Rådmannens melding til kommunestyret

Comments

Transcription

Rådmannens melding til kommunestyret
Melding
Til Kommunestyret
Fra Rådmannen
Dato 26.10.15
BEHOV FOR BESKYTTELSE - FLYKTNINGESITUASJONEN OG YTTERLIGERE BEHOV FOR
INNKVARTERING AV ASYLSØKERE
Med bakgrunn i de store, og fortsatt økende, ankomstene av asylsøkere er det fortsatt behov for flere
akuttinnkvarteringsplasser, og alle UDI’s regionkontor vil nå gjøre innkjøp av slike plasser over hele landet.
Utviklingen de siste ukene tilsier at det vil kunne komme mer enn 30 000 asylsøkere til Norge i 2015. Per
22. oktober hadde det kommet mellom 18 500 og 19 000 asylsøkere.
Trenden med svært høye ankomster fortsetter, og det er fortsatt Syria, Irak og Afghanistan som er de
største gruppene.
23.04.15 kom det en henvendelse fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet v/ Solveig Horne
Vedr. bosetting av flyktninger med bakgrunn av dagens flyktningkrise. Henvendelsen ble fulgt opp av IMDI
med henstilling til Svelvik kommune om å motta flere flyktninger.
Svelvik kommune vedtok i behandlingen av 1. Tertialrapport den 15.06.15 at:
«6. Svelvik kommune skal motta inntil 24 flyktninger i 2015.
a. Mottak av flyktninger forutsetter at det er mulig å fremskaffe egnede boliger, herunder
kjøp av boliger, innenfor de økonomiske rammebetingelser som staten stiller til
disposisjon.
b. For å lykkes med bosettingen må det være på plass ordninger som gjennom tett
oppfølging kan bidra til inkludering og integrering, slik at vi ivaretar menneskene som
kommer på en god måte.
c. Rådmannen skal rapportere til kommunestyret om status for anskaffelse av egnede
boliger og ordninger for inkludering og integrering i 2. tertial.»
20.08.15 mottok Svelvik kommune brev fra Fylkesmannen i Vestfold og IMDI med anmodning om å fatte
følgende vedtak for 2016: «Minst 17 flyktninger i 2016». Det anmodes også i brevet om at Svelvik
kommune fatter vedtak for årene 2017 – 2019, helst i form av et rammevedtak for perioden, og at
administrasjonen får fullmakt fra kommunestyret til å disponere plassene for det enkelte år innenfor
denne rammen, i samråd med IMDI. Det framkommer videre at kommunens vedtak om bosettting av et
tallfestet antall flyktninger bør fattes uten forbehold. Svarfrist er 30.11.15. Brevet ble delt ut i
kommunestyrets møte 07.09.15.
I perioden fra Kommunestyrets møte 07.09.15 og fram til 2. Tertialrapport ble ferdigstilt fra rådmannen
15.10.16 har det vært flere henvendelser fra UDI, IMDI og Fylkesmannen i Vestfold:
 09.09.15 Utlysninger av driftavtaler for asylmottak, UDI region Sør
1
2



18.09.15 Koordineringsmøte om flyktningesituasjonen, Fylkesmannen i Vestfold
22.09.15 Kartlegging av mulig kapasitet til akutt kortvarig innkvartering i Vestfold,
Fylkesmannen i Vestfold
12.10.15 Økte asylantkomster og forventet økt bosettingsbehov, Informasjon fra IMDI
Rådmannen har derfor fremmet følgende forslag i behandling av 2. Tertialrapport til Kommunestyret den
02.11.15:
4. Svelvik kommune skal årlig tilstrebe mottak av det antall flyktninger som IMDI til enhver tid
anmoder om.
a. Rådmannen bes om å se på muligheten for å benytte kommunalt eide lokaler til
midlertidig bosetting av flyktninger. Det forutsettes statlig finansiering og drifting av et
slikt midlertidig botilbud.
I perioden fra rådmannen fremmet sitt forslag til saken 15.10.15 til den behandles første gang i
Formannskapet 26.10.15har det kommet ytterligere henvendelser og uttalelser til Svelvik kommune;
 15.10.15 Revidert informasjon om helsetjenester til vertskommuner for
akuttinnkvartering, UDI
 21.10.15 Flyktningesituasjonen og ytterligere behov for innkvartering av asylsøkere, UDI
 21.10.15 Informasjon til fylkesmenn og kommuner, UDI
 22.10.15 Et felles ansvar for flyktninger, KS
 22.10.15 Forespørsel om Ebbestad skole kan brukes som akuttmottak, UDI
 22.10.15 Svar på forespørsel fra UDI, Rådmann
 22.10.15 Oppfordring til rask behandling av søknader om etablering av asylmottak,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.
 23.10.15 Om forholdet til anskaffelsesregelverket ved kjøp av utstyr til flyktninger
Alle henvendelsene er lagt ved denne meldingen.
FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE
Administrasjonen følger opp de vedtak kommunestyre har fattet mht mottak av flyktninger. Dette er
personer som har fått innvilget opphold i Norge. I 2. Tertialrapport orienterer vi Kommunestyret om at vi
pga utviklingen velger å ikke lenger kjøpe Introduksjonsordningen av Sande kommune – men drive
egenproduksjon. Dette er en omdisponering innenfor vedtatt ramme.
Asylsøkere er i en prosess der han eller hun søker om beskyttelse (og derfor kan få innvilget eller avslag
på dette). En flyktning har allerede fått innvilget beskyttelse og fått opphold i Norge.
Henvendelsene Svelvik kommune har mottatt er mht midlertidig bosetting av flyktninger – i akuttmottak
– eller Transittmottak. Det finnes i utgangspunktet tre typer asylmottak: Transittmottak, ordinære mottak
og tilrettelagte avdelinger:
 Transittmottak:
o Når de ankommer Norge, bor asylsøkerne i transittmottak i noen uker. Her bor de til de
har blitt registrert av politiet, gjennomgått en helseundersøkelse og gjennomført
asylintervjuet sitt.
o Enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år bor i egne transittmottak som er
tilpasset dem.
 Ordinære mottak:
o Asylsøkerne flyttes til ordinære mottak mens søknaden deres blir behandlet. De bor i
mottaket til de enten får innvilget søknaden sin og skal bosettes i en kommune, eller
velger å returnere til hjemlandet, eller returneres med tvang/blir uttransportert etter
avslag.
3
o

Enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år får tilbud om å bo i egne mottak eller
avdelinger som er tilpasset behovene deres. Enslige mindreårige under 15 år bor i egne
omsorgssentre som Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har ansvaret for.
Tilrettelagte avdelinger
o Tilrettelagte avdelinger har et tilbud som er tilpasset asylsøkere med fysiske eller psykiske
hjelpebehov.
o Den primære beboergruppen er personer med psykiske plager, men som ikke er så syke
at de trenger psykiatrisk behandling.
o Det er frivillig å bo i en tilrettelagt avdeling, og UDI har fire slike avdelinger i ordinære
mottak.
PREKÆR HUMANITÆR SITUASJON
UDI er i behov av overnattingsplasser for å øke kapasiteten på kort og lang sikt.
De akuttinnkvarteringsstedene som er opprettet og de nye som vil bli opprettet, er underlagt det
regionkontor som det geografisk tilhører. Alle UDIs regionkontor vil derfor følge opp stedene i egen
region med blant annet informasjon og veiledning.
Som følge av de høye ankomstene er hele mottaksapparatet svært presset. Slik situasjonen er i dag er UDI
dessverre nødt til også å innkvartere familier med barn på akuttstedene. Da UDI etablerte
akuttinnkvarteringene hadde de som mål at asylsøkerne skulle bo svært kort tid på disse stedene. UDI har
dessverre ikke klart å opprettholde en optimal gjennomstrømning fra akuttplasser til ordinære
mottak, slik de ønsket. Dette har medført at de fleste asylsøkerne på akuttplassene har bodd der lengre
enn planlagt. Per i dag er botiden på akuttinnkvarteringene fra noen dager til flere uker. Dette er
utfordrende først og fremst for asylsøkerne selv, men også for leverandører, vertskommuner og
lokalsamfunnet. Hvor lang oppholdstiden vil bli for asylsøkerne som allerede er på det enkelte sted er
vanskelig å estimere, da dette blant annet vil bero på hvor raskt UDI greier å anskaffe plasser i det
ordinære mottakssystemet. Det jobbes med å etablere flere asylmottak rundt om i landet slik at personer
på akuttplassene kan flyttes ut i ordinære mottak.
KOMMUNENS ANSVAR VED ETABLERING AV AKUTTMOTTAK
Formelt sett vil kommunen ha forpliktelser overfor asylsøkerne som er plassert i midlertidige
mottaksplasser, dersom det skulle oppstå hendelser som brann, behov for akutt legehjelp, behov for
inngripen av barnevern og lignende.
Da oppholdstiden for beboere i akuttinnkvarteringer skal være kort, vil kommunene ikke ha forpliktelser i
forbindelse med skoletilbud knyttet til disse plassene. UDI antar videre at akuttplassene ikke vil føre til
stor økning i utgifter til lokalt barnevern.
UDI har likevel bestemt å utbetale vertskommunetilskudd på kr. 492.592 til de kommunene som får/
etablerer akuttinnkvartering av asylsøkere. Tilskuddet skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter
blant annet knyttet til helse, barnevern og tolk. I tillegg til dette vil kommunen motta 7560 kr. pr plass pr.
år. UDI inngår for tiden kontrakter med tilbud til en pris av maksimalt 6-800 kr./døgn inkl. 3 måltider pr.
dag.
Som vertskommune for asylmottak har kommunene et stort ansvar for beboerne.
Dette gjelder spesielt innen helse, skole, barnevern og tolkebehovet som følger disse tjenestene.
Driftsoperatørene er forpliktet til å informere og ha en god dialog med kommunen før avtalen kan inngås
med UDI, men kommunene har liten innflytelse på hvorvidt et mottak kan etableres i kommunen.
4
Når akuttinnkvarteringsstedene avvikles og avtalen med leverandørene avsluttes, vil beboerne flyttes til
et annet sted. Da avsluttes vertskommunenes ansvar for beboerne, med mindre stedet blir omgjort til
ordinært mottak.
ALTNERATIVE LØSNINGER I SVELVIK
Akuttplasser etableres i kommunen av private aktører:
Alternativet innebærer at staten oppretter et mottak i lokaler som ligger i Svelvik kommune, og drifter
dette ved hjelp av private aktører.
Svelvik kommune vil da ha et ansvar for oppfølging av akutte helseproblemer som behandlingstrengende
sykdommer/tilstander og gravide, eller dersom det skulle oppstå hendelser som brann, behov for
inngripen av barnevern og lignende.
Svelvik kommune etablerer akuttmottak i egne lokaler:
Alternativet innebærer at Svelvik kommune, i tillegg til å stille med lokale og med ansvar som nevnt over,
påtar seg drift av akuttmottaket, dvs tilby overnatting og mat.
Svelvik kommune kan løse dette ved å omdisponere egne ansatte, leie inn spesialkompetanse,
samarbeide med organisasjoner og andre slik at vi til sammen kan sikre et forsvarlig og tilfredsstillende
tilbud.
OPPSUMMERING
Rådmannen følger til en hver tid de politiske vedtak som er fattet og er samtidig pliktig til å legge fram ny
informasjon i saker til kommunestyret.
Rådmannen vil utarbeide forslag til implementeringsplan for opprettelse av akuttmottak for asylsøkere i
Svelvik kommune, også i kommunale bygg, for å sikre rask effektuering av en privat etablering eller et
evnt. vedtak fra kommunestyret eller Fylkesmannen.
Rådmannen vil anbefale Kommunestyret å opprette et Flyktningeutvalg, med delegert myndighet til å
fatte beslutninger i saker vedr. flyktninger, jf. Kommunelovens §10 og §13. Dette anbefales også fra
Regjeringen, jf. brev fra Sanner og Anundsen 23.10.15.