Presentasjon ved Svein Mjåland

Comments

Transcription

Presentasjon ved Svein Mjåland
Kreftbehandling ved SSHF – implementering av
nasjonale pakkeforløp
Agderkonferansen 15.01.15
Svein Mjåland
Avdelingsleder/overlege
Senter for kreftbehandling SSHF
Hva er et pakkeforløp?
• Et pakkeforløp er et standardisert pasientforløp som er basert på faglige
retningslinjer i de nasjonale handlingsprogrammene for kreft
• Modellen er hentet fra Danmark
• Det er definert normative (veiledende) ventetider for hvor raskt utredningen
skal starte, hvor lang tid selve utredningen kan ta, samt ventetid frem til
oppstart behandling (medikamentell, kirurgisk eller stråleterapeutisk)
• Pakkeforløpene representerer ikke endring i lovgivning og er ikke en
rettighet for pasientene
• Det er ulike ventetider i de ulike pakkeforløpene og ventetidene erstatter de
tidligere normative ventetidene 5-10-20
Nasjonal kreftstrategi 2013-2017
Målområder:
• En mer brukerorientert kreftomsorg
• Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp
• Norge skal bli et foregangsland for kreftforebygging
• Flere skal overleve og leve lenger med kreft
• Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende
Nasjonal kreftstrategi 2013-2017
Målområder:
• En mer brukerorientert kreftomsorg
• Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp
• Norge skal bli et foregangsland for kreftforebygging
• Flere skal overleve og leve lenger med kreft
• Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende
Nasjonale pakkeforløp for kreft
Hva er hensikten med å introdusere
pakkeforløp?
• Bedre forutsigbarhet og trygghet for pasientene
• Bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet
ventetid
• Bedre forutsigbarhet for fastlegene som henviser pasienter til
spesialisthelsetjenesten ved mistanke om kreft
• Bedre samhandlingen mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten, mellom
helseforetakene og internt i det enkelte helseforetak
” Vi vil skape pasientenes helsevesen”
”I Norge er vi gode på kreftoverlevelse. Nå bør vi også
bli bedre på opplevelse for pasientene”
Regjeringen
Nasjonale pakkeforløp for kreft
• I 2015 innføres nasjonale pakkeforløp for kreftbehandling. Til sammen 28
pakkeforløp skal innføres i løpet av året
• 26 diagnosespesifikke pakkeforløp
• 1 pakkeforløp for utredning av uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom
som kan være kreft
• 1 pakkeforløp for utredning av metastaser med ukjent utgangspunkt
• De fire første pakkeforløpene innføres fra 1. januar 2015
–
–
–
–
lungekreft
brystkreft
tykk- og endetarmskreft
prostatakreft
• Fastlege eller spesialist henviser til pakkeforløp ved begrunnet
mistanke om kreft
• Multidisiplinære team (MDT) skal ta beslutning om behandling (i noen
tilfeller vil beslutningene tas før første møte i MDT)
• Effektiv koordinering ved hjelp av forløpskoordinatorer
• Ventetidene er normative, dvs. ikke juridisk bindende frister. Målet er
at ca. 80 % av pasientene skal få utredning og behandlingsstart innen
de angitte ventetidene
• De ulike ventetidene skal registreres
• Resultatene vil bli publisert
– antatt første nasjonale publisering en gang i andre halvår 2015
Forløpstider
Målt i kalenderdager fra mottatt henvisning
Første frammøte
Utredning avsluttet Start behandling
Brystkreft
7 dager
14 dager
24 dager ( med.)
27 dager ( kir.)
Lungekreft
7 dager
28 dager
35 dager ( med.)
42 dager (kir. )
42 dager ( strålebeh.)
Tykk- og
endetarmskreft
9 dager
21 dager
35 (kir. og med.)
39 (stråleterapi)
Prostatakreft
10 dager
34 dager
37 dager (med.)
66 dager( kir. og
strålebeh.
Viktige dokumenter:
 Diagnoseveileder
•
•
•
•
•
Mistanke om kreft
Filterfunksjon
Kriterier for henvisning til pakkeforløp (begrunnet mistanke om kreft)
Henvisning til pakkeforløp
Kommunikasjon
 Pasientinformasjon
 Pakkeforløp
helsedirektoratet.no
• SSHF har et godt utgangspunkt for implementering av pakkeforløpene
gjennom arbeidet med Handlingsplan for kreftbehandling
• Det vil ta tid før alle elementer i pakken er implementert
– uklart hvordan ”forløpskoordinator” skal håndteres
• Tiltak som krever økte ressurser må fortsatt prioriteres gjennom det ordinære
budsjettarbeidet og i den ordinære linjen, og sees i sammenheng med øvrige
behov i avdeling, klinikk og foretak
Hva skal til for å lykkes?
• Felles motivasjon fastlege/sykehus
• Gode henvisninger
– Innhold
– Informasjon til pasienten
– Tydelig merking til rett adressat
• Lett tilgjengelig informasjon for fastlegene
– praksisnytt.no
– sshf.no
– helsedirektoratet.no
• Korte ventetider
• Effektiv koordinering
• Fortløpende dialog mellom spesialist- og primærhelsetjenesten