Referat_møte FAU Halsen barnskole_20.10.2015

Comments

Transcription

Referat_møte FAU Halsen barnskole_20.10.2015
Referat fra møte FAU Halsen barneskole 20.10.2015
Tilstede: Randi Kalskin Ramstad (7. trinn, referent), Tine Jørgensen (6. trinn), Rune Langøy (1. trinn)
og Pål Raw Aspeslån (5. trinn).
Forfall: Hanne Osdal (SFO), Marita Fjeldseth (2.trinn), Margrethe Wenseth (3. trinn) og Kristin
Moursund (4.trinn).
Sak 1: Valg av kasserer
Rune Langøy overtar kassererjobben etter Kjersti Årnes, og avtaler overtakelse med Kjersti direkte.
Oversikt økonomi vises på neste FAU møte i november.
Sak 2: Informasjon fra rektor









Utfordring med "fikling" på sykler. Dette startet etter skolestart når antall syklende elever
økte sterkt. Problemet ser ut til å være noe avtakende.
Det gjennomføres for tiden en medarbeiderundersøkelse for kommunes ansatte. Frist 15.
november.
Forberedelsene til jubileumsforestillingen, feiring av Halsen skole 60 år, den 9. desember kl.
18 går sin gang. Skolen leier Stjørdalshallen fra kvelden den 8., og hele den 9.12. Foreldrene
bistår med rigging og rydding.
Internasjonal uke denne uka. Avsluttes med skolejogg til inntekt for TV-aksjonen.
Logging av skolens areal og kapasitet skal gjøres den 9.11 av skoleetaten og
konsulentselskapet Norconsult. Arbeidet gjøres i forbindelse med utarbeidelse av
Skolebruksplan for hele kommunen.
Møte i elevrådet 29.9, se eget referat. Tiltak er satt i gang.
Skolen er tildelt kr 127 000,- i IKT-midler som brukes på pc'er til morsmålslærere. Ipader for
resten av beløpet.
Orientering kirke-skole samarbeidet.
Arbeidet med "Halsenheftet" er i gang. Mål: Utgivelse første skoledag i 2016.
Sak 3: Innhold i "Halsenheftet"
Det er behov for et informasjonshefte om skolens drift. Dette vil avklare en roller og forventninger til
og fra skolen.
Innspill på innhold og utseende:



Enkelt og så kort som mulig.
Forventinger fra skolen, forventninger til skolen, rutiner og roller ved skolen, henvisninger til
mer detaljinformasjon.
Forklaring av alle forkortelser, kontaktinformasjon og rolle til alle ansatte, organisering,
rutiner for bekymringsmelding til barnevernet, samarbeid med, og roller til hjelpe- og
støtteapparatet til skolen, diverse prosjekter, tverrfaglig team, mottaksskole, FAU, §9ainformasjon, samarbeid skole-hjem, mobbing, trivselsprogrammet, overgang barnehage-



skole – avklaring av forventninger og roller, overgang barneskole – ungdomsskole, osv.
Informasjonen i heftet må være lettlest og kort, på flere språk, og med jevnlige revisjoner
A5-format
Jevnlige revisjoner og kontinuerlig forbedring
Frist: 1. utgave sendes ut som ranselpost 1. skoledag etter jul. Dvs. første utkast til
"Halsenheftet" må oversendes FAU senest 1 uke før neste FAU-møtet den 24. november. 2.
utkast oversendes FAU senest 1 uke før FAU-møtet den 15. desember.
Sak 4: Gjennomgang og oppdatering av årshjul for skoleåret 2015/16. Noe som må gjøres?
Møtedatoer må oppdateres. Diskotek for 5.-7. må arrangeres før jul. Pål spør om mulighetene for å
låne Carbon på Kimen. Alternativet er å arrangere diskoteket på Halsen U-skole der det var i fjor.
Sak 5: Innkomnes saker fra foreldrene og klassekontakter på hvert trinn
Første og 6. trinn har behov for ekstraressurser. Dette er i ferd med å bli ivaretatt. Ellers ingen
innkomne saker.
Sak 6: 2 innkomne saker fra elevrådet (se referat fra elevrådsmøtet 29.9.2015)


Ønske om juice i sortimentet. FAU sjekker hvordan dette ble vurdert for ca. 2 år siden, og tar
en beslutning på møtet 24. november. Det er usikkert når ny ordning kan starte opp.
Forespørsel om skoleball/juleball. FAU mener at skoleball/juleball er noe som bør tilhøre
ungdomsskolen. Det bør heller vurderes om 7.-trinnselevene kan arrangere flere diskotek for
5.-7.-trinn. Inntektene bør da gå til 7.-klasseturen.
Eventuelt

Det bør arbeides med nye vedtekter i løpet av FAU-året 2015/16. Noen eksempler
gjennomgås, og utkast lages på FAU-møtet 24. november. Vedtektene bør baseres på
eksisterende valgrutinger fra 2009, samt gode eksempler fra for eksempel www.fug.no. S

Similar documents