Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i

Comments

Transcription

Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram Bachelor i
Original
Lederskap med fordypning i elektronikk og data
Innledning
Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram
Bachelor i militære studier
Lederskap med fordypning i elektronikk og data (M-ED)
1
INNLEDNING ........................................................................................................................2
2
LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER .................................................................................2
3
EMNEOVERSIKT OG EMNEBESKRIVELSER ....................................................................5
3.1
3.2
3.3
3.4
TOTALOVERSIKT M-ED ........................................................................................................6
FELLES OFFISERSFAG ..........................................................................................................6
LEDERUTVIKLING .................................................................................................................7
BRANSJEFAG .......................................................................................................................8
1
Fagplan for Bachelor i militære studier
Gjeldende fra vår 2012
Original
Lederskap med fordypning i elektronikk og data
Innledning
1
Innledning
Fagplanen for det enkelte program er en progresjonssatt samling av
teoriemner, øvelser og aktiviteter som skal føre til beskrevet
kompetanse etter nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.
2
Læringsutbyttebeskrivelser
Hensikt
Utdanningen skal gi en integrert kompetanse som inneholder felles
offisersfag, lederutvikling og bransjefag. I tillegg til den militære
profesjonsutdanning som inneholder lederskap og militærmakt, skal
dette programmet gi offiserer med fagkompetanse innenfor
elektronikk og data til Sjøforsvaret.
Kunnskaper
Etter endt sjøkrigsskoleutdanning har offiseren:
 Kunnskap om den militære profesjon og dens kjennetegn,
historie, utvikling, tradisjon og egenart som plasserer den
sjømilitære profesjon i samfunnet og Sjøforsvaret spesielt.
Kjennskap til hvilke oppgaver som er tillagt Sjøforsvaret i dag
og marineoffiserens rolle
 Kunnskap om beslutningstagning på individnivå og
gruppenivå, herunder etisk teori og moralsk
beslutningstagning
 Kunnskap om sentrale ledelses- og organisasjonsteorier.
Kunnskap om seg selv, samspill og sentrale grunnleggende
psykologiske teorier, samt grunnleggende kunnskap om
menneskets muligheter og begrensninger fysisk og mentalt.
Kunnskap og forståelse for krav som stilles til en offisers
operative yteevne i Sjøforsvaret
 Grunnleggende kunnskaper om militærmaktens muligheter og
begrensninger, inkludert legale og politiske hensyn, i fred,
krise og krig, med vekt på Sjøforsvarets funksjon
 Grunnleggende kunnskap om betydningen av kommunikasjon
og kulturforståelse i militære operasjoner, herunder engelsk
som kommandospråk med vekt på sjømilitær terminologi
2
Fagplan for Bachelor i militære studier
Gjeldende fra vår 2012
 Bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på
ingeniørfaget generelt, med fordypning i elektronikk- og
datafag, rettet mot Sjøforsvarets behov
 Grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap,
relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan
integreres i ingeniørfaglig problemløsning
 Som ingeniør, kunnskap om teknologiens historie,
teknologiutvikling, egen rolle i samfunnet samt konsekvenser
av utvikling og bruk av teknologi, også innenfor militære
anvendelser
 Kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget
fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor
ingeniørfaget, inkludert anvendelser i militær sammenheng
 Evne til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både
gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og
praksis, generelt og innenfor Forsvaret
Ferdigheter
Den sjøkrigsskoleutdannede offiser kan:
 Effektivt ta kloke beslutninger i lys av strategiske og taktiske,
samt juridiske og moralske forhold. Lede forberedelse til strid,
fungere som leder i stridsmiljø og ta seg av sine menn etter
strid. Anvende teoretiske og praktiske ferdigheter for
vedlikehold og økning av egen og avdelingens operative
yteevne. Bygge og utvikle effektive prestasjonsgrupper, som
kjennetegnes ved fokus på oppdragsløsning i lys av sjefens
intensjon, sterkt samhold og gjensidig tillit og respekt
 Velge og anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy,
samt reflektere over sitt lederskap for å kunne forutse, mestre
og utnytte endrede forutsetninger og situasjoner. Anvende sin
selvinnsikt, og være bevisst egen atferd, tankemønster og
emosjoner i relasjon til og i samspill med andre
 Fremskaffe, velge ut, analysere og presentere informasjon på
et relevant metodisk grunnlag, og drøfte dette slik at det
belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig, på norsk
og engelsk
3
Fagplan for Bachelor i militære studier
Gjeldende fra vår 2012
 Kommunisere effektivt på norsk og engelsk, skriftlig og
muntlig, ved øvelser og operasjoner og vurdere kulturelle
faktorer
 Beherske sitt personlige våpen sikkert
 Drifte, vedlikeholde, prosjektere og avhende relevant
våpenteknisk materiell i Sjøforsvaret
 Anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og
utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske
problemstillinger innenfor elektronikk- og datafaget og
begrunne sine valg
 Arbeide i relevante laboratorier og verksteder og behersker
metoder og verktøy, inkludert ingeniørfaglig digitale verktøy,
som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid
 Identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige
prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både
selvstendig og i team
Generell kompetanse
Den sjøkrigskolesutdannede offiser:
 Erkjenner og innehar profesjonens verdigrunnlag og evner å
se de etiske problemstillinger som omgir offisersrollen, handler
i tråd med verdiene og har en grunnleggende pliktfølelse for
seg selv, sine menn, Forsvaret og landet
 Er fysisk, mentalt og moralsk robust og skikket til over tid å
virke i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet,
herunder kunne påføre fienden tap
 Er seg bevisst etiske, juridiske, økonomiske og miljømessige
konsekvenser av militær virksomhet og evner å realisere
denne kunnskapen gjennom sitt virke som offiser
 Kan delta aktivt i faglige diskusjoner, evner å dele sine
kunnskaper og erfaringer med andre og bidrar til ny kunnskap
og utvikling av god praksis
 Har innsikt i forsvarsmessige, miljømessige, helsemessige, og
økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor
4
Fagplan for Bachelor i militære studier
Gjeldende fra vår 2012
elektronikk- og datafaget i Sjøforsvaret og kan sette disse i et
etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv
 Kan formidle elektronikk- og datafaglig kunnskap til ulike
målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og
kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og
konsekvenser
 Kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en
tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle
arbeidssituasjon
 Kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige
diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og
erfaringer med andre
 Kan bidra til nytenkning, innovasjon og materiellutvikling
gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige
produkter, systemer og/eller løsninger som er nyttige for
Forsvaret
3
Emneoversikt og emnebeskrivelser
Tabellen under (totaloversikt M-ED) viser belastningen og fordeling
av studiepoeng og tid for bachelorprogrammet i hvert semester.
Påfølgende tabeller viser tilsvarende fordeling innen fagområdene
felles offisersfag, lederutvikling og bransjefag. I nevnte tabeller er
det også lenker til emnebeskrivelser.
5
Fagplan for Bachelor i militære studier
Gjeldende fra vår 2012
Original
Lederskap med fordypning i elektronikk og data
Emneoversikt og emnebeskrivelser
Totaloversikt M-ED
3.1
Fagområde
Semester
Studiepoeng
0
S
So 0
T S
Fordeling av studiepoeng (S) og tid/timer (T) 1
I
II
So 1
III
IV
So 2
T
S
T
S
T S T
Felles offisersfag
66
33 25
30 23
Lederutvikling
21
2,5
2,5
Bransjefag
TOTALT
1
5
S
T S
T S
V
T S
VI
T
S
T
3
6
4
7
4
7
4
7 2,5
150
30 24 10 7u
5 3u 35 28 30 24 10 6u 30 24
237
30 24 10 7u 35,5 30 32,5 29 5 3u 39 35 34 31 10 6u 37 31 2,5 0
U = uker, d = dager, t = timer
Felles offisersfag
Emnekodene i første kolonne fører til den aktuelle
emnebeskrivelsen. Dobbelklikk først i tabellen for å åpne Excel filen.
3.2
Fordeling av
studiepoeng (S) og tid/timer (T) 2
I
II
III
IV
V
VI
EMNEGRUPPE
Emnekode
Emne
MILITÆRT LEDERSKAP
LL1012 Sjømilitært lederskap
JJ1011 Operasjonell rett (Folkerett og
Militær strafferett)
PM1022 Operasjonsplanlegging og
samfunnsfaglig metode
SJØMAKT OG
INTERNASJONALE STUDIER
IE1013 Engelsk
IS1016 Sjømakt og sikkerhetsstudier 3
Sum studiepoeng/ tid og timer
1
2
3
Eksamen
1
S I (6),
P II/Boyd (6)
P II/Telemakos (6+6)
Semester
Studiepoeng
36
24
S
T
S
T S T S T S T S T
12 8 12 8
S II (3), S II (3)
6
3
3
P I (3), P IV (3)
6
3
5
3
3
3 1u
30
12
6 4 6 4
18
9 6 9 8
66
33 26 30 23
3 1u
S = Skriftlig eksamen, M = Muntlig eksamen, P = Hjemmeeksamen/ prosjekt-rapport/ praktisk eksamen/
gruppeeksamen. S II betyr skriftlig eksamen i semester II. For fag med flere eksamener angir tallene i
parentesene antall studiepoeng som hver deleksamen gir.
U = uker, d = dager, t = timer.
2 av timene i semester II er forsvarskunnskap.
S II (6), M II (6)
S II/ PII
6
Fagplan for Bachelor i militære studier
Gjeldende fra vår 2012
Original
Lederskap med fordypning i elektronikk og data
Emneoversikt og emnebeskrivelser
Lederutvikling
Emnekodene i første kolonne fører til den aktuelle
emnebeskrivelsen. Dobbelklikk først i tabellen for å åpne Excel filen.
3.3
Fordeling av studiepoeng (S) og tid/timer (T) 2
I
II
III
IV
V
VI
Emnegruppe
Emnekode Emne
Eksamen 1
Lederutviklingsprogram
Sjøkrigsskolens
TU3000 lederutviklingsprogram
LL1032 Øvelse Bjørn West
Gjennomført
LL1072 Øvelse Magellan
Gjennomført
LL1081 Øvelse Boyd
Gjennomført
LL10?? Øvelse TIMMA
B/ IB
LL1090 Øvelse Telemakos
Gjennomført
Øvelse Kairos med
LL1100 Bransjeseminar
Gjennomført
LL1120 Bransjeuke
Gjennomført
Medarbeidersamtaler
LL1063 og tjenesteuttalelse
Gjennomført
LL1125 Øvelse Felt
Gjennomført
Øvelse Internasjonale
LL1130 operasjoner
Gjennomført
Øvelse Maritime
LL1140 operasjoner
Gjennomført
LL1050 Den daglige tjenesten Gjennomført
LL1060 Vakttjenesten
Gjennomført
Sum tid
Emnekode Emne
Eksamen 1
LL1041 Klassens time
Gjennomført
Militær idrett og
LL1152 trening
S II/ P II
Militær idrett og
LL2153 trening
S IV/ P IV
Militær idrett og
LL3154 trening
S VI/ P VI
KarakterbyggingsLL3155 program
B/ IB
Sum studiepoeng/ timer
1
2
3
4
5
Semester
Studiepoeng
S
T
S
T
S
T
S
T
S
T
S
T
2u
12u
(6)
3
(6)
3
2u
1d
2u
2u
4
2u
1u 5
2d
3d
1u
x
x
14u
I
x
x
4u, 4d
II
Semester
Studiepoeng
S
T
1
S
T
1
5
2,5
4
2,5
6
5
5
x
x
3u
III
x
x
2u, 2d
IV
S
T
1
S
T
1
2,5
4
2,5
4
1u
x
x
1u
VI
x
x
1u
V
S
T
1
S
T
1
2,5
4
2,5
4
6
1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2
21
2,5 5 2,5 7
4
7
4
7
4
7
4
7
S = Skriftlig eksamen, M = Muntlig eksamen, P = Hjemmeeksamen/ prosjekt-rapport/ praktisk
eksamen/ gruppeeksamen. S II betyr skriftlig eksamen i semester II. For fag med flere eksamener angir
tallene i parentesene antall studiepoeng som hver deleksamen gir.
U = uker, d = dager, t = timer.
Inngår i Felles offisersfag emnegruppe Militært Lederskap.
Kun for LOG.
Kun for Marineingeniør og LOG.
7
Fagplan for Bachelor i militære studier
Gjeldende fra vår 2012
Original
Lederskap med fordypning i elektronikk og data
Emneoversikt og emnebeskrivelser
3.4
Bransjefag
Emnekodene i første kolonne fører til den aktuelle
emnebeskrivelsen. Dobbelklikk først i tabellen for å åpne Excel filen.
Fordeling av studiepoeng (S) og tid/timer (T) 2
0
So 0 So 1
III
IV
So 2
V
EMNEGRUPPE
Emnekode
Emne
FELLESEMNER
Ingeniørfaglig
yrkesutøvelse og
TI1011
arbeidsmetoder
Ingeniørfaglig
TI2070
systemtenkning
RM1054 Matematikk 1
PROGRAMFAG
Datateknikk
Elektroteknikk
Fysikk og kjemi
Matematikk 2
Matematikk 3
TEKNISKE
SPESIALISERINGSEMNER
Elektronikk
Elektromagnetisme og
elektromagnetiske
bølger
Datasystemer
Skipsteknisk seilas
Siganlbehandling og
transmissjon
TD2066
TE1032
RF1021
RM2063
RM3072
TE2044
TE2090
TD2050
TM3060
TD3032
PP3031
1
2
Eksamen 1
Semester
Studiepoeng
S
T S
T S T
S
T
S
T S
10
8
T S
T
30
So 0
10
S IV
SI
10
10
So 1, S III
S0
S0
S III
SV
52,5
12,5
10
10
10
10
S III, S IV
47,5
15
10 7u
10 8
5 4u 7,5 5
10 8
10 8
10 8
10 8
10 8
5
4
S III, S IV
S IV
P 0, III, IV
10
12,5
SV
10
BACHELOROPPGAVE
Bacheloroppgave
PV
Retningslinjer for
Bacheloroppgaven
Sum studiepoeng/ tid og timer
20
20
10
150
30 26 10 7u 5 3u 33 28 32,5 29 10
2
5
5
2
5
5
12,5 10
2
10 8
10
30 16
S = Skriftlig eksamen, M = Muntlig eksamen, P = Hjemmeeksamen/ prosjekt-rapport/ praktisk
eksamen/ gruppeeksamen. S II betyr skriftlig eksamen i semester II. For fag med flere eksamener angir
tallene i parentesene antall studiepoeng som hver deleksamen gir.
U = uker, d = dager, t = timer.
8
Fagplaner for Bachelor i militære studier
Gjeldende fra vår 2012

Similar documents