18. Sudrheimgruppen v-Ove Trøen, 29.4.15

Comments

Transcription

18. Sudrheimgruppen v-Ove Trøen, 29.4.15
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Ove Trøen <[email protected]>
29. april 2015 22:22
Postmottak
Stein Erik Aasheim
Høring sentrumsplan Sørumsand og kommuneplan, innspill
Innspill til:
o Områdeplan for Sørumsand Sentrum, punkt 1 tom 3
o Punkt 4 og 5 gjelder kommuneplanen.
Områdeplan Sørumsand sentrum
Sudrheimgruppen eier flere eiendommer på Sørumsand som ved utvikling kan bidra til å skape et
levende sentrum og trivelige bomiljøer. Eiendommene vil utvikles både til bolig og næringsaktivitet.
Vi ønsker en tydelig utbyggingspolitikk med klare retningslinjer og forutsigbarhet fra politikere til sin
administrasjon, innbyggere og utbyggere. Det må skapes en realistisk plan hvor både offentlige føringer,
innbyggere og utbyggere blir ivaretatt på best mulig måte. En fortetting av sentrum vil kreve betydelig
endringer og det må skapes gode forhold for næringsliv, etablerte- og nye innbyggere . En utbygning vil
måtte gjøres på markedsmessige vilkår. Politikere og administrasjon må sørge for at det lages en plan
som kan realiseres.
Vi tror på et sosialt boligbyggeprogram med boliger til ulike målgrupper, behov og alder.
Vi ønsker å vektlegge følgende forhold spesielt:
1. Styrke Gateløp. Bidra til mer aktivitet i gateløpene «Kuskerudgata», «Sørumsandveien»
og «Industrivegen». (Fortetting omkring disse ble presentert i fler av forslagene i parallell
oppdraget / en hensiktsmessig og troverdig utvikling)
2. Revitalisere «Kvartalet». Flere av bygningene har lange og inaktive fasader og er dårlig
tilrettelagt for universell utforming, gode offentlige «rom/arenaer» og et pulserende
sentrum. Vi mener disse prosjektene kan snu denne tendensen og positivt kan utvikle
Sørumsand som tettsted og et god sted å bo og være.
3. Høyere Utnyttelse. Fortetting med høyere utnyttelse markerer et nytt steg for
Sørumsand. Det er bærekraftig i bred forstand : miljømessig, sosialt og økonomisk.
Synspunkter på enkelte forhold
Forslaget til områdeplan inneholder et bevaring/vernet område der det i dag er både næring og
bolig: Ståle Mathisen Bilverksted med bolig - Bekken Kvartalet.
Offentlige og fylkeskommunale føringer påpeker at sentrumsområder skal fortettes. Her er et
område i umiddelbar nærhet til togstasjon, bussholdeplass og i sentrum, og som eier ønsker å
utviklet i tråd med føringer.
Bolig og verksted er av svært dårlig stand og har blitt påbygget uten at byggenes opprinnelse er
ivaretatt. Byggene har derfor slik vi ser det, ingen bevaringsverdi. Utbyggingen vil kunne skjerme
innen forliggende boligområde.
Dagens to innkjøringer til hhv Bilverksted og bolig samt sykkelvei ønskes endret fra Fylkesveien /
Sørumsandvegen og lagt til Industrivegen, noe som er ønskelig fra veimyndighet.
Sudrheimgruppen foreslår følgende til områdeplanen for Sørumsand Sentrum:
1. Kuskerudvegen 4, Sørum Legehus / Legesenteret (gnr/bnr 46/202)
Området ligger særdeles nært stasjon og i sentrum, og bør benyttes til nærings- boligformål, ref
nasjonale føringer for sentrumsutvikling, SNU og Sørum Næringsråd.
Bebyggelsen vil påvirke få naboer. Høyden som forslåes,- er samme høyde som bla. Kuskerudpark.
Eiendommene ønskes regulert til formålet av eier.
Område bes tatt inn i områdeplan for Sørumsand Sentrum til nærings,- boligformål med følgende
førende planbestemmelser:
 BYA: 100%
 MUA: 15 m2 pr leilighet
 Høyde: 8 etasjer (P1-P8)
o Start P1: Ok + 121 (PU 1 og PU2 under bakke)
o Tak P8: Ok + 148 (med tillegg for tekniske installasjoner)
o Næringsdel i P1, beregnet høyde 5180cm
 Parkeringsdekning:
o Leilighets- blokkbygg: 1,0 p-plass pr boenhet, 0 (null) p-plass for gjester.
2. Bekkenkvartalet: Sørumsandvegen 100 og 102 (gnr/bnr 41/11 og gnr/bnr 41/198 og deler av
41/54)
Bolig og verksted er av svært dårlig stand og har blitt påbygget uten at byggenes opprinnelse er
ivaretatt. Byggene har ingen bevaringsverdig.
Området ligger særdeles nært stasjon og i sentrum, og bør benyttes til boligformål, ref nasjonale
føringer for sentrumsutvikling, SNU og Sørum Næringsråd
 En bebyggelse vil påvirke svært få naboer. Eiendommene ønskes regulert til formålet av eier.
Område bes tatt inn i områdeplan for Sørumsand Sentrum til boligformål med følgende førende
planbestemmelser:
 BYA: 70%
 MUA: 15 m2 pr leilighet
 Høyde: 5 etasjer (P1-P5)
o Start P1: Ok + 117 (PU 1 og PU2 under bakke)
o Tak P5: Ok + 137 (med tillegg for tekniske installasjoner) Bygg trappes etter terreng:
P4: Ok + 134, P5 Ok + 137
 Parkeringsdekning:
o Leilighets- blokkbygg: 1,0 p-plass pr boenhet, 0 (null) p-plass for gjester.
3. Fløterhagan/Rebakken (gnr/bnr (46/325 + 46/275 og 45/36)
Område er foreslått tatt inn som boligformål i områdeplan for Sørumsand Sentrum.
Område gnr 45/ bnr 46 grenser til øvrige område og er i områdeplan for Sørumsand Sentrum pr dato
ikke tatt inn i planen.
Område ønskes tatt inn til boligformål (Alle områder: 46/325 + 46/275 og 45/36)
Området ligger særdeles nært stasjon og sentrum, og bør benyttes til boligformål, ref nasjonale
føringer for sentrumsutvikling, SNU og Sørum Næringsråd
En bebyggelse vil påvirke svært få naboer. Eiendommene ønskes regulert til formålet av eier.
Område bes tatt inn i områdeplan for Sørumsand Sentrum til boligformål med følgende førende
planbestemmelser:
 BYA: 50%
 MUA: 25 m2 pr leilighet


Høyde: 5. etasjer (P1-P5)
o Start P1: Ok + 115 (PU 1 og PU2 under bakke)
o Tak P5: Ok + 138 (med tillegg for tekniske installasjoner)
Parkeringsdekning:
o Leilighets- blokkbygg: 1,2 p-plass pr boenhet, 0,1 (p-plass for gjester)
4. Innspill til kommuneplanen:
Område Sennerud toppen (gnr/bnr 41/295, 41/210, 41/211, 41/212, 41/477, 41/476, 41/437,
41/474, 41/579, 41/576)
Område gnr/bnr 41/295, 41/210, 41/211
Området ligger nært stasjon og sentrum, og bør benyttes til næring- og boligformål, ref nasjonale
føringer for sentrumsutvikling, SNU og Sørum Næringsråd.
En bebyggelse vil påvirke svært få naboer.
I område ønskes det mulighet for å bygge ny dagligvareforretning med boliger og p-hus i kjeller. Det
har tidligere vært drevet dagligvare fra området /eksisterende bebyggelse. En etablering av
dagligvare vil og vil dekke opp deler handelslekkasje for dagligvare (Pr dato er handelslekkasje for
dagligvare på ca 34%) Innkjøring til næring og boliger vil være via Orderudvegen.
I fremtiden kan en se for seg at sentrumsvegen vil gå via orderudvegen og dette område til sentrum.
Orderudjordet er foreslått benyttet til boligformål. Dette vil medføre et økt behov for dagligvare i
område.
En etablering av dagligvare her vil gi mindre biltrafikk til sentrum fra bla Orderud område og sørdelen
av kommunen. I tillegg vil man stanse deler av handelslekkasjen.
Område bes tatt inn i kommuneplan «Sennerudtoppen» til næring (dagligvare) bolig,- og
omsorgsbolig, - formål.
Område bes tatt inn i områdeplan for Sørumsand Sentrum til boligformål med følgende førende
planbestemmelser:
 BYA: 70%
 MUA: 25 m2 pr leilighet
 Høyde: 5 etasjer (P1-P5)
 Parkeringsdekning:
o Leilighets- blokkbygg: 1,0 p-plass pr boenhet, 0 (null) p-plass for gjester.
5. Blaker/område Ingjer/Øvre Olstad,
Området for fremtidig spredt boligbygging videreføres lik dagens kommuneplan.
Området vurderes som attraktivt for spredt boligbygging.
For Sudrheimgruppen
Med vennlig hilsen / Best Regards
Ove Trøen
Dagligleder / eier
Telefon +47 916 44 750
Sudrheimgruppen
E-post [email protected]
Besøksadresse
Web www.sudrheimgruppen.no
Sørumsandvegen 68
N-1920 Sørumsand
Postadresse
Co Regnskap Arendal Herregaard
Hoveveien 65
4818 Færvik

Similar documents