Områdeplan IKT 2016-2020

Comments

Transcription

Områdeplan IKT 2016-2020
Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 16.12.15
SAK NR 089-2015
OMRÅDEPLAN IKT 2016 – 2020 (Digital fornying)
Forslag til
VEDTAK:
Styret godkjenner ny versjon av IKT-områdeplan for Sykehuset Innlandet HF. Områdeplanen
gjelder for perioden 2016 – 2020. Det forutsettes at planen som tidligere rulleres hvert år og
samordnes med Økonomisk langtidsplan (ØLP).
Brumunddal, 9. desember 2015
Morten Lang-Ree
administrerende direktør
SAKSFREMSTILLING
SAK NR. 089 – 2015
Bakgrunn
Områdeplanen for e-Helse og teknologi for 2016-2020 er en rullering av tilsvarende vedtatt plan
for perioden 2015-2019. Planen bygger på og understøtter Helse Sør-Øst sin IKT-strategi,
samtidig som den også fokuserer på å ivareta prioriterte behov i Sykehuset innlandet.
Områdeplanen har et detaljert fokus på prosjekt og aktiviteter som er planlagt for 2016, og et
overordnet fokus på prosjektplan for 2017-2020.
Områdeplanen bygger på føringer fra regional IKT strategidokumenter i Helse Sør-Øst (HSØ)
samt strategi for Nasjonal IKT. HSØ sin strategiplan fra 2015 har følgende overordnet
målsetning:
«Helse Sør-Østs bruk av IKT skal sikre at rett informasjon er tilgjengelig til rett tid, til rett person, slik at
pasientsikkerheten blir ivaretatt og slik at alle ansatte i helseforetakene kan utføre sine oppgaver effektivt og med
høy kvalitet overfor pasientene. Både kliniske prosesser og prosesser for ledelse og administrasjon krever god, hurtig
og sikker informasjonstilgang for å støtte analyse, beslutninger og praktisk arbeid».
I planperioden er det fokus på regional samordning av administrative- og kliniske datasystemer
og IKT infrastruktur. Slagordet som setter dette i fokus er: «Rydde regionalt – bygge nasjonal». Det er
fortsatt også behov for å rydde i lokal portefølje.
Områdeplanen legger også grunnlag for kommunikasjon med Helse Sør-Øst RHF og
Sykehuspartner om prioritering og planer for SI i perioden.
De prioriteringene som er gjort i arbeidet med denne planen er i samsvar med de regionale
prinsipper for prioritering som ble vedtatt 21. august 2013 av Fornyingsstyret i Helse Sør-Øst:
•
•
•
•
•
•
Økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen
Økt grad av sikker og stabil drift
Økt effektivitet og bidrag til en enklere hverdag
Økt understøttelse av regionens målbilde
Økt kvalitet i styringsinformasjon
Understøtte forskning og innovasjon i helseforetaket
De største satsingene i Sykehuset Innlandet vil de neste årene være dominert av store regionale
program. Aktivitetene er for en stor del styrt av føringer gitt av Helse Sør-Øst (HSØ) i deres
IKT-strategi og handlingsplan, og videre gjennom de satsningene regionen har vedtatt ved
opprettelse av følgende programmer:
•
•
•
Regional klinisk løsning – RKL (etableres i 2015) omfattende:
- Klinisk dokumentasjon
- Laboratoriesystemer
- Radiologiløsning
- Digital samhandling
Virksomhetsstyring - VIS
Infrastukturfornying – IMP
Side 2 av 5
For 2016 vil det for SI være 8 prosjekter som er prioritert fremfor andre. Dette er store
prosjekter og vil forbruke mye av de relevante ressursene i SI:
•
•
•
Innføring av nytt radiologisystem (PACS/RIS).
Videre utvikling av den teknologiske plattformen.
Etablere nye tjenester for informasjonsutveksling med primærhelse, kommuner og andre
aktører innen spesialisthelsetjenesten herunder innføring av kjernejournal
Etablere datastøtte for medikamentell kreftbehandling.
Etablere PKI-løsning for sikker identifisering av brukere. Grunnlag for etablering av eresept.
Pasientrettede IKT tjenester via Min Journal og eventuelt helsenorge.no.
Innovasjonsløsninger som elektronisk tavle, multimedia løsninger, I-nett, kunnskapsegget
og den elektroniske håndboka
Forberede SI for overgang til en strukturert EPJ og felles regional DIPS database
•
•
•
•
•
I 2015 er det arbeidet med store omlegginger som i stor grad har vært del av regionale prosjekt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Modernisert IKT plattform og etablering av sikre trådløse nett.
Sluttføringen av innføring av nytt PACS/RIS.
Nytt saksbehandlersystem basert på Public 360.
Beslutningsstyrt tilgang i DIPS
Overført BUP-data til DIPS
Ny versjon av Partus fødesystem
Etablert elektronisk lab-rekvisisjon på en rekke nye legekontor
Etablert pilotprosjekt på elektronisk tavle.
Sluttført innføring av PLO-meldinger til kommuner.
Det er en erkjennelse at sykehussektoren må ta et betydelig løft innen IKT området for å kunne
få gode nok løsninger som tilfredsstiller og understøtter moderne sykehusdrift og tjenester for
pasienter, ansatte og samarbeidspartnere. Sammenlignet med andre sektorer ligger vi fremdeles
langt bak når det gjelder løsninger og bruk av ressurser til IKT. Basert på de to siste årene har vi
kommet godt i gang.
SI ser det som viktig og i større grad realisere avtalte nytteeffekter knyttet til bruk av nye og
etablerte IKT-systemer. Grunnlaget for dette legges tidlig i et prosjekt, gjennom å ta frem
effektmålene man forventer å nå gjennom valg av systemløsning og implementering av den.
Det er viktig å presisere at ikke alle IKT innføringer gir en målbar økonomisk nytte, men mer av
kvalitativ karakter. Noen IKT løsninger kan også være en forutsetning for å drive moderne
sykehus og pasientbehandling. I en økende grad er gevinstrealisering basert på endrings- og
omstillingsprosesser hvor en ved hjelp av IKT endrer måten å jobbe på.
Side 3 av 5
Saksframstilling
IKT-områdeplan for SI legger grunnlaget for kommunikasjonen med Helse Sør-Øst RHF og
Sykehuspartner om SI sine prioriterte IKT-behov og planer for perioden.
Det pågår en kontinuerlig prosess med HSØ for å sikre at behov for investeringsmidler er i
samsvar SIs områdeplan. De økonomiske rammene er foreløpige og det vil kunne komme
endringer i årsbudsjettene.
Det er gjennomført en overordnet vurdering av investeringsbehovet og driftsmidler for alle
områdene samlet sett i HSØ. På bakgrunn av dette har HSØ i forbindelse med ØLP utarbeidet
en vurdering av investerings- og driftsramme i planperioden fordelt pr år:
Digital fornying
Driftsinvesteringer
Sum
2016
1111
439
1550
2017
1024
526
1550
2018
974
576
1550
Tabellen viser Helse Sør-Øst sine totale investeringsmidler for perioden 2016 til 2018.
I tillegg til dette utgjør lokale investeringer til IKT 10 % av den årlige investeringsrammen i SI.
Andelen som «treffer» SI i perioden er usikker, men effektene av disse investeringene relatert til
SI synliggjøres i årlige driftskostnader fra Sykehuspartner. Dette vil også avhenge av hva det
regionale fornyingsstyrets prioriteringer og generell tilgang på investeringsrammer hvert år.
Sykehuspartner har foretatt en framskriving av tjenestepriser per foretak i perioden 2016-2020.
Tjenestepris utgjør avskrivninger og øvrige IKT driftskostnader.
Sykehuspartner IKT - endring i
perioden
Sykehuspartner - økt tjenestepris IKT
2015-2016
37 040
2016-2017
20 387
Økningen i Sykehuspartner IKT budsjett overfor SI er vist i tabellen.
2017-2018
30 648
2018-2019
28 048
Totalt
økning
116 123
Driftsutgiftene som Sykehuset Innlandet skal betale til Sykehuspartner er budsjettert til 305 mill.
kroner for 2016.
Det forutsettes at områdeplanen rulleres hvert år og samordnes årlig med ØLP og årlige budsjett
for drift og investeringer. IKT-områdeplan skal brukes som underlag for budsjettprosesser i SI.
Administrerende direktørs vurdering
Planen gir et godt grunnlag for en nødvendig og gradvis IKT-utvikling i SI. I planperioden vil SI
bli bedre rustet til å ta i bruk tiltak/løsninger som den regionale langtidsplanen beskriver. Dette
er løsninger som SI trenger for å oppnå en god og sikker pasientbehandling balansert opp mot er
god og kostnadseffektiv drift.
Områdeplanen viser at det er en kompleks og stor systemportefølje som skal implementeres. Da
blir det viktig å styre dette slik at organisasjonen klarer å ta til seg alle endringer. Dette kan bli en
stor utfordring.
Porteføljen viser også at det blir viktig å prioritere og å holde sterkt fokus på økonomi og
gevinstrealisering, i tillegg til de systemtekniske og informasjonssikkerhetsmessige aspektene.
Side 4 av 5
Viktige leveranse til SI i planperiode er:
•
•
•
•
•
•
•
Leveranse av nytt RIS/PACS (Digital Røntgen) er prioritert. Dagens løsning går mot slutten
av sin levetid, og må erstattes med et nytt system, slik at bildediagnostikk kan få et system
som sikrer god kvalitet på tjenestene som leveres til klinikkene. Sykehuset Innlandet er pilot
på nytt regionalt system.
Medikamentell kreftbehandling.
E-resept med sikker signering.
Elektronisk kurve som henter viktige medisinske målinger fra medisinteknisk utstyr.
Pasientrettet kommunikasjon via plattformene Min Journal og helsenorge.no.
Ett felles regionalt laboratorieinformasjonssystem (LIMS), skal understøtte en fullverdig
konsolidering og integrasjon innen det enkelte fagområde i laboratoriemedisinen i SI.
Viktige løsninger i samhandlingsreformen for utveksling av informasjon (meldinger) med
primær-, kommunal- og spesialisthelsetjenesten vil komme på plass i perioden. Ved dette tar
SI er viktig ansvar for at samhandlingsreformen skal fungere på en god måte.
I planperioden vil Sykehuspartner arbeide videre med å optimalisere sin organisasjon. Det vil
påvirke prosjektene, leveransene og samhandlingen med SP. Det er åpnet for at SP i større grad
kan kjøpe kapasitet og kompetanse eksternt i markedet, og da i første omgang gjennom et
strategisk partnerskap med en stor markedsaktør. Dette ser SI positivt på.
Relevante elementer fra områdeplanen inkorporeres i arbeidet med Strategisk utviklingsplan i SI
Konklusjon
Administrerende direktør vurderer at IKT-områdeplan IKT 2016-2020 gir et godt uttrykk for
foretakets IKT-utfordringer og muligheter i perioden. Planen angir også investeringsbehovet
med påfølgende økning i driftspriser i perioden. De økonomiske forutsetningene i planen vil
stille krav til fortløpende prioriteringer. Økningen i driftskostnadene i årene fremover vil da i
hovedsak skje som følge av størrelsen på investeringene som prioriteres.
I forhold til gjeldende regionale langtidsplan for IKT må en være forberedt på at det kan bli
vesentlige endringer i forhold til oppsatt plan. Dette har bakgrunn i endrede prioriteringer fra
HSØ i forhold til applikasjonsporteføljen, reduserte økonomiske rammer og pågående prosjekter
som har endret sine tidslinjer. Dette vil endre fremlagte områdeplan i SI på flere områder.
Med dette som bakgrunn forutsettes det at områdeplanen rulleres hvert år og samordnes medog tilpasses Økonomisk langtidsplan og årlige budsjett for drift og investeringer.
Vedlegg: SI Områdeplan IKT 2016 – 2020 versjon 1
Side 5 av 5