Lagring av rundballar, landbruksutstyr m.m. langs offentleg veg

Comments

Transcription

Lagring av rundballar, landbruksutstyr m.m. langs offentleg veg
ffi
Statens vegvesen
Sande kommune
vllandbrukssjef
6084 LARSNES
Eetrandlende mhet:
Sabbehandler/innvalgsnn
Vår referanse:
Regionmidt
Jonas Solheim - 71274112
2014/154480{09
Vår dato:
Deres referanse:
r3.0s.2015
Lagring âv rundballer, landbruksutstyr m'm. langs offentlig veg
Statens vegvesen registrerer at det lagres/hensettes diverse tett opp til offentlig veg flere
steder i fflket. Dette kan være seg rundballer, tilhengere, containere og så videre. Dette
represent€rer en betydelig trafikkfare ved utforkjøring, samt at rundballer tiltrekker seg
hjortevilt som øker sjansen for viþåkjørsel.
Figur I Eksempel på tnfikkfrrlig legring lengs
en
$lkesvcg
Trafikkfare
Det å $øre inn i rundballer i 80 km/t er som å kjøre inn i bergveggen. Statens vegvesen har
ulykkesrapport som tilsier at rundballer lagret langs vegen har forårsaket at en utforkjøring
ble en dødsulykke. Sideterenget var i utgangspunktet mykt, men kollisjon med rundball
medførte sannsynligvis at passasjer døde.
Regelverk
Bygging og lagring av diverse langs veg reguleres i utgangspunkfet etter vegloven, der
hovedregelen er at i en avstand på 50 meter langs riks- og fylkesveg er det ikke lov å bygge,
lagre eller hensette noe uten tillatelse fra Statens vegvesen. Statens vegvesen aksepterer
midlertidig lagring av rundballer i strid med veglovens bestemmelser uten forutgående søknad
så fremt det ikke representerer noen trafikkfare. Vi opererer med en sikkerhetssone ut fra
Postadresse
Statens vegvesen
lelefon:02030
Region midt
Postboks 2525
f
6404 Molde
Or9.nn 971032081
lelefaks: 71 27 41
Kontôradrêssê
0l
[email protected]
Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6
Fakturaadresse
Stâtens vegvesen
64t2
Landsdekkende regnskap
MOTDE
981 5 Vôdsø
Têlêfon:
Telefaks:
2
vegkant, denne beregnes ut fra trafikkmengde og farts$€nse. Sikkerhetssonen skal ikke
benyttes til lagring osv.
<=50
4.5
I
Vcgcns
forcnklct utgave
60
70-80
90
5
7
8
Nl0l, N30l
'I
og
Avstanden måles fra vegkanV-skulder. LangB gang- og sykkelveg er sikkerhetssone,lr 4,5
meter. Denom det er mye hjortevilt i områdetben en giøre en særlig vurdering av avstand
offentlig veg. Skilt, reklamC eller andre potensielt distral¡erende element krever søknad.
1
til
il
i
å
L
f
Midlertidig lagring uten søkn¡d
Når det geiaer-runaUa[er og lignende som lagres langs vegen i begrenset tidsrom har Statens
veryeseñvalgl å tillate slik iagring uten fonrtgående søknad dersom følgende vilkår innfris:
Det skal ikke lagres noe i vegens sikkerhetssone (iamfør tabell)
- Rundballer må ikke plasseres slik at de bidrar til økt trafikkfare med tanke på
viltpåkjønel
- Def som lagres må ligge sûødig og ilf<e på noen måte kunne komme i konflikt med
-
i
I
¿
î
t
¡
I
t
q.
t
tI
t
È
vegfarende
f
I nãrheten av kryss og av$errsler må slik lagring ikke være sikthindrende
È
j
j
Pålegg om {iornlng
Oersõm Statêns vegvesen vurderer lagring av for eksempel rundballer langs vegen som
trafi|*farlig kan vi pålegge eier å fierne disse, dersom dette ikke etterkommes kan Statens
vegvesen for eiers regring fierne disse med hjemmel i vegloven.
Informasjon
Statens uegyoen ønsker ikfce â måtte komme i situasjoner der vi må pålegge Serning og
ønsker derfor å informere næringen og vegens naboer for ørnig om lowetket og vâr holdning
i slike spørsmå|. Vi ber kommunene ved landbrukssjef eller tilsvarende, Slkesmannens
landbruLsavdeling og landbruksorganisasjonene om å informere landbruksnæringen giennom
de fora og kommunikasjonskanaler som dere har. Vi ber dere hjelpe oss med å sprl
informasþnen slik at vi unngfu økt trafikftfare på grunn av ulovlig lagring langs offentlig veg.
Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen
úMt
Lisbeth
seksjonssjef
fuik
J
Fordelingsliste:
Fylkesmannen;v/Landbruksavdelingen;HER; ;
Møre og Romsdal Bondelag;Postboks 2047;64A2 MOLDE;
Norsk bonde- og småbrukarlag, Møre og Romsdal;v/ leder Stein Brubæk;6636 ANGVIK;
Kommunene i Møre og Romsdal: vllandbrukssjef:
Aukra kommune;Aukraringen 25 ;6480 AUKRA;
Aure kommune;6689 AURE;
Averøy kommune;Postboks 1 52;65 3 I AVERØY;
Eide kommune;6490 EIDE;
Fræna kommune;6440 ELNESVA.CEN;
Giske kommune;605 0 VALDERØY;
Gjemnes kommune;663 I BATNFJORDSØRA;
Halsa kornmune;6683 VÄGLAND;
Haram kommune;Postboks I93 ;627 0 BRATTVÁ'G;
Hareid kommune;6060 HAREID;
Herøy kommune;Postboks 27 4;6099 FOSNAVÅG;
Kristiansund kommune;Postboks I 78;650 I KRISTIANSUND N;
Midsund kommune;6475 MIDSUND;
Molde kommune;Rådhusplassen 1 ;6413 MOLDE;
Nesset kommune;6460 EIDSVÅG I ROMSDAL;
Norddal kommune;Postboks 1 14:;6211 VALLDAL;
Rauma kommune;6300 ÅNDALSNES;
Rindal kommune;6657 RINDAL;
Sande kommune;6084 LARSNES ;
Sandøy kommune;6487 HARØY;
Skodje kommune;6260 SKODJE;
Smøla kommune;6570 SMØLA;
Stordal kommune;Kommunehuset;6250 STORDAL;
Stranda kommune;Øyna 1 3 ;6200 STRANDA;
Sula kommune;Postboks 280;6039 LANGEVÅG;
Sunndal kommune;Postbolcs 94;6601 SUNNDALSØRA;
Surnadal kommune;665 0 SURNADAL;
Sykkylven kommune;623 0 SYKKYLVEN;
Tingvoll kommune;6630 TINGVOLL;
Ulstein kommune;Po stboks | 43 ;60 67 ULSTEINVIK;
Vanylven kommune;6 1 43 FISKÅ;
Vestnes kommune;63 90 VESTNES ;
Volda kommune;Stormyra 2;6100 VOLDA;
Ørskog kommune;6240 ØRSKOG;
Ørsta kommune;61 50 ØRSTA;
A.lesund kommune; Postboks L 521 ;6025,Ä'I-f'S UNn
;