V-3 Innstilling BOK 3.1 og 3.6

Comments

Transcription

V-3 Innstilling BOK 3.1 og 3.6
Hattfjelldal kommune
8690 HATTFJELLDAL
Deres ref.: Steinar Lund
Vår ref.:
Dato:
5147297\kt\dok.1
2015-08-19
HATTFJELLDAL SERVICE- OG NÆRINGSBYGG
INNSTILLING AV ENTREPRENØRER VVS-ANLEGG
Mandag 17. august 2015 ble det avholdt anbudsåpning for de VVS-tekniske anlegg for Hattfjelldal serviceog næringsbygg.
Innen anbudsfristens utløp leverte 2 firma anbud på entreprise K301 Røranlegg, mens 5 firma leverte
anbud på entreprise K306 Ventilasjonsanlegg inkl. automatikkanlegg.
1 ventilasjonsanbud ble forkastet da det ble levert for sent.
Anbudene er kontrollregnet og det vises til vedlagte anbudssammenstillinger som viser alle summer for de
enkelte fag.
Prisstigning i byggeperioden avregnes i h.h.t. Bok 0.
Følgende hovedtall gjelder etter at anbudene er kontrollert og korrigert for evt. regnefeil.:
Alle priser er eks. mva.
Entreprise K 301 Røranlegg.
1. Engstad & Taraldsen Rør AS, Rørvik
Kr. 4 816 482,-
2. Bjørn Seem AS, Namsos
Kr. 5 362 132,-
Entreprise K 306 Ventilasjonsanlegg inkl. automatikk.
1. Caverion AS, Mosjøen
Kr. 1 867 473,-
2. Hoist Energy AS, Steinkjer
Kr. 1 991 870,-
3. Qvillvent AS, Brønnøysund
Kr. 2 074 000,-
4. Helgeland Ventilasjon AS, Mosjøen
Kr. 2 178 032,-
5. GK Nord-Trøndelag AS, Malm
Kr. 2 293 925,-
Norconsult AS
Havnegata 14, NO-7800 Namsos
Tel: +47 74 21 90 50
Hovedkontor:
Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika
NO 962392687 MVA
[email protected]
www.norconsult.no
Entreprise K 301 Røranlegg.
Av anbudsframstillingen framgår det at firma Engstad & Taraldsen Rør AS, Rørvik har levert det rimeligste
anbudet med en samlet anbudssum på Kr. 4 816 482,- eks. mva.
Forskjellen ned til det nest rimeligste anbud er om lag 450 000,- kroner.
Ingen av anbyderne har forbehold i sine anbud.
Vurdering av laveste anbud:
Engstad & Taraldsen Rør AS, Rørvik.
Firmaet har levert det rimeligste anbudet.
Anbyderen har forskriftsmessig fylt ut anbudet med enhetspriser og anbudet er korrigert for regnefeil.
Entreprenøren har levert et komplett anbud i h.h.t. anbudsdokumentene og anbudet er fritt for forbehold.
Prisstigning i h.h.t. Bok 0.
Samtlige etterspurte dokumenter som skatteattester, firmaattest, HMS erklæring m.v. var vedlagt anbudet.
Timepris på regningsarbeider for rørlegger er oppgitt til Kr. 680,- eks. mva.
Firmaet har søkt om sentral sentral godkjenning.
Vi har god erfaring med firmaet fra tidligere prosjekter, sist Vik skole i Sømna kommune som fortsatt pågår.
Med bakgrunn i referanseprosjekter, kompetanse og bemanning er firmaet etter vår mening godt kvalifisert
for å utføre entreprisen.
Entreprise K 306 Ventilasjonsanlegg.
Av anbudsframstillingen framgår det at firma Caverion AS, Mosjøen har levert det rimeligste anbudet med en
samlet anbudssum på Kr. 1 867 473,- eks. mva.
Forskjellen til nest laveste anbud er ca. 125 000,- kroner.
Ingen av tilbyderne har forbehold i sine anbud.
Vurdering av laveste anbud:
Caverion AS, Mosjøen.
Firmaet har levert det rimeligste anbudet.
Anbyderen har levert et komplett anbud med utfylte enhetspriser.
Firmaet har ingen forbehold og etterspurte attester m.v. var vedlagt anbudet.
Prisstigning i h.h.t. Bok 0
Timepris på regningsarbeider er oppgitt til Kr. 600,- eks. mva.
Vi har ærfaring til firmaet fra tidligere prosjekter både hva angår ventilasjon- og automatikkanlegg.
Firmaet har kapasitet til å utføre entreprisen.
N:\514\72\5147297\2 Innstillinger\22 Ut\Innstilling VVS-anlegg.docx
2015.08.19 | Side 2 av 3
Innstillinger.
Med grunnlag i ovennevnte, vil vi gjøre følgende anbefalinger:
1. Røranleggene.
Vi anbefaler at rørarbeidene bortsettes til firma Engstad & Taraldsen Rør AS, Rørvik
med total anbudssum Kr. 4 816 482,- eks. mva.
Dette under forutsetning at tilfredsstillende kontrakt oppnås med firmaet.
2. Ventilasjonsanleggene inkl. automatikk.
Vi anbefaler at ventilasjonsanleggene bortsettes til firma Caverion AS, Mosjøen,
med total anbudssum Kr. 1 867 473,- eks. mva.
Dette under forutsetning at tilfredsstillende kontrakt oppnås med firmaet.
Vi avventer Deres vedtak, men står til disposisjon såfremt ytterligere opplysninger skulle være nødvendig.
Totale entreprisekostnader:
Kr. 6 683 955,- eks. mva.
Reservepost i ventilasjonsanbud.
Kr.
18 000,- eks. mva.
Reservepost i røranbud.
Kr.
64 600,- eks. mva.
Med vennlig hilsen
Norconsult AS
Kåre Tørum
Vedlegg: Anbudssammenstillinger for røranlegg og ventilasjonsanlegg.
N:\514\72\5147297\2 Innstillinger\22 Ut\Innstilling VVS-anlegg.docx
2015.08.19 | Side 3 av 3