Brev til foreldre/foresatte

Comments

Transcription

Brev til foreldre/foresatte
Seks jon økonomi
Saks behandler M onic a Bjørnbeth
T elefon
7 2 8 58078
D ato
3 0 .0 4.2015
Saks nr.
1 5 /2 392-2
Foreldre/foresatte i barnehagene i Melhus
Ny ordning for reduksjon av foreldrebetaling i barnehagen
Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som i Melhus kommune er kr. 2 580 kroner per måned
fra 1. mai. Dette betyr at de husholdningene som til sammen har en skattbar inntekt på under kr 473 000 har rett
til redusert foreldrebetaling.
I beregningsgrunnlaget er det kun barnehagekontigenten som blir lagt til grunn, ikke kostpenger og bleieavtale.
For å få redusert foreldrebetaling må hver familie søke på digitalt skjema for de barna dette gjelder. Skjema blir
lagt ut på hjemmesiden til Melhus kommune under barnehage og skal være klart til onsdag 6. mai. Den nye
ordningen ble vedtatt i Statsråd 17. april så tidsfristene har her vært litt knappe.
Søknaden skal være mottatt innen den 15. i måneden før redusert foreldrebetaling trår i kraft fra samme måned,
søknader som kommer etter den 15. i måneden trår i kraft fra 1. i neste måned. Fordi ordningen ikke
offentliggjøres før nå vil alle som søker før 20. mai få redusert foreldrebetaling fra mai. Beløpet for første måned
vil i så fall bli refundert på neste betaling.
Søknader som kommer nå vil også gjelde for barnehageåret 2015/16 da det er samme dokumentasjon som skal
legges ved, deretter må det søkes for hvert barnehageår.
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en
husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over
18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18
månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra
inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.
Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste
skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Det er siste års selvangivelse som skal legges
ved.
Dersom noen ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge
frem annen dokumentasjon for inntekt. For eksempel lønnsslipp.
Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er vesentlig og
varig endring i inntekten til husholdningen. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som
følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.
T lf 7 2 8 5 8 0 0 0
www.melhus .kommune.no
pos [email protected] melhus.kommune.no
M elhus kommune
Rådhus vegen 2
7 2 2 4 M elhus
Sa ksnummer 15/ 2392-2
Si de 2/2
Melhus kommune har i sine betalingsbestemmelser også tidligere hatt mulighet for å søke økonomisk
moderasjon. Vedtak om dette er gjeldende ut barnehageåret. Med den nye ordningen vil de fleste komme bedre
ut enn ved den gamle ordningen og vi ber derfor om at alle som allerede har reduksjon i foreldrebetalingen søker
på nytt og nytt vedtak gjøres. De som eventuelt vil komme dårligere ut vil beholde nåværende ordning ut
barnehageåret og ny ordning vil for de gjelde fra 1. august.
Endring i betalingsbestemmelsene vil komme opp som sak i Kommunestyret 16. juni.
Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon/moderasjon.
Mer informasjon om den nye ordningen kan dere finne her: http://www.udir.no/Barnehage/
Med hilsen
Morten Bostad
Konstituert rådmann
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
Monica Bjørnbeth
Økonomirådgiver

Similar documents