norges kampsportforbund seksjonstyret karate møtereferat

Comments

Transcription

norges kampsportforbund seksjonstyret karate møtereferat
NORGES KAMPSPORTFORBUND
SEKSJONSTYRET KARATE
MØTEREFERAT
Møte nr: 03/05
Dato: 25.05.2005
Sted: Rainbow Hotell Bergen
Tid: kl 18: 00-21:00
Airport , Bergen
Møtetype: Styremøte i seksjonsstyret Karate
Til stede fra Styret: Kjell Sivertsen, Kate Hidle, Katja Rugaas, Harald Bauck og Arnt Inge Rolland
Tilstede fra adm.: Ingen
Referent: Arnt Inge Rolland
Referat skrevet: 08.06.2005
Neste styremøte: Onsdag 14. September 2005 kl.17.00 i Oslo
Kopi: Styremedlemmene, varamedlemmene, Trond Søvik, Dag Jacobsen, Robert Hamara
Nr
05/05 Referat fra siste styremøte
Sak
Ansvar
Referatene er allerede godkjent og lagt ut på nett
12/05 Økonomi
Styret gikk gjennom regnskapet pr. 30.04.05.
• Det ble stilt spørsmålstegn ved fordeling av midler til NC,
kostnader NM/ for dommere og prioritering / forbruk av
midler til landslaget.
• Styrets oppfatning er at det er foretatt en dårlig prioritering
av toppidretts midler. Noe som bl a medførte et manglende
støtteapparat under EM 2005.
Vedtak 09/05
Styreleder foretar en grundig gjennomgang av regnskapet med
administrasjonen og avklarer utklarheter/ spørsmål.
13/05 EM Karate 2006
Nyttige erfaringer fra EM i Spania.
EM har fremdrift i h t utarbeidet fremdriftsplan.
Kjell
Styret
/Sportssjef
Kate,
Katja og
Arnt Inge
Strategiplan – Handlingsplan for karateseksjonen
14/05
Hvert enkelt medlem i styre har ansvar for sine deler av
handlingsplanen. Noe diskusjon omkring prioritering bredde / topp
og hvorvidt man i tilstrekkelig grad følger opp Strategi – og
utviklingsplanen fra Kampsportforbundet.
Tilsluttet Norges Idrettsforbund - Member of World Karate Federation (WKF), The World Taekwondo Federation (WTF) and Ju jitsu International Federation (IJIF)
Norges Kampsport Forbund
Telefon:(+47) 21 02 90 00
Serviceboks 1 U.S
Telefax: (±47) 21 02 96 01
Sognsveien 75, N-0840 Oslo
Postgiro: 0803 22 27288
Frist
NORGES KAMPSPORTFORBUND
SEKSJONSTYRET KARATE
Vedtak 10/05
Styre
En siste finpuss gjennomføres. Dokumentet offentliggjøres på WEB
før sommerferien.
15/05 Behandle innkomne søknader om støtte
Styret behandlet alle innkomne søknader og tildelte i h t nedfelte
kriterier. Styremedlem H. Bauck hadde gjort et grundig forarbeid
noe som gjorde saksbehandlingen ryddig og oversiktelig.
Alle
Oppfølging mot administrasjonen som utbetaler støtten og
tilskriver hver enkelt søker.
H. Bauck
16/05 Eventuelt
• Nytt medlem i dommerkomiteen – Odd A Hagen.
• Forslag om navneendring på Landsfinale – ref til vedtak 08/
05. Styre finner det uheldig ...
• Endring på NC- opplegget for neste sesong- ref til vedtak
08/ 05. Styre finner det uheldig...
• Diett sats for dommere – Styreleder tar dette direkte med
administrasjonen.
• Dokument vedrørende ”Samarbeidsordningen” –
Varamedlem Karl H Lund setter seg inn i dokumentet og
fremsender til de ulike komiteene med oppfordring om å
søke midler.
• Karl H Lund overtar vervet som karate representant i barne
og ungdomsutvalget
_______________
_____________
____________
_________________
____________
Kjell Sivertsen
Leder
Kate T. Hidle
Nestleder
Katja Rugaas
Styremedlem
Arnt Inge Rolland
Styremedlem
Harald Bauck
Styremedlem
Tilsluttet Norges Idrettsforbund - Member of World Karate Federation (WKF), The World Taekwondo Federation (WTF) and Ju jitsu International Federation (IJIF)
Norges Kampsport Forbund
Telefon:(+47) 21 02 90 00
Serviceboks 1 U.S
Telefax: (±47) 21 02 96 01
Sognsveien 75, N-0840 Oslo
Postgiro: 0803 22 27288