Arbeidsplan 10.trinn

Comments

Transcription

Arbeidsplan 10.trinn
Arbeidsplan 10.trinn
UKE: 49
Navn:
Generell informasjon: Hold deg oppdatert på prøveplanen!
Husk kr 100,- til juleballet.
Vi får besøk og orientering fra Forsvaret onsdag i 5.time. Interesserte
møter på mediateket.
Matte
Mål: Jeg skal kunne reise ut i verden og beregne vei, fart og tid
-jeg skal kunne handle med utenlandske penger uten å bli lurt
-jeg skal kunne om bruk av prosentregning i dagliglivet
Kun fargevalg.
Blå: s. 194-208
Gul: s.209-221
Rød: s.223-236
Velg 5 oppg. med vei, fart
Velg 5 oppg. med vei, fart
Velg 5 oppg. med vei, fart
og tid + 5 oppg. med valuta
og tid + 5 oppg. med valuta
og tid + 5 oppg. med valuta
+ 5 oppg. med prosent.
+ 5 oppg. med prosent.
+ 5 oppg. med prosent.
C-100 som gruppeoppgave. C-162 som gruppeoppgave. FC 1-5 som gruppeoppgave.
Innføringsklassen:
Engelsk
Mål: Jeg kan gjenfortelle innholdet i «Romeo og Julie» og «Hamlet». Jeg kan si noe om
hvorfor disse stykkene er like aktuelle i dag som den gang de ble skrevet.
Felles:
Monday: We finish watching Romeo and Juliet.
Tuesday: We start working with Hamlet! Read the text and write your thoughts about it
using «A personal approach to literature». Remember to participate in class discussions!
Blue
Yellow
Red
Vær sikker på at du har forstått hele
Write about Hamlet: Choose as many of the
teksten om Hamlet. Velg to av måtene til
«Personal approach to literature»- starters as
«Personlig tilnærming til tekst» og skriv
you can.
om Hamlet i boka di (på engelsk!).
Innføringsklassen: Group A: workbook p 23 and 24 Group B: Textbook p 51-53
Norsk
Mål: Jeg kan fortelle om Ibsen, hans liv og virke og den litteraturhistoriske epoken
realismen. Jeg kan gjengi kjennetegnene på dramaet som sjanger.
Jeg kan gjengi minst 5 kjennetegn på nynorsk skrivemåte.
Jeg kan bygge opp et avsnitt med temasetning og kommentarsetninger, og jeg kan forklare
hvordan denne skal gjøres.
Felles:
Til tirsdag: Gjør ferdig tidslinja i litteraturhistorie (bruk permen i Kontekst basis)
Til torsdag: Les kurs 1 i kapittel 9 i Basisbok, side 316-318. Skriv ned 5 ting du lærte om
nynorsk skrivemåte da du las desse sidene. Gi døme på det du har lært.
Rett ferdig høstprøven etter avtale med lærer.
Innføringsklassen: Eget opplegg.
Mål: Se eget målark (Vurdering av måloppnåelse)
Felles: Vi oppsummerer kap.3 og forbereder oss til prøve på fredag.
Jobb godt med Vurderingskriteriene!
Naturfag
Innføring nivå 2: som felles
Samf.fag
Mål: Du skal kunne fortelle grundig om et valgt tema
Felles: Øst og vest – fra splittelse til samarbeid
Fordypningsoppgave : Hver elev trekker en oppgave som de skal fordype seg i gjennom
uken. De skal kunne fortelle om denne oppgaven muntlig
Innføringsklassen: Som felles
KRLE
Mål: Jeg kan innhente informasjon om og finne særtrekk ved et av trossamfunnene
sikhisme, Bahai, Jehovas vitner eller Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Jeg kan diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom dette trossamfunnet, kultur
og samfunnet ellers.
Felles: Velg ett av de fire trossamfunnene fra kap. 8. Skriv ned særtrekk ved dette
trossamfunnet. Bygg teksten din opp med å nevne stifter, antall, geografisk tilknytning osv.
først, for så å trekke inn andre særtrekk. Bruk også Internett til å finne ytterligere
informasjon
Blå
Gul + Rød
Felles
Sammenlign trossamfunnet du har valgt med en av verdensreligionene på s.
228 – 237 i Horisonter. Hva er likt/forskjellig?
(Sikhismen – hinduismen, bahai – islam, JV og JKKSDH – kristendommen).
Innføringsklassen: Felles (avtal med lærer)
Musikk:
Å kunne fortelle om sjangeren musikal, opera og operette
Å kunne fremføre sangen utenat. Highschool musikal ««We are all in this together»
K&H:
Mål: : Kunne uttrykke seg visuelt og formidle et budskap i materialet leire. . Kunne bruke et
tankekart i planleggingen. Øve på tekniske ferdigheter i det plastiske materialet leire.
Vi lager skulpturer i leire. Husk at forarbeidet er en del av oppgaven, og skal også leveres
inn.
Gym:
FSP/
Norsk
Fransk
Mål: Jeg kan å bruke verb i «futur proche». Jeg kan lytte til en tekst og
oppfatte hva som blir sagt, og vet hvordan det skrives på fransk.
Lekse til torsdag: Øv til diktat: Les om igjen teksten på s. 141 – 142.
Mål: Jeg kan spørre om/ forklare veien til steder i byen. Preposisjonene.
Jeg kan navn på ulike reisemåter og ord fra trafikken.
Til torsdag: Les s.13 – 15. Gjør oppg.D s.19. Øv på orda s.16 - 17
Spansk
Mål:Jeg kan lese ukjent tekst ved å bruke lesestrategier s.38
Jeg kan skrive setninger i akkusativ.
Oppgaver på skolen: Die weite Welt s. 39 og Die Schweiz ist eine Reise
wert...s.41.
Hjemme til torsdag: Skriv kort hjem og fortell om landsbyen Bever og om
hotellet Chesa Salis.
Tysk
Norsk ford
Prøveplan
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
49
50
Muntlig tentamen Nynorskprøve
Torsdag
Fredag
Franskdiktat
Naturfagprøve
Husk Shakespeareprøve på mandag!