Protokoll. KHST, 150415 1600, KHSO Møte.

Comments

Transcription

Protokoll. KHST, 150415 1600, KHSO Møte.
BERGEN KOMMUNE
Bystyrets kontor
Protokoll
Komite for helse og sosial
Den 15. april 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224
fra kl. 16.00 til kl. 17.41.
Til stede under opprop:
Geir Kaland (H)
Atle Fasteland (H)
Kjersti Pettersen (H)
Jacob Mæhle (H)
Bjørn Trehjørningen Solberg (H)
Odd Egil Rambøl (A) - vara
Kenneth Edward Brophy (A) - vara
Linn Katrin Pilskog (A)
Emelin dos Santos Dias (A)
Helen G. Wathle Kongshavn (FrP)
Erlend Andreas Horn (V)
Godkjente forfall til hele
møtet:
Marte Mjøs Persen (A)
Rune Bakervik (A)
Godkjente avløsninger i
løpet av møtet:
Grete Line Simonsen (V) avløste Erlend Andreas Horn (V)
kl. 16.55
Fra byrådsavdelingen:
Byråd Hilde Onarheim
Byråd Eiler Macody Lund
Byråd Helge Stormoen
Kommunaldirektør Nina Mevold
Kommunaldirektør Magne Ervik
Møteleder:
Helen G. Wathle Kongshavn (FrP)
Fra Bystyrets kontor:
Rådgiver Ragnar Zakariassen
Innkalling og sakskart:
Det var ingen merknader til innkalling og sakskart.
1
Møtet startet med følgende innlegg:
Orientering Kompasset - Kari Ravnanger og Kjersti Gallefoss.
Orientering om arbeidet med «Plan for institusjoner med heldøgns pleie og omsorg 2016 –
2030» - Sølvi Marie Risøy.
Orientering Folkehelseplan for Bergen kommune - Byråd Hilde Onarheim.
34-15
Godkjenning av protokoll fra Komite for helse og sosials møte 110315
Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 150415 sak 34-15:
Protokollen ble godkjent.
Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 150415 sak 34-15:
Protokoll fra høring 110315 vedr. skjenkepolitikk i Bergen:
Protokollen ble godkjent med følgende protokolltilførsel:
Geir Kaland (H) fremsatte følgende protokolltilførsel:
«Høyre uttrykte under dette punkt kritiske merknader til forberedelsene av høringen som
følger:
• Det var ikke utarbeidet et skriftlig notat som uttrykte mål for høringen med
tilhørende begrunnelse.
• Det ble ikke utsendt relevante dokumenter før om ettermiddagen fredag 6. mars
2015. Partiene Ap og V hadde mottatt disse dokumentene ca en uke tidligere.
• Undertegnede hadde møte med komiteleder om ettermiddagen fredag 6. mars 2015
og ba om inntil 14 dagers utsettelse av høringen pga liten tid til forberedelser i og med
at dokumentene først tilkom H og Frp sent fredag 6. mars 2015. Anmodningen ble
avvist av komiteleder.»
Originalprotokollen vil bli rettet opp.
35-15
Saker til gjennomsyn
Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 150415 sak 35-15:
Dokumentene er knyttet til som vedlegg:

Rekruttering og kompetanse D1 V1.

Regnskapsrapportering Bergen kommune 2014-2015 Kompetanseløftet 2015 D1 V2.

Kompetanseløftet 2015 – Årsrapport 2014 – Historisk oversikt over
kompetanseprogrammer D1 H.

Bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren.

Protokoll fra Kommunalt råd for funksjonshemmede.

Protokoll fra eldrerådet.
2

Handlingsplan for Eldrerådet 2015.
Kjersti Pettersen (H) tok ordet vedr. protokoll fra råd for funksjonshemmede
Helen G. Wathle Kongshavn (FrP) orienterte vedr. befaring om velferdsteknologi i helse- og
omsorgssektoren.
36-15
Muntlige spørsmål
Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 150415 sak 36-15:
Se muntlige spørsmål: http://www.bergen.kommune.no/bksak/
12. Emelin dos Santos Dias (A) stilte spørsmål vedr. Sandvikspilen bosenter og om det var
kommet en avklaring med Arbeidstilsynet.
Kommunaldirektør Magne Ervik besvarte spørsmålet.
37-15
Skriftlige spørsmål
Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 150415 sak 37-15:
Se skriftlige spørsmål: http://www.bergen.kommune.no/bksak/
12. Linn Katrin Pilskog tok på vegne av Marte Mjøs Persen (A) opp spørsmål vedr. boforhold
og helsespørsmål for arbeidssøkende EØS-borgere i Bergen.
Byråd Eiler Macody Lund besvarte spørsmålet.
13. Oddny Irene Miljeteig (SV) har til komiteens møte stilt spørsmål vedr. status for
Eurocities-samarbeidet.
Byråd Eiler Macody Lund besvarte spørsmålet skriftlig.
14. Oddny Irene Miljeteig (SV) har til komiteens møte stilt spørsmål vedr. helsetjenester og
tilgang til dusj og vaskemaskin.
Byråd Hilde Onarheim besvarte spørsmålet skriftlig.
15. Oddny Irene Miljeteig (SV) har til komiteens møte stilt spørsmål vedr. mangeårig
tilholdssted for bostedsløse.
Byråd Eiler Macody Lund besvarte spørsmålet.
3
38-15
Årsrapport 2014 - Kontroll av salgs- og skjenkesteder
Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 150415 sak 38-15 og avga følgende
innstilling:
Bystyret tar Årsrapport 2014 - Kontroll av salgs- og skjenkesteder til orientering.
Komiteens behandling:
Ingen representanter tok ordet.
Votering:
Innstillingen ble tiltrådt enstemmig.
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Byrådets og komiteens innstilling er likelydende.
39-15
Høringsuttalelse til forslag om endring i alkoholregelverket
Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 150415 sak 39-15 og avga følgende
innstilling:
1. Bergen kommune støtter forslaget til lovendring slik det fremgår i høringsforslagets
punkt 1a.
2. Bergen kommune støtter forslaget til lovendring slik det fremgår i punkt 2, men ønsker
adgang til å stille vilkår om dokumentasjon på tilbakeleveringsavtale.
3. Bergen kommune støtter forslaget om at bevillinger etter et eventuelt nytt regelverk løper
til 31. desember 2016.
Komiteens behandling:
Ingen representanter tok ordet.
Votering:
Innstillingen ble tiltrådt enstemmig.
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Byrådets og komiteens innstilling er likelydende.
40-15
Folkehelseplan for Bergen kommune 2015-2025
Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 150415 sak 40-15 og fattet følgende
vedtak:
Komite for helse og sosial utsetter behandlingen av Folkehelseplan for Bergen kommune
2015-2025 til KHSO sitt møte i mai. Dette pga at UB skal få muligheter til å uttale seg.
4
Komiteens behandling:
Følgende representanter tok ordet:
Helen G. Wathle Kongshavn (FrP).
Forslag fremsatt i komiteen
Helen G. Wathle Kongshavn (FrP) fremsatte følgende utsettelsesforslag:
«Foreslår utsettelse av Folkehelseplan for Bergen kommune 2015-2025 til KHSO sitt møte i
mai. Dette pga at UB skal få muligheter til å uttale seg.»
Votering:
Utsettelsesforslaget ble vedtatt enstemmig.
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
1. Bergen bystyre vedtar Folkehelseplan for Bergen kommune 2015-2025 «Aktiv by - friske
bergensere».
2. Folkehelseplanen for Bergen kommune 2015-2025 legges til grunn for kommunale planer.
41-15
Høringsuttalelse, innføring av hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet
Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 150415 sak 41-15 og fattet følgende
vedtak:
Bergen kommune avgir høringsuttalelse i samsvar med saksfremlegget og støtter at hepatitt
B-vaksine innføres som et tilbud i barnevaksinasjonsprogrammet.
Komiteens behandling:
Følgende representanter tok ordet:
Kjersti Pettersen (H).
Votering:
Innstillingen ble vedtatt enstemmig.
Byrådet innstiller til komite for helse og omsorg å fatte følgende vedtak:
Byrådets innstilling og komiteens vedtak er likelydende.
42-15
Eventuelt
Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 150415 sak 42-15:
Helen G. Wathle Kongshavn (FrP) Orienterte om behandlingen av kommuneplanens
samfunnsdel. Dersom representanter eller partigrupper i komiteen har innspill til
samfunnsdelen, sendes disse til komiteleder pr epost. Det vises for øvrig til informasjon om
behandlingsmåten sendt pr epost til komiteens medlemmer fra Bystyrets kontor 26/03.
5
Jacob Mæhle (H) ønsker at høringssak om standardiserte tobakkspakninger skal behandles av
komiteen. Byråd Hilde Onarheim opplyste at saken skal behandles i byrådet denne uken.
Komiteens rådgiver opplyste at forretningsutvalget allerede har avgjort hvem som skal
behandle høringssaken.
Jacob Mæhle (H) har vært i kontakt med 12-trinns rehabiliteringssenter.
Rehabiliteringssenteret ønsker å få møte i komiteen for å informere om sin virksomhet.
Rehabiliteringssenteret er velkommen til å sende forespørsel til komiteleder om å få komme.
43-15
Nummerert brev nr. 4 - Bergen kommune. Lovpålagt revisjon av beboerregnskaper
for 2013
Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet 150415 sak 41-15:
Saken ble tatt til orientering.
Kontrollutvalget innstiller til bystyret.
Komiteens behandling:
Ingen representanter tok ordet.
Kontrollutvalget behandlet saken i møtet 240315 sak 10-15 og fattet følgende vedtak:
1. Kontrollutvalget tar revisors rapportering i «Nummerert brev nr. 4 – Bergen kommune,
revisjon av beboerregnskaper 2013» og revisjonsberetningene etter den lovpålagte
revisjonen av beboerregnskaper for 2013 ved kommunens alders- og sykehjem, samt
byrådsavdelingen tilbakemelding, til etterretning.
2. Kontrollutvalget sender byrådsavdelingen tilbakemelding til oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor for oppfølging i forbindelse med revisjonen av beboerregnskapene for
2014.
3. Kontrollutvalget sender saken til Bystyret.
Kontrollutvalget behandlet saken i møtet 240315 sak 10-15 og avga følgende innstilling:
Bystyret tar revisors rapportering i «Nummerert brev nr. 4 – Bergen kommune, revisjon av
beboerregnskaper 2013» og revisjonsberetningene etter den lovpålagte revisjonen av
beboerregnskaper for 2013 ved kommunens alders- og sykehjem, samt byrådsavdelingen
tilbakemelding, til etterretning
Utvalgets behandling:
Åsne Hagen (R) fremmet følgende tilleggsforslag til kontrollutvalgets vedtak:
«Kontrollutvalget ber byrådsavdelingen orientere om hva som konkret er gjort for å følge opp
de institusjonene som har fått revisjonsberetning med forbehold eller negativ
revisjonsberetning.»
6
Votering:
Det var 8 stemmeberettigete til stede.
Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.
Åsne Hagens (R) tilleggsforslag til vedtak fikk 1 stemme (R) og var dermed falt.
Forslag til innstilling til Bystyret ble tiltrådt enstemmig.
Forslag til vedtak:
Forslaget og Kontrollutvalgets vedtak var likelydende.
Innstilling til bystyret:
Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret var likelydende.
Votering:
Helen G. Wathle Kongshavn
nestleder
Ragnar Zakariassen
rådgiver
7