NOR 6621 - Norsk som andrespråk_emne 2

Comments

Transcription

NOR 6621 - Norsk som andrespråk_emne 2
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
Emnenavn: Norsk som andrespråk
Emnekode:
NOR6621
Emne 2: Skriving og tekstkultur
Studieår: 2015-2016
Kull: H15
Semester: Høst 2015
Studieprogram: Videreutdanning i Norsk som andrespråk
Institutt: Yrkesfaglærerutdanning
Fagansvarlig / emneansvarlig: Ellen Beate Hellne-Halvorsen
Ajour: 2015-06-22/bibl
Litteratur merket med * inngår i kompendium – de andre bøkene må anskaffes.
Med forbehold om endringer
*Aambø, R. (1997). Å lære norsk: norske tekstar og tekstar på norsk - retorikk, organisering
og kultur. Norsklæraren, 21(3), 53-58.
Alver, V. R. (1999). Voksne minoritetsspråklige med liten eller ingen skolebakgrunn fra
hjemlandet. I J. E. Hagen, & K. Tenfjord (Red.), Andrespråksundervisning: teori og
praksis (s. 210-235). Oslo: Ad notam Gyldendal
Andersen, R. O. (1999). Å måle språkferdighet. I J. E. Hagen, & K. Tenfjord (Red.),
Andrespråksundervisning: teori og praksis (s. 266-291). Oslo: Ad notam Gyldendal
Berge, A. L. (1999). Norsk som andrespråk i videregående skole. I J. E. Hagen, & K. Tenfjord
(Red.), Andrespråksundervisning: teori og praksis (s. 125-149). Oslo: Ad notam
Gyldendal
Berggreen, H., Alver, V. R. & Sørland, K. (2012). God nok i norsk?: Språk- og
skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk. Oslo: Cappelen Damm
akademisk.
[Del I: Om andrespråkslæring og skriving på andrespråket
Del II: Å vurdere elevens norskkompetanse på ulike språklige nivå
Del III: Kap 9: Sakpregete tekster og kap 10: Skriving i fagene]
*Bjørkavåg, L. I., Hvenekilde, A., Ryen, E., Bakkejord, L. J., Bjørkvold, E., Hauge,
A.-M., . . . Ryen, E. (1990). Tekstbinding og tekstoppbygging. I "Men hva betyr det,
lærer?": norsk som andrespråk: fagdidaktiske bidrag (s. 220-243). Oslo: Landslaget
for norskundervisning
*Cummins, J. (2001). Andraspråksundervisning för skolframgång - en modell för utveckling
av skolans språkpolicy. I K. Nauclér (Red.), Symposium 2000 : ett
andraspråksperspektiv på lärande. Hentet fra
http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.83996.1333706367!/menu/standard/file/20
00_5_Cummins_Sv.pdf
Pensumlitteratur – Høgskolen i Oslo og Akershus
*Eritsland, A. G. (2004). Å skrive i den fleirkulturelle skolen. I Skrivepedagogikk: teori og
metode (s. 68-89). Oslo: Samlaget
Furre, A.-K. & Ree, N. A. (1999). Fokus på form i undervisningen av voksne
fremmedspråklige. I J. E. Hagen, & K. Tenfjord (Red.), Andrespråksundervisning:
teori og praksis (s. 171-209). Oslo: Ad notam Gyldendal
*Halvorsen, E. B. (2001). Utvikling av tekstkompetanse og vurdering av minoritetselevers
tekster. Faginfo
*Halvorsen, E. B. (2006). Er kunnskapsløftet et løft for minoritetsspråklige elever? Norsk
pedagogisk tidsskrift,(90(5), 415-426. Hentet fra
https://www.idunn.no/file/pdf/33194319/er_kunnskapsloftet_et_loft_for_minoritetsspraklige_elever.pdf
Hellne-Halvorsen, E. B. (2013). Fagskriving og fagforståelse hos tospråklige studenter : en
studie av tekster i profesjonsutdanninger. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus.
*Hvenekilde, A. & Ryen, E. (1984). Språktypologi. I "Kan jeg få ordene dine, lærer?":
artikler om norsk som andrespråk, språkfunksjoner, tospråklighet, tokulturell
undervisning m.m (s. 86-94). Oslo: Cappelen
*Rydland, V. (2007). Minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner: hva sier empirisk
forskning? Acta didactica Norge, 1(1). Hentet fra
https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1016/895
Ryen, E. (1999). Didaktiske perspektiver i norsk som andrespråk. I J. E. Hagen, & K.
Tenfjord (Red.), Andrespråksundervisning: teori og praksis (s. 15-58). Oslo: Ad
notam Gyldendal
*Ryen, E. & Selj, E. (2008). Skriving når norsk er andrespråk. I Med språklige minoriteter i
klassen: språklige og faglige utfordringer (2. utg., s. 131-156). Oslo: Cappelen
akademisk
Til sammen for begge emnene kommer i tillegg: Selvvalgt litteratur
Korttekster ca 30 sider (noveller/dikt/fortellinger/myter)
To romaner
Litteraturen kan være norsk eller utenlandsk, og godkjennes av lærer.
Elevtekster/lærebokmateriell:
Ca 10 sider autentiske tekster fra egen praksis (elevtekster og læreboktekster)
(Selvvalgt litteratur fylles ut i eget skjema og lastes inn i Fronter ved studieslutt)
Det forutsettes at studentene setter seg inn i følgende dokumenter:
Læreplanverket for grunn- og videregående opplæring (LK06)
Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.
Andre aktuelle læreplaner (for voksne innvandrere)
St.meld nr 30 (2003-2004): Kultur for læring
St.meld nr 35 (2007-2008): Mål og mening
St.meld nr 23 (2007-2008): Språk bygger