Kva adressetilleggsnamn eller matrikkeladressenamn som er tildelt adressa.
c) Feil tildelt adressenummer eller brukseiningsnummer.
Vedtekne vegnamn kan ikkje påklagast.
Tidsplan for vidare prosess
Parallelt med fastlegging av adressenamn har ein starta arbeidet med tildeling av adressenummer for
dei einskilde adresseeiningane. Adressenummer vert tildelt den vegen som er godkjend som
tilkomst, og dersom ein ikkje har godkjend tilkomst skal adressa knytast til køyrbar gate, veg
eller plass. Matrikkelen er det einaste offisielle register for tilkomstadresser (offisielle
adresser). Folkeregisteret, Posten og andre brukarar hentar automatisk dei offisielle
adressene som kommunen har ført i matrikkelen. Det er derfor viktig at adresser vert ført i
matrikkelen straks dei er fastsette i kommunen. Adresse vert tildelt så snart det er behov for
den, og seinast saman med godkjend løyve for oppstart for tiltaket som skal ha adresse.
Arbeid med utarbeiding av skiltplan har starta opp. Pr. d.d. har ein nummerert ca. 95% og laga
skiltplan over ca.70% av adresseparsellane. Arbeidet med kvalitetssikring av skiltplanen i terrenget
har starta og fundamenttype og plassering vert endeleg fastsett. Dette arbeidet vert gjort i
sumarhalvåret 2015. Deretter kjem anbod, tinging og oppsetting av skilt, ferdig i 2016.
Før kommunen gjer eller endrar vegadresse skal ein informere slik at dei avgjerda gjeld får
høve til å kome med merknader. Kommunen kan krevje at merknadene skal vere
grunngjevne og underteikna. Informasjonsplikt er ein naturleg del av ein demokratisk
prosess og kan gje positiv effekt når det gjeld å sikre lokal identitet.
Vurdering
Folkehelse
Miljø
Økonomi
- ingen kommentar
– ingen kommentar
– det er avsett investeringsmidlar til prosjektet slik det går fram av rådmannen si
Saksutgreiing. Ein legg til grunn at kostnadene vert dekka innanfor avsett ramme.
Dei fleste vegnamna som no er foreslått har tilslutnad frå dei enkelte grendaråda og er godkjende av
Stadnamntenesta. Det er likevel nokre få vegnamn der namnekomiteen og grendarådet ikkje er heilt
samde. Det er og eksempel på at namnekomiteen ikkje fullt ut har følgd Stadnamntenesta sitt
forslag. Namnekomiteen har i namnevala lagt vekt på å følgja lov og forskrift, samt i vareta gamle,
lokale namn så langt mogleg. Dette inneber at adresse og familienamn ikkje alltid kan bli likt.
Konklusjon
Rådmannen er nøgd med at arbeidet med innføring av vegadresser i Osterøy er godt i gang, og at
dette vil koma på plass i 2016.
Rådmannen har ikkje merknader til namnekomiteen sine tilrådingar om val av namn og rår til at
komiteen gjer vedtak i samsvar med tilrådinga.
1
10.11.2014/15.12.14 /20.01.2015/29.01.2015/04.03.2015 /11.05.2015
NAMNEFORSLAG
Vedtak til høyring
Områ
de Frå - til
Adr.
kode
Innstilling til
KOIK 20.05.205 Vedtak KOIK 04.03.2015
Høyringsuttale
0
Kvisti - Haus
1003
Hausvegen
Hausvegen
Solstrandvegen
0
Haus - Votlo
1004
0
Ambogen - Haus
1005
0
Osterøybrua-Lonevåg
1006
Votlavegen
Mjelddalen
Osterøyvegen
Votlavegen
Mjelddalen
Lonevågsvegen
Votlovegen
Mjeldalen
Osterøyvegen
0
Hauge (rundkjøringa) - Valestrand
1007
Valestrandsvegen
Valestrandsvegen
0
Lonevåg - Fotlandsvåg - Kleiveland
via Hosanger
1008
0
Fotlandsvåg - Tysse
1009
Osterøyvegen
Hosangervegen
Hosangervegen
1012
Fotlandsvegen
Gjerstadvegen
Revheimsvegen
Fotlandsvegen
Gjerstadvegen
Revheimsvegen
Frå Fv 567 - Bernestangen
1013
Bernesvegen
Bernesvegen
0
Valestrand -Hamre - Tveitaskaret
1014
Hamrenesvegen
Hamrenesvegen
0
Frå 567 Valestrand (Bullabrekka) Hjellvik
1015
0
Haugvik - Raknes
1017
Hjellvikvegen
Raknesvegen
Hjellvikvegen
Raknesvegen
1
Kryss veg til Øvre Verkane Askeland
1125
Askeland
Askeland
0
Lonevåg - Fotlandsvåg over Myking
1010
0
Lonevåg - Rolland
1011
0
Lone - Haugvik
0
1
Frå Knutasvingen - Øvre Verkane
1126
Sundlandsvegen
Øvre Verkavegen
1
Frå Fv 361 - Nedre Verkane
1127
1
Lekneset søndre
1128
1
Frå Fv 360 Lekneset nedre
1129
1
Frå Fv 360 - Lekneset nordre
1130
Nedre Verkane
Leiknesfjøra
Skålevikvegen
Leiknesflaten
Nedre Verkavegen
Leiknesfjøra
Skålevikvegen
Leiknesflaten
1
Frå Fv 360 Hetlevikhuset Thunestvedtbygget - Votlovegen Fv
361
1131
Haus
Haus
1
Frå Fv 360 - Åsheim
1132
Åsheimsbrekkene
Vindbergsvegen
Frå stadnamnkonsulenten om
skrivemåten
Merknader frå namnekomiteen: Når ikkje anna er nemnt har ein lagt til
grunn at "Namnet høver på staden og byggjer på lokal namnetradisjon.
Skrivemåten er i samsvar med det lokale målføret"
Votlevegen
Forslag halde ved lag.
Rett samansetjingsform, Votlo + vegen vert Votlavegen. Same rettskrivingsform
som i Borgatunnelen
Rett skrivemåte/samansetjingsform vert Mjelddalen
1006 vert slått saman med 1008 - Frå Kvisti til Kleiveland
Tyssevegen
Osterfjordvegen
Osterøyvegen
Fotlandsvegen
Sjøvegen
Fjordvegen
Slås saman med 1006 (1008, 1009 og 1018) - Frå Kvisti til Kleiveland
Øvre Fotlandsveg
Mykingvegen
Øvrevegen
Presttunvegen
Forslag halde ved lag. Mykingvegen - Lindås
Forslag halde ved lag
Borgavegen
Øvre Verkanevegen
Midtteigen
Sundlandsvegen
Øvre Verkane
Nedre
Verkanevegen
Nedre Verkane
Leknesfjøra
Forslag halde ved lag
Øvre Verkane
Øvre Verkavegen
Forslag endra til Sundlandsvegen
Nedre Verkane
Nedre Verkavegen
Forslag endra til Nedre Verkane
Forslag halde ved lag
Skålevikvegen
Åsheimskleivane
Åsheimsbrekkane
Hauskleivane
Åsheimsstallvegen
Åsheimsvegen
Åsheimsgrenda
Åsheimslia
Åsheimmarka
Åsheimbakkane
Åsheimfjellet
Forslag endra til Åsheimsbrekkene
11.05.2015
2
1
Frå veg til Åsheim - Skipahjellen
1133
Skipahjellen
Skipahjellen
1
Frå Fv 360 - Nedre Vikne byggefelt
1134
Vikno
Vikno
1
Frå Fv 359 - Hola
1135
Mjeldavegen
Mjeldavegen
1
Frå Fv 566 - Rolland
1136
Rollandshaugen
Heggjeteigsvegen
1
Frå Fv 362 - Rolland - gamlevegen
1137
2
Frå Fv 567 - Burkeland
1077
Rollandsflaten
Burkelandsvegen
Rollandsflaten
Burkelandsvegen
2
Frå Fv 567- Loftås til nytt byggefelt
1078
Loftåsvegen
Loftåsvegen
2
Loftåsvegen kryss frå funkishus i
rekke til nedre terasseblokk
1079
Loftåslia
Kringastemmevegen
2
Loftåsvegen kryss til høgre mot 2 mannsbustader
1080
Kvednhusrinden
Kvednhusrinden
2
Loftåsvegen frå kryss mot nytt
byggefelt til øvre terasseblokk
1081
Loftåsrinden
Merkesdalen
2
Frå Fv 567 Kringastemma - Erstad
1082
Brakvatnevegen
Brakvassvegen
2
Frå veg til Erstad - Gotna til Daltveit
1083
Daltveit
Daltveit
2
Frå Fv 567 Maurhaugen til Vardalen
1084
Maurhaugen
Maurhaugen
2
Vardalsvegen til gangveg mot
skulen
1085
Nedsterinden
Nedsterinden
2
Frå Fv 567 - Vardalen til Myrane
/Torvhusleitet
1086
Vardalsvegen
Vardalsvegen
2
Vardalsvegen - Bullaåsen
(Fossåsen)
1087
Bullaåsen
Bullaåsen
Nedre Vikne
Tveitaveien
Smieveien
Øvre Rolland
Rollandhaugen
Rollandstoppen
Forslag halde ved lag
Forslag halde ved lag
Forslag endra til Rollandshaugen
Rødlandsflaten
Loftåsvegen
Loftåsmarka
Stemmevegen
Loftåslia
Loftåsrinden
Loftåsvegen
Loftåsmarka
Loftåsrinden
Olav Loftås veg
Hestdalsvegen
Loftåsdalen
Brakvatnevegen
(Nedre)
Kringastemmevegen
Forslag endra til Loftåslia
Kvernhusrinden
Merkesdalen
Øvre
Kringastemmevegen
Forslag endra til Loftåsrinden
Brakvassvegen
Brakvatnvegen
Forslag endra til Brakvatnevegen
Maurhaugvegen
Furubakken
(Forbakken)
Forslag halde ved lag
1088, 1090 og 1091 - Namnekomiteen held på normert rettskriving for stadnamn
som er Reistad - godkjend av Kartverket/stadnamntenesta. Gardsnamn
representerer 1000-årig kulturhistorie, ordninga med familienamn vart vedteke i
1923.
2
Frå Åsavegen - Reigstadåsen
1088
2
Frå Åsaskiftet - Haugland
1089
Reistadåsen
Åsen
Reistadåsen
Åsen
Reigstadåsen
Reigstadåsen
2
Vegkryss Stølane på Reigstad Reigstaddalen
1090
Reistadflaten
Reistadflaten
Reigstadflaten
1088, 1090 og 1091 - sjå ovanfor
2
Frå Fv 567 Reigstad - Reigstad
søndre (Rosshagen)
1091
Reistadvegen
Reistadvegen
Reigstadvegen
1088, 1090 og 1091 - sjå ovanfor
2
Frå Fv 365 - Parkeringsplass Bakkjen -
1092
Bullavegen
Bullavegen
Noråvegen
Forslag halde ved lag
2
Eidefeltet - Aldersbustader Valestrand barnehage
1093
2
3, kryss i Eidefeltet - Øvre Eide
1094
Eidsbakkane
Eide
Eidsbakkane
Eide
Eidebakkane
Kjell Birkaas veg
2
Frå Fv 365 - forbi Reppen
barnehage
1095
Eidsgotene
Eidsgotene
2
4. kryss Eidefeltet - opp enveiskjørt
veg til høgre og venstre i kryss
1096
2
Frå Fv 365 - Lerkhaugen
1097
2
Skår - Haugane
1098
2
Frå Fv 365 Varmyra - Skår
1099
Eidsbrekka
Lerkhaugen
Skorahaugane
Skoravegen
Eidsbrekka
Lerkhaugen
Skorahaugane
Skoravegen
Forslag halde ved lag
Øvre Eide
Eidebakken
Eidebrekko
Eidesbrekka
Eidebrekka
Skårehaugane
Skåravegen
Forslag halde ved lag
Forslag halde ved lag
Skorahaugane
11.05.2015
Namnekomiteen held på normert rettskriving for stadnamn
3
2
Frå Fv 365 - Eikeland
Eikeland
1100
2
Frå Fv 365 Hamre byggefelt (gamle)
1101
Prestabakken
Kustykket
Prestegardsveien
Prestebakken
Hamrebyggefelt
Hamrefeltet
2
Frå Fv 365 - Hamre "nytt" byggefelt
1102
Oldrane
Oldrane
Sellevollsmarka
Forslag halde ved lag
2
Frå Fv 365 - Hamre - Jordarinden
1103
Hammarsdalen
Hammarsdalen
2
Frå veg til søndre Reigstad - Kaltræ
1104
Forslag endra til Kalvtrævegen
Frå Fv 362 - Revheim søndre
1067
Kalvtræneset
Bruleitevegen
Kalltrævegen
3
Kalvtrævegen
Bruleitevegen
3
Frå Fv 362 Vevletveit - Mæle
1068
Forslag endra til Vevlevegen
Frå Fv 567 - Hauge skule
1069
3
Hauge bedehus - Kleiveland
1070
3
Frå veg til Kleiveland - Klubbelia
1071
3
Frå Fv 567 - Perabakkane
1072
Vevledalen
Haugo
Kleivelandsvegen
Klubbelivegen
Follfotvegen
Vevlevegen
Rongvegen
3
Vevlevegen
Haugo
Kleivelandsvegen
Klubbelivegen
Follfotvegen
3
Frå Fv 567 - Gamle
Hannisdalsvegen
1073
3
Frå Fv 567 - Langarinden
1074
Hansdalsvegen
Hodlebrautsvegen
Hansdalsvegen
Hodlebrautsvegen
3
Frå Fv 567 - Osterøytunet Haugatun
1075
3
Frå Fv 366 - Horsås
1105
3
Frå Fv 366 - Birkeland
1106
3
367 - Hjellvik byggefelt
1107
3
367 - Raknesvågen
1108
Osterøytunet
Horsåsvegen
Byrkjelandsvegen
Hjellvikåsen
Raknesvågen
Osterøytunet
Horsåsvegen
Byrkjelandsvegen
Hjellvikåsen
Raknesvågen
3
Start ved kryss til Steinaneset Lammaneset
1109
Lammanesvegen
Lammanesvegen
3
Frå Fv 367 - bedehuset til Eldsneset
1110
Eldsnesvegen
Eldsnesvegen
3
Frå kryss veg til kai Nedre Raknes Steinaneset
1111
3
Frå Fv367 - Kai Nedre Raknes
1112
Steinanesvegen
Raknes
Steinanesvegen
Raknes
3
Frå Fv 367 - Børtveit
1113
3
Frå Fv 367 - Borge søndre
1114
Forslag halde ved lag
Frå Fv 567 - Hoshovde
1030
Børtveit
Borgo
Hoshovde
Borge
4
Børtveit
Borgo
Hoshovde
4
Hoshovde - hyttefelt OMRÅDE
1031
4
Frå Fv 567 - Fjellskålnes kai
1032
4
Frå Fjellskålnes - Fjellskål
1033
4
Fjellskålnes hyttefelt OMRÅDE
1034
4
Frå Fv 567 - Røsland
1035
Røsslandsvegen
Røsslandsvegen
4
Frå Fv 567 - Litland rundt til
gartneriet
1036
Litland
Litland
4
Frå Fv 567 Bysheim - Bysheim kai
til Fv 567
1037
4
Frå Fv 567 - Øvsthus
1038
Bysheim
Øvsthusvegen
Bysheim
Øvsthusvegen
4
Frå Fv 567 - Kryss til
Tveiten/Åsheim
1039
Tveitavegen
Tveitavegen
4
Frå Mjøs Metall - Kossdalen
1040
Kossdalsvegen
Holavegen
Kossdalsvegen
Namnekomiteen støtter innkome forslag om at Kossdalsvegen er rett namn på
parsellen
4
Frå Fv 567 - Grønås
1041
1123
Åsgardane
Bysheimskleivane
Forslag halde ved lag. Fjellveien brukt i Bergen
Frå Fv 567 - Bysheimskleivane
Åsgardane
Bysheimskleivane
Fjellvegen
4
5
Tysse - Kleiveland
1018
5
Frå Fv 372 - Bernes Indre
1019
Bernesvika
Auraviksvegen
Bernesvika
Forslag endra til Prestabakken
Slått saman med 1030
Fjellskålnesvegen
Fjellskålnesvegen
Fjellskålnesvegen
Fjellskål
Fjellskålvegen
Slått saman med 1033
Røslandsvegen
Forslag halde ved lag - rett skrivemåte
Litlandsvegen
Etter forslag frå namnekomiteen har prosjektgruppa slått 1018 og 1009 saman
med 1008 - Hosangervegen.
11.05.2015
4
5
Frå Fv 372 - Bernes ytre
1020
Bernes
Bernes
5
Frå Fv 567 Tysse -Osvatnet
1021
Osvassvegen
Osvassvegen
5
Frå Fv 567 Stormyra byggefelt mot sør
1022
Knuthaugsvegen
Knuthaugsvegen
5
Frå kryss Stormyra byggefelt møt
sør - Husleitet
1023
5
Frå Fv 567 - Hanstveit
1024
Stormyrsvegen
Hanstveitmyra
Stormyrsvegen
Hanstveitmyra
5
Frå Fv 567 - Herlandsneset
1025
Straumane
Straumane
5
Frå Fv 567 - Vestre Kleppe
1026
5
Frå Fv 368 - Herland
1027
5
Frå Fv 368 Borleitet - Vare
1028
5
Frå Fv 567 - Gatland
1029
Vestre Kleppsvegen
Herlandsfossen
Varevegen
Gatland
Vestre Kleppsvegen
Herlandsfossen
Varevegen
Gatland
5
Selvik - Vestrevatnet hytteområde
OMRÅDE
1042
Selvika
Selvika
5
Frå Fv 567 - Austre Kleppe
1122
Austre Kleppsvegen Austre Kleppsvegen
5
Drangevåge/Drangøyni OMRÅDE
1124
5
Askildsneset OMRÅDE
1142
5
Frå kryss etter 500 m til 103/112
1144
5
Veg til Smøyatun
1145
5
Heimvik OMRÅDE
1152
Drangevågen
Askjelneset
Hanstveitvegen
Smøyatunvegen
Heimvika
Osvassvegen
Drangevågen
Askjelneset
Hanstveitvegen
Smøyatunvegen
Heimvika
6
Bruvik Olsnessvingen - Hakanes
1001
6
1002
6
Kvisti - Bruvik Olsnessvingen
Sandane hytteområde (Hakeneset)
OMRÅDE
Brøkdalsvegen
Hakenesvegen
Bruvikvegen
1016
Sandane
Sandane
6
Frå Fv 360 - kommunegrense
Vaksdal Blomdal
1055
6
Vassdal hyttefelt
1056
Blomdalsvegen
Geitåna
Blomdalsvegen
Geitåna
6
Seilen hyttefelt OMRÅDE
1057
6
Bruvikdalen hyttefelt OMRÅDE
1058
6
Olsnesnipa hytter OMRÅDE
1059
Sluppatjørna
Båtaleitet
Båtaleitshaugen
Sluppatjørna
Båtaleitet
Båtaleitshaugen
6
Frå Fv 360 Olsnessvingen - Olsnes
kai
1060
6
Frå Fv 360 - Neskaien
1061
6
Olsnesøy
1062
Olsnesvegen
Neskaivegen
Olsnesøyna
Olsnesvegen
Neskaivegen
Olsnesøyna
6
Frå Fv 360 Frammeg - Bruvik
Båndveveri
1063
6
Skaftådalen (setra) OMRÅDE
1141
Framigarden
Skaftådalen
Framigarden
Skaftådalen
6
Blautavika - Sagatjørna OMRÅDE
1149
6
Borgasetra OMRÅDE
1153
Blautavika
Borgasetra
Blautavika
Borgasetra
7
Frå Fv 368 - Kallekleiv
1043
7
Frå Fv 368 - Langeland
1044
7
Frå Fv 368 - Svenheim
1045
Kalleklauvvegen
Langelandsvegen
Svenheimsvegen
Kalleklauvvegen
Langelandsvegen
Svenheimsvegen
7
Frå Fv 368 - Njåstad - Sakslivegen
til Fv 360 Bruvikdalen
1046
Njåstadvegen
Njåstadvegen
7
Frå Fv 368 - Fossabrekka over
Fossen til Lvg. Barneh.
1047
Rambergsvegen
Rambergsvegen
Brøkdalsvegen
Bruvikvegen
Hellandsnesvegen
Stadnamnkonsulenten godtek ikkje "Herland" - det må evt.gjennomførast
namnesak. Hellandsneset og Hellandsvegen, Radøy, Hellandsmarka,
Samnanger. Herlandsvegen, Garnes,
Helland...
Særnamn etter gamal kraftstasjon. Herlandsvegen, Garnes
Selvikvegen el.
Langanesvegen
Område
Askjelneset
Hagenesvegen
Bruvikdalsvegen
Hakenesvegen
Hakanesvegen Bruvikdalsvegen
Namnekomiteen legg fram 2 forslag,
Brøkdalsvegen,
Hakenesvegen
Vegen held fram i Vaksdal kommune med same namn.
Sluppatjørnvegen evt.
Bjøllåsvegen
Ulfnesøy
Forslag halde ved lag, Olsnesøyna godkjend skrivemåte
Kalleklauvvegen
Døsavegen
Sakslivegen
Forslag vurdert tidlegare, inga endring
11.05.2015
5
7
Rambergstølen til Hoggje
1048
Rambergsstølen
Rambergsstølen
7
Frå Kollvangsnes - til venstre
v/komm.bustad
1049
Rambergsbrekka
Rambergsbrekka
7
Frå kryss veg til Hovden til Hagebø
1050
7
Flatevad - Hovden
1051
Endring av parsell. Forslag halde ved lag.
Rymleheia tomtefelt
1052
Hagebøvegen
Hovdavegen
Rymleheia
Flatevad
7
Hagebøvegen
Hovdavegen
Rymleheia
7
Solbjørgskaret til Solberg
mek.verkstad
1053
Solbjørg
Solbjørg
Solberg/-vegen
Forslag ikkje endra, Solbjørg er rett skrivemåte. Solbergvegen er brukt i Fusa.
7
Frå Ungdomsskulen til Fv 362
Solberg
1054
Solbjørgsdalen
Solbjørgsdalen
Solbergvegen
7
Frå Lonevåg sentrum/plass - til
Barkavika
1064
7
Frå Fv 362 - Nesavegen
1065
7
Frå Fv 362 - Kårvik
1066
Vågavegen
Lonaneset
Kårvika
Vågavegen
Lonaneset
Kårvika
7
Solbjørgsetra/Revheimstølen
OMRÅDE
1076
7
Frå Fv 362 - Gjerstad
1115
Setrane
Gjerstad
Setrane
Gjerstad
Rambergsstølen
Solbjørgsdalen
Forslag ikkje endra, Solbjørg er rett skrivemåte.
Kårvikvegen
Gjerstadvegen
Forslag halde ved lag. Gjerstadvegen brukt på 1011.
7
Frå kryss veg til Tveiterås - Vedå
1116
Vedavegen
Vedavegen
Namnemynde har vedteke å slå saman vegnr. 1116, 1117, 1118. Forslag til namn Vedavegen.
7
Frå kryss veg til Teigland til
Tveitarås
1117
Vedavegen
Gardlivegen
Namnemynde har vedteke å slå saman vegnr. 1116, 1117, 1118. Forslag til namn Vedavegen.
7
Frå Fv 362 - Lidtunsvingen Teigland
1118
Vedavegen
Tjellandsvegen
Austbygda
Austbygdvegen
Namnemynde har vedteke å slå saman vegnr. 1116, 1117, 1118. Forslag til namn Vedavegen. Austbygda strekkjer seg lenger mot nord enn vegparsellane
7
Frå Fv 362 - Byggefelt Grønskaret
1119
7
Frå veg til Austad - Øvre Mæle
1120
Frå Fv 566 - Austad
1121
Krossåsen
Håhaugsvegen
Austadvegen
Træstallvegen
Austad
Forslag endra til Træstallvegen
7
Krossåsen
Træstallvegen
Austadvegen
7
Hartveitmarka hytteområde
OMRÅDE
1138
Hartveitmarka
Hartveitmarka
7
Fagerdalen/ Londalen /Geitnipa
OMRÅDE
1139
7
Lonevåg sentrum PLASS
1146
7
Frå 368 Rådhuset - Geiteryggen
1147
Fagerstølen
Lonevågen
Geitaryggen
Fagerstølen
Lonevågen
Geitaryggen
7
Ny parsell frå Rambergsvegen til
Kjørgrova
1154
5
Tyssebotnen - OMRÅDE
1151
Kjørrgrova
Tyssebotnen
4
Fjellskålnes/Helldal kai OMRÅDE
1150
Kjørrgrova
Tyssebotnen
Sauvikneset
Kjørgrova
Forslag halde ved lag
Kjørgrova
Forslag halde ved lag - rett skrivemåte
Går ut - eigedomane vert knytt til 1032 og veg til Helldal kai.
11.05.2015
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
Redigering: Der det har kome inn fleire forslag på eit vegnr. står desse etter kvarandre. Kommentar står i første journalpost.
Journal
post
140
Avsendar
Vegnr.
Merknad
Kommentar
Kari Aakre
1006
1008
Etter å ha vorte kontakta av fleire bebuarar langs vegen frå Fotlandsvåg til Kleiveland
sender eg inn framlegg på vegnamn på strekninga Kvisti bru - Kleiveland; Osterøyvegen.
Dette av di dette er ein gjennomgåande veg frå sør til nord i kommunen.
168
Johannes Mjøs
Framlegg på vegnamn for strekninga Kvisti (bru) til Kleiveland: Osterøyvegen.
Grunn: Dette er ein veg som går frå sør i kommunen til nord i kommunen.
132
208
Frode Kallekleiv
Frank Strømme
1006 +
1008
1008
1008
1006 + 1008 er slått saman frå
Kvisti til Kleiveland - forslag til
namn er Osterøyvegen
Sjå journalpost 140
221
Trond Engstrøm
1008
1029
Jeg bur i Fotlandsvåg på Gnr.96 Fotland og slekta mi har budd her sia slutten av 1700
tallet, jeg er ganske overaska over att Kommunen har valgt Hosangervegen på heile
denne Vegstrekninga og er sterkt uenig i forslaget.
Gjennom valget av "Hosangervegen" har ikke kommunen fulgt sine retningslinjer i
Paragraf 6.6.Retningsliner for val og skrivemåte for stadnamn
6.1 Adressenamnet må passe inn i eit samordna system for adressering.
Namna bør vere lette å oppfatte, skrive og uttale. Dei skal vere slik at dei ikkje
vert forveksla med andre eksisterande adressenamn eller mykje brukte og
ålment kjende stadnamn i adresseområdet eller nabokommunar.
6.2 Adressenamnet bør verke lokaliserande, høve til staden og bygge på lokal
namnetradisjon der adresseparsellen ligg. 6.4 Gjennom namnsetjinga skal ein
verne om og ta vare på lokal kulturarv
Det er unaturlig og bruke et bygdenavn på en veistrekning som går gjennom 6 bygder, og
i tillegg er det valgt ei bygd som ligger midt på strekningen og ikke i starten eller slutten
av strekningen noe som er vanlig og ta utgangspunkt i. I tillegg er det Fotlandsvåg som er
valgt av kommunen som områdesenter for denne regionen. Jeg er og redd for att valget
av Hosangervegen vil føre til en del misforståinga for industrien som ligg innafor
Hosanger og har en del tungtransport med utenlandske sjåfører, til dømes:
1
Lonevåg til Tysse om Hosanger, fotlandsvåg Tysse vegen
Forslag til veinavn på Osterøy. "Hosangervegen" bør omdøpes til Sjøvegen.
Sjå journalpost 140
Teke til vitande – sjå journalpost
140
Sjå journalpost 140
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
Tysse Mekekaniske, Hosangervegen 3578, 5284 Tyssebotn
For å være demokratisk bør en stedet for å bruke bygdenavn på veien, noe som kan føre
til misforståelser og innbyggere som ikke føler tilhørighet til veinavnet bør en bruke et
navn som betegner område som veien går i slik som de har gjort på andre siden av
fjorden, der har de brukt "Osterfjordvegen" på strekninga fra Knarvik til Modalskrysset og
"Sogneveien" videre. For oss som bor i Fotlandsvåg og bygdene innafor er det på
folkemunne to veier til Lonevåg og det er "Øvreveien" som går via Myking og "Ytreveien"
som går langs Osterfjorden (Også brukt Oppomveien og Utomveien). Jeg ser att
"Øvreveien" er foreslått av Grendarådet i Fotlandsvåg noe som Kommunen ikke har tatt
hensyn til.
Jeg håper kommunen kan ta veinavnet opp til ny vurdering og prøve å finne en mer
demokratisk løsning på veinavnet slik att alle innbyggerne på strekninga Lonevåg –
Bysheim – Hosanger – Fotlandsvåg – Tysse – Kleiveland kan få et veinavn som de kan føle
en tilhørighet til. Jeg vet om flere på denne strekninga inkludert undertegnede som har
begynt å sjekke muligheten for Postboks i Lonevåg for og slippe adressa Hosangervegen
på brev og pakker….
Andre Merknader.:Adressekode 1029 Gatland:
Her står det i merknaden att vegen ligg på garden Gatland, dette er en rein fakta feil.
Gnr. 95 i Osterøy kommune heter GALTELAND dette står på skjøte på eiendommene
(Også det som Kommunen eier på Gnr.95) i tillegg står det Galteland både på de gamle
Grunnbok utskriftene fra Hosanger Kommune, Gulesider.no sine kart og seeiendom.no.
sine kart. Jeg har ingen innvending mot at de nå får adressen Gatland da dette er den
ordlyden som er brukt så lenge jeg kan huske, men jeg synes att det er uheldig at det blir
operert med to så like navn på samme område og att dere skriver att gårdsnavnet er
Gatland.
213
Ingjerd og Egil
Hjelmbrekke
2
1008
1010
Vi er opptatt av navnene rundt Fotlandsvåg. Det virker ulogisk og ikke i tråd med
hovedreglene det er lagt opp til, å kalle veien helt hit for Hosangervegen. Det ville
være mest naturlig med Tyssevegen (som vi forstår er opptatt i en annen
kommune) eller Tyssebotnvegen (som er for tungt). Veien langs sjøen bør derfor
hete Fotlands(våg)vegen. Veien over Myking bør få navnet Mykingvegen.
Sjå journalpost 140
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
214
Audhild Skare
1008
1010
Innspel til vegnavn strekningen Lonevåg-Tyssebotn : Foreslår at navnet på
strekningen Lonevåg -Myking-Fotlandsvåg vert MYKINGVEGEN og at
strekningen Lonevåg -Bysheim-Hosanger –Tyssebotn, vert FOTLANDSVÅGVEGEN. Det mest naturlege og logiske ville vera navnet Tyssevegen, men
forstår det slik at det navnet er brukt. Alternativt ; Fjordvegen , Sjøvegen .
Sjå journalpost 140
215
Helga Skare og
Helge Holen
1008
1010
Foreslår at navnet på strekningen Lonevåg -Myking-Fotlandsvåg blir MYKINGVEGEN og at
strekningen Lonevåg -Bysheim-Hosanger -Tyssebotn , blir FOTLANDSVÅGVEGEN.
Det mest naturlige og logiske ville vera navnet Tyssevegen, men forstår det slik at det
navnet er brukt. Alternativt ; Fjordvegen , Sjøvegen .
Sjå journalpost 140
223
Fotlandsvåg
grendaråd
1008
1010
1008 - Sjå journalpost 140.
1010 Forslag ikkje endra Mykingvegen brukt i
nabokommune
141
Frode Magne
Kallekleiv
1008
1018
Har fått innspel frå bygdefolket på vegnamna og vil med dette kome med dei forslaga som
er kome inn.
1008: ønske om å endre dette namnet til fotlandsvegen, på grunn av dette er
hovedferdselåra til folandsvåg.
1010: ønske om å endre dette til mykingvegen
Namnet Hosangervegen synest eg passar på strekningen Lonevåg - Kleiveland. Det
dekker kyrkjesokna. Mangehusnummer på slike vegar er ikkje uvanleg. Hosanger er
gamalt namn som kanskje er akseptabelt for dei fleste. (Digresjon: Dei rundt 100
personane som utvandra til Amerika frå Kleiveland skreiv i mottaksprotokollen på Ellis
Island at dei kom frå Håsong som er den gamle diralektforma).
Dersom vegen skal delast opp med fleire namn kan eit forslag vera å kalla vegen Tysso Kleiveland for Smedvikvegen, sidan dei har teke namnet Kleivelandsvegen i bruk på
Valestrand.
142
Geir Kristoffer
Vassdal
1001
Denne ‘protesten’ gjeld forslag til namn på vegen frå Bruvik Olsnessvingen til Hakanes –
Brøkdalsvegen. Denne vegen bør få namnet Hagenesvegen
Namnekomiteen legg fram 2
forslag Brøkdalsvegen
Hakenesvegen
Grunngjeving:
1. I svært mange av namneforslaga er det systematisk slik at vegar får namn etter
kva plass dei fører til. Døme er; Hausvegen, Bruvikvegen, Olsnesvegen,
Lånevågsvegen og mange fleire
2. Vegen har då ei retningsvisning som gjer det klart kvar vegen fører til og endar.
3. Namnet gjev meining og tydeleg retning for folk som med kart eller
kartinformasjon tek seg fram langs vegen.
4. ‘Brøkdalen’ er ikkje eit namn, men ei lokal dialektform og som for mange ikkje
3
Teke til vitande
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
gjev meining i nyare tid. (same gjeld Bruviksnipa kalla Brøknipå)
5. Det gjev inga meining at vegen har navn som er festa til ein stad som ikkje ligg
naturleg i dalen. Dalen er nordvestvedt og ikkje vendt mot Bruvik i det heile.
6. Det har vore stor meiningsutveksling om ulike namneforslag og dei lokale samla
seg om namneforslag som ikke kunne nyttast då namnet allerede var nytta i
tilgrensande område (Dalavegen). Dalavegen vart prioritert høgast av alle
forslaga. Hagenesvegen vart det som eit alternativ også god oppslutnad og
semje om.
Skrivemåten kan sikkert drøftast. Vi ser at det i lista over namneforslag er skrive både
Hakeneset og Hakanes. Folket som bur der skriv Hagenes.
 Det vert opplyst at namnet kjem frå gamalt av at staden vart tidleg fri for snø, det
vart difor grønt om våren, og der var svært grøderikt, med sine 150 m over havet.
 Staden munner ut i eit nes, mellom Austre og Vestre vatnet. Dette neset vart
brukt til hamnehage for bønder i bygdene omkring - ‘Hagen på neset’. Difor vart
denne staden kalla Hagenes alt frå tidleg på 1600-talet.
Konklusjon; Vegen frå Olsnessvingen bør få namnet Hagenesvegen.
194
Jon Sigm.
Løtveit
1001
209
Rune Vassdal
1001
4
Sjå journalpost 142
Vegen fra Bruvik til Hakeneset kan ikke ha veinavnet Brøkdalvegen. Den må ha navnet
Hakenesvegen, det er og i samsvar med kommunens bruk av endepunktet på
vegstrekningen som navn på veien dit. Og det er i samsvar med andre kommuners
retningslinjer ved valg av vegnavn.
Forslag frå namnekomiteen –
Brøkdalsvegen
Hakenesvegen
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
193
Bruvik
grendaråd
1001
1062
169
Øyvind Blom
1003
5
Ad namnet: Hausvegen. Namnet er logisk, men har absolutt ingen historikk i seg.
Eit fint, gammalt namn som har gått i gløymeboka, som Kommunen godt kan halde i hevd
er "Solstrand". Strekninga på sørsida av Osterøy frå Lekneset til Havråtunet har hatt
namnet Solstrand frå gammalt av. Her er bratte bakkar mot fjorden med høg bonitet, mykje
varme og tidleg vår pga sola speglar seg i fjorden og tar ekstra godt her. Solstrand-songen
finst til og med (!) Analogen er namnet "Skuggestrand" på motsett side av fjorden.
Forslaget mitt er: Kunne vegen frå Kvisti til Haus heller fått namnet "Solstrandvegen" ?
1001 Namnekomiteen legg fram
2 forslag Brøkdalsvegen
Hakenesvegen
1062 Olsnesøyna – inga endring –
Olsnesøyna er godkjent
skrivemåte
Forslag ikkje endra «Solstranda» går til Havråtunet.
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
188
Bygdafolket på
Votlo
underskriftsliste
6
1004
1126
1004 – Votlavegen- forslag ikkje
endra. Dette er rett skrivemåte
når «Votlo» vert sett saman med
«vegen».
1126 – Forslag endra til
Sundlandsvegen.
1127 – Forslag endra til Nedre
Verkane.
Inga endring i adresseparsellane.
(Hausberg er ein sideveg til
1126)
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
199
Bebuarar i Øvre
og Nedre
Verkane underskriftsliste
1126
1127
128
Jan Olav
Einarsen
Gener
ell
komm
entar
7
Forslag endra –
1126 – Sundlandsvegen
1127 – Nedre Verkane
Det er tragisk lesning i Bygdanytt når vi ser navneforslaget fra kommunen.
Hvorfor endre på navn somfolk har benyttet i alle år, og som er innarbeid.
F.eks: Votlavegen - her er det på folkemunne blitt kalt Votlovegen.
Øvre Verkavegen - Det har hett Øvre Verkane, hvorfor ikke benytte f.eks: Øvre
verkanevegen.
Sjå journalpost 188 og 199
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
1004
1126
130
Kate Elin Lid
1004
158
Eva Stokke
1004
161
Preben Vik
1004
162
Kathe Heimvik
1004
175
Einar Andreas
Mjelde
1004
8
Lokale stedsnavn son f.eks. Midtteigen (har blitt benyttet av BIR siden de overtok på
Osterøy) og er til og med inne på Google Maps.
Det finns flere eksempler på vridning av gamle lokale stedsnavn. Vår mening er at
etablerte stedsnavn bør benyttes så langt mulig der det er en egen avstikker fra
hovedvegen med flere enn ett hus. Håper det benyttes litt sunt "bondevett" før saken
lukkes, det kan ikke være nødvendig å "FINNE OPP" nye navn på etablerte seter
Gjeld høyringa på forslag til vegnamn på Osterøy.
Anførselen gjeldt vegen frå Haus til Votlo - adressekode 1004. Ønsker at forslaget frå
namnekomiteen vert tatt til følgje. I retningslinjene står det at utgangspunktet til vegnamna
skal høva på staden og byggja på lokal namnetradisjon. Samt at skrivemåten er i samsvar
med det lokale målføret. Det reageres på forslaget Votlavegen, siden dette ikkje hverken
samsvarer med skrivemåte eller det lokale målføret. Det naturlege ville vera Votlovegen.
Vil med dette protestere på forslaget til adressenavn på vegen mellom Haus og Votlo.
Bygda heiter Votlo, og har alltid hatt det navnet. Det er jo da mest naturlig at vegen får
navnet Votlovegen og ikkje Votlavegen. Votla er et navn som eg aldri har høyrt om før,
sjølv om eg er født og oppvokst her i bygda. Håper dere høyrer på bygdafolket og lar oss
få beholde navnet me alltid har hatt og at vegen får navnet Votlovegen.
Vil at vegen fra Haus til Knutasvingen skal hete Votlovegen og ikkje Votlavegen som
forslaget som nå ligger ute sier at den skal hete.
Vil at vegen fra Haus til Knutasvingen skal hete Votlovegen og ikke Votlavegen som
forslaget som ligger ute nå sier.
Vegen frå Haus til Votlo er vedtatt å kalle Votlavegen. Dette finn eg svært unaturleg. Det
er ein uttale/navn som ikkje er I dagleg bruk av nokon, og kva som er poenget med å leita
seg tilbake I tid og benytta eldgamle målføre og rettskrivingsreglar (som ikkje er I bruk I
dagleg tale eller srkift) for å finna navn på vegen virkar svært bakstreversk.
Navnet bør væra Votlovegen som er det navnet som blir brukt på vegen I dag.
At navnet Votlavegen I prinsippen er bestemt av ein enkeltperson betrar heller ikkje saka.
Sjå journalpost 188 og 199
Sjå journalpost 188 og 199
Sjå journalpost 188 og 199
Sjå journalpost 188 og 199
Sjå journalpost 188 og 199
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
179
Haus grendaråd
9
1004
1005
1126
1127
1132
Forslag til namn
1. 1004 - Votlavegen
2. 1126 – Sundlandsvegen
3. 1127 – Nedre Verkane
4. 1005 - Mjelddalen
5. 1132 - Åsheimsbrekkene
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
190
Åse
Thormodseter
Dag Sveinung
Aasheim
145
10
1004
Jeg vil sende merknad på navneforslag: Votlavegen. Jeg mener den bør hete Votlovegen
Sjå journalpost 188 og 199
1004
1126
Vegen mellom Haus og Votlo har fått namnet Votlavegen frå KOIK. Dette har eg forstått er
av grunnar som har med gamle skrivemåtar å gjera. Eg meiner at dette argumentet ikkje er
sterkt nok, fordi skrivemåtar endrar seg, språk endrar seg, og kvifor skal akkurat denne
skrivemåten brukast her? Grunnen til at eg meiner dette er feil val av namn er at ingen i
bygda eller området brukar Votla- som namn på verken veg eller bygd. I den grad det er
usemje om namn på Votlo går den på om det skal heita Vatle eller Votlo. Det naturlege er
at vegen heiter Votlovegen.
Vidare frå Knutasvingen og til Øvre Rivenes, eller Bakkane som endepunktet på vegen
heiter, er det føreslått Øvre Verkavegen. Dette er også feil etter mitt syn. Dersom Øvre
Verkane skal vera med i namnet så bør vegen heita Øvre Verkanevegen, Verka er ikkje eit
ord som vert brukt lokalt i det heile teke.
Eigentleg kunne adressa vår vore Votlo, utan -vegen som ending. Men om -vegen skal
vera med bør vegane her heita Votlovegen og Øvre Verkanevegen.
Eg er ikkje åleine om å meina dette her i bygda, og vonar at dette vert teke omsyn til ved
endeleg avgjerd.
Det er planlagt å levera ei underskriftsliste med mine forslag til namn, dette fordi ikkje alle
som støttar mitt syn går inn på dette skjemaet. Men det gjenstår å sjå om slik liste vert
realisert.
Sjå journalpost 188 og 199
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
149
Jan Olav
Einarsen
1004
1126
Har lest Osterøy Kommunes forslag til veinavn, og finner merkelige navn i området der vi
bor. Veiene fra Haus via Votlo til Øvre Rivenes / Askeland. Er av den oppfatning at det
burde legges mer vekt på gamle lokale stedsnavn, f.eks: Rivenes, Votlotveitane,
Midtteigen, Trået, Askeland, Sundland, Hausberg, Øvre Verkane, Øvre Rivenes etc.
Hvorfor komme med navn som ikke har rot i virkeligheten: Votlavegen ? Hvor er Votla,
stedet heter Votlo, og fler av lokalbefolkningen heter Vatle.
Øvre Verkavegen, stedet heter Øvre Verkane eller Øvre Rivenes på enden.
Det må være mulig å benytte navn som alltid har vært benyttet av lokalbefolkningen.
For vår del har BIR, etter de overtok på Osterøy, vært forutseende til å gi oss adressen
Midtteigen 3, noe som stemmer godt med gammelt lokalt navn.
Ved å la så store områder få ett veinavn som foreslått stiller det store krav til
planarbeidet før nummer kan tildeles. I motsatt fall vil det fort bli kaos når det bygges
flere bygg i området, og planene ikke har tatt dette med fra starten.
Ved å dele opp i mindre enheter vil det være enklere å ha oversikt over økning i antall
bygg i området, og kaoset vil bli mindre, ettersom normalt nye bygg vil komme i
forlengelsen av en vei. Håper i alle fall at det kan tas hensyn til å benytte mere lokale
navn enn de foreslåtte, spesielt i vårt området.
Sjå journalpost 188 og 199
166
Marianne
Nessestrand
1004
1126
Sjå journalpost 188 og 199
167
Johannes Mjøs
1004
1126
Meiner at det ikkje går an å kalle ein plass for noko som aldri har vore eit namn, viser då
både til strekninga Haus - Votlo ( Votlavegen) og strekninga Knutasvingen - Bakkane
(Øvre Verkavegen). At vegen vert delt ved Knutasvingen er forsåvidt greit, men ikkje at ein
her kjem med namn som er totalt unaturlige. Korleis kan ein får Verkane til å verte Verka?!
Meiner at det mest naturlege namnet på heile strekninga bør vera VOTLO. Dette er
allerede innarbeida hos mange av innbyggjarane som adresse. Om ein må ha med ordet
"vegen" så bør heile strekninga verte Votlovegen. Eller om ein dele strekninga så må det
vere Øvre Verkanevegen.
Gjelder vegen Haus-Bakkane (Øvre Rivenes)
Meiner at heile strekninga bør ha namnet VOTLO, evnt VOTLOVEGEN
Skal den delast i 2: Haus-Sundland: VOTLOVEGEN
Sundland-Bakkane (Øvre Rivenes): ØVRE VERKANEVEGEN
Kva med vegen til Hausberg? Kan ikkje sjå at det er fremja forslag på denne:
HAUSBERGVEGEN?
Kva med vegen frå Knutasvingen til Kaien? Er denne innlemma i strekninga Haus-Votlo?
11
Sjå journalpost 188 og 199
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
172
Linda Fosse
1004
1126
173
Arne og Mary
Nessestrand
1004
1126
183
Eli Hole
1004
1126
12
Innsigelsar mot namneval for vegen frå Haus til Votlo.
Forslaget Votlavegen har ikkje rot i noko eksisterande namn.
Den bør heita Votlovegen. Kvifor endra namnet som alt eksisterapå folkemunnet?
Om vegen skal endra namn frå Knutasvingen, bør den bæra namnet til endestasjon på
vegen.
Øvre Verkanevegen er då eit naturleg val.
Vegsnutten frå Sundland til Hausberg, bør jo sjølvsagt få namnet Hausbergvegen.
Ellers er da flott at vegen mot Askeland har fått namnet Askelandsvegen.
For det første: Utruleg å oppleva at av dei over hundre som har skrive under på
protestskriv som vil bli overlevert ang namn /adresse på Votlo så langt,
uttrykkjer at dei har problem/ikkje kan finna ut av korleis dei skal få gje uttrykk for si
meining her på Nettet! Dårleg!!!!!!!!!!
Eg har aldri etter 1964, og heller ikkje kona mi så lenge ho hugsar - nytta/høyrt namnet:
VotlAvegen på strekninga Haus-Votlo, Vegen frå Haus mot Votlo er - "Votloveien"!
Vi kan heller ikkje tenkja oss at vi skal bu langs Øvre VerkAvegen. Begge namna er
nykonstruerte og byggjer ikkje på bruk i Haus eller Votlo. Vi har heller aldri høyrt namnet
"Verka". Området heiter Verkane.
Verkane er ein del av Haus prestegard, men dei øvre bustadane høyrer¨til garden Rivenes
og dermed til Votlo krins
Ser av adresseforslaga at andre bygder/gardar har fått namnet sitt uendra., Dette synest vi
er den rette måten å arbeida vidare på! Bygda vår MÅ framleis kunne heita VOTLO, og at
dette blir adressa vår som det har vore så langt tilbake som vi og eldre enn oss hugsar.
Kjem til å bruka Votlo som adresse, sjølv om noko anna "tussenamn" blir resultatet!!
Ser på forslag til vegnamn over Osterøy at vegen frå Haus til Votlo har fått namnet
Votlavegen. Dette meiner eg er ulogisk og vanskeleg å forstå. Vegen har hatt namnet
Votlovegen i mange år, og namnet kan ein finne igjen heilt tilbake til 1800 talet. Det
naturlege her er VOTLOVEGEN.
Ser og at det blir foreslått at vegen frå Knutasvingen til Øvre Verkane skal heite
Verkavegen. Det er ikkje logisk at denne vegen skal skifte namn i Knutasvingen. No heiter
det Votlo heilt opp til Askeland, og det bør vere namnet heilt opp til Sundland. Der er det
naturleg at namnet skiftar til Verkanevegen. Ser det heller ikkje naturleg at vegen skal ha
namnet Verkavegen. Namnet har alltid vore Øvre verkane, og då bør vegen heite
Verkanevegen. Eg kan ikkje sjå behovet for å endre på namna som fell naturleg for dei
som bur i dette området. Viser ellers til liste med underskriftar sendt frå innbyggjarane på
Votlo,Askeland.
Sjå journalpost 188 og 199
Sjå journalpost 188 og 199
Sjå journalpost 188 - 199
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
224
Øystein Vatle
1004
1126
Dette er en kommentar til navn på veien mellom Haus til Votlo, eller Vatle kai.Navnet er nå
endret til "Votlavegen".
Dette er et navn som ikke kan begrunnes verken ut fra historiske skriftlige, eller muntlige
kilder. Jeg hadde forventet at dette lå til grunn for valg av navn, og ikke at en avstemming
ender opp med å finne på et navn som aldri tidligere er brukt.
Antar at det må være grammatiske regler for bøying av navn som er grunnen her.
Har sett at noen kart har brukt "Votla" på gården til Monrad Vatle på "Tråæ". Han selv kalte
seg Vatle, men brukte "Våtlå" når han snakket om bygden. Jeg har ikke funnet ut hvordan
dette navnet har havnet akkurat der, det er i alle fall ikke brukt i noen historiske kilder.
Fra skriftlige kilder er "Watle" funnet 11ganger, "Vatle" 9 ganger (begge første gang i
1519), "Votle" er brukt 4 ganger på 1800-tallet. "Votlo" er tatt i bruk utover 1900-tallet.
Søre og Nore Watle er kanskje på Det som i dag heter Tveuitane (Søre-).
"Votlo" uttalt "Våtlå" er det navnet som er mest brukt i daglig tale. Dermed må det også bli
"Våtlåveien".
Legger merke til at vegstykket fra Urteigsvingen mot Askeland nå skal hete "Askeland".
Antar da at en kan bruke samme prinsipp for veien fra Knutasvingen ned til kaien, og kalle
det Vatle. Som jeg har skrevet tidligere heter gården(e) der nede Vatle, neste oppover
bygden er Midteigen, så "Tråæ", Askeland og Sundland. Alle unntatt Askeland ble utskilt
fra gården Vatle nederst ved sjøen, der det lå et tun tilsvarende Havråtunet. Alle
eiendommene oppover har også gårdsnummer 60.
Forslag: -Gatenr. 1004 bør hete «Våtlåveien» ut fra innarbeidet muntlig tradisjon. Kaien er
i dag ikke et naturlig endepunkt, navnet bør være det samme helt til ende, forbi Sundland
og til Øvre Verkane. -Eiendommene fra Knutasvingen mot kaien bør hete Vatle, da dette er
en avstikker på samme måte som Askeland. Skal befolkningen på Osterøy ta dette
navneprosjektet på alvor, må også folkets meninger tas på alvor. Da blir det for arrogant å
overstyre innarbeidede navn samt det som kan dokumenteres ut fra historiske kilder.
Sjå journalpost 188 og 199
217
Marit Selvik
Mjelde
Kallekleiv
1005
Kjære snille kommune - ikkje tull med dalen min.Adresseprosjektet skal gje
all busetnad på Osterøy nummererte adresser, og det er bra. Eg bur i
Mjeldalen der eg er fødd og oppvaksen. Slekta mi fortalde om det gode
jordsmonnet og dei tre sandhaldige terrassane som har gitt namn til dalen.
Den er kjend for sitt gode åkerland med ei mjel eller mjele (dialekt mjedl)
jord: - Institutt for Biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet, Universitetet i Oslo, omtalar denne jorda slik (Googlesøk): Mjele Jordartsfraksjon med partikkeldiameter 0.002-0.02
Forslag ikkje endra - Mjelddalen.
Namnekomiteen heldt fast på at
rett samansetjing/skrivemåte er
Mjelddalen.
13
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
mm eller jord der denne fraksjonen dominerer.. Publisert 4. feb. 2011
10:36. - I Store norske leksikon kan vi lesa utdrag av ein artikkel av Even
Brasberg: Mjele, forholdsvis finkornet silt- eller mojordart (moleir) som i
Norge særlig finnes på Romerike. I naturtilstand næringsfattig og vannsyk.
Ved grøfting, rikelig kalking og gjødsling (bl.a. med mikronæringsstoffer)
og gjerne innblanding av leire blir den god jord, som bl.a. er tørkesterk.
- Ivar Aasen: "Norsk Ordbog", udgiven af Vestmannalaget i februar 1918
(side 502) seier fylgjande: Mjele, et Slags fiin Sandjord. Rommerige i
formen "Mjæla", også "Mjælajor(d)"
Andre dalføre har og naturtilhøva som namneopphav, som eksempel
(Googlesøk): Sandalen (uten dobbel D) "Sandalen er et område med
boliger i nærheten av Nesttun, sør for Bergen. Navnet er sammensatt av
det gammelnorske, sandr og dalr, og viser til de store sandforekomstene i
dalen, somSandalselven har ført med seg". Jordalen (uten dobbel D) "et
område i bydel Gamle Oslo, ei bygd i Åsane bydel, ei bygd ved
fjærlandsfjorden i Sogndal kommune, ei bygd i Voss kommune"..
Hugsar eg min barnelærdom rett så oppfattar eg dei fire bokstavane mjel
som grunnstammen for Mjeldalen, Mjelde, Øvremjelde, Midtmjelde og
Nedremjelde. På vår dialekt vert mjel eller mjell til mjedl; Øvstemjedla,
Midtmjedla og Nedremjedla. Nolevande slekter kjenner dalen som
Mjeldalen både i skrift og tale frå gamalt av. Det fins mykje skriftleg
materiale som stadfestar dette. Mi nye adresse skal visstnok verta
Mjelddalen. Det har Forskrifta sagt, og Forskrifta stør seg på Vitskapen.
Men Forskrifta har visstnok teke utgangspunkt i den gamalnorske
skrivemåten av den gode mjele jorda som skal vera opphavet til namnet på
dalen min. Store norske leksikon fortel at gamalnorsk
var språket i Noreg frå byrjinga av vikingtida inntil andre halvdel av 1300tallet (artikkel av Hallvard Magerøy).
På vegskiltet oppe i Ambogen vil det altså stå MJELDDALEN. Men det er jo
14
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
heldigvis berre eit skilt og eit vegnamn. Namnet på heimstaden min kan
ikkje adresseprosjektet endra på, og heimstaden min er Mjeldalen. Om eg
kjem til å hugsa på den doble D'en når adressa mi skal stavast i telefonen
veit eg ikkje Og det er mange slike som meg! Men Forskrifta må visst
fylgjast slik Vitskapen har bestemt. Så kan ein seia at det er jo berrre ein
enkel bokstav som er lagt til. Når nye ting skal innførast seier dei som sit
med makta at "folk" er redde for endringar. Og det må vera fordi Folk ikkje
er i stand til å vurdere om endringar er naudsynte eller ikkje. For det er det
berre Vitskapen som kan. Deira vurderingar er nemleg vitskaplege. Her er
det berre snakk om eit vegskilt, men "Folk" spør seg sjøl om ein enkel
bokstav skal overstyra den ålmenne folkelege forståinga i vår eiga tid. Er
endringa naudsynt?. Skal vi mest tusen år attende i tid berre for ein
enkel bokstav i eit stadnamn? Som den gamle Osterøyentusiasten og
lagdomaren så indignert uttalte då han høyrde om Forskrifta og den doble
D'en: "En forskrift må brukes med vett og forstand. Dette må stoppes".
Sjølv Google avviser "Mjelddalen" og svarar "du mente vel
Mjeldalen". Ikkje eg heller likar at nokon tullar med dalen min!
Når forslag til vegnamn vert sendt på høyring for innspel/merknader så
tyder dette på at Forskrifta kan fråvikast. Ellers hadde dette vore berre ei
orienteringssak. Så derfor ber eg om at vår kjære kommune kan vurdera
berre denne eine bokstaven pånytt. Mjeldeveien eller Mjeldedalen hadde
vore meir akseptabelt. Vegen i Nedremjelde som no får namnet
"Mjeldeveien" fører opp mot Tveitane og går forbi den gamle smia. Kvifor
ikkje Tveitaveien eller Smieveien?
202
Inger Kvifte
1006
138
Kari Brekke
1010
15
Vegen frå Osterøybrua til Lonevåg bør ikkje heite Lonevågsvegen. Heile prosjektet har
Lonevåg som senter, vegar går frå Lonevåg til ein annan stad. Det vert rart å snu
prinsippet for ein veg. Bruvegen, Hansdalslina, Nyvegen eller andre namn er betre
Gjeld vegen til Fotlandsvåg.
Fotlandsvegen seier litt, men Øvrevegen seier ingen ting for folk som ikkje er kjende på
Teke til vitande
Forslag ikkje endra
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
218
Knut Ole
Mortensen
1010
1008
207
Myras
velforening
1024
1025
1008
1010
219
Sindre Myking
1027
154
Finn Røsland
1035
230
Kurt Røsland
1035
148
Nils Martin Hole
1040
16
øya. Mitt forslag til namn: Øvre Fotlandsveg
Eg synest vegen om Myking bør heita øvrevegen og ikkje Fotlandsvegen. Fotlandsvegen
kan få eigedomane langs denne strekka til å falle i verdi, sidan det kling litt dårleg
Namnet øvrevegen har vore bruka lenge, akkurat som vegen om Hosanger vert kalla
utomvegen
forbindelse med Vegnavn har vi følgende kommentarer.
Var utydelig vedr. Hanstveit Byggefelt- vegen fra Joker matbutikken i Fotlandsvåg og
nordover forbi Frekhaug Trappefabrikk. Denne vegen har vært kalt Hanstveitmyra og må
forsette med det. Hva kaller dere dette? Trang eller brei del av Fotlandsvåg ? Dette var
uklart hva som er hva av 1024 og 1144.
Hovedveg til Fotlandsvåg -Tysse går langs Osterfjorden og er kalt Hosangervegen.
(Vegnr. 1008-1009-1018) Med hensyn til hovedsentrene på Osterøy, som et av de er
Fotlandsvåg, så MÅ denne kalles Fotlandsvågvegen. Da den ikke kan kalles for
Tyssevegen. Dette bygd på samme lest som andre veger i Osterøy. Hosangervegen blir i
dette tilfellet helt feilt navn.
Vegen over fjellet til Fotlandsvåg (vegnr. 1010) må da hete Mykingvegen.
Håper dette kan endres slik at dette blir både mer naturlig og riktig.
Hei vi Ønsker å beholde vår adresse Grønskaret som ligger i området fra Herlandsvannet
ende riksvei 368 i Fotlandsvåg og mot Svingene avkjørsel til Herland merket med blå farge
vedlegg. Denne adressen har alltid vært her, har et skjøte fra 1931 som er dokumentert
Grønskaret som adresse. Gjelder vei og hus som er rundt vår eiendom 97/63. Har også
snakket med Posten som sier de har denne adressen. Håper på positivt svar.
Røsland blir skriven med ein s i etternamna til folk som har slekt der og i vegskiltinga (etter
at vegvesenet hadde skrive det med to s-ar på det nye skiltet). Då er det vel både rart og
forvirrande å kalla vegen Røsslandsvegen.
Eg veit ikkje om du har noke med dette å gjere men eg er ikkje sikker på kem eg skal
henvende meg til, so eg prøver deg. Det eg vil fram til er at i forslaget til navn er Røsland
skrevet med 2 s er, dette er ikkje riktigt. Røsland skrivest med 1 s.
Eg vet ikkje kor de har fått den andre s en frå men eg vil be om at den blir fjerna.
Trur det kan bli ein del tull med maskinell sortering av posten med dei som har etternamn
Røsland og adresse Røssland. Om ikkje du kan gjere nokke med dette håper eg du kan
setje meg i kontakt med dei som kan og at eg kan få ei tilbakemelding på dette.
Eg er oppvaksen på Hole i Hosanger, har budd utanfor kommunen i mange år, men har
flytta attende til Hole no dei seinare åra.
Teke til vitande – forslag ikkje
endra
1024 – Hanstveitmyra – går rett
fram
1144 – Hanstveitvegen – tar av til
høgre ca. 100 m etter Frekhaug
trappefabrikk.
1008 – sjå journalpost 140
1010 – Fotlandsvegen Mykingvegen brukt i
nabokommune
Vurdert tidlegare – for kort
veg/for få hus
Forslag ikkje endra. Godkjend
skrivemåte er Røssland
Forslag ikkje endra
NK støttar forslag om at
Kossdalsvegen er rett namn på
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
Eg har fylgt saka med vegnamn på Osterøy, og fredag 6. mars las eg eit oppslag i
Bygdanytt, der adresseforslaga var lista opp.
Stor var overraskinga då eg såg at namnet Kossdalsvegen, frå Mjøs Metall og innover mot
Kossdalen og Svendheim, no var bytta ut og skulle heita Holavegen.
Den nemnde vegen har heilt frå bygginga på slutten av 1800-talet, heitt Kossdalsvegen,
og som kommunen sjølvsagt kjenner til, har han i lang tid vore skilta som Kossdalsvegen.
Den inste delen i Kossdalen og Kossdalssvingane er ei naturperle og har i lang tid vore eit
mykje besøkt tur- og turistområde. Det ville vera svært leitt om det gamle vegnamnet
skulle forsvinna.
Holavegen er ein annan veg, den gamle gardsvegen (Sjovegen) som går over dei tre ytste
Holegardane (92/4, 92/2 og 92/1).
Eg ber om at endringa i vegnamet, vert omgjort, slik at vegen i framtida vert heitande
Kossdalsvegen.
parsellen
Eg har vore Mjøsdalen grendaråd sin representant når det gjeld forslag til vegnamn på
vegar i bygda. Når det gjeld vårt framlegg om bruk av vegnamnet Kossdalsvegen, ser eg
at eit alternativt framlegg er sendt på høyring.
Nils Hole har sendt inn ein høringsuttale. Denne uttalen gir ei god grunngjeving for vårt
framlegg om å nytte vegnamnet Kossdalsvegen. Dette framlegget står ved lag.
Vil med dette klaga på navneforslag på veien mellom Njåstad og Løtveit i Bruvikdalen.I
forslaget som er komt har vegen fått namnet Njåstadvegen,dette namet er ikkje rett på
denne vegen.Vegen går gjennom Sakslia og når
vegen vart opna i 2007 so fekk vegen namnet Sakslivegen.Dette namnet er det rette
namnet og som alle e kjent med.
Sjå journalpost 148
197
Lars Mjøs
1040
170
Gunnar Løtveit
1046
136
Endre Solberg
1051
Endring i adresseparsell - Ikkje til
Eg vil protestera på det sterkaste på forslag til gatenavn i Flatevad.
vurdering
Osterøy Kommune har sletta dagen navn , som har vore Flatevad i minst 100 år ,
og som me innbyggjara i Flatevad bruker som postadresse den dag i dag.
Eg krev at navnet Hovdavegen vert flytta , og skal begynna i Hammrane ( stigninga
opp til Hovden ). Og at Flatevad vert innført som adresse i Flatevad , gjeldane frå
Hammrane og ned langs Sagelva til og med husa i Flatevad og haugen oppafor ( alt
tilhøyrande G.nr. 13 )
204
Tony Lillefosse
1053
Foreslår vegen Solbjørg endra til Solberg
17
Forslag vurdert tidlegare – inga
endring. (Det er svært få hus
langs Sakslivegen, husa ligg på
vegen til Njåstad)
Forslag ikkje endra, Solbergvegen
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
i nabokommune (Fusa)
Forslag ikkje endra, Solbergvegen
brukt i nabokomm.
Forslag ikkje endra, Solbergvegen
brukt i nabokommune (Fusa)
205
Britt Lillefosse
1053
Ynskjer adr. Solbergvegen eller Solberg med nr.
206
Mia Lillefosse
1053
Mottatt forslag om navn på veg. Solbjørgvegen/Sølvbjørg er fullstendig unødvendig å
sende ut på høyring, då Ingen av dei som har tilhørighet til Solberg kjem til å nytte seg av
denne adressa, og dermed ender kommunen opp med uforetta sak. Om målet med
gateadresser er å trygge bebuarane forventar eg at kommunen høyrer på oss og
vedtek at Solberg får vere SOLBERGVEGEN.
229
Anne Lise og
Johan Solberg
1053
Solberg Mek. Verksted AS ber om at vegen fra Solbjørgskaret til Solberg Mek. Verksted AS
får navnet Solbergveien.
Dette på bakgrunn av at det er Solberg som blir brukt som stedsnavn her i dag. Solberg
Mek. Verksted AS opplever daglig at kunder har problemer med å finne fram. Med
dagens moderne teknologi skrives ofte navnet ned i GPS, på mobil osv. Solbjørg oppleves
i dag som et navn som er "gammeldags" og vanskelig å skrive/ oppfatte.
Solberg Mek. Verksted AS håper også at det blir skiltet veg godt mot oss, da vi har daglig
kunder som kommer både via bru og ferge for å besøke oss. Håper dette vil bli tatt
hensyn til.
Forslag ikkje endra
184
Erik Solberg
1054
Forslag ikkje endra, Solbergvegen
i nabokommune (Fusa)
129
Frode Flesland
1068
Eg vil med dette foreslå endring i namnet på post ; 1054 Frå Ungdomsskulen til Fv 362
Solberg. Det eg vil foreslå som vegnamn for denne vegen er ; Solbergvegen.
Dette meiner eg er eit naturleg namnevalg , avdi vegen går frå "sentrum " , til Solberg
Gjeld parsellen 1068 FV 362Vevletveit - Mæle bru : Vevledalen
Eit adressenamn utan suffikset "vegen" vil lett verta oppfatta som eit namn på meir enn
sjølve adresseparsellen. Etterkvart som namnet vert i teke i bruk i skrift - t.d på skilt og i
offentleg korrespondanse vil namnet kunna verta eit stadnamn brukt om heile det
geografiske området som vegen går gjennom.
Namnet "Vevledalen" er ikkje registrert i SSR - og er heller ikkje kartfesta i databasen til
"Hordanamn". Eg kjenner ikkje døme på at namnet har vore i bruk som namn på området
mellom Espevoll og Vevletveit.
Dersom namnet "Vevledalen" er brukt, må det vera om dalen langs Vestraelva på vestsida
av tuna på Vevle og Vevletveit. Namnet er i så fall dekkande for omlag halve
adresseparsellen. Rongve og Espevoll ligg i ein parallell dal langs elva som på Vevle vert
kalla Austraelva. Ser at denne elva har fått namnet Vevleelva på kartet – men dette gjeld
berre den neste delen.
18
Namnet er endra til Vevlevegen
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
"Vevledalen" som namn på adresseparsellen er upresist og utan tradisjon. Eg bed om at
de vurderer namnet på ny. Rongvevegen eller Vevlevegen bør vera gode alternativ.
hei.protesten er ikke vedtaket. Men at dere ikke skyller på rett "Navn".
Dere skylder på at veien har samme navn i Åsane, men det er feil.
Det at det er en bokstav som er annerledes gjør at det blir et annet navn.
137
Hans Arild
Sæterstøl
1074
178
Jon O Vevle
1081
Gjeld vegnamn på Loftås. Det høyrest litt rart ut å kalla ein veg på Loftås for Merkesdalen,
sidan Merkesdalen ligg på motsett sida av Kringastemma. Merkesdalen er merke/grense
millom Valestrand/Elvik på eine sida og Røskeland på andre sida. Eg viser til Håkon
Åsheim si avskrift av tingbøkene “Ostringar På Tinget”, “Tingsaker frå Osterøy I”, 1642 1701. På side 127 og 128 er “Vårting i Mjelde skipreide 1678”, Anno1678 den 19 Juni.
Mitt framlegg til namn istadenfor Merkesdalen er LOFTÅSRINDEN.
Forslag endra
1079 – Loftåslia
1081 - Loftåsrinden
203
Marit
Valestrand
Edvardsdal
1081
1080
1081 Merkesdalen. (Loftåsvegen frå kryss mot nytt byggefelt til Øvre terasseblokk).
Namnet Merkesdalen høyrer til området ved fylkesvegen langs Kringastemma opp mot
vegen til Røskeland/ Loftås. Det har ingen tilknyting til andre sida av elva/vatnet.
Eg vil difor føreslå at namnet vert endra til: Loftåsdalen.
1080 Kvednhusrinden (Loftåsvegen kryss til høgre mot 2 mannsbust.)
Er det noko kvednhus på Loftås?? Hadde det ikkje vore meir naturleg
at vegen fekk namnet: Loftåsrinden.
1081 – Endra til Loftåsrinden
1080 – Forslag ikkje endra
151
Håkon Øksnes
1082
Eg er oppsitjar på brakvatne.dei fleste på brakvatne reagerar på vegnavnet som er
Føreslege:brakkvassvegen ?i eldre tid var navnet på folkemunne bragvatne/som
Kunne komme frå bragd som er fint.vil komme med framlegg på «brakvatnevegen».her er
Like mange bokstavar i begge orda.ser fram til å høyre frå dykk.
Forslag endra til Brakvatnevegen
19
Teke til vitande
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
189
Bjørg Brakvatne
og naboar underskriftsliste
1082
164
Monika
Valestrand
1085
201
Marit
Valestrand
Edvardsdal
1092
124
Raymond
Myking
1093
1096
126
Tom Birkaas
133
123
20
Forslag endra til Brakvatnevegen
Eg bur i den vegstubben som er foreslått namngitt til Nedsterinden. Eg vil gjerne komma
med eit alternativt forslag: Furubakkvegen. Dette grunna i at staden og tomtene langs
denne vegen opprinneleg høyrde til garden Valestrand og vart kalla Forbakken
(Furubakken). Furubakken er og namnet på fotballbana, som ligg ved enden av gjeldande
veg.
Veg 1092. Parkeringsplass - Bakkjen.
Denne vegenparsellen går frå parkeringsplassen i sentrum til husa i Bakken og vidare
gjennom Bakkamarka til huset som ligg i Unndalen. Det vil verta feil å kalla den for
Bullavegen,sidan vegen ikkje fører fram til Bullahuset/eigedomen.
Gardane på den sida vert kalla Bakken. Vegen på andre sida av Valestrandsvatnet har
alltid vorte kalla Noråvegen. Det må difor vera heilt naturleg at denne vegen heiter det den
alltid har gjort nemleg Noråvegen.
jeg vil bli veldig glad dersom dere kan justere navnet Eidsbakken til Eidebakken.
Vi mener eventuelt Eidebrekko er også et passende navn. Vi mener Eidsbakken blir for lett knytt
opp mot den fryktelige diagnosen. Jeg har snakket med mine noen av mine naboer som deler min
mening. Håper dette kan la seg gjøre, og imøteser deres tilbakemelding.
Forslag ikkje endra
1094
Meinar ein bør namngje vegen til Øvre Eide på Valestrandsfossen Kjell Birkaas
Veg. Dette for å heidra som bygde ut heile Øvre Eide feltet i privatregi.
Svanhild Eikefet
1096
Ønskjer ikkje namneforslaget Eidsbrekka (uttale Aidsbrekka, ikkje bra)
Forslag; Eidesbrekka
Ørjan Øijord
1099
Strekningen Varmyren - Skår har fått veinavnet stavet med "o". Navnet bør heller staves med "å"
for å unngå feil uttale og misforståelser.
Forslag ikkje endra –
personnamn er ikkje nytta
Vurdert tidlegare – «Eids..» er
brukt i Eidsvåg, Eidsnes osv
NK held på normert rettskriving
for stadnamn
Forslag ikkje endra
Vurdert tidlegare – «Eids..» er
brukt i Eidsvåg, Eidsnes osv
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
220
Beboerne i
Hamrefeltet underskriftsliste
1101
160
Sissel Tvedt
Henriksen
1102
Det nye byggefeltet på Hamre har fått vegnavnet Oldrane! Eg har budd her i 40 år, og det
er første gangen eg høyrer det navnet! Kan ikkje forstå kvifor ein på liv og død må bruke
navn som vart brukt for mange generasjoner sidan! Vi bur i Sellevollsmarka, Oldrane har
eg fått vite ligg mykje lenger oppe! Eg veit det er komt forslag på Sellevollsvegen, og det
synes eg de skal bruke! Sellevollshuset ligger på nedsida av hovedvegen, og er et gamalt
bergenshus, så alle kjenner navnet. Det er vel viktigere å bruke et kjent navn eller eit navn
som ingen har høyrt om!
Forslag vurdert tidlegare - ikkje
endra
180
Asle Raknes
1104
I følge forslag til vei-navn som foreligger har seks boliger (fastboende) fått adresse
Kalvtræneset.
Kalvtræneset :
1104 - Frå veg til søndre Reigstad - Kaltræ)
Vi som bor her finner det ulogisk, upraktisk og uforståelig at denne adressen er
foreslått. Ulogisk fordi gårds og bruksnummer 145/49 (med flere), som ligger
nærmere neset, har fått adresse Reistadvegen. Ulogisk fordi det dreier seg om et
fåtall boliger som får adresse "Kalvtræneset" enn andre boliger i umiddelbar
nærhet som får Reistadvegen. Upraktisk fordi adressen, blant annet, er vanskelig
1104 – Forslag endra til
Kalvtrævegen. Nk held seg til
normert rettskriving av
stadnamn.
Eigen adresseparsell: Regulert
felt – kan få fleire bustader –
vanskeleg nummerering.
21
Forslag endra til Prestabakken
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
225
Lars Rune
Teigland
vedlegg
1118
131
Sissel Sørensen
1132
22
å uttale for barn.
Vi mener at Reistadvegen vil være en mer logisk og passende adresse.
På vegne av alle berørte beboere ønsker jeg å klage på dette navneforslaget.
Har ikke lagt med liste med underskrifter, men det kan fremskaffes på kort varsel
hvis påkrevd.
Gjeld vegnr 1118 som har fått vegnamnet ”Tjellandsvegen”.
Eg synest det er underleg at komiteen har vald å bruka eit namn som er omtvista i form
av namnesak på garden Teigland, sjå vedlegg.
Det er Statens kartverk som har føreslege å utsetja saka i påvente av ei lovendring, og har
informert både kommunen og alle grunneigarane her om det. Saka er godt kjent forfleire
i namnekomiteen, men det kan sjå ut som både dei og namnekonsulentane har gløymt
det i innspurten. Reknar difor med at KOIK ikkje er informert om dette.
Når namnesaka om gardsnamnet vårt kjem i gong att, er det KOIK som skal gje uttale frå
kommunen antar eg. På den bakgrunn forventar eg at saka vert respektert som uavklart
inntil den kjem i gong att, og me får leggja fram dokumentasjon i saka.
Me har tidlegare sendt forslag om Austbygda som vegnamn,og gjerne bruka det på 1116
og 1117 også. Det er eit mykje brukt bygdenamn, og er ”ledig” i høve til nabokommunar.
Alternativ kan vera Austbygdvegen. Ser det som ei betre løysing enn å nytta eit namn
som er reist namnesak på, og dei 2 andre namna er heller ikkje slik som me kjenner dei.
Mitt navn er Sissel Sørensen og jeg bor på Åsheim Haus. Gnr 63 Bnr 4.Her har jeg bodd i
over 40 år, og blir helt satt ut over navneforslaget til Åsheimsveien. Jeg hører "noen" har
funnet ut at en knaus i brekkene ovenfor Nils Lygre heter Vindberget. Jeg har prøvd å
spørre ulike personer om de har hørt om dette navnet, men det er ikke noen som kan
fortelle noe om navnet. Vær så snill, ikke ta fra oss identiteten.
Jeg vet at rett over fjorden ligger Åsheim. Forstår godt at vi ikke kan ha samme navn. Men
det går da fint å legge et nytt navn bak Åsheim? Jeg foreslår : Åsheimskleivane Åsheimsbrekkane. Fra gammelt av sa de som hadde gården "opp til stallen" det er der
hvor Arvid Mjelde sitt hus ligger i dag. Hva med Åsheimsstallsveien? Kunne funnet mange
slike, men poenget er at da får vi beholde identiteten vår. Om dere kommer frem til at slike
hensyn som en identitet ikke veier tungt nok, håper jeg dere kan finne et navn som vi kan
Gjeld 1 118, 1116 og 1117. Etter
innkomne meldingar er det
vanskeleg å finne høveleg namn
på Tjellandsvegen, namnet er
omtvista og det er tidlegare reist
namnesak om namnet. (Namnet
Teiglandsvegen er ikkje aktuelt
då vi finn vegen i Åsane.
Ein finn difor som ei løysing at
dei ovannemnde parsellane vert
slått saman og får namnet
Vedavegen. Innspel på
Austbygda/vegen er ikkje
ønskjeleg då Austbygda strekkjer
seg lengre nordover enn
vegparsellane.
Sjå journalpost 176
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
føle oss hjemme i. Hva med Hauskleivane osv. Det er tross alt en bratt vei opp til fjellet fra
Haus. Jeg vet jeg har mange fra Åsheim med meg når jeg sender dette til dere. Jeg håper
og ber dere være så vennlig og vurdere dette på nytt.
Vil ikke godta at vår adresse blir endret fra Åsheim til Vindberget i nær fremtid. I følge de
eldste i bygden har stedsnavnet vert Åsheim her siden 600 tallet. Kan og se av kartet at
Vindberget er plassert feil, dette i følge info fra eldre urinnvånere her. Vindberget ligger i
rett linje fra GNR 63 BNR 46 mot Vikne. Kan komme med forslag til postadr: Som før
Åsheimvegen, Åsheimgrenda, Åsheimgrendi, Åsheimlia.
134
Torill Mjånes
1132
176
Bebuarar langs
Åsheimsvegen underskriftsliste
1132
Viser til artikkel i Bygdanytt 6. mars om nye adresser i Osterøy kommune. På fylkesveg
360 frå Haus sentrum til Åsheim er det nye forslaget: Vindbergsvegen. Med respekt for
gamle stadnavn finn me det underleg at dette navnet skal brukast på ein heilt annan plass
i bygda enn der navnet høyrer heime. Vindberget går frå innom Leikneset sør og vidare
opp innom husa på Åsheim mot Vikne. Me som bur i Skaret, Åsheimsmarka og Åsheim
tykkjer ikkje dette passar. Denne adressa vert svært misvisande, og me har fylgjande
forslag til namn: Åsheimlia, Åsheimmarka, Åsheimbakkane
Forslag endra til
Åsheimsbrekkene
156
Kjell Olve Landa
1134
Ønsker Nedre Vikne som vegnavn på Nedre Vikne boligfelt
147
Borghild G
Rolland
1136
210
Stina Rolland
1136
163
Terje Solberg
1154
Eg vil gjerne koma med eit nytt namneforslag på vegen på oppsida av Hannisdalslina her
på Rolland. Ser namneforslaget er Heggjeteigsvegen, men det er eit veldig lokalt namn på
bakken opp til oss og noko fælt få veit er på Rolland. Mitt forslag er Øvre Rolland og så
nummer på stoppa langs denne vegen.
Det er svært lite logisk at rolland skal atter ein gang bli delt i to. Først delt pga
hannisdallinja og no med to heilt ulike namn. Det at øvre del av rolland skal heite
Heggjeteigvegen er svært ulogisk og seier ingenting om kvar det er. Mitt forslag er
rollandhaugen eller rollandstoppen.
Eg ser i bygdanytt at vegen på Kjørgrova (Hatland) skal skrivast som Kjørrgrova. Med
dobbel R. Det er vel ingen grunn til å endre tale og skrivemåte på eit stadnamn som er
brukt i generasjoner. La Kjørgrova fortsette å heite Kjørgrova.
Forslag vurdert tidlegare – inga
endring
Forslag endra til Rollandshaugen
171
Per Eiliv
Svenheim
1006 +
1008
Ymse
23
Veien fra Kvisti til Kleiveland på Tysse via Hosanger, er å betrakte som en hovudvei som
krysser øyen på langs.
Mener derfor denne veien i sin helhet burde hatt et navn som forteller hvor en er. Dette
Sjå journalpost 176
Forslag endra til Rollandshaugen
Forslag ikkje endra
Teke til vitande
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
komm.
152
Randi R
1011
1006
135
Janne Sylta
1041
1008
24
gjør at jeg mener et passende navn på denne veitraseen er Osterøyveien.
Om en skal gå ut ifra Lonevåg burde veien til Fotlandsvåg via Hosanger fått navnet
Fotlandsveien. Veien fra Lonevåg til Fotlandsvåg via Myking, burde da fått navnet Øvre
Fotlandsvei. Veien fra Fotlandsvåg til Kleiveland burde da fått navnet Tysseveien eller
Kleivelandsveien.
Slik det er foreslått nå har veien fra Lonevåg, via Hosanger til Tysse, fått navnet
Hosangerveien. Jeg kan ikke se logikken i dette navnevalget. Hosanger er en bygd en
passere på veien til Kleiveland, som er endestoppet. Den sier heller ingenting om at en
kommer til Fotlandsvåg, som er en av de største bygdene på Osterøy. Dette bryter
med mønsteret i veinavnene som stort sett forteller hvor en ender opp når en kjører på
veien, for eksempel Votloveien og Fotlandsveien.
Forslag; Hannisdalen bør vegen mellom Rolland og Lonevåg heite. Fant berre forslag om
Gjerstadvegen? Eg syns iallefall at når alle kjem til å sei Hannisdalen uansett, kan likså
godt vegen heita det. Slepp å forvirra folk meir enn nødvendig med alle nye vegnavn.
Eg merker meg spesielt 2 namneforslag som eg er uenig i.
Det første er vegen frå Fv 567 til Grønås. Her har fleire av oss som bur her oppe sendt inn
forslag på Fjellvegen, som er i dagleg bruk. Pga vegnamn med ein viss likskap i Bergen
kommune, er det ikkje funne å kunna bruka dette. Då spør eg; er det ikkje ein årsak til at
me har eit postnr som f.eks. 5282 Lonevåg som skal vera med å skilja
oss frå f.eks 5000 Bergen? Dessutan er det Fjellvegen me ber om, ikkje Fjellveien.
Åsgardane?? Nei!
Veg 2 er eg nesten i harnisk over; Hosangervegen - adr.kode 1008. Ein lang veg, som går
gjennom Geitrheim, Bysheim, Litland, Heldal, Hosanger, Gatland, Fotlandsvåg, Hanstveit,
Birkeland, Kleppe, Tyssebotn og til Kleiveland - skal altså heita Hosangervegen?? Kor er
logikken?! Det einaste fornuftige namnet her er Osterfjordvegen!! Men kanskje det heiter
det på hi sida, også? Igjen; har me ikkje postnr som skiljer oss frå andre
kommunar??
Dette er 2 vegar som er viktige for meg, og eg er difor engasjert i akkurat desse.
«Gjerstadvegen» går mellom
Lonevåg og Rolland via Gjerstad
Forslag vurdert tidlegare –
veg 1 brukt i nabokommune.
Veg 2 sjå journalpost 140
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
227
Vidar Borge
1017
1114
226
Leiv Vevle
1079
1080
146
Leiv Vevle
1079
1081
192
Elsa Stiansen
Burkeland
1079
1081
25
Forslag ikkje endra . Endring av
parsell ikkje til vurdering.
Vedkomande parsellane 1079 og 1081 på Loftås.
Desse har fått namn utan tilknyting til staden der vegane ligg. Merkesdalen er eit dalføre i
grensa mellom Røskeland og Valestrand (Elvik), og bør få liggja der den ligg.
Kringastemmevegen fører ikkje til Kringastemma, og er dessutan eit langt og tungvint
namn.
Personleg meiner eg desse to vegane, som begge fører fram til bruk nr. 42 på gard nr. 1,
burde fått same namn.
Dersom dette av ymse grunnar ikkje kan gjerast, har eg framlegg til nye namn:
1079 Loftåslia og 1081 Loftåsrinden. Dette er namn som knyter vegane og adressene
til området og vil vera lette å finna fram til. Vonar dette vert teke omsyn til, og ynskjer
lukke til vidare i eit viktig og sikkert vanskeleg arbeid.
Uttalen gjeld parsellane 1079 og 1081.
Her ville etter mitt syn det beste og mest praktiske vera å nytta Loftåsvegen ogå på desse
to parsellane, skilta med husnummer som ligg til vegane.
Dei to føreslegne vegnamna høyrer ikkje til her. Men har tilknyting til andre område.
1079 : Kringastemmevegen er eit tungt og ikkje minst alt for langt namn. Vegen fører heller
ikkje til Kringastemma, noko som vel burde vera ein føresetnad.
1081 : Merkesdalen er dalen som går i merket mellom Røskeland og Valestrand og bør få
liggja i fred der den er.
Dersom ymse reglar gjer at mitt primære framlegg ikkje kan nyttast, ville Loftåsmarka vera
betre enn dei føreslegne namna.
Eg vil peika på to vegforslag på Loftås som eg finner merkeleg. Ein veg vert kalla (nedre?)
Kringastemmevegen. Kringastemma er stemma som ligg på Elvik og Valestrand si grunn.
Gangvegen kunne i so måte vera grei, men eg ville heller kalla vegen for Stemmevegen.
Da andre vegnamnet er Merkesdalen. Da er namnet på dalen der elva går i grensa mellom
Elvik/Røskeland og Loftås. Det er og merkje etter den gamle grensa mellom Hamre og
Forslag endra til
1079 Loftåslia
1081 Loftåsrinden
Sjå journalpost 226
1) Stemmevegen – brukt i
nabokommune
2) Personnamn er ikkje
nytta
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
153
Tormod
Reigstad
26
1098
1100
Haus kommuner, eller mellom Hamre og Gjerstad sokn frå gamalt. Eg vil koma med
framlegg om at vegen vert kalla Olav Loftås veg. Da er namnet på siste bonden som
budde dar og Olavsnamnet har lang tradisjon på garden. Eit alternativ er Hestdalsvegen.
Den nye utbygginga kjem til å ga inn til Hestdalen som ligg i ende av nyutbygginga på
åsen.
Til sist vil eg slå eit slag for å få endra vegnamna der eg sjølv bur. Forslaget som no står er
"Skorahaugane" og "Skoravegen". Å laga nye namn utan at dei er knytta til daglegtale vert
etter mitt syn feil! Om eg skulle hamna i ei krisa, og lyt ringja naudtelefonen burde det vera
samsvar mellom stadnamn i daglegtale og adresser slik at ein ikkje risikerer å senda
naudetatar på villspor avdi ein nyttar daglegnamn for staden og ikkje den offisielle adressa.
Eg har budd på Skår i 12 år, og har aldri høyrd nokon seia "Skor", ei heller
"Skorahaugane", og i ein stressa situasjon tvilar eg på at eg vil hugsa å nytta den offisielle
adressa då den kun vil verta brukt til skriftleg adressering. Kunne ein i det minste ha skrive
"Skåravegen" og "Skårahaugane" so er da håp for at namna vil finna vegen inn i
daglegtale.
3) Ingen av vegane grensar
til Hestdalen
Forslag vurdert tidlegare – inga
endring. NK held på normert
rettskriving for stadnamn
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
198
Gaute Raknes
m/fleire
1111
1112
1017
177
Atle Bjørn
Mæhle/
Bebuarar på
1120
1121
27
Forslaga vurdert tidlegare –
adresseparsellar er ikkje til
vurdering.
Sjøvegen/Sjosidevegen brukt i
nabokommunar
«-Frå veg til Austad – Øvre Mæle
-Frå Fv 566 – Austad
Håhaugvegen
Austavegen»
Endring av adresseparsell :
parsell ikkje endra
Forslag til endring av namn:
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
Mæle
Merknader:
1.
2.
3.
4.
Nemninga Fv 566 må truleg vera Fv 362?
«Øvre Mæle» er eit namn som aldri har vore i bruk.
Håhaugvegen er eit nytt namn. Historisk heitte denne vegen Træstallvegen.
Garden Mæle har frå historisk tid vore namnet på den staden «dei på Mæle»
budde. Det er difor rett å knyta gardsnamnet Mæle fil adressa for dei som bur på
Mæle. Framlegget fører til at namnet Mæle vert borte, og garden vert splitta i fleire
adresser.
Mæle er området frå Orrheia over Mæle bru til Krossåsen.
Folk på Mæle får då slik adresse: Namn, Mæle (nr.), 5286 Haus.
1120 – Endra til Træstallvegen
1121 – Austadvegen – inga
endring
Framlegg til endring:
1. Punkta
«-Frå veg til Austad – Øvre Mæle
-Frå Fv 566 – Austad
går ut
2.Nye strekpunkt:
-Frå Orrheia på Rv 362 – til Krossåsen Rv 362
-Garden inst i Austadvegen frå Rv 362
191
Bjarte Birkeland
28
1088
1090
1091
Håhaugvegen
Austavegen»
Mæle
Austad
Eg sender denne eposten for å protester/uttrykkje misnøye med forslag til valg av
Reistadvegen og Reistadåsen som adressenamn på Valestrandsfossen, og vil be om
at adressenamna Reigstadvegen og Reigstadåsen vert nytta.
Argumentasjonen er:
1. Både skrivemåte og uttale med g i Reigstad har vore nytta i lang tid og er den
allment kjente skrivemåte som innbyggarane i området nyttar til dagleg. Det må
vere eit mål at valg av vegnamn er i samsvar med folk si kjensle av gjenkjenning
og tilhøyring, og ikkje at ein leiter opp gamle skrivemåtar som ikkje har rotfeste i
hjå dagens innbyggarar.
2. Det er mange som har gardsnamnet Reigstad som etternamn/familienamn og det
vil vere ytterst unaturleg at vegnamn ikkje samsvarar med gardsnamn og
familienamn (etternamn).
Namnekomiteen (fagkomité)
heldt på normert rettskriving på
stadnamn som er - Reistad – det
er godkjend av Kartverket/
stadnamntenesta.
Gardsnamn representerer 1000årig kulturhistorie. Ordninga med
familienamn vart vedteke i 1923.
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
3. Ved diskusjonar med bebuarar i nærområdet (Reigstad og Reigstadåsen) har eg
enno til gode å møte nokon som har forståing for kvifor Reistadvegen/Reistadåsen
har vorte forslått som adressenamn. Namn på opppvekststad er ein del av
innbyggarane sin identitet og ved å endre på namnet vil kommunen vere med på å
endre/frarøve denne identiteten.
4. Gardsnamnet Reigstad er allereie nytta i kommunen, feks Reigstad Nord og
Reigstad Sør i kommune- og gardsnummer, og det bør vere naturleg at desse
namna vert videreført i valg av vegnamn.
Vil avslutningsvis be om at Osterøy kommune tar omsyn til innkomne protestar og
vel vegnamn som er i samsvar med bebuarane si kjensle av tilhøyring og
gjenkjenning, og at vegnamna Reigstadvegen og Reigstadåsen vert vedtatt.
120
Ingun Reigstad
Fosse
1088
1090
1091
Ser at forslag om namn på Reigstad og i Åsen er det brukt Reistad, utan G.
Og i merknadsfeltet er det notert at Valestrand Grendaråd har eit sterkt ynskje om at
desse namna skal skrivast med G. Då lura eg på kven som absolutt skal skriva det UTAN
G? Eg klara liksom ikkje forestille meg at dei som bur desse stadane har kome med slike
ynskjer. Heile mitt liv har eg budd på Reigstad og Reigstadåsen og det skjær meg i hjarta å
sjå at namneforslaget er Reistad UTAN G.
Ver så snill, skriv Reigstad slik det skal skrivast; med G!!!!
Sjå journalpost 191
143
Håkon Reigstad
Ønskjer at noverande stadsnamn vert brukt som namn på vegen.
Reigstadvegen / Reigstadflaten. Ønskjer ikkje Reistad, om Reigstad ikkje kan brukast kan
ein bruka den gamleuttalen ' Restå '
Sjå journalpost 191
144
Kristoffer
Reigstad
1088
1090
1091
1088
1090
1091
Som tidligere innbygger og med familienavn som går langt tilbake i tid, finner jeg det rart at
stedet Reigstad plutselig skal skifte navn til Reistad. Det finnes flere bevis for at stedet har
hett Reigstad i minst over hundre år.
Ser ingen grunn til at det nå kommer en nyskriving av navnet da uten G. Ingen annen
plass i Norgen (i følge finn.no/kart) heter Reigstad, men det finnes over ti steder som heter
Reistad, blant annet i Samnanger kommune. I
Asker kommune finnes stedet Reistad i nærheten av Hvalstrand, så for å sikre at det ikke
blir kluss mellom disse to stedene er det viktig å holde på navnet Reigstad ved
Valestrandsfossen. Tror nok ingen med mitt etternavn og som slekter fra området noen
gang kommer til å bruke det nye navnet om det skulle bli trumfet gjennom. Tror heller det
Sjå journalpost 191
29
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
vil bare gi grobunn til mer "bygdekrig" på Osterøy, noe som ikke er heldig for kommunen.
150
Grethe og Kjell
Reigstad
1090
Me bur på Reigstad og er i utgangspunktet fornøgd med nyeadressa vår
Reigstadflaten. Men er veldig ueinig i den merkelege måten å skriva det på. Som
kjent heiter plassen Reigstad og me heiter Reigstad til etternamn. Alsa ei skriving
med G i midten. Reistad er ein plass i Samnanger ma. Reigstad med G er berre her
på Reigstad, som einaste plass i landet. Det er me krye av og slik vil me ha det. Me
håpar at feilskrivinga vil verta retta på og at me som bur her vil verta høyrde.
Sjå journalpost 188 og 199
155
Ann Christin
Reigstad
1088
Sjå journalpost 191
153
Tormod
Reigstad
1088
1090
1091
157
Trond Mostrøm
1088
1090
1091
Jeg er tilflytter og har bodd i Reigstadåsen i 14 år. Det naturlig navnevalg er for meg
Reigstadåsen, ikke Reistadåsen. Når også folk som er oppvokst i Reigstad-området
reagerer på havneforslaget, tenker jeg at prosjektgruppa må lytte til folket som bor her og
bruke sunn fornuft. Ellers sakser jeg inn argumentasjon fra Tormod
Reigstad som jeg stiller meg bak. Sjå journalpost nr. 153
Samnanger er ogso nevnt i saksdokument frå namnekomiteen der ein seier at adressa
allereie finnes i Samnanger og difor ikkje kan nyttast på Osterøy(ref. adressekode 1025
Herlandsneset). Er det ikkje då uheldig å velgja eit vegnamn som vert eins med eit
stadnamn i Samnanger kommune?
I høyringa kjem det fram at ein vil namngje området no kjend som "Reigstad" som
"Reistad". Dette meiner eg vert feil då intensjonen med adressearbeidet, saksa frå
kommunens presentasjon er: "Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og
forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger, atkomst til bygninger, boliger og
andre objekter eller steder som det er viktig å finne fram til."
Her vil ein altso velgja å nytta eit vesentleg endra namn i høve til daglegtale, med det rom
for tvil dette kan skapa. I tillegg bryt dette namnet etter mi meining med punktet om at
vegnamnet skal følgja den lokale namneskikken, rett og slett av di ein vel å sjå på over
200 år gamal namneskikk, og ikkje den talemåten ein har brukt i 200 år.
Siste argument er at ein i presentasjonen finn at ein ikkje skal ha like adressenamn som
nabokommunar. På kartet er Samnanger streng tatt ikkje ein nabokommune, men den ligg
so nær at me soknar til same redningssentral osv.
Er det ikkje då uheldig å velgja eit vegnamn som vert eins med eit stadnamn i Samnanger
kommune?
Reknar med at navnet "Reistad" aldri vil komma i bruk på nokon vegar på Valestrand, men
sender likevel inn min misnøye med at dette i det heile tatt har blitt ein sak.
Då vegnavna i første omgang vart argumenterte før, var det først og fremst med omsyn på
tryggleik og ambulanse. Då blir det feil å dra fram navn som ingen nokon sinne har høyrt
30
Sjå journalpost 191
Sjå journalpost 191
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
165
Gunnhild og Tor
Inge Reigstad
1088
1090
1091
181
Unni Vevle
Reigstad
1088
1090
1091
31
om. Reistad ligg i Samnanger og Reigstad ligg på Valestrand på Osterøy.
Slik har det vore i fleire hundre år. Eg vil ikkje at ambulansar som skal til samnanger
havnar på Reigstad og vica verca.
Me ser at Reistadvegen, Reistadflaten og Reistadåsen er foreslått som adresser for Reigstad og Åsen på
Valestrand og stiller oss svært undrande til at G'en er utelatt frå adressenavna. Ingen av oss har høyrd
eller sett stadsnamnet brukt utan G, bortsett frå hjå Kartverket. Her er Reistad skrevet utan G, men
Reigstadddalen og Reigstadfjellet er skrevet med G. Her er Kartverket inkonsekvent og dei burde lagt til
ein G i Reistad slik at namna vert konsekvente og i tråd med bruken av lokalbefolkninga. Så vidt meg
bekjennt brukar lokal faglitteratur utelukkande Reigstad med G. På vegskilta står det og Reigstad med G.
Til og med i lista over forslag til nye adressenamn er Reigstad skrevet med G alle andre plassar enn i dei
foreslåtte adressenamna.
§ 6.6 i [1] seier at "Skrivemåten skal vere i samsvar med det lokale målføret og elles følgje normer for
rettskriving av stadnamn. Der rettskrivinga gjev rom for varierande normering skal ein nytte den
målforma som ligg nærast opp til talemålet på staden der adresseparsellen ligg." Den lokale og moderne
uttalen er vanligvis Reigstad med tydelig G, men og Ræsstå er og brukt frå gamalt. § 6.6 seier tydelig at
målforma som ligg nærast talemålet skal nyttast, i dette tilfellet Reigstad, med G.
§ 6.2 i [1] seier at "Adresenamnet bør verke lokaliserande, høve til staden og bygge på lokal
namnetradisjon der adresseparsellen ligg." Og § 6.2 peikar på at lokal namnetradisjon skal nyttast.
Dersom Reistad utan G blir brukt i adressenavna vil det og bli vanskelegare å knytte adressene til plassen
Reigstad, som er det almenne brukte namnet. Den lokale namnetradisjonen er Reigstad med G. Reistad,
utan G, er ikkje brukt lokalt.
§ 6.3 i [1] seier at "Namnet bør ikkje verke støytande eller komisk." Dersom adressenamna utan G blir
vedtatt, vil dette bli mottatt svært dårleg av det fleste som har ei tilknytting til Reigstad. Nokon vil og
føle seg støytt av å ikkje bli høyrd i ei sak som til dei grader omhandler kvardagen deira. Eit vedtak om
adressenavn utan G vil og verte latterleggjort av lokale innbyggjarar og svært mange vil nok skrive
adressenamna med G.
Me meiner at namnekomiteen ikkje har tatt hensyn til den lokale namnetradisjonen og talemålet. Me
håpar derfor at Rådmannen og Heradstyret rettar opp forslaget frå namnekomiteen og foreslår og vedtar
Reigstadvegen, Reigstadflaten og Reigstadåsen med G.
Eg ynskjer med dette å klage på forslaget om å utelate bokstaven g i Reigstad slik at det
blir Reistad. Iflg. Lovdata § 1 står det at det skal takast omsyn til tidligare
normeringspraksis så langt ein kan, og at når nye namneobjekt skal namnsetjast BØR
NAMNESKIKKEN PÅ STADEN FØLGJAST. Det står og at det skal «takast omsyn til
innarbeidd skrifttradisjon». Det er vel ingen tvil om at namneskikk og innarbeidd
skrifttradisjon på Reigstad faktisk er Reigstad med g. Det verkar merkeleg at eit namn som
er innarbeidd både som etternamn og stadnamn plutseleg skal forandrast utan
Sjå journalpost 191
Sjå journalpost 191
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
186
Håkon Aasheim
1088
1090
1091
187
Øystein Bakken
1090
1091
195
Helga Lid
1088
1090
1091
32
nokon grunn som verkar logisk på oss som nyttar namnet.
Eg har og funne Reigstad skrive med g i gamle kart frå 1860 i kartverket sine historiske
kart, så ingen kan vel sei at dette er av ny dato. Det betyr at Reigstad med g har vore brukt
i minst 150 år så det burde vel takst med i betraktning.
Me er faktisk veldig mange som har eit forhold til namnet og staden der me bur og som
synes det er vondt å sjå at det skal bli forandra av for oss uforståelege grunner, så ver så
snill og ta omsyn til ynskjet vårt og lat oss behalda Reigstadnamnet som det er.
Gjeld fylgjande namneforslag til Gate nr. 1088 Reistadåsen, 1090 Reistadflaten, 1091
Reistadvegen. Ber om at Reistad vert bytt ut med Reigstad, for det er mykje finare.
Kanskje det er grunnen til at alle personar med tilknyting til Reigstad på Osterøy i over 100
år har kalla og kallar seg Reigstad til etternamn, fordi garden og foreldra heitte Reigstad.
Og ikkje Reistad, for det høyrer Samnanger til. Eit så overveldande fleirtal som nyttar
Reigstad, må vel kunna tilleggjast vekt?
Forøvrig har ikkje desse to geografiske namna same tydinga. For skulle ein freista seg på
å finna eit namn som tilnerma vil samsvara med det oprinnelege namnet - då kan ein lett
koma ut på viddene. Serleg sidan ein berre sannsynleg kan slå fast tydinga av Reigstad og
Reistad. At Reigstad på Osterøy er å finna i gamle kjelder nemnd som Reistad, det får dei
gamle skrivarane ta på seg som ikkje visste betre. Reigstad er Reigstad og ikkje noko
anna.
For oss som bor på Reigstad er det merkelig at Reistad blir brukt som navn ifm.vegnavn.
Det er ingen som kjenner til den skrivemåten, verken av gamle eller unge som bor der. Jeg
(og alle andre jeg har snakket med) mener at Reigstad burde brukes. ( vegnr. 1090, 1091 )
Eg sender denne eposten for å protester/uttrykkje misnøye med forslag til valg av
Reistadvegen og Reistadåsen som adressenamn på Valestrandsfossen, og vil be om at
adressenamna Reigstadvegen og Reigstadåsen vert nytta.
Argumentasjonen er:
1. Både skrivemåte og uttale med g i Reigstad har vore nytta i lang tid og er den allment
kjente skrivemåte som innbyggarane i området nyttar til dagleg. Det må vere eit mål at
valg av vegnamn er i samsvar med folk si kjensle av gjenkjenning og tilhøyring, og ikkje at
ein leiter opp gamle skrivemåtar som ikkje har rotfeste i hjå dagens innbyggarar.
2. Det er mange som har gardsnamnet Reigstad som etternamn/familienamn og det vil
vere ytterst unaturleg at vegnamn ikkje samsvarar med gardsnamn og familienamn
(etternamn).
Sjå journalpost 191
Sjå journalpost 191
Sjå journalpost 191
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
3. Ved diskusjonar med bebuarar i nærområdet (Reigstad og Reigstadåsen) har eg enno til
gode å møte nokon som har forståing for kvifor Reistadvegen/Reistadåsen har vorte
forslått som adressenamn. Namn på opppvekststad er ein del av innbyggarane sin
identitet og ved å endre på namnet vil kommunen vere med på å endre/frarøve denne
identiteten.
4. Gardsnamnet Reigstad er allereie nytta i kommunen, feks Reigstad Nord og Reigstad
Sør i kommune- og gardsnummer, og det bør vere naturleg at desse namna vert
videreført i valg av vegnamn.
196
Jartru Reigstad
33
1088
1090
1091
Vil avslutningsvis be om at Osterøy kommune tar omsyn til innkomne protestar og vel
vegnamn som er i samsvar med bebuarane si kjensle av tilhøyring og gjenkjenning, og at
vegnamna Reigstadvegen og Reigstadåsen vert vedtatt.
Eg sender denne eposten for å protester/uttrykkje misnøye med forslag til valg av
Reistadvegen og Reistadåsen som adressenamn på Valestrandsfossen, og vil be om at
adressenamna Reigstadvegen og Reigstadåsen vert nytta.
Argumentasjonen er:
1. Både skrivemåte og uttale med g i Reigstad har vore nytta i lang tid og er den allment
kjente skrivemåte som innbyggarane i området nyttar til dagleg. Det må vere eit mål at
valg av vegnamn er i samsvar med folk si kjensle av gjenkjenning og tilhøyring, og ikkje at
ein leiter opp gamle skrivemåtar som ikkje har rotfeste i hjå dagens innbyggarar.
2. Det er mange som har gardsnamnet Reigstad som etternamn/familienamn og det vil
vere ytterst unaturleg at vegnamn ikkje samsvarar med gardsnamn og familienamn
(etternamn).
3. Ved diskusjonar med bebuarar i nærområdet (Reigstad og Reigstadåsen) har eg enno til
gode å møte nokon som har forståing for kvifor Reistadvegen/Reistadåsen har vorte
forslått som adressenamn. Namn på opppvekststad er ein del av innbyggarane sin
identitet og ved å endre på namnet vil kommunen vere med på å endre/frarøve denne
identiteten.
4. Gardsnamnet Reigstad er allereie nytta i kommunen, feks Reigstad Nord og Reigstad
Sør i kommune- og gardsnummer, og det bør vere naturleg at desse namna vert
Sjå journalpost 191
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
videreført i valg av vegnamn.
Vil avslutningsvis be om at Osterøy kommune tar omsyn til innkomne protestar og vel
vegnamn som er i samsvar med bebuarane si kjensle av tilhøyring og gjenkjenning, og at
vegnamna Reigstadvegen og Reigstadåsen vert vedtatt.
211
Karl Johan
Reigstad
Genere
ll
komme
ntar
+1088
1089
1090
1091
Har med interesse og etter kvart forarging lese forslaget til nye namn på Osterøy, som eg
trudde skulle vera adressenamn og ikkje endring av eksisterande namn på stader og
vegar. Det som gjer meg forarga er: Mangel på konsekvent namnesetjing. I enkelte høve
er namn brukt på folkemunne endra til meir formelle namn.
Døme: Kaltre &gt; Kalvtræ. Men i dei fleste høve går det motsett veg. Døme:
Hannisdalsvegen &gt; Hansdalsvegen. I nokre høve har dette kome heilt skeivt ut, fordi det
"nye" namnet er langt på sida av det som vert brukt på folkemunne. Døme: Ulvsnesøy &gt;
Olsnesøyna, som ingen i lokalbefolkninga seier. Dei seier
Olsnesøyne. Svært få frå Osterøy seier Lonevågen, men mange seier Lonevåjen. Dette
viser at adressekomiteen er på totalt feil kurs. Adresser er til for å skrivast og skal ha
formelt normerte namn. Uttalen på folkemunne vil endra seg til ei kvar tid, og me kan ikkje
enda opp med at Osterøy skal heita Osterøyne, som svært mange seier i daglegtalen.
Så til mitt nærområde: REIGSTAD, for det heiter det og har heitt i minst 4-500år. At eitt
eller anna organ har begynt
å skriva Reistad på nokre kart, har eg alltid betrakta som ein trykkfeil. Dei kan få heita
Reistad dei som kjem i frå Reistad, som finst fleire stader i Noreg, men vårt særmerkte
Reigstad vil me ha i fred. Litt respekt for gamle namn får me tillata oss. Så vil eg sjølv ha
adresse Reigstadåsen, fordi eg bur i Reigstadåsen. Den går nemleg i frå Bullaåsen (som
eigentleg heiter Fossåsen) til innerste husa på Haugland (Ole Reigstad). Alt dette var beite
og utmark til gardane på Reigstad (som på folkemunne er Ræstå), og skal difor heita
Reigstadåsen. Åsen er hundrevis av stader i Noreg og fleire på Osterøy, eg vil ha ei
adresse som fortel kvar eg bur.
Til slutt: Lonevågsvegen må gjerne vera namnet på vegen frå Osterøybrua til Lonevåg.
Men som adresse er det heilt meiningslaust, og særleg når ein ser korleis komiteen har
tenkt å dela det opp i svært små område elles (Døme: Loftås).
OBS: Hugs at vegen på folkemunne heiter veien/vejen!
1088, 1090, 1091 – Sjå
journalpost 191
1089 – Forslag ikkje endra
Andre kommentarar: teke til
vitande
216
Maria Reigstad
1088
1090
1091
Eg er ikkje einig med at de skal skriva Reigstad utan bokstaven "g". Eg kjem i frå
Reigstad og det er også etternamnet mitt. Me har skrevet Reigstad i mange
generasjonar. Det er berre Kartverket som skriv utan bokstaven "g". Hadde betydd
Sjå journalpost 191
34
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
mykje for oss om me kan fortsetta å skriva Reigstad.
222
Øystein Bakken
underskriftsliste
1088
1090
1091
Det står under merknad på oversikten med forslag:
Merknader: Når ikkje anna er nemnt har ein lagt til grunn at "Namnet høver på staden og
byggjer på lokal namnetradisjon. Skrivemåten er i samsvar med det lokale målføret"
Skrivemåten som er foreslått på vegnavn i REIGSTAD området , 1088 Reistadåsen,1090
Reistadflaten og 1091 Reistadvegen er IKKE i samsvar med det lokale målføret. Det er
KUN REIGSTAD som skrivemåte som er nytta i alle samanhengar i dag. Det som kanskje
ble brukt for flere hundre år siden bør ikke hensyntaes. Vi vil ha REIGSTAD som
skrivemåte.
Vedlagt ligger underskriftslister, der ALLE beboere som var hjemme i området da vi tok en
runde signerte. Dette sier litt om den massive motstanden mot det forslaget som ligger
inne. Det er vår klare forventning at dette taes hensyn til. For oss så ser det også ut som at
flere av paragrafene i lova om stadsnavn ikkje er tatt til følge. Dette er heller ikke
akseptabelt.
Sjå journalpost 191
228
Geir Reigstad
1088
1090
1091
Denne E-posten vert sendt for å protestera/uttrykkje misnøye med forslag til valg
av Reistadvegen og Reistadåsen som adressenamn på Valestrand. Adressenamna
Reigstadvegen og Reigstadåsen synest mykje meir naturleg å nytta.
Argumentasjonen er:
Både skrivemåte og uttale med g i Reigstad har vore nytta i lang tid og er
den allment kjente skrivemåte som innbyggarane i området nyttar til
dagleg. Det må vere eit mål at valg av vegnamn er i samsvar med folk si
kjensle av gjenkjenning og tilhøyring, og ikkje at ein leiter opp gamle
skrivemåtar som ikkje har rotfeste i hjå dagens innbyggarar.
Det er mange som har gardsnamnet Reigstad som etternamn/familienamn
og det vil vere svært unaturleg at vegnamn ikkje samsvarar med
gardsnamn og familienamn (etternamn).
Ved diskusjonar med dei som bur i nærområdet (Reigstad og
Reigstadåsen) har ein enno til gode å møte nokon som har forståing for
kvifor Reistadvegen/Reistadåsen har vorte forslått som adressenamn.
Namn på opppvekststad er ein del av innbyggarane sin identitet og ved å
endre på namnet vil kommunen vere med på å endre denne identiteten.
Sjå journalpost 191
35
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
Gardsnamnet Reigstad er allereie nytta i kommunen (til dømes Reigstad
Nord og Reigstad Sør i kommune- og gardsnummer), og det bør soleis vere
naturleg at desse namna vert videreført i valg av vegnamn.
Osterøy kommune bør tar omsyn til innkomne protestar og bør velja vegnamn som
er i samsvar med dei som bur i området si kjensle av tilhøyring og gjenkjenning
dvs.at vegnamna Reigstadvegen og Reigstadåsen vert vedtatt.
200
Ingvald Widme
1082
1093
1096
174
Kristian
Reigstad
1104
Inge Halland
Ny
121
36
1088,
1090
1091
Teke til vitande
1104 - Frå veg til søndre Reigstad - til Kaltræ: Forslag – Kalvtræneset. Vedtak til høyring Kalvtræneset
Eg lurar på kvifor det er vald Kalvtræneset når det er Kalltræ som er det brukte namnet.
Det er jo dette som blir brukt i stadsforklaring i namneforslaga på Frå-Til. Kalltræneset er
namnet heilt nord i slutt av veg, og vil ikkje vere givande for heile området. Dersom det er
veg som skal namngjevast vil eg foreslå Kalltrævegen. Dersom det ikkje er veg men
område som skal namngjevast vil eg foreslå Kalltræ. Det er for meg personlig ikkje ei stor
sak om det heiter det eine eller det andre, eg berre stillar meg undrande til kvifor ein skal
endre navnet på staden. Sjølv har eg hus og eigedom på denne staden, og eigedomen
min blir kalla Kalltræhaugen. Det blir litt merkjeleg å referere til Kalltræhaugen på
Kalvtræneset, i staden for Kalltræ.
Ellers kan eg sei at eg støtter sterkt oppunder denne merknaden, og dette er særs mykje
viktigare for meg enn ovennevnte.1088, 1090 og 1091 - Det er eit sterkt ønskje frå
Valestrand grendaråd at "Reistad" vert skreve med g - Reigstad
Halland frå busstopp rv 567, /postkasser til fem adressepunkt : forslag: Hallandsvegen.
1104 – Forslag endra til
Kalvtrævegen. Nk held seg til
normert rettskriving av
stadnamn
Ikkje til vurdering – parsellen for
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
parsell
125
Marte Rivenes
Antun
127
Norodd Helle
139
Elin Greve
159
Svein Harald
Solberg
37
Gjeld
numm
ererin
g
Uttale
om
fleire
vegar
og
numme
rering
Vegen går forbi tidligere Garveriet, Valestrand Industri. Syntes det er viktig at Halland er
med i navnet.
kort, for få hus
eg vil med dette sende inn eit forslag til å endre namn på kommande vegnamn
"Leiknesfjøra" til "Leknesfjøra" av den grunn at dei som bur her her i alle år ar
sagt/skreve "Leknes", og ikkje "Leiknes". Eg håpar de vil vurdere dette forslaget.
NK held på normert rettskriving
for stadnamn
I samband med arbeidet med vegnamn/adresser på Osterøy vil eg som privatperson med Ikkje til vurdering - nummerering
bustad i Rymleheia opplysa om at tomtane i Rymleheia tomtefelt har sitt unike nummer i
tillegg til gards og bruksnr. Mange av bustadeigarane har teke dette nummeret i bruk som
uoffisiell postadresse. På tomtar med fleire bueiningar (seksjonar) vert det nytta
bokstavar (a, b, c, d) i tillegg til nummeret. Håpar det let
seg gjera å bruka desse nummera som offisiell adresse når arbeidet med
bustadnummerering tek til.
Tjelland,Votla,Kalleklauv,Reistad....Dette er skrivemåtar som verkar gammaldagse for meg Teke til vitande
på 52 år,og her skal det veljast for FRAMTIDA.Lokalhistorie er viktig å ivareta,men dette
blir feil arena.ps.er jammen glad eg ikkje bur på
Kustykket ?
Når dere skal velge vei navn er det en forutsetning at dere bruker de plassnavnene som er
i bruk i dag og ikke finner gamle uttalelse alternativ som kun våre forfedre kunne kjenne
igjen.
Hoggje på Hatland har ingenting med rambergsbrekka å gjøre. Det heiter fossen fra
avkjøring med bensinstasjon og til der gamle barnehagen låg.
Avkjørsel inn til venstre der som fossen slutter heter ramberget. Videre er du på
rambergstølen til du kommer bort til kalfaret som går ned mot barnehagen.
Byggefelt opp om den såkalte brattabrekka er på Hoggje.
Tidligere navn på vegen fra lonevåg forbi Presttun og Mele har vert hausvegen, men er vel
naturlig den skifter til Presttun vegen. Gjerstad vegen må gå fra krysset inn til kjørkja og på
Gjerstad. Langarinden på Hauge bør vel heite langarinden. Vegen fra lonevåg til Fotland
via hosanger foreslår jeg heter Ytrevegen. Over Myking bruker vi øvrevegen, men bedre er
vel Mykingveien. Det viktigaste med alle vei navna er at det vert brukt det som er naturlig
for folk å bruke i dagligtale.
Når det kommer til numrering av hus er det særdeles viktig at dere bruker samme system
som ellers i landet med at partall på en side og oddetall på andre side.
Naturlig start på nummer må ha eit sentrum utgangspunkt. Bergen bruker Narvesen på
Teke til vitande
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
torget/rundemannen er den og kalt.
Rundkjøring i lonevåg mellom senter og tide bygg er vel et naturlig sentrum å gå ut fra.
Svært viktig at husene blir merket slik at det er lett å finne nummerskilt fra førerposisjon i
bil og at det er kvite refleks skilt med sort skrift.
212
Sissel Jacobsen
Reigstad
Gener
ell
komm
entar
Teke til vitande
Omsider skal vi få adressenamn på Osterøy. Ei arbeidsgruppe vart nedsett, med
representantar frå Osterøy mållag, Osterøy sogelag, Osterøy museum. Allereie her
reagerar eg. Kvifor lar vi mållaget og fortida få så stor påverknad når dei i
realiteter berre utgjer små grupper? Etter mi meining er det overveldande fleirtal
av innbyggjarane ikkje høyrd i denne saka. Namnekomitèen virkar å vere suveren,
sjølv innspel frå grendaråd tek dei ikkje omsyn til! Er dette å styre demokratisk
eller er det enkelte grupper som her køyrer fram sine eigne interesser? Folk i
bygdene diskuterer dette no.
«Adressenamna bør verka lokaliserande, høve til staden og bygge på lokal
namnetradisjon der adresseparsellen ligg. Skrivemåten skal vere i samsvar med
det lokale målføret og elles følgje normer for rettskriving av stadnamn.»(Sitat
slutt) På kva måte kan namnekomitèen og KOIK forsvare å ha vald namn som vi
ikkje kjenner igjen? Sjølv eg som har budd på Osterøy i over 55 år, kjenner ikkje
igjen/kan ikkje lokalisere mange av adressenamna. Å bruke former som
«Skoravegen» for Skår, «Kalleklauv» for Kallekleiv, er ikkje i samsvar med målføret
vi brukar i dag! Det er også vald namneendingar som i stendig større grad er «ute»
av talespråket vårt, td. «Vikno» og «Borgo». Når ordet «vatn» så er omskrive til
«vass» i namn som Brakvatne, har komitèen gått uendeleg langt tilbake i tid. Det
kjennest urett at de har vraka namnet «Reigstad» som er brukt i fleire hundre år!
Eg fryktar faktisk at namnevala som ikkje er i samsvar med vår tids talemåte skal
få alvorlege konsekvensar om kriser/alvorlege hendingar inntreff.
Det burde vere muleg for Osterøy Kommune å endre vedtak i denne saka, men er
dei styrande det?
182
Arny Småland
1007
I utkast til nye vei navn finn eg ikkje noko med SMÅLAND. Heller ikkje Halland er teke
med. Frå tidlegare heiter det SMÅLANDSMARKA frå Burkelandsveien, og Hallandsflatane
38
Ikkje til vurdering – for kort
veg/for få hus
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
185
Sverre-Otto
Gjelvik/Beboere
i Klokkerteigen
39
1006
frå Småland til Hauge- der Leif Hauge no bur. Me som bur på SMÅLAND, der gardsveien
til Audun Småland tek av frå hovedveien, har postkassane våre plassert i denne
gardsveien. Her er det er fire hus.I tillegg til desse ligg også BUNADSLOFTET her, med
eigen postkasse.
Skal de kalla veien fram til rundkjøyringa på Hauge for Valestrandsveien så blir dette heilt
feil for vår del. Eg har snakka med alle naboane i dei fire husa, alle er einige om at me bur
på SMÅLAND. Det vil me også gjere frammover. Eg bed om at merknaden for SMÅLAND
vert tatt til følgje når dei nye veinavna skal innførast.
Navneendringsforslag i forbindelse med høring av vegnavn på Osterøy.
Som innflytter til Osterøy trengte vi identitetskapende holdepunkter i vår nye hverdag her i
Hosanger. Vi erfarte at nabohuset nedenfor oss, het Klokkargarden. Der bodde klokkaren i
Hosanger kirke den gang Hosanger sokn også dekket Lindås. Min far var internert på
Eknes under 2. verdenskrig, og de kom roende over fjorden i kirkebåten hver søndag.
Klokkaren i Hosanger tok i mot og var opptatt av hvordan det gikk med folk. Om noen ikke
var med, kom det spørsmål. De tok vare på hverandre og hadde omgang over fjorden, så
vel som i bygden. Vi fikk vite at området her rundt Klokkargarden, kalles Klokkarteigen.
Klokkarteigen var det første kommunale byggefeltet her i denne delen av Osterøy.
Området foreslås å få vegnavnet Klokkarteigen. Det vil fortelle etterslekten litt om
historiske sammenhenger og er viktig i en bygd som postverket kaller Mjøs. Det til tross for
at det står Hosanger på kart og vegskilt.
Et sted i forslagene til vegnavn er stedlige kvaliteter vektlagt på en bedre måte en ellers i
kommunen. Det er Loftås. I stedet for å hete Loftåsvegen 1 ? 300, har sidevegene fått
navneforslagene Kringastemmevegen, Merkesdalen og Brakkvassvegen. Det er flott !
Det kommunale utvalget viser der vilje til å gi et område det navnet som høver og som er
med til å skape grunnlag for identitet knyttet til stedlige kvaliteter. (Stedsidentitet, Genius
Loci, C. Nordberg-Schulz) Så er det å håpe att innspillet fra oss i Klokkarteigen tas godt i
mot og gjerne fører til at vi får det vegnavnet !!
Det er også et poeng trafikksikkerhetsmessig, at byggefeltet får eget juridisk vegnavn, da
høyreregelen udiskutabelt vil gjelde i det uoversiktlige krysset mellom Øvsthusvegen og
Klokkarteigen. Det gir oss en mer forutsigbar og tryggere trafikksituasjon.
For Norsk Luftambulanse er distinkte konkrete veinavn mer presise å navigere etter i
nødssituasjoner. Min svoger som er Brannmester i Bergen Brannvesen og som har kjørt
ambulanse i over 20 år - sier det samme. Sideveier med undernummer sinker farten og
senker presisjonen. Tid er ofte viktig for å overleve.
Jeg har nevnt forslaget for naboene. Vi er et klart flertall blant naboene, som er positiv til
Ikkje til vurdering – vegen er for
kort/for få hus
OSTERØY KOMMUNE
Adresseprosjekt
Merknader sak 14/245 Adresseprosjekt - vegnamn (Merknader er kopiert frå journalpost)
vegnavnet Klokkarteigen. Frode Fossdal, fungerende postmester, er imot. Tungvindt for
posten mener han. Det får så være. Jeg får fremdeles post merket Fjellskålnes der jeg
bodde før den kommer frem til Hosanger. Og noen utfordringer trenger vi alle i hverdagen.
40

Similar documents