Forskningsoversikt 2

Comments

Transcription

Forskningsoversikt 2
Frafall i videregående
opplæring
Sølvi Lillejord
Program for bedre gjennomføring
Oslo, 27. april 2015
Forskergruppe
• Professor Terje Manger, UiB
• Professor emeritus Trond Eiliv Hauge, UiO
• Forsker II Anne D. Homme, Uni Research Rokkansenteret
• Forsker II Lars Johannessen Kirkebøen, SSB
• Forsker II Ole Johan Eikeland, Eikeland forskning og
undervisning
• Stipendiat Astrid Marie Jorde Sandsør, UiO
www.kunnskapssenter.no / Frafall 27.04.15 /
7. mai 2015 / side 2
Oversikt over rapporten
Kapittel 1
Kapittel 2
Kapittel 3
Kapittel 4
Kapittel 5
Kapittel 6
Kapittel 7
www.kunnskapssenter.no / Frafall 27.04.15 /
7. mai 2015 / side 3
Hva er en systematisk kunnskapsoversikt?
• En oppsummering av resultater fra flere effektstudier som
kan konstatere at noe forholder seg sånn eller slik
• Målet er å få frem den beste tilgjengelige kunnskapen (som
man har per i dag)
• Systematiske kunnskapsoversikter er transparente. Det
skal alltid være mulig å få svar på hva som er gjort og
hvilke vurderinger valgene baserer seg på
• Denne systematiske kunnskapsoversikten inneholder
beskrivelser av tiltak – i tillegg til vurderinger av effekt
www.kunnskapssenter.no / Frafall 27.04.15 /
7. mai 2015 / side 4
Spørsmål
• Hvilke tiltak eller programmer forebygger frafall i
videregående opplæring, eller tilbakefører ungdom
utenfor opplæring og arbeid og hvordan beskrives
disse tiltakene i forskningslitteraturen?
www.kunnskapssenter.no / Frafall 27.04.15 /
7. mai 2015 / side 5
Søkestrategi
• Oppdraget har tatt
utgangspunkt i Campbell
Systematic Review 2011:8
Dropout Prevention and
Intervention Programs:
Effects on School
Completion and Dropout
among School-aged Children
and Youth.
www.kunnskapssenter.no /
/ side
Søk utført med søkestreng fra Campbell
Systematic Reviews 2011:8
(TI,AB("school dropouts" OR "school attendance" OR truancy OR "school graduation" OR "high school
graduates" OR "school complet*" OR GED OR "general education development" OR "high school diploma"
OR dropout* OR "alternative high school*" OR "drop* out" OR "career academ*" OR "school NEAR absen*"
OR "chronic* NEAR absen*" OR "school enrollment" OR "high school equivalency" OR "school failure" OR
"high school reform" OR "educational attainment" OR "grade promotion" OR "grade retention" OR "school
nonattendance" OR "graduation rate" OR "school refusal")) AND (TI,AB(intervention OR quantitative OR
"program evaluation" OR random* OR prevent* OR "pilot project*" OR "youth program*" OR counseling OR
"guidance program*" OR "summative evaluation" OR RCT OR "clinical trial" OR "quasi-experiment*" OR
"treatment outcome*" OR "program effect*" OR "treatment effect*" OR evaluation OR experiment* OR
"social program" OR effective*)) NOT (TI,AB("post-secondary" OR undergraduate OR doctoral OR inmate
OR schizophrenia OR "traumatic brain injury" OR autis* OR abuse OR antidepressant* OR "unipolar
depression" OR risperidone OR "chronic illness" OR "major depressive disorder" OR bulimia OR
buprenorphine OR malaria OR heroin OR cancer OR "major depression" OR "massage therapy" OR
fibromyalgia OR Paroxetine OR clomipramine OR olanzapine OR tuberculosis OR "spinal cord injury" OR
epilep* OR antiepileptic OR HIV OR psychosis OR OCD OR "obsessive-compulsive" OR EEG OR PTSD OR
tourette* OR insomnia OR obes* OR anorexia OR methadone OR "borderline personality disorder" OR
"mental retardation" OR "higher education" OR "college students" OR "treatment dropouts" OR "employee
absenteeism"))
www.kunnskapssenter.no /
/ side
Totalt antall studier fra
elektroniske databaser
3195
Trinn 1
Duplikater
12
Totalt antall studier
fra håndsøk
4
Screening på
tittel og
sammendrag
3199
Studier med potensiell relevans
275
Trinn 2
Effektstudier med potensiell relevans
115
Inkluderte studier etter vurdering av relevans
38
Inkluderte studier etter vurdering av relevans og
kvalitet
26
Eks. på
emne
2896
Ekskluderte
studier
2924
Eks. på
ikke effektstudier
160
Eks. på
språk
16
Eks. på
relevans
77
Eks. på relevans og
kvalitet
12
www.kunnskapssenter.no / Frafall 27.04.15 /
7. mai 2015 / side 8
Mapping av inkluderte studier på kvalitet og relevans
19
Kvalitet (kriterium 3)
Relevans for kunnskapsoversikten
(kriteriene 1, 2 og 4)
6
14
0
11
10
20
1
1
30
Antall studier
Høy
Middels
Lav
www.kunnskapssenter.no / Frafall 27.04.15 /
7. mai 2015 / side 9
Utvidet søk etter økonomilitteratur
• Astrid Marie Jorde Sandsør og Lars Johannessen
Kirkebøen: «Effektstudier av tiltak mot videregående
frafall: Verdt et (systematisk) forsøk!»
• Vedlegg 3 til rapporten
www.kunnskapssenter.no / Frafall 27.04.15 /
7. mai 2015 / side 10
Tiltakskategorier
1. Tiltak rettet mot oppmøte og atferd
2. Tiltak i form av veiledning
3. Tiltak i form av kurs som forberedelse til neste
utdanningsnivå
4. Andre tiltak
www.kunnskapssenter.no / Frafall 27.04.15 /
7. mai 2015 / side 11
Sammenheng med tidligere forskning
• De tre tiltakskategoriene identifiseres også i andre
systematiske kunnskapsoversikter som tiltak med effekt
• Stadig flere forskere påpeker at brede og omfattende tiltak
er ressurskrevende og at det kan være vanskelig å finne ut
hva det er i tiltaket som har hatt effekt
• Stadige reformer bidrar ikke til å styrke utdanning som et
kunnskapsfelt
• Bredt anlagte reformer kan sette systemet under press,
men de fører i for liten grad kunnskapsbygging
www.kunnskapssenter.no / Frafall 27.04.15 /
7. mai 2015 / side 12
Forutsetninger for at tiltak skal lykkes
• Relasjoner
• Kontakt mellom nivåene
• Bred oppslutning blant alle involverte aktører
• Tidlig innsats
• Systematikk
www.kunnskapssenter.no / Frafall 27.04.15 /
7. mai 2015 / side 13
Implementeringskvalitet
• Hvordan tiltak implementeres har stor betydning
• Implementering handler om å ta i bruk kunnskap fra
forskning i praksis
• Opplæring, kyndig veiledning og jevnlige
tilbakemeldinger
• Involvering
• Ressurser og infrastruktur
www.kunnskapssenter.no / Frafall 27.04.15 /
7. mai 2015 / side 14
Anbefalinger
• Skoleeiere og skoleledere må ha særlig oppmerksomhet på
implementeringskvalitet, og tilpasse implementering av
tiltak til lokale forhold blant annet ved at involverte parter
får opplæring, veiledning og oppfølging
• Skoleeiere og skoleledere må benytte anerkjente
forskningsdesign ved implementering av tiltak, særlig
randomiserte kontrollerte forsøk
• Skoleeiere og skoleledere må ta hensyn til innsikter i de
beskrevne tiltakskategoriene oppmøte/atferd, veiledning
og kurs som forberedelse til videre opplæring
www.kunnskapssenter.no / Frafall 27.04.15 /
7. mai 2015 / side 15