Forslag til nye energikrav 2015

Comments

Transcription

Forslag til nye energikrav 2015
Forslagtilnyeenergikrav2015
Kapittel14Energi
§14‐1.Generellekrav
1) Bygningenskalprosjekteresogutføresslikatenergibehovetblirlavtogdekkesmed
fornybarenergiforsyningistørstmuliggrad.
2) Energikravenegjelderforbygningensoppvarmedebruksareal(BRA).
§14‐2.Kravtilenergieffektivitet
1) Totaltnettoenergibehovforbygningenskalikkeoverstigefølgenderammer,samtidig
somkravenei§14‐3oppfylles.–{konkreteverdierforrammenberegnesnår
forskriftenfastsettes.1}
2) Iflerfunksjonsbygningerskalbygningendelesoppisonerutfrabygningskategoriogde
respektiveenergirammeneoppfyllesforhversone.
3) BeregningeneavbygningersenergibehovskalutføresisamsvarmednorskstandardNS
3031ellerenlikeverdigeuropeiskstandard.
4) Fornæringsbyggskaldetberegnesenergibudsjettmedreelleverdierfordenkonkrete
bygningen.Denneberegningenkommeritilleggtilkontrollberegningenmednormerte
verdier.
5) Boligblokkermedsentralevarmeanleggognæringsbyggskalhaformålsdelte
energimålereforromoppvarming,ventilasjonsvarmeogtappevann.
§14‐3Minimumskravtilenergieffektivitet
1) Følgendeverdierskaloppfylles:
U‐verdi
U‐verdi
U‐verdi
U‐verdivindu Lekkasjetall
yttervegg tak
gulvpå
ogdør,
ved50Pa
[W/(m² [W/(m² grunnog inkludert
trykkforskjell
K)]
K)]
motdet karm/ramme (luftveksling
fri
[W/(m²K)]
pr.time)
[W/(m²
K)]
≤0,22
≤0,18
≤0,18
≤1,2
≤1,5
U‐verdieneskalberegnessomgjennomsnittsverdifordeulikebygningsdelene.
2) Rør,utstyrogkanalersomerknyttettilbygningensvarmesystemskalisoleres.
Isolasjonstykkelsenskalværeenergiøkonomiskoptimalberegnetetternorskstandard
ellerenlikeverdigeuropeiskstandard.
§14‐4Kravtilenergiforsyning
Departementetvilhøretoalternativertil§14‐4førsteledd:
1) AlternativA:Deterikketillattåinstallerevarmeinstallasjonforfossiltbrensel.
1Detteavhengeravpågåenderevisjonavunderliggendeberegningsstandard(EN15603)somliggertil
grunnfordennorskestandardenforenergiberegninger(NS3031).
AlternativB:Deterikketillattåinstallerevarmeinstallasjonforfossiltbrensel,med
unntakavgasskjeltilspisslast.
2) BygningermedoppvarmetBRAover1000m2skalhaenergifleksiblevarmesystemer.
Dettegjelderikkeforsmåhus.
3) Småhusskaloppføresmedskorstein.
§14‐5Unntak
1) Forfritidsboligerunder150m2oppvarmetBRAmedlaftedeytterveggergjelder
følgendeverdier:
Dimensjon U‐verdi
U‐verdi
U‐verdivindu Lekkasjetall
yttervegg tak
gulvpå
ogdør,
ved50Pa
[W/(m² grunnog inkludert
trykkforskjell
K)]
motdetfri karm/ramme (luftveksling
[W/(m²
[W/(m²K)]
pr.time)
K)]
≥8”laft
≤0,13
≤0,15
≤1,2
≤3,0
2) Forfrittståendebygningerunder70m²oppvarmetBRAgjelderkun§14‐3og§14‐4
førsteledd.
3) Forbygningerunder150m2oppvarmetBRAkanrammekravetforenergieffektiviteti§
14‐2førsteleddøkesmedinntil10kWhperm2perårforutsattatdetkan
dokumenteres:
a. attotaltnettoenergibehovoverbyggetslivsløpikkeøker.
eller
b. enfornybarelektrisitetsproduksjonpåminimum3000kWhperårpå
eiendommen.
4) Forbygningersomskalholdelavinnetemperatur,gjelderikkedettekapitletdersom
bygningenerprosjektertogutførtslikatenergibehovetholdespåetforsvarlignivå.
5) Dersomkraveneidettekapitletikkekanforenesmedbevaringavkulturminnerog
antikvariskeverdier,gjelderkravenesålangtdepasser.
Kapittel1Fellesbestemmelser
§1‐2.Forskriftensanvendelsepåsærskiltetiltak
(2)Forfritidsboligmedénboenhetgjelder
f.kapittel14.Forfritidsboligunder150m2oppvarmetBRAgjelderkunkravenei§14‐3og§14‐
5førsteogfemteledd.Kraveneikapittel14gjelderikkeforfritidsboligunder70m2oppvarmet
BRA.