Q-metoden – Ein måte å ta i vare deltakarane si stemme

Comments

Transcription

Q-metoden – Ein måte å ta i vare deltakarane si stemme
Q-metodologiein metode midt i mellom
kvalitativ og kvantitativ metode
Ved
Frode Skorpen
Paykiatrisk sjukepleiar /førsteamanuensis HSH
Hovedfokus for denne
presentasjon
• Kva er Q-metodologi
– Dei ulike steg
• Kvifor kan Q methodologi være ein relevant
måte å for at stemmene til dei som ein ynskjer
å få meir kunnskap om vert høyrt
• Døme på resultat frå eigne Q studier
Q-metodologi
• Q-metodologi vart utvikla av fysikaren og
psykologen William Stephenson (1902 - 1989!
• Av sentral litteratur nemnes:
Stephenson, W. (1953). The study of behavior: Qtechnique and its methodology. Chicago: University
of Chicago Press.
og
Stephenson, W. (1978). Concourse theory of
communication. Communication, 3, 21-40.
Subjektivitet og objektivitet
Subjektivitet handlar for den einskilde om syntetisering, eller
samansmelting av inntrykk, det saksforhold ein vert eksponert
for
 Tradisjonelt kvalitativ forsking
Objektivitet handlar om forenkling, slik at det saksforhold mange
personar vert eksponert for vert tolka likt av dei alle.
 Tradisjonelt kvantitativ forsking
Brukarmedverknad i forsking
• Slik eg ser det så handlar brukermedverknad (i
forskingssamanheng) om å høyra på, gje
stemme til og gje makt til den eller dei som er
utgangspunkt for forskinga.
• Dette gjeld for så mange steg i forskinga som
mogleg.
Kvantitativ tilnærming
(døme)
• Helse relatert livskvalitet, målt ved hjelp av SF
36
• http://www.formi.no/helsepersonell/mer/hels
erelatert_livskvalitet/
Døme på forsking der
kvalitativ metodisk
tilnærming er nytta
Hovudtema: Dei små tings
betydning for oppleving av
verdighet’
Undertema:
‛Å være bevisst dei små ting’
‛Å være bevisst på kva ein
seiar’
‛Å bli møtt’
‛Å væra oppmerksam på
personlig kjemi’
Q-metodologi
ein alternativ måte å la
brukaranes stemma bli høyrt på
Steg 1
Samle utsagn
(Collecting concourse)
• Samling av utsagn
• Utsagnene representerer deler av kommunikasjonsuniverset i forhold
til det aktuelle tema eller saksforhold.
• Utsagnene kan samles
– Naturalistisk
– Teoretiske
– Hybrid: naturalistisk og teoretisk
I Studiene som danna grunnlag for avhandlinga «Subjektive
experiences of dignity within mental health care (Skorpen 2014) vart
det samla inn naturalistiske utsagn.
Eksempel på utsagn fra dei kvalitative
intervjuene
1. Men når du seier verdighet, det er eit ord som ikkje
vedkommer meg, veit ikkje kva da betyr
2. Verdighet er tosidig, ein kan oppleve verdighet sjølv om ein
vert behandla uverdig
3. Lidinga har ikkje knekt verdigheten min. Eg var open om det
den tida eg arbeida som……
4. I dei fleste tilfelle er det mangel på ressurser, evne eller
empati som gjer at personale gjer som dei gjer.
5. Ein merker når ein vert verdig behandla. Det handlar om å
være ærleg med folk.
6. Mange kan føle seg uverdig behandla, men årsaken kan ligge
i de sjølv, den ballasten de har i seg.
Steg 2
Utvikling av Q-instrumentet!
Totaliteten av utsagn frå de kvalitative intervjuene
1751 utsagn
vart samla inn
51 utsagn vart valgt ut
som representantar
for totaliteten av
utsagn
Litt om Balanced
block design!
Når en benytter seg av denne framgangsmåten ønsker en
å velge ut en bredde av utsagn. Målet er at mangfoldet av
meninger, og ikke dominerende meninger, skal komme
frem.
Vanligvis gjøres dette ved at en tar utgangspunkt i
Eksempel på
teoretisk design, basert på teoretisk forståelse av et
måte å
fenomen.
kategorisere
Ontologisk
selv
relasjon
utsagn på!
Samfunn
Verdighets
fremmende
6 utsagn
6 utsagn
6 utsagn
6 utsagn
Verdighets
hemmende
6 utsagn
6 utsagn
6 utsagn
6 utsagn
Steg 3
Q sortering
Illustrasjon på sortering av utsagna
Mest uenig med
Nøytrale utsegn
Mest enig med
Kvalitative etterintervju er også anbefalt
10 – 20 personer som sorterer er nok for å analysera data
Steg 4 og 5
analyse og tolking.
• Data blir analysert ved hjelp av Q
faktoranalyse.
– Ein korrelerer personar og ikkje utsegn
• Tolking skjer på bakgrunn av
– gjennomført faktoranalyse
– kvalitative etterintervjua frå steg fire
Ting som talar for at Q metodologi
fremmar brukarmedverknad
1. Instrumentet representerer eit kommunikasjonsunivers som
er gjenkjenneleg for deltakarane
2. Q sorteringa kommuniserer heilhetleg respons på
kommunikasjonsuniverset
3. Faktoranalyse bidrar til objektivitet
4. Etterintervjua gjev deltakarane stemme inn avsluttande
tolking
Døme på resultat frå eit q studie Suffering related to
dignity among patients at a psychiatric hospital.
15 pasienter deltok
Fire ulike synspunkt vart avdekka og har fått namna
 Å bli møtt som likeverdig menneske
 Oppleving av verdighet til tross for liding
 Liding på grunn av følelse av mindreverd
 Liding og kamp for eiga verdighet
“if you trust in staff then
the conditions are much
“Being met as equal human beings”
better for you to be able to
Statements that Viewpoint one most agree with
become better againRa
Statement
(statement 30)”.nge 5*
30) As patient one must be able to trust and feel safe with the personnel
26) Staff should listen to what the patient says, since the patient is the one having the experience
38) The staff’s level of knowledge is important. Knowledge is always important
5) All people are equally valuable, and everyone has the opportunity and potential to change
things, and make things better
40) The fact that there’s a good atmosphere when one as patient is admitted onto a unit, that’s
important
5
4
4
4*
Statements that Viewpoint one most disagree with
Statement
34) Staff may unconsciously exercise authority, for example, by walking through the
corridor jangling their keys
36) Staff show over and over that they don’t think the patients know what’s best for them
45) As a patient you are passed here and there, just like on a conveyor belt!
32) The staff are nice, but superficial
44) User participation are non-existent, no one ask the patients
Ra
nge
-5*
-5*
-4*
-4
-4
Worthy and
Table 4.2.1 Statements that Viewpoint 2 most agree with
vulnerable
Statement
“if not staff were able to
show the patient dignity,
then it is impossible for the
patients to experience Ra
dignity by themselves”. nge
As human beings, deep inside we are all inviolable
22) I’m not against coercion, but I am against unnecessary coercion
10) If staff does not value patients for who they are, even when they are unwell, then the
patient will not be able to value themselves.
13) After encounters with the mental health service I have more respect for differences
31) Not being able to talk with others about the illness is a very isolating experience
24) No one thinks using medicine is good, if it’s to treat blood pressure or diabetes. But
sometimes it’s necessary and that’s how it is with psychiatric disorders too.
5*
5*
4
4
4*
3
Table 4.2.2 Statements that Viewpoint 2 most disagree with
Statement
Ra
nge
17) As a patient being given a diagnosis means nothing, because you know there’s something
wrong with you
44) User participation are non-existent, no one ask the patients
6) As a patient one finds comfort and peace in one’s belief
32) The staff are nice, but superficial
49) Time pressure today creates a greater divide between ideal and the reality
-5
-5
-4
-4*
-4
“someone has a way of
“Vulnerable due to inferior feelings” talking to you so that you
feel different, feel that they
Table 4.3.1 Statements that Viewpoint 3 most agree with
look at you as you are not
Statement
Range
completely
36) Staff show over and over that they don’t think the patients know what’s
best for them normal”. 5*
33) One should talk to the patient not patronize them. Staff may not think they patronize patients,
but they do
7) When you treat everyone alike, then you don’t necessarily address individuals’ dignity
14) Humour is important
46) The health service has a long way to go in terms of including relatives to a greater extent in the
treatment
5*
4
4
4*
Table 4.3.2 Statements that Viewpoint Three most disagree with
Statement
15) Sometimes the experience of violation can be a wake; something good can come of it
6) As a patient one finds comfort and peace in one’s belief
50) Money is no obstacle to one, as a patient, living as you want to live
2) In our innermost being we are all inviolable
21) When you feel inferior it is easy to have your dignity taken away. It doesn’t happen in
psychiatry, it has happened before
Ra
nge
-5*
-5
-4
-4
-4
“Vulnerable as a consequence of staff`s
behavior - fighting for own dignity”
Table 4.4.1 Statements that Viewpoint Four most agree with
Statement
14) Humour is important
12) Patients have an intrinsic dignity, that can be trampled on in the health service
10) If staff does not value patients for who they are, even when they are unwell, then the patient
will not be able to value themselves.
11) No one views mental illness as being the same as breaking your foot
37) Attitudes, particularly amongst managers, are important. This has a trickle-down effect in
the units
Range
5
5
4
I have no need to talk4*4
with staff, and it is a
problem that staff
evaluated everything
Table 4.4.2 Statements that Viewpoint Four most disagree with
Statements
Ran
staff and patients talk
ge
29) It‘s the nursing staff the patients talk to if there‘s something he wants to talk about
-5*
about”.
6) As a patient one finds comfort and peace in one’s belief
-5
22) I’m not against coercion, but I am against unnecessary coercion
46) The health service has a long way to go in terms of including relabtives to a greater extent in
the treatment
19) As a patient it is degrading not to look well-groomed
“I could not understand
why staff used coercion, it
was a major reason for
why I didn`t like being a
patient”.
-4*
-4*
-4*
Referansar
Barker, J. H. (2008). Q-methodology: An alternative approach to research in nurse education. Nurse Education Today, 28(8), 917925.
Brown, S. R. (c1980). Political subjectivity: Applications of Q methodology in political science. New Haven: Yale University Press.
McKeown, B. (c1988). In Thomas D. (Ed.), Q methodology. Newbury Park, Calif.: Sage Publications.
Schmolck P. (2002) PQmethod software . Hentet 28 mars fra: http://www.lrz-muenchen.de/~schmolck/qmethod/
Sorting the statements in a Q-sort[Illustrasjon]. Hentet 28. mars 2010 fra http://en.wikipedia.org/wiki/Q_methodology
Stenner. P, Watts S & Worrel M. Q Methodology i Willig, Carla; Rogers, Wendy Stainton red.)The sage handbook of qualitative
research in psychology(2008). Los Angeles: Sage.
Stephenson, W. (1978). Concourse theory of communication. Communication, 3, 21-40.
Stephenson, W. (1953). The study of behavior: Q-technique and its methodology. Chicago: University of Chicago Press.