Mappevurdering: MET 21233 Metode og markedsinnsikt

Comments

Transcription

Mappevurdering: MET 21233 Metode og markedsinnsikt
Mappevurdering:
MET 21233
Metode og markedsinnsikt
Utleveringsdato:
17.08.2015
kl.
09.00
Totalt antall sider:
Innleveringsdato:
03.12.2015
kl.
12.00
Antall vedlegg:
Teller 60 % av MET 2123
4
0
Oppgavene er vektet ulikt
Ansvarlig institutt: Markedsføring
FORMELLE KRAV – LES DETTE NØYE
Oppgaven skal løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) personer. Samarbeid mellom flere studenter /
grupper om utarbeidelse av besvarelsen blir betraktet som fusk eller forsøk på fusk og rammes av forskrift om
opptak, studier og eksamen for Handelshøyskolen BI, som det forutsettes at studentene er kjent med.
Gruppeinnlevering forutsetter eksamenspåmelding i identisk eksamenskode og ved samme eksamenssted. Det er
ikke under noen omstendigheter lov til å ta kontakt med bedrifter eller organisasjoner for utarbeidelse av
oppgaven.
Besvarelsen kan totalt være på mellom 4500-5000 ord, ekskludert forside, innholdsfortegnelse, referanseliste og
vedlegg. Det er anledning til å ta med intervjumal/studieguide og spørreskjema som vedlegg.
Besvarelsen skal innleveres forsvarlig stiftet eller innbundet i tre (3) eksemplarer. Unngå plastlommer,
plastmapper, permer og lignende. Det er et krav at alle henter inn egne data for sin undersøkelse. Bruk av Its
learning eller annen felles mailkanal er ikke lov. Besvarelsen samt fil med datasettet skal leveres elektronisk på
It’s Learning. Det vil bli kjørt plagieringskontroll av besvarelsene og datasettene.
Forsiden skal inneholde:
 ID-nummer (7 siffer – plasseres i øverste høyre hjørne). Studentenes navn skal ikke stå på forsiden av
besvarelsen.
 Eksamenskode (5 siffer), kursnavn og eventuelt tittel på oppgaven
 Ut- og innleveringsdato
 Eksamenssted
 Merkes eventuelt konfidensiell
Retningslinjer for layout:
 A4-format, med 5 cm venstremarg og 2 cm høyre-, topp- og bunnmarg
 Skrifttype Times New Roman og linjeavstand 1½ i 12 pkt skrift (300-350 ord pr side)
 Sidene skal nummereres
 Det skal utarbeides en innholdsfortegnelse og et sammendrag først i besvarelsen og en litteraturliste
bakerst i besvarelsen. Disse sidene kommer i tillegg til selve eksamensbesvarelsen. En utførlig
forklaring om sitering og referanseteknikk, finner du på bibliotekets hjemmeside:
www.bi.no/biblioteket/referanseteknikk.
Innlevering:
Besvarelsen skal leveres innen fastsatt dato og klokkeslett ved studentens eksamenssted.
Unntatt fra dette er studenter ved studiestedene BI Nettstudier og BI Bank og Forsikring, som kan sende
besvarelsen til sitt eksamenssted. Den samme muligheten har studenter som følger Bachelor of Managementprogrammer, Master of Management-programmer eller bedriftsinterne kurs. Disse studentene kan sende
besvarelsen som ”Ekspress – Over natten kontant”. Minimumskrav til format på pakken er 23x13x1 cm. Fra
utlandet skal DHL, TNT e.l. benyttes. Forsendelsen må være registrert innlevert hos distributør innen fristen for
innlevering av eksamensbesvarelsen.
For nøyaktig postadresse til eksamensstedet, se www.bi.no.
Postadresse for eksamensstedene BI Oslo, BI Bank og Forsikring og BI Nettstudier er:
Side 1 av 4
Handelshøyskolen BI i Oslo, Eksamenskontoret, 0442 Oslo.
NB! Innleveringsfristen er ufravikelig. For sent innleverte besvarelser blir ikke sensurert.
Husk å levere egenerklæring.
Lykke til!
Side 2 av 4
Mappeoppgave: Segmentering
Praktisk informasjon:
Mappeevaluering:
Kurset MET2123 Metode og markedsinnsikt har eksamensformen mappeevaluering.
Mappeevaluering er en eksamensform der studentene leverer inn elektroniske arbeider underveis i
semesteret. Arbeidene/innleveringene samles i en ”mappe”. Det gis veiledende tilbakemelding på
innlevert arbeid, og studentene har mulighet til å redigere arbeidene før den endelige
innleveringen. Eksamen gjennomføres ved at den endelige ”mappen” innleveres i papirformat.
Det er kun den endelige besvarelsen som leves i papirformat som sensureres og karaktersettes.
Tre delinnleveringer:
De tre delinnleveringene underveis i semesteret skal kun leveres elektronisk via It’s learning. Det
er frivillig å levere, men man må levere til en bestemt frist for å få tilbakemelding/ veiledning.
Ved innlevering på It’s learning markeres det hvem som inngår i gruppen, slik at én student kan
levere på vegne av hele gruppen.
Eksamen/endelig besvarelse (mappe)
Den ferdige ”mappen” har innleveringsfrist 03.12.2015, kl. 12.00, og skal leveres som en ordinær
eksamensoppgave i papirformat. Det vil si innlevering i tre - 3 eksemplarer på papir. I tillegg må
besvarelsen og datasettet leveres elektronisk på It’s learning innen fristen.
Oppgavetekst:
I denne oppgaven skal du foreta en segmenteringsanalyse hvor du skal identifisere
kundesegmenter. I kurset markedsføringsledelse lærte dere at kundesegmentering innebærer at
grupper av kunder reagerer ulikt på like markedsstimuli. Mange bedrifter er ikke bevisst på
hvordan kundene deres oppfører seg ulikt, mens andre bedrifter er meget flinke. Uansett kan vi
lære av hvordan kundene deres oppfører seg! Det finnes derfor ikke bra/dårlige produkter/merker
til denne oppgaven. Alt er relevant! Du kan derfor selv velge hvilket produkt, merke, bedrift, eller
tjeneste du tar utgangspunkt i, men det er et krav at oppgaven tar utgangspunkt i
forbrukervaremarkedet (ikke bedriftsvaremarkedet). Det er viktig å lese oppgaveteksten nøye!
Mappeoppgaven teller 60 % av den endelige karakteren i faget. Den blir vurdert ut fra 100 poeng,
hvorav del én utgjør 20 poeng, del to 30 poeng, og del tre 50 poeng. Mappeoppgaven skal
inneholde følgende deler:
Del 1: Introduksjon og oppsett av studien (deloppgaven utgjør 20 poeng)
Introduksjon til tema
 Presentere det produktet/merket du/dere har valgt å kjøre en segmenteringsanalyse for (maks
200 ord)
 Ta en gjennomgang av sekundærdata for å redegjøre for relevant bakgrunnsinformasjon om
produktet/merket. Redegjør for størrelsen på totalmarkedet, og illustrer med sekundærdata
som beskriver markedet, konkurrentene og kundene.
 Lag beslutningsproblem, analyseformål og undersøkelsesspørsmål.
 Redegjør for design og den planlagte forskningsprosessen.
Dersom del 1 leveres innen fristen vil det bli gitt tilbakemelding. Studentene står fritt til å redigere
teksten i etterkant.
Side 3 av 4
Del 2: Kvalitativ og eksperimentell del (deloppgaven utgjør 30 poeng)






Redegjør for valgt kvalitativ tilnærming
Lag intervjumal/ studieguide som baserer seg på utvalgte segmenteringskriterier. Intervjumal/
studieguide skal følge med i den endelige innleveringen av mappeoppgaven som vedlegg.
Gjennomfør 1-2 dybdeintervjuer/fokusgruppeintervjuer.
Analyser de kvalitative dataene.
Diskuter hvordan de kvalitative dataene kan ses i sammenheng med den videre kvantitative
analysen.
Redegjør for hvordan et eksperiment kan gjennomføres for å skaffe til veie kunnskap om
kundesegmentene i deres prosjekt.
Dersom del 1 er innlevert, og del 2 leveres innen fristen, vil det bli gitt tilbakemelding på del 2.
Del 3: Kvantitativ del (deloppgaven utgjør 50 poeng)








Utvikle hypoteser og lag eventuelt forskningsmodell.
Definer variabler.
Foreta operasjonalisering og utvikle spørreskjema.
o Spørreskjemaet kan maksimalt ha 25 spørsmål.
Foreta kvantitativ datainnsamling.
o Spørreskjemaundersøkelsen skal foregå på forbrukervaremarkedet.
o Foreta datainnsamling av minimum 100 respondenter. Det er lov til å spørre
medstudenter dersom disse representerer målgruppen. Det er anledning til å samle
data elektronisk (for eksempel via Qualtrics på atbi.no).
VIKTIG:
o Husk å registrere for anonym undersøkelse i Qualtrics for å unngå registrering hos
Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). Se forklaring på nettsidene til
kurset.
o Det er ikke anledning å bruke it’s learning eller andre felles e-mail systemer i regi av
bedrifter eller organisasjoner for å skaffe respondenter.
Foreta kvantitativ analyse.
o Den kvantitative analysen må minst inneholde deskriptiv statistikk og
clusteringanalyse eller faktoranalyse i tillegg til de analyseteknikker som
problemstillingen krever.
Lag konklusjon med tolkning av markedssegmentene.
Foreta selvrefleksjon.
o Vurder styrker og svakheter ved studien (mulige feilkilder) samt læringseffekt.
Innleveres del 3 innen fristen, vil det bli gitt tilbakemelding på del 3.
Side 4 av 4

Similar documents