Sørum Kommune Offentlig ettersyn- reguleringsplan for Fossumjordet

Comments

Transcription

Sørum Kommune Offentlig ettersyn- reguleringsplan for Fossumjordet
Sørum Kommune
Plan- og regulering
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se
mottakerliste nedenfor.
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se
mottakerliste nedenfor.
Dato
23.06.2015
Vår Ref.
12/05106-40
Saksbehandler
Heidi Norun Nyland
Deres Ref.
Offentlig ettersyn- reguleringsplan for Fossumjordet
Miljø- og utviklingsutvalget i Sørum kommune vedtok 16.06.2015 i sak 49/15 å legge
følgende forslag til regulering ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10.
Reguleringsplan for Fossumjordet
Reguleringsplanen vil omfatte eiendommene gnr/bnr 124/1, 124/4, 124/30, 124/32, 124/10,
124/50, 124/48, 124/67, 124/77, 124/171, 124/181, 124/190, 124/197, 124/221, 125/1,
125/6, 125/12, 124/138. Planforslaget legger til rette for boligbebyggelse nord for
Blakervegen, Fv. 171, og grenser mot Kongsvingerbanen og Tertitten i nord. Øvrig areal
planlegges for vegformål.
Planområdets areal er 160 dekar, herunder 85 dekar for boligbebyggelse.
Planområdet foreslås hovedsakelig til konsentrert boligbebyggelse, blokkbebyggelse,
kombinert formål- boligtjenesteyting, grønt og veg. I tillegg skal det avsettes areal til
barnehagetomt. Det planlegges også ny rundkjøring fra Fv. 171 som skal betjene
Fossumjordet og Orderudjordet. Og det gjøres noen endringer i regulert gang- og sykkelveg
for å tilpasse til undergang for fotgjengere mellom Fossumjordet og Orderudjordet.
Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette
seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.
Planforslaget og saksfremlegg med alle vedlegg følger vedlagt, du finner det også på
kommunens internettsider:
http://www.sorum.kommune.no/offentlig-mote-miljoe-og-utviklingsutvalget-16-062015.318590.MD1I350377o6b44.pts.html
Fra forsiden kan du gå inn på fanen «Høringer», her kan du også legge inn ditt høringssvar.
Planen er tilgjengelig i Vektergården, Sørumsandvegen 77 og Sørumsand bibliotek.
Ved behov kan papirkopi tilsendes. Er det behov for ytterligere opplysninger kontakt
saksbehandler Marit Askbo, e-post: [email protected], tlf: 63 86 98 35.
Besøksadresse:
Sentralbord:
Vektergården - Sørumsandvegen
77, 1920 SØRUMSAND
63 86 90 00
Postadresse:
Faksnr.:
Postboks 113, 1921 Sørumsand
www.sorum.kommune.no
E-post:
[email protected]
Fakturaadresse
Direkte innvalg:
Org nr.:
PB 3, 1921 Sørumsand
+47 63869849
976822722
Eventuelle merknader sendes inn via kommunenes internettside, eller per post til: Plan,
næring og kultur, Pb. 113, 1921 Sørumsand, innen 24.08.2015.
Det tas sikte på at Kommunestyret skal sluttbehandle planen i løpet av vinteren 2015/2016.
Med hilsen
Heidi Norun Nyland
Planrådgiver
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift