Installatørhåndbok

Comments

Transcription

Installatørhåndbok
Installatørhåndbok
NIBE™ VVM 320
Innemodul
APH
IHB NO 1524-4
231340
Hurtigguide
Navigering
OK-knapp (bekreft/velg)
Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte)
Betjeningsratt (flytte/øke/redusere)
En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33.
Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 34.
Stille inn inneklimaet
INNEKLIMA
VARMTVANN
2X
MITT ANLEGG
INFO
Du kommer til modusen for innstilling av innetemperatur ved å trykke to ganger på OK-knappen når du befinner
deg i grunninnstillingen i hovedmenyen. Les mer om hvordan innstillingen gjøres, på side 37.
Øke varmtvannsmengden
1X
INNEKLIMA
VARMTVANN
2X
MITT ANLEGG
INFO
Hvis du vil øke varmtvannsmengde midlertidig, vrir du først på betjeningsrattet for å markere meny 2 (vanndråpen)
og trykker deretter 2 ganger på OK-knappen. Les mer om hvordan innstillingen gjøres, på side 45.
Les mer om hvordan innstillingen gjøres, på side 45.
Ved komfortforstyrrelse
Hvis du skulle bli utsatt for komfortforstyrrelser av et eller annet slag, er det noen tiltak du selv kan utføre før du
kontakter installatøren din. Se side 65 for instruksjoner.
Innhold
1 Viktig informasjon
Sikkerhetsinformasjon
2
2
2 Leveranse og håndtering
5
Transport
Plassering
Medfølgende komponenter
Demontering av luker
5
5
5
6
3 Innemodulens konstruksjon
7
4 Rørtilkoplinger
9
Generelle rørtilkoplinger
Mål og rørtilkoplinger
Installasjonsalternativ
5 El-tilkoplinger
Generelt
Tilkoplinger
Innstillinger
Tilkoplingsmuligheter
Tilkopling av tilbehør
6 Igangkjøring og justering
Forberedelser
Påfylling og lufting
Oppstart og kontroll
9
10
11
19
19
22
24
27
29
30
30
30
31
7 Styring - Introduksjon
Displayenhet
Menysystem
8 Styring - Menyer
Meny 1 - INNEKLIMA
Meny 2 - VARMTVANN
Meny 3 - INFO
Meny 4 - MITT ANLEGG
Meny 5 - SERVICE
9 Service
Servicetiltak
33
34
37
37
45
47
48
54
61
61
10 Komfortforstyrrelse
65
Info-meny innemodul
Håndtere alarm
Feilsøking
65
65
65
11 Ekstrautstyr
67
12 Tekniske opplysninger
69
Mål og oppstillingskoordinater
Tekniske data
Koplingsskjema, 3 x 400 V
Koplingsskjema, 3 x 230V
Koplingsskjema, 1 x 230V
Stikkord
NIBE™ VVM 320
33
69
70
73
78
83
88
Innhold |
1
1 Viktig informasjon
Sikkerhetsinformasjon
Denne håndboken beskriver installasjons- og servicemomenter som skal utføres av fagperson.
Dette apparatet kan brukes av barn fra
8 år og oppover. Det kan også brukes
av personer som har nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller som
mangler erfaring og kunnskap, dersom
de er under oppsyn eller har fått opplæring i hvordan man bruker apparatet på
en sikker måte og forstår risikoen ved
uriktig bruk. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må
ikke utføres av barn uten tilsyn.
Med forbehold om konstruksjonsendringer.
Serienummer
Serienummeret finner du nederst til høyre på frontluken og i info-menyen (meny 3.1).
Serienummeret finner du til venstre oppå VVM 320.
Serienummer
HUSK!
Oppgi alltid produktets serienummer (14 siffer)
når du varsler om en feil.
Landsspesifikk informasjon
Installatørhåndboken
Denne installatørhåndboken skal legges igjen hos
kunden.
©NIBE 2015.
Symboler
OBS!
Dette symbolet betyr fare for maskin eller
menneske.
HUSK!
Ved dette symbolet finnes viktig informasjon
om hva du bør tenke på ved tilsyn på anlegget.
TIPS!
Ved dette symbolet får du tips om enklere
vedlikehold av produktet.
Merking
VVM 320 er CE-merket og oppfyller IP21.
CE-merkingen innebærer at NIBE garanterer at produktet oppfyller alle gjeldende bestemmelser i henhold til
aktuelle EU-direktiver. CE-merket er obligatorisk for de
fleste produkter som selges innen EU, uansett hvor de
er produsert.
IP21 innebærer at produktet er sikret mot at gjenstander med en diameter som er større enn eller lik
12,5 mm, kan trenge inn og forårsake skade, samt at
det er beskyttet mot loddrett fallende vanndråper.
2
Kapitel 1 | Viktig informasjon
NIBE™ VVM 320
Installasjonskontroll
Ifølge gjeldende regler må varmeanlegget gjennom en installasjonskontroll før det tas i bruk. Kontrollen kan bare
utføres av en person med nødvendig kompetanse. Fyll også ut siden for informasjon om anleggsdata i brukerhåndboken.
✔
Beskrivelse
Merknad
Signatur
Dato
Varmebærer (side 14)
System gjennomspylt
System utluftet
Ekspansjonskar
Smussfilter
Sikkerhetsventil
Avstengningsventiler
Kjeletrykk
Tilkoplet i henhold til prinsippskjema
Varmtvann (side 14)
Avstengningsventiler
Blandeventil
Sikkerhetsventil
El (side 19)
Tilkoplet kommunikasjon
Gruppesikringer
Sikringer innemodul
Sikringer eiendom
Uteføler
Romføler
Strømføler
Sikkerhetsbryter
Jordfeilbryter
Innst. av reservestillingstermostat
Øvrig
Installert mot
NIBE™ VVM 320
Kapitel 1 | Viktig informasjon
3
Kontaktinformasjon
AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: [email protected] www.knv.at
CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen
Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: [email protected] www.nibe.ch
CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou
Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: [email protected] www.nibe.cz
DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: [email protected] www.nibe.de
DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk
FI
Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: [email protected] www.volundvt.dk
NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: [email protected] www.nibe.fi
FR NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tel : 04 74 00 92 92 Fax : 04 74 00 42 00 E-mail: [email protected] www.nibe.fr
GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: [email protected] www.nibe.co.uk
NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout
Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: [email protected] www.nibenl.nl
NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo
Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: [email protected] www.nibeenergysystems.no
PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOK
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: [email protected] www.biawar.com.pl
RU © "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod
Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: [email protected] www.nibe-evan.ru
SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 Markaryd
Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: [email protected] www.nibe.se
For land som ikke nevnes i denne listen, kontakt NIBE Sverige eller kontroller www.nibe.eu for mer informasjon.
4
Kapitel 1 | Viktig informasjon
NIBE™ VVM 320
2 Leveranse og håndtering
40 mm
Transport
Medfølgende komponenter
VVM 320 skal transporteres og oppbevares stående
og tørt. Ved transport inn i bygningen kan imidlertid
VVM 320 legges forsiktig på rygg.
Plassering
■ Plasser VVM 320 på et fast underlag som tåler tyng-
Uteføler
den, helst betonggulv eller betongfundament. Bruk
de justerbare føttene på produktet til å få en vannrett
og stabil plassering.
Romføler
LE
K
LE
K
LE
K
30 - 50 mm
Strømføler*
*Bare til 3 x 400 V
■ Stedet der VVM 320 plasseres, skal være utstyrt med
avløp.
Plassering
Medfølgende utstyr er plassert oppå produktet.
Installasjonsplass
La det være en klaring på 800 mm foran produktet. All
service på VVM 320 kan utføres fra forsiden.
50 mm
800
OBS!
La det være 10-25 mm ledig plass mellom innemodulen og veggen bak for legging av
kabler og rør.
NIBE™ VVM 320
Kapitel 2 | Leveranse og håndtering
5
Demontering av luker
Frontluke
2
LEK
LEK
LEK
LEK
LEK
1
1. Løsne skruene i underkant av frontluken.
2. Løft luken utover i underkant og opp.
LEK
LEK
LEK
Sideluker
Sidelukene kan tas av for å lette installasjonen.
OBS!
For å kunne demontere sideplatene kreves en
klaring på 50 mm.
1.
2.
3.
4.
5.
6
Løsne skruene i over- og underkant.
Vri luken litt utover.
Før luken bakover og litt til siden.
Dra luken til siden.
Trekk luken fremover.
Kapitel 2 | Leveranse og håndtering
NIBE™ VVM 320
3 Innemodulens konstruksjon
VVM 320
XL4
XL3
XL9
XL8
XL1
XL2
AA4
W130
SF1
AA4-XJ3
GP6
VVM320
VVM320
AA4-XJ4
QM11
FL1
BP5
FL2
QM22
QN10
BT7
AA3
BT63
EB1
PF1
AA2
FD1
BT30
AA1
BT6
AA1-S2
Wilo
Wilo
FA1
GP1
QM20
PF1
PF3
NIBE™ VVM 320
Kapitel 3 | Innemodulens konstruksjon
7
GP6
QM20
QM22
QN10
BT2
BT3
BF1
CM1
QM11
RM1 1)
WM1
Sirkulasjonspumpe, varmebærer
Avlufting, klimasystem
Lufteventil, slynge
Vekselventil, klimasystem/varmtvannsberedning, turledning
Påfyllingsventil, varmebærer
Tilbakeslagsventil, kaldtvann
Spillkopp
Føler osv.
RM1
UB1
XL5
UB2
WM1
BP5
BT2
BT3
BT6
BT7
BT30
BT63
Manometer, varmesystem
Temperaturføler, varmebærer tur
Temperaturføler, varmebærer retur
Temperaturføler, varmtvann, oppvarming
Temperaturføler, varmtvann, topp
Termostat, reservestilling
Temperaturføler, varmebærer tur etter el-element
El-komponenter
AA1
AA2
AA3
AA4
BF1 2)
EB1
FA1
FD1
SF1
W130
Rørtilkoplinger
XL1
XL2
XL3
XL4
XL5
XL8
XL9
Tilkobling, varmebærer turledning Ø22 mm
Tilkobling, varmebærer returledning Ø22 mm
Tilkobling, kaldtvann Ø22 mm
Tilkobling, varmtvann Ø22 mm
Tilkobling, varmtvannssirkulasjon Ø15 mm
(gjelder ikke kobber)
Tilkobling, installasjon fra varmepumpe
Ø22 mm
Tilkobling, installasjon til varmepumpe Ø22 mm
El-patronkort
AA1-S2 Strømbryter (DIP-switch) på kretskort
Grunnkort
Inngangskort
Displayenhet
AA4-XJ3 USB-uttak
AA4-XJ4 Serviceuttak
Energimåler
El-patron
Automatsikring
Temperaturbegrenser
Strømbryter
Nettverkskabel for NIBE UplinkTM
Øvrig
PF1
PF3
UB1
UB2
Typeskilt
Serienummerskilt
Kabelgjennomføring
Kabelgjennomføring
Betegnelser i komponentplassering iht. standard IEC
81346-1 og 81346-2.
VVS-komponenter
CM1
FL1
FL2
GP1
Ekspansjonskar, lukket, varmebærer
Sikkerhetsventil, varmtvannsbereder
Sikkerhetsventil, varmebærer
Sirkulasjonspumpe
1) Ikke Danmark og Tyskland.
2) Gjelder VVM 320 R, VVM 320 3x230V R og VVM 320 E EM. Fås som ekstrautstyr EMK 300 for øvrige markeder.
8
Kapitel 3 | Innemodulens konstruksjon
NIBE™ VVM 320
4 Rørtilkoplinger
Generelle rørtilkoplinger
Systemprinsipp
Rørinstallasjon skal utføres iht. gjeldende bestemmelser.
VVM 320 består av varmtvannsbereder med varmespiral, ekspansjonskar, sikkerhetsventil, påfyllingsventil,
el-patron, sirkulasjonspumper, utjevningskar og styresystem. VVM 320 kobles til klimasystemet.
VVM 320 sammen med luft/vann-varmepumper F20307/F2030-9 eller F2040-8/F2040-12 utgjør et komplett
anlegg for varme og varmtvann.
Systemet krever lavtemperaturdimensjonering av radiatorkretsen. Ved laveste dimensjonerte utetemperatur
er høyeste anbefalte temperaturer 55 °C på turledningen og 45 °C på returledningen, men VVM 320 tåler
opptil 65 °C.
VVM 320 er direkte tilpasset for tilkobling og kommunikasjon med F2030/F2040, og disse to utgjør sammen
et komplett varmeanlegg.
Når det er kaldt ute, arbeider F2030/F2040 sammen
med VVM 320, og hvis utetemperaturen synker ned
under varmepumpens stopptemperatur, skjer all oppvarming med VVM 320.
Spillvannet fra sikkerhetsventilen føres via spillvannbeholder til avløpet slik at sprut av varmt vann ikke kan
forårsake personskader. Spillvannrøret skal legges
sluttende i hele sin lengde for å unngå vannsekker samt
skal ligge frostfritt.
For å oppnå optimal komfort anbefaler NIBE at VVM
320 installeres så nært varmepumpen som mulig. For
utførlig informasjon om de forskjellige komponentenes
passering se avsnittet "Installasjonsalternativ" i denne
håndboken.
-EB15
-EB101
-EB101
-QM41
-XL1
-QM40
-HQ1
-XL2
-FL10
OBS!
Eventuelle høydepunkter i klimasystemet skal
utstyres med avluftingsmuligheter.
Symbolnøkkel
Symbol Betydning
OBS!
Avstengingsventil
Rørsystemet skal være gjennomspylt før innemodulen koples til, slik at eventuelle forurensninger ikke skader inngående komponenter.
Tappeventil
Trimventil
OBS!
Strømbryteren (SF1) må ikke stilles på " " eller
" " før VVM 320 fylles med vann. Temperaturbegrenseren, termostaten, el-patronen
m.m. kan ta skade.
Shunt-/vekselventil
Sikkerhetsventil
T
Termometer
Temperaturføler
Kjele- og radiatorvolum
VVM 320 er utstyrt med et
trykkekspansjonskar på 10 liter.
P
Manometer
Sirkulasjonspumpe
Smussfilter
Varmeveksler
H
Trykkekspansjonskarets fortrykk skal dimensjoneres etter
den maksimale høyden (H)
mellom karet og den høyest
plasserte radiatoren, se figuren. Et fortrykk på 0,5 bar (5
mvp) medfører en maksimal
tillatt høydeforskjell på 5 m.
Ekspansjonskar
Maks. systemvolum ved
ovenstående fortrykk er 220
liter ekskl. kjele.
NIBE™ VVM 320
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
9
30-50
VVM320
560
75 75
75 75
60
Wilo
1775
610
25
60
70
Mål og rørtilkoplinger
600
XL4
XL3
XL9
XL8
XL1
XL2
30-50
QM20
560
Rørtilkoplinger
75 75
75 75
60
25
60
XL1
XL2
XL3
XL4
XL5
610
XL8
XL9
Tilkopling, varmebærer turledning Ø22 mm
Tilkopling, varmebærer returledning Ø22 mm
Tilkopling, kaldtvann Ø22 mm
Tilkopling, varmtvann Ø22 mm
Tilkobling, varmtvannssirkulasjon Ø15 mm
(gjelder ikke kobber)
Tilkopling, installasjon inn varmebærer Ø22 mm
Tilkopling, installasjon ut varmebærer Ø22 mm
600
10
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
NIBE™ VVM 320
Installasjonsalternativ
VV-BEREDARE
MED
"DELAT"
Kompatible
NIBE
luft-vann-varmepumper
VENTILKOPPEL
Kompatibel NIBE luft-vann-varmepumpe skal være utstyrt med styrekort med display som minst har programvareversjon i henhold til følgende liste. Hvilken versjon
styrekortet har, vises i varmepumpens display ved
INK KV-ANSL
oppstart.
VV
Produkt
Programvareversjon
PROPPNING
KV
F2030-7
alle versjoner
BACKVENTIL
F2030-9
alle versjoner
F2040-8
alle versjoner
F2040-12
alle versjoner
VV
VVM 320 kan koples til ekstra varmtvannsbereder, se
nedenfor.
Mer om alternativene finnes på www.nibeenergysystems.no samt i respektive monteringsanvisning for
benyttet ekstrautstyr. Se side 67 for liste over ekstrautstyr som kan brukes til VVM 320.
Ventilkoppel-del
Hvis det installeres boblebasseng eller annet som er
storforbruker av varmtvann, kan innemodulen kompletteresVv
med
varmtvannsbereder. En blandeventil
frånelektrisk
värmepump
monteres da på utgående varmtvann fra berederen.
Proppas
Kv
Varmvannsbereder med el-element
Backventil
Vv
Hvis det er mulighet for å bruke en varmtvannsbereder
Blandningsventil-del
med el-patron, kan
beredere av typen NIBE COMPACT
eller EMINENT benyttes.
Hvis ventilkoblingen skal monteres eksternt, flyttes ut
eller deles, må den byttes ut med en delbar kobling, Ø
22 mm.
Vvavfrån
värmepump
Vv
VVM
320
Kv
Kv
Vv
Tilbakeslagsventil
Backventil
Vv
Blandningsventil
Blandeventil
Inkoppling av spetsberedare utan delbart
ventilkoppel.
NIBE™ VVM 320
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
11
Forklaring
AZ10
Avtrekksvarmepumpe F135
CL11
AA25
BT51
EP5
GP9
GP12
HQ4
QN19
Bassengpakke
Apparatkasse
Temperaturføler, basseng
Veksler, basseng
Pumpe, basseng
Sirkulasjonspumpe
Smussfilter
Vekselventil, basseng
EB15
BT25
XL1
XL2
XL3
XL4
XL8
XL9
VVM 320
Temperaturføler, varmebærer, ekstern turledning
Tilkopling, varmebærer, tur 1
Tilkopling, varmebærer, retur 1
Tilkopling, kaldtvann
Tilkopling, varmtvann
Tilkobling, installasjon, fra varmepumpe
Tilkobling, installasjon, til varmepumpe
EB101
FL10
HQ1
QM40
QM41
Varmepumpe
Sikkerhetsventil
Smussfilter
Avstengingsventil
Avstengingsventil
EM1
Ekstern varmekilde (Olje-, gass-, pellets- eller
vedkjele med shunt)
Apparatkasse
Temperaturføler, kjele
AA25
BT52
CM1
FL2
KA1
QN11
Ekspansjonskar lukket
Sikkerhetsventil, varmebærer
Hjelperelé
Shuntventil
EP21
AA25
BT2
BT3
GP20
QN25
Klimasystem 2
Apparatkasse
Temperaturføler, varmebærer, tur
Temperaturføler, varmebærer, retur
Sirkulasjonspumpe, varmebærer undershunt
Shuntventil
EQ1
AA25
BT64
CP10
GP12
GP13
QN12
Aktiv kjølemodul ACS 310
Apparatkasse
Temperaturføler, kjøling, turledning
Enkeltmantlet akkumulatortank, kjøling
Sirkulasjonspumpe
Sirkulasjonspumpe, kjøling
Vekselventil kjøling/varme
Varmtvannssirkulasjon
BT82
Temperaturføler, varmtvannssirkulasjon retur
EB2
Varmtvannsberedere
GP11 Sirkulasjonspumpe, varmtvann
RN1
Trimventil
RM1
Tilbakeslagsventil
Øvrig
BF1
EB1
HQ1
EMK 300
Eksternt el-tilskudd
Smussfilter
1) Energimåler (BF1) inngår i VVM 320 R, VVM 320 3x230V R og
VVM 320 E EM. Fås som ekstrautstyr EMK 300 for øvrige markeder.
12
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
NIBE™ VVM 320
Prinsippskjema
-CL11
-EP5
-GP9
-BT51
-HQ4
POOL
-AA25
-EP21
-AA25
-QN25
-BT2
-GP20
-BT3
-CL11
-GP12
-CL11
-QN19
-EB15
-EB101
-EB101
-QM41
-XL1
-QM40
-HQ1
-XL2
-FL10
NIBE™ VVM 320
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
13
Tilkopling til varmepumpe
Tilkopling av klimasystem
Varmeisoler samtlige rør utendørs med minst 20 mm
tykk rørisolering.
Ved tilkopling til system med termostater i alle radiatorer/gulvvarmeslynger, monteres enten overstrømningsventil eller en termostat demonteres, slik at volumstrøm
garanteres.
VVM 320 er ikke utstyrt med avstengingsventiler, men
disse må monteres utenfor innemodulen for å lette
eventuell framtidig service.
-EB15
-EB101
-EB101
-EB15
-QM41
-XL1
-QM40
-HQ1
-XL2
-FL10
Tilkobling ved bruk uten varmepumpe
To eller flere klimasystemer
Kople sammen røret for installasjon inn fra varmepumpe (XL8) med røret ut til varmepumpe (XL9).
Når flere enn ett klimasystem skal varmes opp, kan
følgende tilkopling benyttes
-XL8
-XL9
-EB15
For denne tilkoplingen kreves ekstrautstyret ECS 40/ECS
41.
-EP21
-AA25
-QN25
-BT2
-GP20
-BT3
-EB15
Tilkopling av kaldt- og varmtvann
En blandeventil skal være til stede hvis fabrikkinnstillingen endres, slik at temperaturen kan overstige 60 °C.
Hvis fabrikkinnstillingen endres, skal nasjonale regler
tas hensyn til. Innstillingen utføres i meny 5.1.1 (Se side
55).
-EB15
14
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
NIBE™ VVM 320
Tilkopling av ekstern varmekilde
Tilkobling av EMK 300
For tilkobling til gass-/el-/oljekjele kreves ekstrautstyret
AXC40, se "Ekstrautstyr" på side 67.
Tilkopling av energimålersett EMK 300 (BF1) til VVM
320.
-XL8
-EM1
-FL2
-CM1
-EM1
-XL9
-EB15
-BT52
-BF1
-QN11
-KA1
-EB15 -BT25
-AA25
-EB101
-EB101
-QM41
-XL1
-QM40
-HQ1
-XL2
-FL10
-XL2
Tilkopling av varmtvannssirkulasjon.
-XL1
-EB15
For å redusere faren for bakterietilvekst i systemer med
varmtvannssirkulasjon, bør det sirkulerende vannet
ikke understige 50 °C. Det bør heller ikke finnes noen
ikke-sirkulerende varmtvannsledninger. Juster varmtvannssystemet slik at temperaturen ikke understiger
50 °C lengst ut i systemet.
-EB15
-BT82 -RN1 -RM1 -GP11
Tilkobling av ekstra el-tilskudd
For tilkobling av ekstra el-tilskudd i ett trinn, ved stillstand på grunn av kald uteluft. El-tilskuddet bør ikke
være større enn varmepumpens effekt like før stillstand.
-XL8
-XL9
-EB15
-EB1
-EB101
-EB101
-QM41
-XL1
-QM40
-HQ1
-XL2
-FL10
NIBE™ VVM 320
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
15
Tilkobling av ACS 310
For tilkobling av aktiv kjøling, ACS 310 se "Ekstrautstyr"
på side 67
-EQ1
-AA25
-GP13
-EB15
-CP10
-GP12
-BT64
-QN12
-EB101
-EB101
-QM41
-XL1
-QM40
-HQ1
-XL2
-FL10
Tilkopling av basseng
Oppvarming av basseng styres av bassengføleren. Ved lav bassengtemperatur bytter vekselventilen retning og åpner
mot bassengveksleren. For denne tilkoplingen kreves ekstrautstyret POOL 310.
-CL11
-EP5
-GP9
-BT51
-HQ4
POOL
-AA25
-CL11
-GP12
-CL11
-QN19
-XL8
-XL9
-EB15
-EB101
-EB101
-QM41
-XL1
-QM40
-HQ1
-XL2
-FL10
16
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
NIBE™ VVM 320
Tilkobling av F135 og basseng
Behovet på F135 styres av systemets innemodul. Også pumpe- og viftehastigheten styres fra menyen i innemodulen.
I anlegg med basseng skal F135 kobles til mellom bassenget og uteluftvarmepumpen.
-CL11
-EP5
-GP9
-BT51
-HQ4
POOL
-AA25
-AZ10
-CL11
-GP12
-CL11
-QN19
-XL8
-HQ1
-XL9
-EB15
-EB101
-EB101
-QM41
-XL1
-QM40
-HQ1
-XL2
-FL10
NIBE™ VVM 320
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
17
Tilkobling av F135, ACS 310 og basseng
F135 tilkoblet i luft/vann-system med 4-rørskjøling. 4-rørskjøling skal i slike tilfeller kobles til mellom uteluftvarmepumpen og F135. I tilfeller der det også er basseng, skal F135 kobles til mellom 4-rørskjølingen og bassenget. Behovet
på F135 styres av systemets innemodul. Også pumpe- og viftehastigheten styres fra menyen i innemodulen.
-CL11
-EP5
-GP9
-BT51
-HQ4
POOL
-AA25
-AZ10
-CL11
-GP12
-CL11
-QN19
-EQ1
-AA25
-GP13
-XL8
-HQ1
-XL9
-EB15
-CP10
-GP12
-BT64
-EB101
-EB101
-QN12
-QM41
-XL1
-QM40
-HQ1
-XL2
-FL10
18
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
NIBE™ VVM 320
5 El-tilkoplinger
Generelt
Alt elektrisk utstyr bortsett fra uteføler, romføler og
strømtransformator, er ferdigkoplet fra fabrikk.
■ Før isolasjonstest av boligen skal innemodulen frakoples.
■ Hvis boligen har jordfeilbryter, bør VVM 320 varmepumpen utstyres med en separat bryter.
■ Koplingsskjema for innemodulen finner du på side
73.
■ Kommunikasjons- og følerkabler tikl eksterne tilkoplinger må ikke legges i nærheten av sterkstrømsledninger.
■ Minste tverrsnitt på kommunikasjons- og følerkabler
til ekstern tilkopling skal være 0,5 mm² opp til 50 m,
f.eks. EKKX eller LiYY eller liknende.
■ Ved kabeltrekking i VVM 320 skal det benyttes kabelgjennomføringer (UB1 og UB2, som er avmerket på
bildet). I UB1 og UB2 føres kablene gjennom innemodulen fra baksiden til forsiden.
VVM320
VVM320
FD1-SF2
SF1
FD1
VVM320
UB1
AA1
UB2
Wilo
Wilo
FA1
Front
Bakside
OBS!
OBS!
Wilo
Strømbryter (SF1) skal ikke settes i stillingen
"" eller " " før kjelevann er påfylt og radiatorsystemet er luftet. Temperaturbegrenseren,
termostaten, el-patron m.m. kan ta skade.
Hvis matekabelen er skadet, må den kun erstattes av NIBE, serviceansvarlig eller liknende
godkjent personale for å unngå eventuell fare
og skade.
Automatsikring
Innemodulen og en stor del av modulens innvendige
komponenter er sikret internt med en automatsikring(FA1).
Temperaturbegrenser
Temperaturbegrenseren (FD1) bryter strømtilførselen
til el-tilskuddet hvis temperaturen stiger til mellom 90
og 100 °C og tilbakestilles manuelt.
OBS!
El-installasjonen og eventuell service skal kun
utføres under oppsyn av autorisert el-installatør. Bryt strømmen med arbeidsbryteren før
eventuell service. Elektrisk installasjon og
trekking av ledninger skal utføres i samsvar
med gjeldende forskrifter.
NIBE™ VVM 320
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
19
Tilbakestilling
Demontering luke, el-patronkort
LE
K
E
Temperaturbegrenseren (FD1) er Ltilgjengelig
bak
frontluken. Tilbakestill temperaturbegrenseren ved å
trykke inn knappen (FD1-SF2) med en liten skrutrekker.
Trykk inn knappen med et lett trykk, maks. 15 N (ca.
1,5 kg).
K
A
VVM320
1
B
FD1
2
K
LE
Wilo
FD1-SF2
Tilgjengelighet, strømkopling
Plastlokkene til koplingsboksene åpnes ved hjelp av en
skrutrekker.
OBS!
Lokket til inngangskortet åpnes uten verktøy.
1. Stikk inn skrutrekkeren (A) og bøy smekklåsen forsiktig nedover (B).
2. Vinkle lokket ut og fjern det.
Demontering luke, grunnkort
HUSK!
For å kunne demontere luken for grunnkortet
må først luken for inngangskortet tas bort.
Demontering luke, inngangskort
A
VVM320
11
B
VVM320
1
22
Wilo
Wilo
2
1. Trykk ned smekklåsen.
2. Vinkle lokket ut og fjern det.
20
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
1. Stikk inn skrutrekkeren (A) og bøy smekklåsen forsiktig nedover (B).
2. Vinkle lokket ut og fjern det.
NIBE™ VVM 320
Kabellåsing
Bruk egnet verktøy til å løsne/låse fast kablene i innemodulens plinter.
3
3
3
1
2
3
1
1
2
2
1
2
1
2
3
2
1
3
2
1
4
K
LE
2
3
1
2
NIBE™ VVM 320
1
K
LE
4
3
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
21
Tariffstyring
Tilkoplinger
OBS!
For å unngå forstyrrelser må uskjermede
kommunikasjons- og/eller følerkabler til eksterne tilkoplinger ikke legges nærmere enn 20
cm fra sterkstrømledninger.
Hvis spenningen til el-patron forsvinner i en viss tid, må
det samtidig skje blokkering via AUX-inngang, se "Tilkoplingsmuligheter - Mulige valg for AUX-innganger".
Tilkopling av ekstern styrespenning for
styresystemet
OBS!
Krafttilkopling
Gjelder kun krafttilkopling 3 x 400 V.
VVM 320 skal installeres via allpolet bryter med minst
3 mm bryteravstand. Minste kabeltverrsnitt skal være
dimensjonert etter hvilken sikring som benyttes. Medfølgende kabel (lengde ca. 2 m) for innkommende
strøm er koplet til plint X1 på el-elementkortet (AA1).
Tilkoplingskabelen finner du på baksiden av VVM 320.
Tilkopling
3 x 400 V
AA1-X1
Hvis du skal kople til ekstern styrespenning for styresystemet til VVM 320 på el-patronkortet (AA1), må kantkontakten ved AA1:X2 flyttes till AA1:X9 (iht. illustrasjonen).
Ved tilkopling av ekstern styrespenning for styresystemet med separate jordfeilbrytere, kopler du blå leder
fra plint X7:24 på el-patronkortet (AA1) og kopler
vedlagte toppklemme til nøytral på innkommende
betjening. Kople en blå leder (min. 0,75 mm2) mellom
toppklemmen og X11:N på el-patronkortet (som vist
på bildet).
VVM320
N
0
PE L1
1
L2 L3
Styrespenning (1 x 230 V ~ 50 Hz) kobles til AA1:X11
(iht. illustrasjonen).
Til AA8
ON
1 2 3 4 5 6
PE1
Wilo
AA1-X1
3 x 230 V
AA1-X1
AA1-X8
VVM320
PE L1
1
L2
2
AA1-X2
L3
N
PE L1
1
L2 L3
AA1-X9
PE1
Wilo
AA1-X1
0
AA1
*
AA1-X7
AA1-X11
1 x 230 V
L PE N
230V ~1x230V+N+PE
50 Hz styrespenning
AA1-X1
* Bare med separat jordfeilbryter.
VVM320
AA1-X1
22
Wilo
N
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
PE
0
L1
1
PE1
NIBE™ VVM 320
Uteføler
Romføler
Utetemperaturføleren (BT1) plasseres på et skyggefullt
sted mot nord eller nordvest, slik at den ikke påvirkes
av for eksempel morgensol.
VVM 320 leveres med romføler (BT50). Romføleren har
opptil tre funksjoner:
1. Vise aktuell romtemperatur i displayet til VVM 320.
2. Gir mulighet til å endre romtemperaturen i °C.
3. Gir mulighet til å fininnstille/stabilisere romtemperaturen.
Føleren kobles til plint X6:1 og X6:2 på inngangskortet
(AA3). Bruk en toleder med tverrsnitt på minst 0,5 mm².
Eventuelt kabelrør bør tettes for ikke å forårsake kondens i utefølerkapselen.
Eksternt
VVM 320
Wilo
VVM320
AA3-X6
BT1
1
2
3
4
5
6
7
8
AA3-X6
9
Monter føleren på et nøytralt sted der innstilt temperatur ønskes. Egnet sted er for eksempel en ledig innervegg i gangen, ca. 1,5 m over gulv. Det er viktig at føleren ikke hindres fra å måle riktig romtemperatur, for
eksempel ved plassering i nisje, mellom hyller, bak
gardin, ovenfor eller nær varmekilde, i trekk fra ytterdør
eller i direkte sol. Også avslåtte radiatortermostater
kan forårsake problemer.
Innemodulen fungerer uten føleren, men hvis du ønsker å kunne lese av boligens innetemperatur i displayet
til VVM 320, må føleren monteres. Romføleren koples
til på X6:3 og X6:4 på inngangskortet (AA3).
Hvis føleren skal brukes til å endre romtemperaturen
i °C og/eller til å stabilisere romtemperaturen, må føleren aktiveres i meny 1.9.4.
Hvis romføleren benyttes i rom med gulvvarme, bør
den bare ha en informativ funksjon og ikke styre romtemperaturen.
RG 05
Eksternt
F1245
VVM
320
VVM320
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Wilo
AA3-X6
BT50
AA3-X6
HUSK!
Det tar lang tid å endre temperaturen i boligen. Korte tidsperioder i kombinasjon med
gulvvarme kommer for eksempel ikke til å gi
en merkbar forandring i romtemperaturen.
Kommunikasjon
Hvis VVM 320 skal koples til varmepumpe, koples
denne til plint X4:13, X4:14 og X4:15 på inngangskortet
(AA3).
F20XX
F2030/F2040
VVM500
VVM
320
VVM320
A+
15
B-
14
GND
13
12
Wilo
11
AA3-X4
NIBE™ VVM 320
AA3-X410
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
23
3x230V (maksimal el-effekt, leveransekoplet 9 kW)
Innstillinger
BT30
VVM320
AA1-X3
AA1-SF1
El-tilskudd
(kW)
Maks. (A)
L1
Maks. (A)
L2
Maks. (A)
L3
0
2
4
6
9
0,0
0,0
8,7
15,1
15,1
0,0
8,7
15,1
15,1
27,1
0,0
8,7
15,1
15,1
27,1
Wilo
AA1-X7
AA1-X1
El-tilskudd - maksimal effekt
El-patronen kan stilles inn til maksimalt 9 kW (3-fase)
eller 7 kW (1-fase). Leveringsinnstillingen er 9 kW (3fase) eller 7 kW (1-fase) .
El-patronens effekt er inndelt i 7 trinn, som vist på tabellen.
Innstilling av maksimal effekt for el-tilskuddet utføres
i meny 5.1.12.
1x230V (maksimal el-effekt, leveransekoplet 7 kW)
El-tilskudd (kW)
Maks. L1 (A)
0
1
2
3
4
5
6
7
0,0
4,3
8,7
13
17,4
21,7
26,1
30,4
El-elementets el-trinn
Tabellene viser maks. fasestrøm ved respektive el-trinn
for innemodulen.
3x400V (maksimal el-effekt, leveransekoplet 9 kW)
Hvis strømfølerne er tilkoplet, overvåker innemodulen
fasestrømmene. Ved overbelastning på en fase koples
effekten om til en annen fase.
El-tilskudd
(kW)
Maks. L1
(A)
Maks. L2
(A)
Maks. L3
(A)
0
2
3
4
5
6
7
9
0,0
0,0
0,0
0,0
8,7
8,7
8,7
8,7
0,0
8,7
7,5
8,7
7,5
8,7
7,5
15,7
0,0
0,0
7,5
8,7
7,5
8,7
15,7
15,7
Ved overbelastning av innstilt sikringsstørrelse i tilfeller
der den installerte varmepumpen er frekvensstyrt,
kobles først el-patronens el-trinn ut, før kompressoren
begrenses.
3x400V (maksimal el-effekt, omkoplet til 7 kW)
24
El-tilskudd
(kW)
Maks. L1
(A)
Maks. L2
(A)
Maks. L3
(A)
0
1
2
3
4
5
6
7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,7
8,7
8,7
0,0
0,0
8,7
8,7
8,7
0,0
8,7
8,7
0,0
4,3
0,0
4,3
8,7
13
8,7
13
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
NIBE™ VVM 320
Reservestilling
Når innemodulen settes i reservestilling (SF1 stilles til
), er bare de aller nødvendigste funksjonene aktivert.
■ Varmtvannskapasiteten er redusert.
■ Effektvakten er ikke tilkoplet.
■ Fast temperatur på turledningen, se kapittel Reservestillingstermostat på side 26.
Effekt i reservestilling
El-patronens effekt i reservestilling stilles inn med
dipswitchen (SF1) på el-patronkortet (AA1), som vist
på tabellen nedenfor. Fabrikkinnstillingen er 6 kW.
Effekt reservestilling, 1x230V (maksimal el-effekt,
leveransekoplet 7 kW)
kW
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
off
off
off
off
on
on
on
on
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
on
on
on
on
on
on
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
on
on
off
on
off
on
off
on
off
on
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
off
off
off
off
off
on
on
on
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
on
on
on
off
on
on
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
on
on
on
on
off
on
off
on
off
on
off
on
1 2 3 4 5 6
kW
ON
Effekt reservestilling 3x400V (maksimal el-effekt,
omkoplet til 7 kW)
Bildet viser dip-switchen (AA1-SF1) i fabrikkinnstilling
for 3x400V, dvs. 6 kW.
3
4
5
6
0
2
3
4
5
6
7
9
off
off
off
off
on
on
on
on
off
off
off
off
off
off
off
off
off
on
off
on
off
on
off
on
off
off
on
off
on
off
on
on
off
off
off
on
off
on
on
on
off
off
on
off
on
off
on
on
Effekt reservestilling, 3x230V (maksimal el-effekt,
leveransekoplet 9 kW)
kW
1
2
3
4
5
6
0
2
4
6
9
off
off
off
on
on
off
on
on
on
on
off
off
off
off
on
off
off
on
on
on
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
1 2 3 4 5 6
2
Bildet viser dip-switchen (AA1-SF1) i fabrikkinnstilling
for 3x230V, dvs. 6 kW.
1 2 3 4 5 6
1
ON
kW
ON
Effekt reservestilling, 3x400V (maksimal el-effekt,
leveransekoplet 9 kW)
Bildet viser dip-switchen (AA1-SF1) i fabrikkinnstilling
for 1x230V, dvs. 6 kW.
NIBE™ VVM 320
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
25
Reservestillingstermostat
Turledningstemperaturen i reservestillingen stilles inn
med en termostat (FD1-BT30). Den kan stilles på 35
(forhåndsinnstilt, f.eks. gulvvarme)
eller 45 °C (f.eks.
För markvärme!
radiatorer).
K
LE
Effektlåsing
VVM 320 følgerFörgjeldende
byggelover (BBR). Dette infrånluftsvärme!
nebærer at maks. effektuttak (maks. installert el-effekt
for oppvarming) kan låses i menyen 5.1.13. Hvis maks.
effektuttak skal endres senere, må deler av produktet
byttes ut.
LE
26
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
K
NIBE™ VVM 320
Tilkoplingsmuligheter
Effektvakt
Hvis den installerte varmepumpen er frekvensstyrt,
begrenses den når alle el-trinnene er koblet ut.
Eksterne tilkoplingsmuligheter
På inngangskortet (AA3) har VVM 320 programvarestyrte inn- og utganger for tilkopling av ekstern kontaktfunksjon eller føler. Det betyr at når en ekstern
kontaktfunksjon eller føler koples til en av seks spesialtilkoplinger, må riktig funksjon velges til riktig tilkopling
i programvaren i VVM 320.
HUSK!
Hvis en ekstern kontaktfunksjon eller føler
koples til VVM 320, må funksjonen for benyttet
inn- eller utgang velges i meny 5.4, se side 59.
Valgbare innganger på inngangskortet for disse funksjonene er AUX1 (X6:9-10)AUX2 (X6:11-12), AUX3
(X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) og AUX5 (X6:17-18).
Valgbar utgang er AA3:X7.
myke inn-/utganger5.4
Temperaturgiveren kobles til valgt inngang (meny 5.4,
alternativet vises bare hvis kjøletilbehør er installert, se
side 59) på plint X6 på inngangskortet (AA3) som er
plassert bak frontluken og plasseres på egnet sted i
klimasystemet.
Bruk en 2-leder med kabeltverrsnitt på minst 0,5 mm².
Kontakt for ekstern blokkering av tilleggsvarme
og/eller kompressor
I tilfeller der det er ønskelig med ekstern blokkering av
tilleggsvarme og/eller kompressor, skal denne kobles
til X6 på inngangskortet (AA3), som er plassert bak
frontluken.
Tilleggsvarmen og/eller kompressoren frakoples ved
at en potensialfri kontaktfunksjon koples til innganen
som velges i meny 5.4, se side 59.
Ekstern blokkering av tilleggsvarme og kompressor kan
kombineres.
Sluttet kontakt medfører frakoplet effekt.
Kontakt for ekstern tariffblokkering
I tilfeller der ekstern tariffblokkering er ønskelig, skal
denne koples til X6 på inngangskortet (AA3), som er
plassert bak frontluken.
Tariffblokkering innebærer at tilleggsvarmen, kompressoren og varmen frakoples ved at en potensialfri kontaktfunksjon koples til inngangen som velges i meny
5.4, se side 59.
blokker varme
aktiver midl.tidig luks
Sluttet kontakt medfører frakoplet effekt.
ikke brukt
ikke brukt
OBS!
ikke brukt
Hvis tariffblokkering er aktivert, er min. turledning ikke gjeldende.
alarmutgang
Kontakt for ekstern blokkering varme
Eksternt
Externt
B
A
Wilo
AA3-X6
VVM
320
F1245
9
10
11
12
13
14
15
16
AA3-X6
I eksempelet ovenfor benyttes inngangene AUX1 (X6:9-10) og
AUX2 (X6:11-12) på inngangskortet (AA3).
HUSK!
Enkelte av de følgende funksjonene kan også
aktiveres og programmeres via menyinnstillinger.
Mulige valg for AUX-innganger
Temperaturføler, kjøling/varme
En ekstra temperaturføler kan kobles til VVM 320 for
å gjøre det enklere å avgjøre når det er på tide å bytte
mellom kjøle- og varmedrift.
NIBE™ VVM 320
I tilfeller der det benyttes ekstern blokkering av varme,
kan denne koples til X6 på inngangskortet (AA3), som
er plassert bak frontluken.
Varmedriften frakoples ved at en potensialfri kontaktfunksjon koples til inngangen som velges i meny 5.4,
se side 59.
Sluttet kontakt medfører frakoplet varmedrift.
OBS!
Hvis varmeblokkering er aktivert, er min. turledning ikke gjeldende.
Kontakt for ekstern alarm (NC)
Hvis «kontakt for ekstern alarm (NC)» er valgt som
funksjon på en myk inngang, vises infoalarm 995 hvis
den tilkoblede eksterne kretsen til valgt myk inngang
brytes.
Kontakt for ekstern alarm (NO)
Hvis «kontakt for ekstern alarm (NO)» er valgt som
funksjon på en myk inngang, vises infoalarm 995 hvis
den tilkoblede eksterne kretsen til valgt myk inngang
lukkes.
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
27
Kontakt for aktivering av "midlertidig luksus"
■ Lavprisstilling (A: Åpen, B: Sluttet)
En ekstern kontaktfunksjon kan koples til VVM 320 for
aktivering av varmtvannsfunksjonen "midlertidig luksus". Kontakten skal være potensialfri og tilkoples på
valgt inngang (meny 5.4, se side 59) på plint X6 på
inngangskortet (AA3).
"SG Ready" er aktiv. Systemet fokuserer på kostnadsbesparelse og kan f.eks. benytte en lav tariff fra
strømleverandøren eller overkapasitet fra eventuell
egen strømkilde (påvirkningen på systemet kan justeres i meny 4.1.5).
■ Overkapasitetsstilling (A: Sluttet, B: Sluttet)
"midlertidig luksus" er aktivert i den tiden kontakten
er sluttet.
Kontakt for aktivering av "ekstern justering"
En ekstern kontaktfunksjon kan koples til VVM 320 for
endring av turledningstemperaturen og dermed endring av romtemperaturen.
Når kontakten er sluttet, endres temperaturen i °C (hvis
romføleren er tilkoplet og aktivert). Hvis romføler ikke
er tilkoplet eller ikke aktivert, innstilles ønsket endring
av "temperatur" (forskyvning av varmekurve) med det
antall trinn som velges. Verdien kan stilles inn mellom
-10 og +10.
■ klimasystem 1
Kontakten skal være potensialfri og tilkoples på valgt
inngang (meny 5.4, se side 59) på plint X6 på inngangskortet (AA3).
Innstilling av verdien for endringen utføres i meny
1.9.2, "ekstern justering".
■ klimasystem 2 til 4
Ekstern justering for klimasystem 2 til 4 krever ekstrautstyr (ECS 40 eller ECS 41).
Se ekstrautstyrets installatørhåndbok for installasjonsanvisning.
Kontakt for "SG ready"
"SG Ready" er aktiv. Systemet tillates å gå med full
kapasitet ved overkapasitet hos strømleverandøren
(påvirkningen på systemet kan justeres i meny4.1.5).
Kontakt for +Adjust
Ved hjelp av +Adjust kommuniserer anlegget med
gulvvarmens styresentral* og tilpasser varmekurven
og beregnet turledningstemperatur etter gulvvarmesystemets tilbakekobling.
Aktiver det klimasystemet som +Adjust skal påvirke,
ved å markere funksjonen og trykke på OK-knappen.
*Støtte for +Adjust kreves
OBS!
+Adjust må først velges i meny 5.4 "myke inn/utganger".
OBS!
Kretskort AA3 i anlegget må ha minst "input
version" 34 og programvareversjonen må ha
"display version" 5539 eller nyere for at +Adjust skal fungere. Versjonen kan kontrolleres
i meny 3.1 under henholdsvis "input version"
og "display version". Ny programvare kan lastes
ned gratis fra www.nibeuplink.com.
OBS!
Denne funksjonen kan bare benyttes i strømnett som støtter "SG Ready"-standarden
(Tyskland).
"SG Ready" krever to AUX-innganger.
I de tilfellene der denne funksjonen er ønskelig, skal
denne kobles til plint X6 på inngangskortet (AA3).
"SG Ready" er en smart form for tariffstyring der din
strømleverandør kan påvirke inne-, varmtvannsog/eller bassengtemperaturen (hvis basseng finnes)
eller ganske enkelt blokkere tilleggsvarmen og/eller
kompressoren i varmepumpen på visse tider av døgnet
(kan velges i meny 4.1.5 etter at funksjonen er aktivert).
Aktiver funksjonen ved å koble til potensialfrie kontaktfunksjoner til to innganger som velges i meny 5.4
(SG Ready A og SG Ready B), se side 59.
Sluttet eller åpen kontakt medfører noe av følgende
(A = SG Ready A og B = SG Ready B ):
■ Blokkering (A: Sluttet, B: Åpen)
"SG Ready" er aktiv. Kompressoren i varmepumpen
og tilleggsvarme blokkeres som dagens tariffblokkering.
■ Normalstilling (A: Åpen, B: Åpen)
OBS!
Ved systemer med både gulvvarme og radiatorer bør NIBE ECS 40/41 brukes for optimal drift.
Mulige valg for AUX-utgang (potensialfritt
vekslende relé)
Det er mulighet for ekstern tilkopling ved reléfunksjon
via et potensialfritt vekslende relé (maks. 2 A) på inngangskortet (AA3), plint X7.
Valgbare funksjoner for ekstern tilkopling:
■ Indikering av summeralarm.
■ Kjølemodusindikering (bare hvis det finnes ekstrautstyr for kjøling, eller hvis varmepumpen har innebygd
funksjon for kjøling).
■ Styring av sirkulasjonspumpe for varmtvannssirkulasjon.
■ Ekstern sirkulasjonspumpe (for varmebærer).
■ Tilleggsvarme i serie på ladekrets.
Hvis noe av det ovennevnte koples til plint X7, må det
velges i meny 5.4, se side 59.
Summeralarm er forhåndsvalgt fra fabrikk.
"SG Ready" er ikke aktiv. Ingen påvirkning på systemet.
28
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
NIBE™ VVM 320
OBS!
Tilbehørskort er nødvendig hvis flere funksjoner skal koples til plint X7 samtidig som indikering av summeralarm er aktivert (se side 67).
Tilkopling av tilbehør
Instruksjoner for tilkopling av ekstrautstyr finnes i den
medfølgende bruksanvisningen. Se side 67 for liste
over ekstrautstyr som kan brukes til VVM 320.
1 2 3
C NO NC
AA3-X7
Wilo
AA3-X7
Bildet viser releet i alarmstilling.
Hvis strømbryteren (SF1) står på "
i alarmstilling.
" eller "
", er releet
Ekstern sirkulasjonspumpe eller varmtvannssirkulasjonspumpe koples til summeralarmreleet, som vist på bildet
nedenfor.
OBS!
Merk aktuell koplingsboks med advarsel for
ekstern spenning.
1 2 3
AA3-X7
C NO NC
F1X45 320
VVM
Externt
Eksternt
L
N
PE
L
N PE
Wilo
AA3-X7
Sirkulasjonspumpe
HUSK!
Reléutgangen kan belastes med maks. 2 A
(230V AC).
NIBE™ VVM 320
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
29
6 Igangkjøring og justering
Forberedelser
Lufteventil (QM20)
1. Kontroller at strømbryteren (SF1) står i stillingen
" ".
2. Kontroller at tappeventilen er helt stengt, og at
temperaturbegrenseren (FD1) ikke er utløst.
3. Kompatibel NIBE luft-vann-varmepumpe skal være
utstyrt med styrekort med display som minst har
programvareversjon i henhold til listen på side 11.
SF1
VVM320
QM11
Påfylling og lufting
QM22
Påfylling av varmtvannsbereder i VVM 320
1. Åpne en varmtvannskran i huset.
2. Åpne avstengingsventilen. Ved senere drift skal
denne ventilen være helt åpen.
3. Når det kommer vann ut av varmtvannskranen, er
varmtvannsberederen fylt og kranen kan stenges.
Påfylling av VVM 320
Avlufting av klimasystemet
1. Bryt strømtilførselen til VVM 320.
2. Luft VVM 320 gjennom lufteventilen (QM20) og
klimasystemet ellers gjennom de respektive lufteventilene.
3. Gjenta påfylling og avlufting til all luft er fjernet
og korrekt trykk oppnådd.
30
Kapitel 6 | Igangkjøring og justering
FD1
FA1
Wilo
1. Åpne lufteventilen (QM20).
2. Åpne påfyllingsventilen (QM11). VVM 320 fylles
med vann.
3. Når vannet som kommer ut av lufteventilen (QM20)
, ikke lenger er blandet med luft, stenger du lufteventilen. Etter en stund begynner trykket å stige
på manometeret. Når sikkerhetsventilens åpningstrykk nås, begynner denne å slippe ut vann. Steng
da påfyllingsventilen. Luft varmtvannsberederens
slynge med QM22.
4. Åpne sikkerhetsventilen til trykket i VVM 320 synker
til normalt arbeidsområde (ca. 1 bar) og kontroller
at det ikke er luft systemet, ved å vri på lufteventilen (QM20).
Avtapping av klimasystemet
1. Koble en slange til den nedre påfyllingsventilen for
varmebærer (QM11).
2. Åpne ventilen for å tappe klimasystemet.
Se også Tømming av klimasystemet på side 61.
NIBE™ VVM 320
Oppstart og kontroll
Startguide
Manøvrering i startguiden
A.Side
B. Navn og menynummer
språk 4.6
OBS!
Det må være vann i klimasystemet før strømbryteren settes på " ".
1. Sett innemodulens strømbryter () i stillingen " ".
2. Følg instruksjonene i startguiden i innemodulens
display. Hvis startguiden ikke starter når du starter
innemodulen, kan du starte den manuelt fra meny
5.7.
TIPS!
Se side 33 for en mer inngående introduksjon
av anleggets styresystem (betjening, menyer
osv.).
Hvis du går ut av startguiden på denne siden,
avsluttes den automatisk om
60 min
C. Alternativ/innstilling
Igangkjøring
A.Side
Første gangen anlegget startes åpnes en startguide.
Startguiden gir instruksjoner om hva som må utføres
ved første oppstart, og leder deg gjennom grunnleggende innstillinger for anlegget.
Her ser du hvor langt du har kommet i startguiden.
Startguiden sikrer at oppstarten utføres på riktig måte,
og kan derfor ikke hoppes over. Startguiden kan startes
i ettertid fra meny 5.7.
Under oppstartsguiden kjøres vekselventiler og shunten
fram og tilbake for å hjelpe til med lufting avVVM 320
HUSK!
Så lenge startguiden er aktiv, starter ingen av
funksjonene i varmepumpen automatisk.
Guiden vises ved hver omstart av varmepumpen til dette velges bort på siste side.
Slik blar du mellom sidene i startguiden:
1. Vri på betjeningsrattet til en av pilene i øverste
venstre hjørne (ved sidetallet) blir markert.
2. Trykk på OK-knappen for å hoppe mellom sidene
i startguiden.
B. Navn og menynummer
Her ser du hvilken meny i styresystemet denne siden i
startguiden bygger på. Tallene i parentes er menyens
nummer i styresystemet.
Du kan lese mer om menyen i dens hjelpemeny eller i
installatørhåndboken fra side 37.
C. Alternativ/innstilling
Her definerer du innstillinger for systemet.
D. Hjelpemeny
I mange menyer er det et symbol som viser at
ekstra hjelp er tilgjengelig.
Slik kommer du til hjelpteksten:
1. Bruk betjeningsrattet til å merke hjelpsymbolet.
2. Trykk på OK-knappen.
Hjelpteksten består ofte av flere vinduer som du kan
bla mellom ved hjelp av betjeningsrattet.
NIBE™ VVM 320
Kapitel 6 | Igangkjøring og justering
31
Igangkjøring uten varmepumpe
Innemodulen kan kjøres uten varmepumpe, altså bare
som el-kjele, for å produsere varme og varmtvann for
eksempel før varmepumpen er installert.
Kople sammen røret for installasjon inn fra varmepumpe (XL8) med røret ut fra varmepumpe (XL9).
Gå inn i meny 5.2.2 Systeminnstillinger og deaktiver
varmepumpen.
OBS!
Velg driftsstilling auto eller manuelt når innemodulen igjen skal kjøres med varmepumpe.
Pumpehastighet
Sirkulasjonspumpen (GP1) i VVM 320 er frekvensstyrt
og stiller seg inn selv ved hjelp av styring og ut fra
varmebehov.
LEK
Trykk
Tillgängligt tryck
cirkulationspump,
GP12 GP1
Tilgjengelig
trykk
sirkulasjonspumpe,
Tilgjengelig trykk sirkulasjonspumpe, GP1
Tillgängligt tryck [kPa]
(kPa)
60
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Flöde (liter/timme)
Volumstrøm
(l/s)
Etterjustering, lufting
I begynnelsen frigjøres luft fra varmevannet, og avluftinger kan bli nødvendig. Hvis det kommer boblelyder
fra klimasystemet, må hele systemet avluftes enda mer.
Avlufting av anlegget skjer gjennom avluftingsventilene
(QM20), (QM22) og klimasystemet ellers gjennom de
respektive avluftingsventilene. Ved avlufting skal VVM
320 være avstengt.
32
Kapitel 6 | Igangkjøring og justering
NIBE™ VVM 320
7 Styring - Introduksjon
Displayenhet
INNEKLIMA
VARMTVANN
MITT ANLEGG
INFO
F
A Display
B Statuslampe
C
OK-knapp
Strømbryter (SF1)
Strømbryteren har tre posisjoner:
■ På ( )
■ Standby ( )
■ Reservestilling (
)
Reservestilling skal bare benyttes ved feil på
innemodulen. I denne stillingen slås kompressoren av, og el-patronen settes inn. Innemodulens display er slokt og statuslampen lyser gult.
D Tilbakeknapp
VVM 320
A
Display
B
Statuslampe
C
OK-knapp
D
Tilbakeknapp
E
Betjeningsratt
E
Betjeningsratt
F
Strømbryter
I displayet vises instruksjoner, innstillinger og
driftsinformasjon. Ved hjelp av det tydelige
displayet og et brukervennlig menysystem kan
du enkelt navigere mellom ulike menyer og alternativer for å stile inn den komforten eller få
den informasjonen du ønsker.
Statuslampen indikerer innemodulens status:
Den:
■ lyser grønt ved normal funksjon.
■ lyser gult ved aktivert reservestilling.
■ lyser rødt ved utløst alarm.
OK-knappen brukes til å:
■ bekrefte valg av undermeny/alternativ/innstilt verdi/side i startguiden.
Tilbakeknappen brukes til å:
■ gå tilbake til forrige meny
■ angre en innstilling som ikke bekreftes
Betjeningsrattet kan vris til høyre eller venstre.
Du kan:
■ forflytte deg i menyer og mellom alternativer.
■ øke eller minske verdiene
■ bytte side i flersidevisninger (f.eks. hjelptekster og serviceinfo).
NIBE™ VVM 320
Kapitel 7 | Styring - Introduksjon
33
Symboler i displayet
Menysystem
Når døren til innemodulen åpnes, vises de fire hovedmenyene i menysystemet samt grunnleggende informasjon i displayet.
Utetemperatur
Innetemperatur - (hvis romføler er installert)
INNEKLIMA
VARMTVANN
Følgende symboler kan dukke opp i displayet under
drift.
Symbol
Beskrivelse
Dette symbolet vises ved informasjonstegnet hvis det er informasjon du bør være
oppmerksom på, i meny 3.1.
Varmtvannstemperatur
Disse to symbolene viser om kompressoren i utedelen eller tilleggsvarmen er
blokkert i VVM 320.
Informasjon om drift
SERVICE
MITT ANLEGG
Midlertidig luksus
(hvis aktivert)
INFO
Ønsket mengde
varmtvann
Disse kan f.eks. være blokkert, avhengig
av hvilken driftsstilling som er valgt i
meny 4.2, om blokkering er programmert
i meny 4.9.5, eller om en alarm som
blokkerer en av dem, har blitt utløst.
Blokkering av kompressor.
Meny 1 - INNEKLIMA
Blokkering av tilleggsvarme.
Innstilling og programmering av inneklimaet. Se side
37.
Meny 2 - VARMTVANN
Innstilling og programmering av varmtvannsproduksjonen. Se side 45.
Meny 3 - INFO
Visning av temperatur og annen driftsinformasjon samt
tilgang til alarmloggen. Se side 47.
Dette symbolet viser om periodisk økning
eller luksusstilling for varmtvann er aktivert.
Dette symbolet viser om "ferieinnstilling"
er aktiv i meny 4.7.
Dette symbolet viser om VVM 320 har
kontakt med NIBE Uplink™.
Meny 4 - MITT ANLEGG
Innstilling av tid, dato, språk, display, driftsstilling mm.
Se side 48.
Meny 5 - SERVICE
Avanserte innstillinger. Disse innstillingene er ikke tilgjengelige for sluttbrukeren. Du får fram menyen ved
å holde tilbakeknappen inne i 7 sekunder når du står
i startmenyen. Se side 54.
Dette symbolet viser aktuell viftehastighet hvis hastigheten er endret fra normalinnstillingen.
Krever ekstrautstyret NIBE F135.
Dette symbolet viser om bassengoppvarming er aktiv.
Ekstrautstyr kreves.
Dette symbolet viser om kjøling er aktiv.
Ekstrautstyr kreves.
Manøvrering
Flytt markøren ved å vri betjeningsrattet til
høyre eller venstre. Den merkede posisjonen
er hvit og/eller har en oppbrettet flik.
Velge meny
For å komme videre i menysystemet velger du en hovedmeny ved først å merke den og deretter trykke på
OK-knappen. Da åpnes et nytt vindu med undermenyer.
Velg en av undermenyene ved å merke den og deretter
trykke på OK-knappen.
34
Kapitel 7 | Styring - Introduksjon
NIBE™ VVM 320
Velge alternativ
Bruk det virtuelle tastaturet
komfortstilling2.2
økonomi
normal
luksus
Forskjellige tastaturer
I visse menyer der det kan være nødvendig å legge inn
tekst, finnes det et virtuelt tastatur.
Alternativer
I en meny med alternativer vises det valgte alternativet med en grønn hake.
Slik velger du et annet alternativ:
1. Merk det alternativet du vil skal gjelde. Et av
alternativene er forhåndsvalgt (hvitt).
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valgt alternativ. Det valgte alternativet får en grønn hake.
Stille inn en verdi
tid & dato4.4
tid
24 t
12 t
dato
dag
måned
år
Verdi som skal endres
Du får tilgang til ulike tegnoppsett, avhengig av meny,
og disse velger du ved hjelp av betjeningsrattet. Hvis
du vil bytte til en annen tegntabell, trykker du på tilbakeknappen. Hvis en meny bare har ett tegnoppsett,
vises tastaturet direkte.
Når du har skrevet ferdig, markerer du "OK" og trykker
på OK-knappen.
Bla mellom vinduer
Slik stiller du inn en verdi:
1. Bruk betjeningsrattet til å markere den verdien du vil stille inn.
2. Trykk på OK-knappen. Verdiens bakgrunn til
grønn, som betyr at du er i innstillingsmodus.
3. Vri betjeningsrattet til høyre for å øke verdien
eller til venstre for å redusere verdien.
4. Trykk på OK-knappen for å bekrefte verdien
du har stilt inn. Trykk på tilbakeknappen hvis
du angrer og vil ha tilbake den opprinnelige verdien.
En meny kan bestå av flere vinduer. Bla mellom vinduene ved å vri på betjeningsrattet.
Aktuelt
menyvindu
Antall vinduer i
menyen
Bla mellom vinduer i startguiden
språk 4.6
Pil for å bla gjennom vinduene i startguiden
1. Vri på betjeningsrattet til en av pilene i øverste
venstre hjørne (ved sidetallet) blir markert.
2. Trykk på OK-knappen for å hoppe mellom punktene i startguiden.
Hvis du går ut av startguiden på denne siden,
avsluttes den automatisk om
NIBE™ VVM 320
60 min
Kapitel 7 | Styring - Introduksjon
35
Hjelpmeny
I mange menyer er det et symbol som viser at
ekstra hjelp er tilgjengelig.
Slik kommer du til hjelpteksten:
1. Bruk betjeningsrattet til å merke hjelpsymbolet.
2. Trykk på OK-knappen.
Hjelpteksten består ofte av flere vinduer som du kan
bla mellom ved hjelp av betjeningsrattet.
36
Kapitel 7 | Styring - Introduksjon
NIBE™ VVM 320
8 Styring - Menyer
Meny 1 - INNEKLIMA
Oversikt
1 - INNEKLIMA
1.1 - temperatur
1.1.1 - temperatur varme
1.1.2 - temperatur kjøling *
1.2 - VENTILASJON *
1.3 - programmering
1.3.1 - varme
1.3.2 - kjøling *
1.3.3 - ventilasjon *
1.9 - avansert
1.9.1 - kurve
1.9.1.1 varmekurve
1.9.1.2 - kjølekurve *
1.9.2 - ekstern justering
1.9.3 - min. turledningstemp.
1.9.4 - romfølerinnstillinger
1.9.5 - kjøleinnstillinger *
1.9.6 - viftetilbakeføringstid *
1.9.7 - egen kurve
1.9.7.1 - varme
1.9.7.2 - kjøling *
1.9.8 - punktforskyvning
1.9.11 - +Adjust
* Ekstrautstyr kreves.
Undermenyer
Til menyen INNEKLIMA er det flere undermenyer. Til
høyre for menyene i displayet finner du statusinformasjon for respektive meny.
temperatur Innstilling av temperatur for klimasystem.
Statusinformasjonen viser innstilte verdier for klimasystem.
VENTILASJON Innstilling av viftehastighet. Statusinformasjonen viser valgt innstilling. Denne menyen vises
bare hvis avtrekksmodul er tilkoplet (ekstrautstyr).
programmering Programmering av varme, kjøling og
ventilasjon. Statusinformasjonen "innstilt" betyr at du
har stilt inn programmering, men at den ikke er aktiv
akkurat nå, "ferieinnstilling" vises hvis ferieprogrammering er aktiv samtidig med programmering (i og med
at feriefunksjonen er prioritert), "aktiv" vises hvis deler
av programmeringen er aktiv, ellers vises " av".
avansert Innstilling av varmekurve, justering med ytre
kontakt, minimumsverdi for turledningstemperatur,
romføler, kjølefunksjon og +Adjust.
Meny 1.1 - temperatur
Hvis huset har flere klimasystemer, angis dette i displayet med et eget termometer for hvert system.
I meny 1.1 velger du mellom varme og kjøling. Ønsket
temperatur stilles deretter inn i den neste menyen,
"temperatur varme/kjøling".
Innstilling av temperaturen (med romføler installert og aktivert):
varme
Innstillingsområde: 5–30 °C
Fabrikkinnstilling: 20
kjøling (ekstrautstyr kreves)
Innstillingsområde: 5–30 °C
Fabrikkinnstilling: 25
Verdien i displayet vises som en temperatur i °C hvis
klimasystemet styres av romfølere.
HUSK!
Det kan være lite hensiktsmessig å styre «trege» varmesystemer, f.eks. gulvvarme, ved hjelp
av varmepumpens romføler.
Hvis du vil endre romtemperaturen, bruker du betjeningsrattet til å stille inn ønsket temperatur i displayet.
Bekreft den nye innstillingen ved å trykke på OKknappen. Den nye temperaturen vises på høyre side av
symbolet i displayet.
Innstilling av temperaturen (uten aktivert romføler):
Innstillingsområde: -10 til +10
Fabrikkinnstilling: 0
NIBE™ VVM 320
Kapitel 8 | Styring - Menyer
37
Displayet viser innstilt verdi for varme (kurveforskyvning). For å sette innetemperaturen opp eller ned øker
eller reduserer du verdien i displayet.
Bruk betjeningsrattet til å stille inn en ny verdi. Bekreft
den nye innstillingen ved å trykke på OK-knappen.
Hvor mange trinn verdien må endres for at innetemperaturen skal endres med én grad, avhenger av husets
varmeanlegg. Det er vanligvis nok med ett trinn, men
i visse tilfeller kan flere trinn behøves.
Still inn ønsket verdi. Den nye verdien vises på høyre
side av symbolet i displayet.
HUSK!
En økning av romtemperaturen kan bremses
av termostatene til radiatorene eller gulvvarmen. Åpne derfor termostatene helt, bortsett
fra i rom der det ønskes lavere temperatur,
f.eks. i soverom.
Meny 1.3 - programmering
I menyen programmering programmeres innekomforten (varme/kjøling/VENTILASJON) for hver ukedag.
Det er også mulig å programmere en lengre tid i en
valgbar periode (ferie) i meny 4.7.
Meny 1.3.1 - varme
Her kan du programmere en økning eller senkning av
temperaturen i boligen i opptil tre forskjellige tidsperioder per dag. Hvis romføler er installert og aktivert,
stilles ønsket romtemperatur (°C) inn i løpet av tidsperioden. Uten aktivert romføler stilles ønsket endring
inn (av innstillingen i meny 1.1) inn. For én grads endring av romtemperaturen kreves vanligvis ett trinn, men
i enkelte tilfeller kan flere trinn behøves.
Aktivert
Program
System
PROGRAMMERING VARME
TIPS!
program 1
Vent et døgn før du definerer en ny innstilling,
slik at romtemperaturen rekker å stabilisere
seg.
aktivert
Meny 1.2 - VENTILASJON (ekstrautstyr kreves)
Innstillingsområde: normal samt hastighet 1-4
Fabrikkinnstilling: normal
Her kan du midlertidig øke eller redusere ventilasjonen
i boligen.
Når du har valgt en ny hastighet, begynner en klokke
å telle ned. Når tiden er ute, går ventilasjonshastigheten
tilbake til normalinnstillingen.
De forskjellige tilbakeføringstidene kan ved behov
endres i meny 1.9.6.
Viftehastigheten (i prosent) vises i parentes etter hvert
hastighetsalternativ.
system
man
tir
ons
tor
fre
21:30 - 06:00
20.5°
lør
Hvis det er kaldt ute og romtemperaturen er
for høy, bør kurvehellingen i meny 1.9.1 senkes
med ett trinn.
Hvis det er varmt ute og romtemperaturen er
for høy, bør verdien i meny 1.1 senkes med ett
trinn.
1.3.1
program 3
alle
Hvis det er kaldt ute og romtemperaturen er
for lav, bør kurvehellingen i meny 1.9.1 økes
med ett trinn.
Hvis det er varmt ute og romtemperaturen er
for lav, bør verdien i meny 1.1 økes med ett
trinn.
program 2
søn
Konflikt
Dag
Tidsperiode
Justering
Program: Her velges det programmet som skal endres.
Aktivert: Her aktiveres programmeringen for valgt
periode. Innstilte tider påvirkes ikke ved deaktivering.
System: Her velger du for hvilket klimasystem det aktuelle programmet gjelder. Dette alternativet vises kun
hvis det finnes flere enn ett klimasystem.
Dag: Her velger du hvilken eller hvilke dager i uken
programmeringen skal gjelde på. Hvis du vil fjerne
programmeringen for en bestemt dag, nullstiller du
tiden for denne dagen ved å sette starttiden til samme
tid som stopptiden. Hvis linjen "alle" benyttes, stilles
alle dager i perioden inn etter denne linjen.
Tidsperiode: Her velges starttid og stopptid på valgt
dag for programmeringen.
Justering: Brukes til å stille inn hvor mye varmekurven
skal forandres i forhold til meny 1.1 under programmeringen. Hvis romføler er installert, stilles ønsket romtemperatur inn i °C.
Konflikt: Hvis to forskjellige innstillinger kolliderer med
hverandre, vises det med et rødt utropstegn.
TIPS!
TIPS!
Ved behov for lengre tidsforandringer, bruk
feriefunksjon eller programmering.
38
Kapitel 8 | Styring - Menyer
Hvis du vil utføre en tilsvarende programmering for alle dager i uken, kan du begynne med
å fylle ut "alle" og deretter endre ønskede dager.
NIBE™ VVM 320
TIPS!
TIPS!
For å få perioden til å strekke seg over midnatt
stiller du inn slik at stopptiden er tidligere enn
starttiden. Da stanser programmeringen ved
innstilt stopptid dagen etter.
For å få perioden til å strekke seg over midnatt
stiller du inn slik at stopptiden er tidligere enn
starttiden. Da stanser programmeringen ved
innstilt stopptid dagen etter.
Programmeringen starter alltid på den dagen
starttiden er stilt inn.
Programmeringen starter alltid på den dagen
starttiden er stilt inn.
HUSK!
Det tar lang tid å endre temperaturen i boligen. Korte tidsperioder i kombinasjon med
gulvvarme kommer for eksempel ikke til å gi
en merkbar forandring i romtemperaturen.
Meny 1.3.2 - kjøling (ekstrautstyr kreves)
Meny 1.3.3 - ventilasjon (ekstrautstyr kreves)
Her kan du programmere en økning eller reduksjon av
ventilasjonen i boligen i opptil to forskjellige tidsperioder per dag.
Program
Aktivert
Her kan du programmere når kjøling er tillatt i boligen
i opptil to forskjellige tidsperioder per dag.
PROGRAMMERING VENTILASJON
program 1
Program
Aktivert
1.3.3
program 2
aktivert
alle
PROGRAMMERING KJØLING
program 1
man
1.3.2
tir
program 2
ons
tor
aktivert
fre
alle
21:30 - 06:00
hastighet 3
lør
man
søn
tir
ons
Konflikt
tor
fre
21:30 - 06:00
på
lør
Dag
Tidsperiode
Justering
søn
Konflikt
Dag
Tidsperiode
Justering
Program: Her velges det programmet som skal endres.
Aktivert: Her aktiveres programmeringen for valgt
periode. Innstilte tider påvirkes ikke ved deaktivering.
Dag: Her velger du hvilken eller hvilke dager i uken
programmeringen skal gjelde på. Hvis du vil fjerne
programmeringen for en bestemt dag, nullstiller du
tiden for denne dagen ved å sette starttiden til samme
tid som stopptiden. Hvis linjen "alle" benyttes, stilles
alle dager i perioden inn etter denne linjen.
Tidsperiode: Her velges starttid og stopptid på valgt
dag for programmeringen.
Justering: Her programmerer du når kjøling ikke skal
være tillatt.
Konflikt: Hvis to forskjellige innstillinger kolliderer med
hverandre, vises det med et rødt utropstegn.
Program: Her velges det programmet som skal endres.
Aktivert: Her aktiveres programmeringen for valgt
periode. Innstilte tider påvirkes ikke ved deaktivering.
Dag: Her velger du hvilken eller hvilke dager i uken
programmeringen skal gjelde på. Hvis du vil fjerne
programmeringen for en bestemt dag, nullstiller du
tiden for denne dagen ved å sette starttiden til samme
tid som stopptiden. Hvis linjen "alle" benyttes, stilles
alle dager i perioden inn etter denne linjen.
Tidsperiode: Her velges starttid og stopptid på valgt
dag for programmeringen.
Justering: Her stiller du inn ønsket viftehastighet.
Konflikt: Hvis to forskjellige innstillinger kolliderer med
hverandre, vises det med et rødt utropstegn.
TIPS!
Hvis du vil utføre en tilsvarende programmering for alle dager i uken, kan du begynne med
å fylle ut "alle" og deretter endre ønskede dager.
TIPS!
Hvis du vil utføre en tilsvarende programmering for alle dager i uken, kan du begynne med
å fylle ut "alle" og deretter endre ønskede dager.
NIBE™ VVM 320
Kapitel 8 | Styring - Menyer
39
For å få perioden til å strekke seg over midnatt
stiller du inn slik at stopptiden er tidligere enn
starttiden. Da stanser programmeringen ved
innstilt stopptid dagen etter.
Programmeringen starter alltid på den dagen
starttiden er stilt inn.
HUSK!
En omfattende forandring over lengre tid kan
forårsake dårlig innemiljø samt eventuelt dårligere driftsøkonomi.
Meny 1.9 - avansert
Meny avansert har oransje tekst og er beregnet på
avanserte brukere. Denne menyen har flere undermenyer.
kurve Innstilling av kurvens helling for hhv. varme og
kjøling.
ekstern justering Innstilling av varmekurvens forskyvning når ytre kontakt er tilkoplet.
min. turledningstemp. Innstilling av minste tillatte
turledningstemperatur.
romfølerinnstillinger Innstillinger for romføleren.
I menyen kurve kan du se den såkalte varmekurven
for huset ditt. Varmekurvens oppgave er å gi en jevn
innetemperatur uansett utetemperatur, og dermed
energigjerrig drift. Det er ut fra denne varmekurven at
innemodulens styringsdatamaskin bestemmer temperaturen på vannet til varmesystemet, turledningstemperaturen og dermed innetemperaturen. Her kan du
velge varmekurve og også lese av hvordan turledningstemperaturen endres ved ulike utetemperaturer. Hvis
det finnes tilgang til kjøling, kan det gjøres liknende
innstillinger for kjølekurven.
Kurvehelling
Varme- og kjølekurvens helling angir hvor mange grader turledningstemperaturen skal økes/senkes når
utetemperaturen synker/øker. En brattere kurvehelling
medfører en høyere turledningstemperatur for varme
eller en lavere turledningstemperatur for kjøling ved
en viss utetemperatur.
Turledningstemperatur
FRAMLEDNINGSTEMPERATUR
TIPS!
°C
70
Brattere
kurvehelling
Brantare
kurvlutning
60
50
40
30
10
0
- 10
kjøleinnstillinger Innstillinger for kjøling.
- 20
- 30
- 40°C
UTETEMPERATUR
Utetemperatur
viftetilbakeføringstid Innstillinger av tilbakestillingstider for vifte ved midlertidig hastighetsendring av ventilasjonen.
Den optimale kurvehellingen avhenger av klimaforholdende på stedet, om huset har radiatorer eller gulvvarme, og hvor godt isolert huset er.
egen kurve Innstilling av egen kurve for hhv. varme
og kjøling.
Kurven stilles inn når anlegget installeres, men kan ha
behov for etterjustering. Det skal deretter normalt ikke
være nødvendig å endre kurven.
punktforskyvning Innstilling av forskyvning av hhv.
varme- og kjølekurven ved en spesifikk utetemperatur.
+Adjust Innstilling av hvor stor påvirkning +Adjust skal
ha på beregnet turledningstemperatur for gulvvarme.
Jo høyere verdi, desto større påvirkning.
Meny 1.9.1 - kurve
varmekurve 1.9.1.1
system
turledningstemp. °C
HUSK!
Ved finjusteringer av innetemperaturen skal
kurven i stedet forskyves opp eller ned, og det
gjøres fra menyen 1.1 temperatur .
Kurveforskyvning
En forskyvning av kurven betyr at turledningstemperaturen endres like mye for alle utetemperaturer, f.eks.
at en kurveforskyvning på +2 trinn øker turledningstemperaturen med 5 °C ved alle utetemperaturer.
Turledningstemperatur - maksimums- og minimumsverdier
utetemp. °C
Fordi turledningstemperaturen ikke kan beregnes
høyere enn den innstilte maksimumsverdien eller lavere
enn den innstilte minimumsverdien, flater varmekurven
ut ved disse temperaturene.
varmekurve
Innstillingsområde: 0 - 15
Fabrikkinnstilling: 9
kjølekurve (ekstrautstyr kreves)
Innstillingsområde: 0 - 9
Fabrikkinnstilling: 0
40
Kapitel 8 | Styring - Menyer
NIBE™ VVM 320
HUSK!
TIPS!
Ved gulvvarmesystemer skal normalt maks.
turledningstemp. stilles inn mellom 35 og 45
°C.
Vent et døgn før du gjør en ny innstilling, slik
at romtemperaturen rekker å stabilisere seg.
Ved gulvkjøling skal min. turledningstemp.
begrenses for å unngå kondens.
Kontroller maks. temperatur for gulvet med
gulvinstallatøren/-leverandøren.
Tallet lengst ute på kurven angir kurvehellingen. Tallet
ved siden av termometeret angir kurveforskyvningen.
Bruk betjeningsrattet til å stille inn en ny verdi. Bekreft
den nye innstillingen ved å trykke på OK-knappen.
Kurve 0 er en egen kurve opprettet i meny 1.9.7.
Hvis det er kaldt ute og romtemperaturen er
for lav, bør kurvehellingen økes med ett trinn.
Hvis det er kaldt ute og romtemperaturen er
for høy, bør kurvehellingen senkes med ett
trinn.
Hvis det er varmt ute og romtemperaturen er
for lav, bør kurveforskyvningen økes med ett
trinn.
Hvis det er varmt ute og romtemperaturen er
for høy, bør kurveforskyvningen senkes med
ett trinn.
For å velge en annen kurve (kurvehelling):
OBS!
Hvis det bare finnes ett klimasystem, er kurvens
nummer allerede merket når menyvinduet
åpnes.
1. Velg det klimasystemet (hvis det finnes mer enn
ett) som kurven skal endres for.
2. Når valget av klimasystem er bekreftet, blir kurvens
nummer markert.
3. Trykk på OK-knappen for å komme til innstillingsmodus.
4. Velg en ny kurve. Kurvene er nummerert fra 0 til
15, der høyere nummer gir brattere helling og
høyere turledningstemperatur. Kurve 0 vil si at
egen kurve (meny 1.9.7) benyttes.
5. Trykk på OK-knappen for å avslutte innstillingen.
For å lese av en kurve:
1. Vri betjeningsrattet slik at ringen på akselen med
utetemperaturen merkes.
2. Trykk på OK-knappen.
3. Følg den grå linjen opp til kurven og ut til venstre
for å avlese verdien for turledningstemperaturen
ved valgt utetemperatur.
4. Det er nå mulig å foreta avlesninger for de forskjellige temperaturene ved å vri betjeningsrattet til
høyre eller venstre og lese av tilsvarende turledningstemperatur.
5. Trykk på OK- eller tilbakeknappen for å komme ut
av avlesingsstilling.
Meny 1.9.2 - ekstern justering
klimasystem
Innstillingsområde: -10 til +10 eller ønsket romtemperatur hvis romføler er installert.
Fabrikkinnstilling: 0
Ved å koble til en utvendig kontakt, for eksempel
romtermostat eller et koblingsur, kan romtemperaturen
settes opp eller ned under oppvarmingen, enten midlertidig eller periodevis. Når kontakten er på, endres
forskyvningen av varmekurven med det antall trinn
som er valgt i menyen. Hvis romføler er installert og
aktivert, stilles ønsket romtemperatur (°C) inn.
Hvis det finnes mer enn et klimasystem, kan innstillingen gjøres separat for hvert system.
Meny 1.9.3 - min. turledningstemp.
varme
Innstillingsområde: 5-70 °C
Fabrikkinnstilling: 20 °C
kjøling (ekstrautstyr kreves)
Innstillingsområde: 7-30 °C
Fabrikkinnstilling: 18 °C
I meny 1.9.3 stiller du inn varme eller kjøling, i neste
meny (min. turledn.temp. varme/kjøling) stiller du inn
laveste turledningstemperatur for klimasystemet. Det
innebærer at VVM 320 aldri beregner en lavere temperatur enn den som er innstilt her.
Hvis det finnes mer enn ett klimasystem, kan innstillingen gjøres for hvert system.
TIPS!
Hvis du f.eks. har en kjeller som du alltid vil ha
litt varme i, selv på sommeren, kan verdien
økes.
Du kan også trenge å forhøye verdien i "stopp
av varme" meny 4.9.2 "autodriftsinnstilling".
NIBE™ VVM 320
Kapitel 8 | Styring - Menyer
41
Meny 1.9.4 - romfølerinnstillinger
faktor system
varme
Innstillingsområde: 0,0 - 6,0
Fabrikkinnstilling varme: 2,0
kjøling (ekstrautstyr kreves)
Innstillingsområde: 0,0 - 6,0
Fabrikkinnstilling kjøling: 1,0
Her kan du aktivere romføler for styring av romtemperatur.
start aktiv kjøling
Innstillingsområde: 10–300
Fabrikkinnstilling: 0
gradminutter kjøling
Innstillingsområde: -3000–3000 kjølegradminutter
Fabrikkinnstilling: 0
tid mellom kjøle og varme
Innstillingsområde: 0 - 48 t
Fabrikkinnstilling: 2
HUSK!
driftsst. auto EQ1-GP12
Det kan være lite hensiktsmessig å styre «trege» varmesystemer, f.eks. gulvvarme, ved hjelp
av varmepumpens romføler.
Her angir du om du vil at kjølepumpen (GP12) skal
gå i driftsstillingen Auto.
Du kan også stille inn en faktor (en matematisk verdi)
som bestemmer hvor mye en over- eller undertemperatur (differansen mellom ønsket og aktuell romtemperatur) i rommet skal påvirke turledningstemperaturen
ut til klimasystemet. En høyere verdi gir en større og
raskere forandring av varmekurvens innstilte forskyvning.
OBS!
En for høyt innstilt verdi på "faktor system"
kan, avhengig av type klimasystem, gi en
ustabil romtemperatur.
Hvis flere klimasystem er installert, kan ovenstående
innstillinger gjøres for hvert system.
Meny 1.9.5 - kjøleinnstillinger (ekstrautstyr
kreves)
delta ved +20 °C
Innstillingsområde: 3–10 °C
Fabrikkinnstilling: 3
delta ved +40 ℃
Innstillingsområde: 3–10 °C
Fabrikkinnstilling: 6
børverdi kulde-/varmeføler
kjølepumpehastighet
Innstillingsområde: 1–100 %
Fabrikkinnstilling: 70 %
Du kan bruke VVM 320 til å kjøle huset i den varme
perioden av året.
HUSK!
Enkelte innstillingsalternativer vises bare hvis
den aktuelle funksjonen er installert og aktivert
i VVM 320.
delta ved +20 °C
Her stiller du inn ønsket temperaturdifferanse mellom
tur- og returledningen til klimasystemet ved kjøledrift,
når utetemperaturen er +20 °C. VVM 320 prøver da å
komme så nær innstilt temperatur som mulig.
delta ved +40 ℃
Her stiller du inn ønsket temperaturdifferanse mellom
tur- og returledningen til klimasystemet ved kjøledrift,
når utetemperaturen er +40 °C. VVM 320 prøver da å
komme så nær innstilt temperatur som mulig.
bruk romføler
Her stiller du inn om det skal brukes romfølere i
kjølestilling.
varme/kjøling føl.
Innstillingsområde: 5 - 40 °C
HUSK!
Fabrikkinnstilling: 21
Når romføler for kjøling/varme (BT74) er installert og aktivert i VVM 320, kan du ikke velge noen annen føler for styring av VVM 320.
varme ved undertemperatur i rom
Innstillingsområde: 0,5–10,0 °C
Fabrikkinnstilling: 1,0
kjøling ved overtemperatur i rom
Her stiller du inn hvilken føler som skal styre ved hvilken
innetemperatur VVM 320 skal veksle mellom varmeog kjøledrift.
Innstillingsområde: 0,5–10,0 °C
Fabrikkinnstilling: 1,0
42
Kapitel 8 | Styring - Menyer
NIBE™ VVM 320
børverdi kulde-/varmeføler
HUSK!
Dette innstillingsalternativet vises kun hvis føler for kjøling/varme (BT74) er installert og
aktivert i VVM 320.
Her stiller du inn ved hvilken innetemperatur VVM 320
skal veksle mellom varme- og kjøledrift.
varme ved undertemperatur i rom
HUSK!
Dette innstillingsalternativet vises bare hvis
romføleren er koplet til VVM 320 og aktivert.
Her velger du tilbakestillingstid for tilfeldig hastighetsendring (hastighet 1-4) på ventilasjonen i meny 1.2.
Tilbakeføringstid er den tiden det tar før ventilasjonshastigheten er tilbake til det normale.
Meny 1.9.7 - egen kurve
turledningstemp.
varme
Innstillingsområde: 5 – 70 °C
kjøling (ekstrautstyr kreves)
Avhengig av hvilket tilbehør som brukes, kan innstillingsområdet variere.
Innstillingsområde: 7–40 °C
Her stiller du inn hvor mye romtemperaturen kan synke
under ønsket temperatur før VVM 320 går over til
varmedrift.
kjøling ved overtemperatur i rom
Hvis du har spesielle behov, kan du her lage din egen
varme- og kjølekurve ved å stille inn ønskede turledningstemperaturer ved ulike utetemperaturer.
HUSK!
HUSK!
Dette innstillingsalternativet vises bare hvis
romføleren er koplet til VVM 320 og aktivert.
Her stiller du inn hvor mye romtemperaturen kan stige
over ønsket temperatur før VVM 320 går over til kjøledrift.
start aktiv kjøling
HUSK!
Dette innstillingsalternativet vises bare hvis
"aktiv kjøling" er aktivert i meny 5.2.4.
Her stiller du inn når aktiv kjøling skal starte.
Kurve 0 i meny 1.9.1 skal velges for at egen
kurve skal gjelde.
Meny 1.9.8 - punktforskyvning
utetemperaturpunkt
Innstillingsområde: -40 – 30 °C
Fabrikkinnstilling: 0 °C
forandring av kurve
Innstillingsområde: -10 – 10 °C
Fabrikkinnstilling: 0 °C
Gradminutter er et mål på aktuelt varmebehov i huset
og bestemmer når henholdsvis kompressor, kjøledrift
og tilleggsvarme skal starte/stoppe.
Her kan du velge en endring av varmekurven ved en
viss utetemperatur. For én grads endring av romtemperaturen kreves vanligvis ett trinn, men i visse tilfeller
kan flere trinn behøves.
gradminutter kjøling
Varmekurven påvirkes ved ± 5 °C fra innstilt utetemperaturpunkt.
Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis tilkoblet tilbehør selv bregner kjølegradminutter.
Etter at en minimums- eller maksimumsverdi er innstilt,
vil systemet automatisk stille inn virkelig verdi ut fra
antall kompressorer som kjører kjøling.
tid mellom kjøle og varme
Dette valget finnes kun for kjøling 2-rørssystem.
Her stiller du inn hvor lenge VVM 320 skal vente før
varmedrift gjenopptas, når kjølebehovet har opphørt,
eller omvendt.
Meny 1.9.6 - viftetilbakeføringstid (ekstrautstyr kreves)
Det som er viktig, er at riktig varmekurve er valgt, slik
at romtemperaturen ellers oppleves som jevn.
TIPS!
Hvis det føles kaldt i huset ved f.eks. -2 °C,
settes "utetemperaturpunkt" til "-2" og "forandring av kurve" økes til ønsket romtemperatur oppnås.
HUSK!
Vent et døgn før du definerer en ny innstilling,
slik at romtemperaturen rekker å stabilisere
seg.
hastighet 1-4
Innstillingsområde: 1 – 99 h
Fabrikkinnstilling: 4 h
NIBE™ VVM 320
Kapitel 8 | Styring - Menyer
43
Meny 1.9.11 - +Adjust
- påvirkningsgrad
Innstillingsområde: 0,1 – 1,0
Fabrikkinnstilling: 0,5
Ved hjelp av +Adjust kommuniserer anlegget med
gulvvarmens styresentral* og tilpasser varmekurven
og beregnet turledningstemperatur etter gulvvarmesystemets tilbakekobling.
Her aktiverer du de klimasystemene som du vil at
+Adjust skal påvirke. Du kan også stille inn hvor stor
innvirkning +Adjust skal ha på beregnet turledningstemperatur. Jo høyere verdi, desto større påvirkning.
*Støtte for +Adjust kreves
OBS!
+Adjust må først velges i meny 5.4 «myke inn/utganger».
44
Kapitel 8 | Styring - Menyer
NIBE™ VVM 320
Meny 2 - VARMTVANN
Oversikt
2 - VARMTVANN
2.1 - midlertidig luksus
2.2 - komfortstilling
2.3 - programmering
2.9 - avansert
2.9.1 - periodisk økning
2.9.2 - varmtvannssirk.
Undermenyer
Til menyen VARMTVANN er det flere undermenyer.
Til høyre for menyene i displayet finner du statusinformasjon for respektive meny.
midlertidig luksus Aktivering av midlertidig økning av
varmtvannstemperaturen. Statusinformasjonen viser
"av"eller hvor lang tid det er igjen av den midlertidige
temperaturøkningen.
komfortstilling Innstilling av varmtvannskomfort.
Statusinformasjonen viser hvilken stilling som er valgt,
"økonomi", "normal" eller "luksus".
programmering Programmering av varmtvannskomfort. Statusinformasjonen "innstilt" betyr at du har stilt
inn programmering, men at den ikke er aktiv akkurat
nå, "ferieinnstilling" vises hvis ferieinnstilling er aktiv
samtidig med programmering (i og med at feriefunksjonen er prioritert), "aktiv" vises hvis deler av programmeringen er aktiv, ellers vises "av".
avansert Innstilling av periodisk økning av varmtvannstemperaturen.
Meny 2.1 - midlertidig luksus
Forskjellen mellom de valgbare stillingen er temperaturen på tappevarmtvannet. Høyere temperatur gjør
at varmtvannet holder lengre.
økonomi: Denne stillingen gir mindre varmtvann enn
de andre, men er samtidig mer økonomisk. Denne stillingen kan brukes i mindre husholdninger med lite
varmtvannsbehov.
normal: Normalstillingen gir en større mengde varmtvann og passer de fleste husholdninger.
luksus: Luksusstilling gir største mulige varmtvannsmengde. I tillegg til kompressoren benyttes også elpatronen til å varme varmtvannet i denne stillingen,
noe som gir økt driftskostnad.
Meny 2.3 - programmering
Her kan du programmere hvilken varmtvannskomfort
innemodulen skal jobbe med i opptil to forskjellige
tidsperioder per dag.
Programmering aktiveres/deaktiveres ved å sette/fjerne
kryss ved "aktivert". Innstilte tider påvirkes ikke ved
deaktivering.
Program
Aktivert
Innstillingsområde: 3, 6 og 12 timer, samt stilling
"av"
PROGRAMMERING VARMTVANN
Fabrikkinnstilling: "av"
program 1
2.3
program 2
aktivert
Ved midlertidig økt varmtvannsbehov kan du fra denne
menyen velge å øke varmtvannstemperaturen til en
luksusstillingen under valgbar tid.
alle
man
normal
tir
HUSK!
ons
tor
Hvis komfortstilling "luksus" er valgt i meny
2.2, er det ikke mulig å øke ytterligere.
fre
lør
søn
Funksjonen aktiveres direkte når en tidsperiode velges
og bekreftes med OK-knappen. Til høyre vises gjenstående tid for den valgte innstillingen.
Når tiden har gått ut, går VVM 320 tilbake til innstilt
stilling i meny 2.2.
Velg "av" for å slå av midlertidig luksus .
Meny 2.2 - komfortstilling
Innstillingsområde: økonomi, normal, luksus
Fabrikkinnstilling: normal
NIBE™ VVM 320
Konflikt
Dag
Tidsperiode
Justering
Program: Her velges det programmet som skal endres.
Aktivert: Her aktiveres programmeringen for valgt
periode. Innstilte tider påvirkes ikke ved deaktivering.
Dag: Her velger du hvilken eller hvilke dager i uken
programmeringen skal gjelde på. Hvis du vil fjerne
programmeringen for en bestemt dag, nullstiller du
tiden for denne dagen ved å sette starttiden til samme
tid som stopptiden. Hvis linjen "alle" benyttes, stilles
alle dager i perioden inn etter denne linjen.
Kapitel 8 | Styring - Menyer
45
Tidsperiode: Her velges starttid og stopptid på valgt
dag for programmeringen.
"driftstid" bestemmer hvor lenge varmtvannssirkulasjonspumpen skal være i gang per driftstilfelle.
Justering: Her stiller du inn den varmtvannskomforten
som skal gjelde under programmeringen.
"stillstandstid" bestemmer hvor lenge varmtvannssirkulasjonspumpen skal stå stille mellom driftstilfellene.
Konflikt: Hvis to forskjellige innstillinger kolliderer med
hverandre, vises det med et rødt utropstegn.
TIPS!
OBS!
Varmtvannssirkulasjon aktiveres i meny 5.4
«myke inn- og utganger».
Hvis du vil utføre en tilsvarende programmering for alle dager i uken, kan du begynne med
å fylle ut "alle" og deretter endre ønskede dager.
TIPS!
For å få perioden til å strekke seg over midnatt
stiller du inn slik at stopptiden er tidligere enn
starttiden. Da stanser programmeringen ved
innstilt stopptid dagen etter.
Programmeringen starter alltid på den dagen
starttiden er stilt inn.
Meny 2.9 - avansert
Meny avansert har oransje tekst og er beregnet på
avanserte brukere. Denne menyen har flere undermenyer.
Meny 2.9.1 - periodisk økning
periode
Innstillingsområde: 1 - 90 dager
Fabrikkinnstilling: 14 dager
starttid
Innstillingsområde: 00:00 - 23:00
Fabrikkinnstilling: 00:00
For å hindre bakterievekst i varmtvannsberederen kan
varmepumpen sammen med el-patronen med jevne
mellomrom øke varmtvannstemperaturen på kort tid.
Du kan stille inn hvor lang tid det skal gå mellom hver
gang varmtvannstemperaturen økes. Tiden kan stilles
mellom 1 og 90 døgn. Fabrikkinnstillingen er 14 døgn.
Merk av / fjern avmerkingen for "aktivert" for å slå
funksjonen på/av.
Meny 2.9.2 - varmtvannssirk.
driftstid
Innstillingsområde: 1 - 60 min.
Fabrikkinnstilling: 60 min.
stillstandstid
Innstillingsområde: 0 - 60 min.
Fabrikkinnstilling: 0 min.
Her kan du stille inn varmtvannssirkulasjon i opptil tre
perioder per døgn. I de innstilte periodene kommer
varmtvannssirkulasjonspumpen til å gå i henhold til
innstillingene ovenfor.
46
Kapitel 8 | Styring - Menyer
NIBE™ VVM 320
Meny 3 - INFO
Oversikt
3 - INFO
3.1 - serviceinfo
3.2 - kompressorinfo
3.3 - info tilleggsvarme
3.4 - alarmlogg
3.5 - innendørstemperaturlogg
Undermenyer
Menyen INFO har flere undermenyer. I disse menyene
er det ikke mulig å stille inn noe, de er bare til visning
av informasjon. Til høyre for menyene i displayet finner
du statusinformasjon for respektive meny.
Informasjonen kan finnes på flere sider. Bla mellom sidene ved å vri på betjeningsrattet.
Meny 3.4 - alarmlogg
serviceinfo viser temperaturnivåer og innstillinger i
anlegget.
For å gjøre eventuell feilsøking enklere er anleggets
driftsstatus ved alarmtilfellet lagret her. Du kan se informasjonen for de siste 10 alarmene.
kompressorinfo viser driftstider, startantall m.m. for
kompressoren i varmepumpen.
Hvis du vil se driftsstatus for en spesiell alarm, merker
du den aktuelle alarmen og trykker på OK-knappen.
info tilleggsvarme viser informasjon om tilleggsvarmens driftstider m.m.
Meny 3.5 - innendørstemperaturlogg
alarmlogg viser de siste alarmene.
innendørstemperaturlogg gjennomsnittstemperaturen innendørs uke for uke det siste året.
Meny 3.1 - serviceinfo
Informasjonen vises på flere sider. Bla mellom sidene
ved å vri på betjeningsrattet.
Det vises en QR-kode på en side. Denne QR-koden
presenterer blant annet serienummer, produktnavn
og begrensede driftsdata.
Symboler i denne i menyen:
Kompressor
Varme
Tilleggsvarme
Varmtvann
Kjøling
Basseng
Varmebærerpumpe (oransje)
Ventilasjon
Her kan du se gjennomsnittlig innetemperatur uke for
uke det siste året. Den stiplede linjen viser gjennomsnittlig temperatur for året.
Gjennomsnittlig innetemperatur vises bare hvis romføler/romenhet er montert.
Slik skal gjennomsnittstemperaturen leses
1. Vri betjeningsrattet slik at ringen på akselen med
ukenummer merkes.
2. Trykk på OK-knappen.
3. Følg den grå linjen opp til grafen og ut til venstre
for å avlese gjennomsnittlig innetemperatur den
valgte uken.
4. Du kan nå foreta avlesninger for de forskjellige
ukene ved å vri betjeningsrattet til høyre eller
venstre og lese av gjennomsnittstemperaturen.
5. Trykk på OK- eller tilbakeknappen for å komme ut
av avlesingsstilling.
Meny 3.2 - kompressorinfo
Her får du informasjon om kompressorens driftsstatus
og statistikk. Ingen endringer kan gjøres.
Informasjonen kan finnes på flere sider. Bla mellom sidene ved å vri på betjeningsrattet.
Meny 3.3 - info tilleggsvarme
Her får du informasjon om innstillinger, driftsstatus og
statistikk for tilleggsvarme. Ingen endringer kan gjøres.
NIBE™ VVM 320
Kapitel 8 | Styring - Menyer
47
Meny 4 - MITT ANLEGG
Oversikt
4 - MITT ANLEGG
4.1 - plussfunksjoner
4.1.1 - basseng *
4.1.3 - internett
4.1.3.1 - nibe uplink
4.1.3.8 - tcp/ip-innstillinger
4.1.3.9 - proxy-innstillinger
4.1.4 - sms *
4.1.5 - SG Ready
4.1.6 - smart price adaption
4.2 - driftsstilling
4.3 - mine ikoner
4.4 - tid & dato
4.6 - språk
4.7 - ferieinnstilling
4.9 - avansert
4.9.1 - driftsprioritering
4.9.2 - autodriftsinnstilling
4.9.3 - gradminuttinnstilling
4.9.4 - fabrikkinnstilling bruker
4.9.5 - program blokkering
4.9.6 - program stille modus
* Ekstrautstyr kreves.
Meny 4.1.1 - basseng (ekstrautstyr kreves)
Undermenyer
Til menyen MITT ANLEGG er det flere undermenyer.
Til høyre for menyene i displayet finner du statusinformasjon for respektive meny.
plussfunksjoner Innstillinger som gjelder eventuelle
installerte ekstrafunksjoner i varmesystemet.
driftsstilling Aktivering av manuell eller automatisk
driftsstilling. Statusinformasjonen viser valgt driftsstilling.
starttemperatur
Innstillingsområde: 5,0 - 80,0 °C
Fabrikkinnstilling: 22,0 °C
stopptemperatur
Innstillingsområde: 5,0 - 80,0 °C
Fabrikkinnstilling: 24,0 °C
mine ikoner Innstillinger som gjelder hvilke av ikonene
i innemodulens brukergrensesnitt som skal vises i luken
når døren er lukket.
Her velger du om bassengstyringen skal være aktivert,
og innenfor hvilke temperaturer (start- og stopptemperatur) bassengoppvarmingen skal skje.
tid & dato Innstilling av aktuell tid og dato.
Når bassengtemperaturen har sunket til under innstilt
starttemperatur og det ikke er behov for varmtvann
eller varme, starter VVM 320 oppvarming av bassenget.
språk Her velger du hvilket språk informasjonen i displayet skal vises på. Statusinformasjonen viser valgt
språk.
ferieinnstilling Ferieinnstilling av varme, varmtvann
og ventilasjon. Statusinformasjonen "innstilt" vises hvis
ferieinnstilling er innstilt, men ikke aktiv akkurat nå,
"aktiv" vises hvis deler av ferieinnstillingen er aktiv, ellers
vises "av".
Fjern kryss ved "aktivert" for å slå av oppvarmingen av
bassenget.
HUSK!
Starttemperaturen kan ikke stilles inn på en
verdi som er høyere enn stopptemperaturen.
avansert Innstillinger av innemodulens arbeidsmåte.
Meny 4.1 - plussfunksjoner
I undermenyene til denne gjør du innstillinger for
eventuelle installerte ekstrafunksjoner til VVM 320.
48
Kapitel 8 | Styring - Menyer
Meny 4.1.3 - internett
Her gjør du innstillinger for tilkopling av VVM 320 mot
Internett.
NIBE™ VVM 320
OBS!
HUSK!
For at disse funksjonene skal fungere, må
nettverkskabel være tilkoplet.
Uten korrekte TCP/IP-innstillinger kan ikke
anlegget bli koplet til Internett. Hvis du er
usikker på gjeldende innstillinger, bruk stillingen automatisk eller kontakt nettverksadministratoren (eller tilsvarende) for mer informasjon.
Meny 4.1.3.1 - nibe uplink
Her kan du håndtere anleggets tilkopling mot NIBE
Uplink™ (http://www.nibeuplink.com) og få oversikt
over hvor mange brukere som er koplet til anlegget.
En tilkoplet bruker har en brukerkonto i NIBE Uplink™
som har fått tillatelse til å styre og/eller overvåke anlegget.
TIPS!
Du kan tilbakestille alle innstillinger som er
gjort etter at menyen ble åpnet, ved å markere
"tilbakestill" og trykke på OK-knappen.
Be om ny tilkoplingsstreng
For å kunne tilkople en brukerkonto på NIBE Uplink™
til anlegget ditt må du be om en unik tilkoplingsstreng.
1. Merk "be om ny tilkoplingsstreng" og trykk på OKknappen.
2. Anlegget kommuniserer nå med NIBE Uplink™ for
å fastsette en tilkoplingsstreng.
3. Når en tilkoplingsstreng er fastsatt, vises den i
denne menyen ved "tilkoplingsstreng" og er gyldig
i 60 minutter.
Slå av samtlige brukere
1. Merk "slå av samtlige brukere" og trykk på OKknappen.
2. Anlegget kommuniserer nå med NIBE Uplink™ for
å frigjøre anlegget ditt fra alle brukere som er tilkoplet via Internett.
OBS!
Etter at du har slått av alle brukere, kan ingen
av dem lenger overvåke eller styre anlegget
ditt viaNIBE Uplink™ uten å be om en ny tilkoplingsstreng.
Meny 4.1.3.8 - tcp/ip-innstillinger
Her kan du stille inn tcp/ip-innstillinger for anlegget
ditt.
Automatisk innstilling (DHCP)
1. Sett kryss i "automatisk". Anlegget får nå TCP-/IPinnstillingene ved hjelp av DHCP.
2. Merk "bekreft" og trykk på OK-knappen.
Manuell innstilling
1. Fjern kryss ved "automatisk", du får nå tilgang til
flere innstillingsmuligheter.
2. Merk "ip-adresse" og trykk på OK-knappen.
3. Legg inn korrekte opplysninger via det virtuelle
tastaturet.
4. Merk "OK" og trykk på OK-knappen.
5. Gjenta 1 - 3 for "nettmaske", "gateway" og "dns".
6. Merk "bekreft" og trykk på OK-knappen.
NIBE™ VVM 320
Meny 4.1.3.9 - proxy-innstillinger
Her kan du stille inn proxy-innstillinger for anlegget
ditt.
Proxy-innstillinger benyttes for å angi tilkoplingsinformasjon til en mellomliggende server (proxy-server) som
er plassert mellom anlegget og Internett. Disse innstillingene brukes hovedsakelig når anlegget koples til
Internett via et bedriftsnettverk. Anlegget støtter proxyautentisering av typen HTTP Basic og HTTP Digest.
Hvis du er usikker på gjeldende innstillinger, bruk en
av de forhåndsdefinerte innstillingene eller kontakt
nettverksadministratoren (eller tilsvarende) for mer
informasjon.
Innstilling
1. Sett kryss i "benytt proxy" hvis du skal benytte deg
av proxy.
2. Merk "server" og trykk på OK-knappen.
3. Legg inn korrekte opplysninger via det virtuelle
tastaturet.
4. Merk "OK" og trykk på OK-knappen.
5. Gjenta 1 - 3 for "port", "brukernavn" og "passord".
6. Merk "bekreft" og trykk på OK-knappen.
TIPS!
Du kan tilbakestille alle innstillinger som er
gjort etter at menyen ble åpnet, ved å markere
"tilbakestill" og trykke på OK-knappen.
Meny 4.1.4 - sms (ekstrautstyr kreves)
Her definerer du innstillinger for ekstrautstyret SMS
40.
Legg til de mobilnumrene som skal ha tilgang til å
endre og få status fra innemodulen. Mobilnummer skal
være med landkode, f.eks. +46XXXXXXXX.
Hvis du ønsker å få en SMS-melding ved alarm, bestiller
du i ruten til høyre for telefonnummeret.
OBS!
Angitte telefonnumre må kunne ta imot SMSmeldinger.
Kapitel 8 | Styring - Menyer
49
Meny 4.1.5 - SG Ready
Denne funksjonen kan kun benyttes i strømnett som
støtter «SG Ready»-standarden.
Meny 4.1.6 - smart price adaption
påvirk romtemperatur
Her definerer du innstillinger for funksjonen "SG Ready".
Innstillingsområde: 1–10
påvirk romtemperatur
påvirk varmtvann
Her velger du om romtemperaturen skal påvirkes ved
aktivering av "SG Ready".
Innstillingsområde: 1–4
Ved lavprisstilling på "SG Ready" økes parallellforskyvningen for innetemperaturen med "+1". Hvis romføler
er installert og aktivert, økes i stedet ønsket romtemperatur med 1 °C.
Ved overkapasitetsstilling på "SG Ready" økes parallellforskyvningen for innetemperaturen med "+2". Hvis
romføler er installert og aktivert, økes i stedet ønsket
romtemperatur med 2 °C.
påvirk varmtvann
Her velger du om varmtvannstemperaturen skal påvirkes ved aktivering av "SG Ready".
Ved lavprisstilling på "SG Ready" settes varmtvannets
stopptemperatur så høyt som mulig ved bare kompressordrift (el-patron tillates ikke).
Ved overkapasitetsstilling på "SG Ready" settes varmtvannet i "luksus" (el-patron tillates).
påvirk kjøling (ekstrautstyr kreves)
Her velger du om romtemperaturen ved kjøledrift skal
påvirkes ved aktivering av "SG Ready".
Ved lavprisstilling på "SG Ready" og kjøledrift påvirkes
ikke innetemperaturen.
Ved overkapasitetsstilling på "SG Ready" og kjøledrift
reduseres parallellforskyvningen for innetemperaturen
med "-1". Hvis romføler er installert og aktivert, reduseres i stedet ønsket romtemperatur med 1 °C.
påvirk bassengtemp. (ekstrautstyr kreves)
Her velger du om bassengtemperaturen skal påvirkes
ved aktivering av "SG Ready".
Ved lavprisstilling på "SG Ready" økes ønsket bassengtemperatur (start- og stopptemperatur) med 1 °C.
Ved overkapasitetsstilling på "SG Ready" økes ønsket
bassengtemperatur (start- og stopptemperatur) med
2 °C.
Fabrikkinnstilling: 5
Fabrikkinnstilling: 2
påvirk bassengtemp.
Innstillingsområde: 1–10
Fabrikkinnstilling: 2
påvirk kjøling
Innstillingsområde: 1–10
Fabrikkinnstilling: 3
Denne funksjonen kan kun benyttes hvis du har en
timeprisbasert strømavtale hos en strømleverandør
som støtter Smart price adaption.
Smart price adaption fordeler deler av varmepumpens
forbruk utover døgnet til de klokkeslettene som har
lavest strømpris, noe som kan gi en besparelse hvis man
har en timeprisbasert strømavtale. Funksjonen er basert
på at det innhentes timepriser for det kommende
døgnet via NIBE Uplink™, og derfor er det nødvendig
med internettilkobling og en konto på NIBE Uplink™.
I denne menyen angir du i hvilket området varmepumpen befinner seg, og velger hvor stor rolle strømprisen
skal spille. Jo høyere verdi, desto større påvirkning har
strømprisen, og den mulige besparelsen blir dermed
større. Samtidig øker faren for at det går ut over komforten.
Fjern krysset ved "aktivert" for å slå av smart price
adaption.
strømprisoversikt
Her kan du få informasjon om hvordan strømprisen
varierer over opptil tre døgn.
Meny 4.2 - driftsstilling
driftsstilling
Innstillingsområde: auto, manuelt, bare tilleggsvarme
OBS!
Fabrikkinnstilling: auto
Funksjonen må være koblet til to AUX-innganger og aktivert i meny 5.4.
funksjoner
Innstillingsområde: kompressor, till.varme, varme,
kjøling
Innemodulens driftsstilling er normalt innstilt i "auto".
Du har også mulighet til å stille inn innemodulen i "bare
tilleggsvarme", der det bare benyttes tilleggsvarme,
eller "manuelt" og selv velge hvilke funksjoner som skal
tillates.
Endre driftsstilling ved å merke ønsket stilling og trykke
på OK-knappen. Når en driftsstilling er valgt, vises
funksjonene som er tillatt i innemodulen (overstrøket
= ikke tillatt) og valgbare alternativer til høyre. For å
50
Kapitel 8 | Styring - Menyer
NIBE™ VVM 320
velge hvilke valgbare funksjoner som skal tillates eller
ikke, markerer du funksjonen med betjeningsrattet og
trykker på OK-knappen.
Driftsstilling auto
I denne driftsstillingen velger innemodulen automatisk
hvilke funksjoner som skal tillates.
Driftsstilling manuelt
I denne driftsstillingen kan du selv velge hvilke funksjoner som skal tillates. Du kan ikke velge bort "kompressor" i manuell stilling.
Driftsstilling bare tilleggsvarme
I denne driftsstillingen er ikke kompressoren aktiv og
bare tilleggsvarmen brukes.
HUSK!
Hvis du velger posisjonen "bare tilleggsvarme"
blir kompressoren valgt bort, og du får en
høyere driftskostnad.
Meny 4.6 - språk
Her velger du det språket du vil at informasjonen i displayet skal vises på.
Meny 4,7 - ferieinnstilling
Du kan redusere energiforbruket i ferien ved å programmere en reduksjon av varme og varmtvannstemperatur.
Kjøling, ventilasjon og basseng kan også programmeres
hvis funksjonene er tilkoplet.
Hvis romføler er installert og aktivert, stilles ønsket
romtemperatur (°C) inn i løpet av tidsperioden. Denne
innstillingen gjelder samtlige klimasystemer med
romfølere.
Hvis romføler ikke er aktivert, stilles ønsket forskyvning
av varmekurven inn. Denne innstillingen gjelder samtlige klimasystemer uten romfølere. For én grads endring
av romtemperaturen kreves vanligvis ett trinn, men i
visse tilfeller kan flere trinn behøves.
Ferieinnstillingen starter kl. 00:00 startdatoen og
stopper kl. 23:59 stoppdatoen.
TIPS!
HUSK!
Du kan ikke bytte fra bare tilleggsvarme hvis
du ikke har en tilkoblet varmepumpe (se Meny
5.2.2).
Avslutt ferieinnstillingen omtrent ett døgn før
hjemkomst, slik at romtemperaturen og
varmtvannstemperaturen rekker å komme tilbake til normalt nivå.
Funksjoner
TIPS!
"kompressor" er det som sørger for varmtvann og
varme til boligen. Hvis "kompressor" velges bort, vises
det med et symbol i hovedmenyen på symbolet for innemodulen. Du kan ikke velge bort "kompressor" i
manuell stilling.
Still inn ferieinnstillingen på forhånd og aktiver
den like før avreisen for å opprettholde komforten.
"till.varme" er det som hjelper kompressoren med å
varme boligen og/eller varmtvannet når den ikke klarer
hele behovet alene.
"varme" gjør at du får det varmt i boligen. Du kan velge
bort funksjonen når du ikke vil ha varmen i gang.
«kjøling» gjør at du får det kjølig i boligen ved varmt
vær. Du kan velge bort funksjonen når du ikke vil ha
kjølingen i gang. Dette alternativet krever at ekstrautstyr for kjøling er tilgjengelig, eller at varmepumpen
har innebygd funksjon for kjøling samt er aktivert i
menyen.
Meny 4.3 - mine ikoner
Her kan du velge hvilke ikoner som skal være synlige
når døren til VVM 320 er lukket. Du kan velge opptil 3
ikoner. Velger du flere, forsvinner den du valgte først.
Ikonene vises i den rekkefølgen du velger dem.
Meny 4.4 - tid & dato
Her stiller du inn tid, dato, visningsmodus og tidssone.
TIPS!
Tid og dato stilles inn automatisk hvis varmepumpen koples mot NIBE Uplink™. For å få
korrekt tid må tidssone stilles inn.
NIBE™ VVM 320
HUSK!
Hvis du velger å slå av varmtvannsproduksjonen i ferien, blokkeres "periodisk økning"
(forhindre bakterietilvekst) i denne perioden.
"periodisk økning" startes i forbindelse med
at ferieinnstillingen avsluttes.
Meny 4.9 - avansert
Meny avansert har oransje tekst og er beregnet på
avanserte brukere. Denne menyen har flere undermenyer.
Meny 4.9.1 - driftsprioritering
driftsprioritering
Innstillingsområde: 0 eller 10 – 180 min
Fabrikkinnstilling: 30 min.
Her velger du hvor lang tid anlegget skal arbeide med
hvert behov hvis det er flere behov samtidig. Hvis det
bare er ett behov, arbeider anlegget med det behovet.
Viseren markerer hvor i syklusen anlegget befinner seg.
Hvis 0 minutter velges, betyr det at behovet ikke er
prioritert, men bare aktiveres når det ikke er andre behov.
Kapitel 8 | Styring - Menyer
51
Meny 4.9.2 - autodriftsinnstilling
start av kjøling (ekstrautstyr kreves)
Gradminutter er et mål på aktuelt varmebehov i huset
og bestemmer når kompressor henholdsvis tilleggsvarme skal startes/stoppes.
Innstillingsområde: 15–40 °C
HUSK!
Fabrikkinnstilling: 25
Høyere verdi for «start kompressor» kan gi
flere kompressorstarter, noe som øker slitasjen
på kompressoren. For lav verdi kan gi ujevn
innetemperatur.
stopp av varme
Innstillingsområde: -20 – 40 °C
Fabrikkinnstilling: 17
stopp av till.varme
Meny 4.9.4 - fabrikkinnstilling bruker
Innstillingsområde: -25 – 40 °C
Her kan du tilbakestille alle innstillinger som er tilgjengelige for brukeren (inkludert avansert-menyene), til
fabrikkinnstillingene.
Fabrikkinnstilling: 5
filtreringstid
Innstillingsområde: 0 – 48 h
Fabrikkinnstilling: 24 h
Når driftsstillingen er satt til "auto", velger innemodulen
selv, avhengig av gjennomsnittlig temperatur, når start
og stopp av tilleggsvarme samt varmeproduksjon skal
tillates. Hvis du har ekstrautstyr for kjøling, eller hvis
varmepumpen har en innebygd funksjon for kjøling
og er aktivert i menyen, kan du også velge starttemperatur for kjøling.
I denne menyen velger du disse gjennomsnittlige utetemperaturene.
HUSK!
Etter fabrikkinnstillingen må personlige innstillinger som f.eks. varmekurve stilles inn igjen.
Meny 4.9.5 - program blokkering
Her kan du programmere om tilleggsvarmen i innemodulen skal blokkeres i opptil to ulike tidsperioder.
Når programmeringen er aktiv, vises aktuelt blokkeringssymbol i hovedmenyen på symbolet for innemodulen.
Program
Aktivert
Du kan også stille inn i løpet av hvor lang tid (filtreringstid) gjennomsnittstemperaturen skal beregnes. Velger
du 0, betyr det at aktuell utetemperatur benyttes.
program blokkering4.9.5
program 1
HUSK!
program 2
aktivert
Det er ikke mulig å stille inn "stopp av till.varme" høyere enn "stopp av varme".
alle
man
tir
HUSK!
ons
I systemer der varme og kjøling deler samme
rør kan «stopp av varme» ikke stilles høyere
enn «start av kjøling» hvis det finnes en kulde/varmeføler.
fre
Meny 4.9.3 - gradminuttinnstilling
aktuell verdi
Innstillingsområde: -3000 – 3000
start kompressor
Innstillingsområde: -1000 – -30
Fabrikkinnstilling: -60
startdifferanse tilleggsvarme
Innstillingsområde: 100 – 1000
lør
søn
Konflikt
Dag
Tidsperiode
Blokkering
Program: Her velges den tidsperioden som skal endres.
Aktivert: Her aktiveres programmeringen for valgt
periode. Innstilte tider påvirkes ikke ved deaktivering.
Dag: Her velger du hvilken eller hvilke dager i uken
programmeringen skal gjelde på. Hvis du vil fjerne
programmeringen for en bestemt dag, nullstiller du
tiden for denne dagen ved å sette starttiden til samme
tid som stopptiden. Hvis linjen "alle" benyttes, stilles
alle dager i perioden inn etter denne linjen.
Fabrikkinnstilling: 700
Tidsperiode: Her velges starttid og stopptid på valgt
dag for programmeringen.
diff. mellom tilllegsv.trinn
Blokkering: Her velges ønsket blokkering.
Innstillingsområde: 0 – 1000
Konflikt: Hvis to forskjellige innstillinger kolliderer med
hverandre, vises det med et rødt utropstegn.
Fabrikkinnstilling: 100
52
tor
Kapitel 8 | Styring - Menyer
NIBE™ VVM 320
Blokkering av kompressoren i utedelen.
Tidsperiode: Her velges starttid og stopptid på valgt
dag for programmeringen.
Blokkering av tilleggsvarme.
Konflikt: Hvis to forskjellige innstillinger kolliderer med
hverandre, vises det med et rødt utropstegn.
TIPS!
TIPS!
Hvis du vil utføre en tilsvarende programmering for alle dager i uken, kan du begynne med
å fylle ut "alle" og deretter endre ønskede dager.
Hvis du vil utføre en tilsvarende programmering for alle dager i uken, kan du begynne med
å fylle ut "alle" og deretter endre ønskede dager.
TIPS!
TIPS!
For å få perioden til å strekke seg over midnatt
stiller du inn slik at stopptiden er tidligere enn
starttiden. Da stanser programmeringen ved
innstilt stopptid dagen etter.
Programmeringen starter alltid på den dagen
starttiden er stilt inn.
For å få perioden til å strekke seg over midnatt
stiller du inn slik at stopptiden er tidligere enn
starttiden. Da stanser programmeringen ved
innstilt stopptid dagen etter.
Programmeringen starter alltid på den dagen
starttiden er stilt inn.
HUSK!
HUSK!
Langvarig blokkering kan medføre dårligere
komfort og driftsøkonomi.
Langvarig programmering av "stille modus"
kan gi dårligere komfort og driftsøkonomi.
Meny 4.9.6 - program stille modus
Her kan du programmere om varmepumpen skal gå i
"stille modus" (krever at varmepumpen har støtte for
dette) i opptil to forskjellige tidsperioder.
Når programmeringen er aktiv, vises symbol for "stille
modus" i hovedmenyen på symbolet for innemodulen.
Program
Aktivert
program stille modus4.9.6
program 1
program 2
aktivert
alle
man
tir
ons
tor
fre
lør
søn
Konflikt
Dag
Tidsperiode
Program: Her velges den tidsperioden som skal endres.
Aktivert: Her aktiveres programmeringen for valgt
periode. Innstilte tider påvirkes ikke ved deaktivering.
Dag: Her velger du hvilken eller hvilke dager i uken
programmeringen skal gjelde på. Hvis du vil fjerne
programmeringen for en bestemt dag, nullstiller du
tiden for denne dagen ved å sette starttiden til samme
tid som stopptiden. Hvis linjen "alle" benyttes, stilles
alle dager i perioden inn etter denne linjen.
NIBE™ VVM 320
Kapitel 8 | Styring - Menyer
53
Meny 5 - SERVICE
Oversikt
5 - SERVICE
5.1 - driftsinnstillinger
5.1.1 - varmtvannsinnst.
5.1.2 - maks. turledningstemp.
5.1.3 - maks. diff. turl.temp.
5.1.4 - alarmtiltak
5.1.5 - viftehast. avtr.luft *
5.1.12 - internt el-tilskudd
5.1.13 - maks installert el-effekt (BBR)
5.1.14 - volumstrøminst. klimasystem
5.1.18 - volumstrøminnst. sirk.pumpe
5.1.22 - heat pump testing
5.1.23 - kompressorkurve
5.1.25 - tid filteralarm
5.2 - systeminnstillinger
5.2.2 - installert varmepumpe
5.2.4 - tilbehør
5.3 - tilbehørsinnstillinger
5.3.2 - shuntstyrt tilleggsv. *
5.3.3 - ekstra klimasystem *
5.3.6 - trinnstyrt tilleggsv. *
5.3.7 - ekstern tilleggsvarme *
5.3.8 - varmtvannskomfort *
5.3.14 - F135 *
5.3.18 - uteluftsinnblanding*
5.3.19 - uteluftsinnblanding*
5.4 - myke inn-/utganger
5.5 - fabrikkinnstilling service
5.6 - tvangsstyring
5.7 - startguide
5.8 - hurtigstart
5.9 - gulvtørkingsfunksjon
5.10 - endringslogg
5.11 -varmepumpeinnstillinger
5.11.1 - EB101
5.11.1.1 - varmepumpe
5.11.1.2 - varmebærerpumpe (GP1)
5.12 - land
* Ekstrautstyr kreves.
Plasser deg i hovedmenyen og hold tilbakeknappen
inne i 7 sekunder for å komme til Servicemenyen.
Undermenyer
Menyen SERVICE har oransje tekst og er beregnet på
avanserte brukere. Denne menyen har flere undermenyer. Til høyre for menyene i displayet finner du statusinformasjon for respektive meny.
driftsinnstillinger Driftsinnstillinger for innemodulen.
systeminnstillinger Systeminnstillinger for innemodulen, aktivering av ekstrautstyr osv.
54
Kapitel 8 | Styring - Menyer
tilbehørsinnstillinger Driftsinnstillinger for diverse
ekstrautstyr.
myke inn-/utganger Innstilling av programvarestyrte
inn- og utganger på inngangskort (AA3).
fabrikkinnstilling service Total tilbakestilling av alle
innstillinger (inkludert innstillinger som er tilgjengelige
for brukeren) til fabrikkinnstillingene.
tvangsstyring Tvangsstyring av de ulike komponentene i innemodulen.
startguide Manuell start av startguiden som kjøres
første gangen innemodulen startes.
NIBE™ VVM 320
hurtigstart Hurtigstart av kompressoren.
OBS!
Feil innstillinger i servicemenyene kan skade
anlegget.
Meny 5.1 - driftsinnstillinger
I undermenyene til denne definerer du driftsinnstillinger for innemodulen.
Meny 5.1.1 varmtvannsinnst.
HUSK!
Ved gulvvarmesystemer skal normalt maks.
turledningstemp. stilles inn mellom 35 og 45
°C.
Kontroller maks. temperatur for gulvet med
gulvleverandøren.
Meny 5.1.3 - maks. diff. turl.temp.
maks. diff. kompressor
Innstillingsområde: 1 – 25 °C
VVM 320 Rustfri eller VVM 320 Emalje
Fabrikkinnstilling: 10 °C
økonomi
Innstillingsområde starttemp. økonomi: 5–70 °C
maks. diff. till.varme
Fabrikkinnstilling starttemp. økonomi: 46°C
Fabrikkinnstilling: 7 °C
Innstillingsområde: 1 – 24 °C
Innstillingsområde stopptemp. økonomi: 5–70 °C
Fabrikkinnstilling stopptemp. økonomi: 49°C
normal
Innstillingsområde starttemp. normal: 5–70 °C
Fabrikkinnstilling starttemp. normal: 49°C
Her stiller du inn maks. tillatt differanse mellom beregnet og aktuell turledningstemperatur ved henholdsvis
kompressor- og tilleggsvarmedrift. Maksdifferanse tilleggsvarme kan aldri overstige maksdifferanse kompressor.
Innstillingsområde stopptemp. normal: 5–70 °C
maks. diff. kompressor
Fabrikkinnstilling stopptemp. normal: 52°C
Hvis aktuell turledningstemperatur avviker fra innstilt
verdi mot beregnet, tvinges varmepumpen til å stanse
uavhengig av gradminuttverdi.
luksus
Innstillingsområde starttemp, luksus: 5–70 °C
Fabrikkinnstilling starttemp, luksus: 55°C
Innstillingsområde stopptemp, luksus: 5–70 °C
Fabrikkinnstilling stopptemp, luksus: 58°C
stopptemp. per. økning
Innstillingsområde: 55 – 70 °C
Fabrikkinnstilling: 55 °C
Her stiller du inn start- og stopptemperatur på varmtvannet for de ulike komfortalternativene i meny 2.2
samt stopptemperatur for periodisk økning i meny
2.9.1.
Meny 5.1.2 - maks. turledningstemp.
klimasystem
Innstillingsområde: 5-70 °C
Fabrikkinnstilling: 60 °C
Her stiller du inn maks. turledningstemperatur for
klimasystemet. Hvis anlegget har mer enn ett klimasystem, er det mulig å stille inn maks. turledningstemperaturer for hvert enkelt system. Klimasystem 2–8 kan
ikke stilles inn til en høyere maks. turledningstemperatur enn klimasystem 1.
Hvis aktuell turledningstemperatur overstiger beregnet turledning med innstilt verdi, settes gradminuttverdien til 0. Hvis det bare er varmebehov, stanser kompressoren i varmepumpen.
maks. diff. till.varme
Hvis ”till.varme” er valgt og aktivert i meny 4.2 og aktuell turledningstemperatur overstiger beregnet med
innstilt verdi, tvangsstoppes tilleggsvarmen.
Meny 5.1.4 - alarmtiltak
Her velger du om du vil at innemodulen skal varsle deg
om at det er en alarm i displayet.
HUSK!
Hvis ingen alarmtiltak velges, kan det medføre
høyere energiforbruk ved alarm.
Meny 5.1.5 - viftehast. avtr.luft (ekstrautstyr
kreves)
normal samt hastighet 1-4
Innstillingsområde: 0–100 %
Fabrikkinnstilling normal: 65 %
Fabrikkinnstilling hastighet 1: 0 %
Fabrikkinnstilling hastighet 2: 30 %
Fabrikkinnstilling hastighet 3: 80 %
Fabrikkinnstilling hastighet 4: 100 %
NIBE™ VVM 320
Kapitel 8 | Styring - Menyer
55
Her stiller du inn hastigheten for de fire valgbare
viftemodusene.
HUSK!
Feil innstilt ventilasjon kan på sikt skade huset
og eventuelt øke energiforbruket.
Her stiller du inn hvilken type varmedistribusjonssystem
varmebærerpumpen (GP1) arbeider mot.
dT ved DUT er forskjellen i grader mellom tur- og turledningstemperatur ved dimensjonerende utetemperatur.
Meny 5.1.18 - volumstrøminnst. sirk.pumpe
Meny 5.1.12 - internt el-tilskudd
max innkoplet eleffekt
Fabrikkinnstilling 3x400 V: 9 kW
Fabrikkinnstilling 3x230 V: 9 kW
Fabrikkinnstilling 1x230 V: 7 kW
Her kontrollerer du om volumstrømmen for sirkulasjonspumpen gjennom varmepumpen er tilstrekkelig. Aktiver volumstrømtesten for å måle opp deltaen (forskjellen mellom turlednings- og returledningstemperaturen
fra varmepumpen). Testen er OK hvis temperaturforskjellen ligger under grenseverdien som vises i displayet.
sikringsstørrelse
OBS!
Innstillingsområde: 1 - 200 A
Varmtvannstemperaturen (BT6) må være under 40 °C for at volumstrømtesten skal starte.
Fabrikkinnstilling 3x400 V: 16 A
Fabrikkinnstilling 3x230 V: 32 A
Fabrikkinnstilling 1x230 V: 32 A
Meny 5.1.22 - heat pump testing
OBS!
Her stiller du inn maks. el-effekt for det interne el-tilskuddet i VVM 320 samt sikringsstørrelsen for anlegget.
Denne menyen er beregnet for testing av VVM
320 i henhold til ulike standarder.
Resultatet av denne kontrollen dukker opp like under
der du aktiverer kontrollen.
Bruk av denne menyen til andre formål kan
føre til at anlegget ditt ikke fungerer som det
skal.
Meny 5.1.13 - maks installert el-effekt (BBR)
maks installert el-effekt (kun dette apparat)
OBS!
Innstillingsområde: 0,000 - 30,000 kW
Varmtvannstemperaturen (BT6) må være under 40 °C for at volumstrømtesten skal starte.
Fabrikkinnstilling: 15,000 kW
Hvis ovenstående byggekrav ikke er aktuelle, skal ikke
denne innstillingen brukes.
Denne menyen har flere undermenyer, en for hver
standard.
For å oppfylle visse bygningsregler er det mulig å
sperre apparatets maksimale effektuttak. I denne menyen angir du verdien som tilsvarer varmepumpens
maksimale effektinnkobling for varme, varmtvann og
eventuell kjøling. Ikke glem å ta hensyn til om det finnes
eksterne el-komponenter som skal regnes med. Når
denne verdien er låst, har du én ukes angretid. Etter
det må du bytte ut deler i maskinen for å kunne ta ut
høyere effekt.
Meny 5.1.23 - kompressorkurve
Meny 5.1.14 - volumstrøminst. klimasystem
forh.innst.
Innstillingsområde: radiator, gulvvarme, rad. +
gulvvarme, DUT °C
Fabrikkinnstilling: radiator
Innstillingsområde DUT: -40,0 - 20,0 °C
Fabrikkinnstilling DUT: -18,0 °C
egen innst.
Innstillingsområde dT ved DUT: 0,0-25,0
Fabrikkinnstilling dT ved DUT: 10,0
Innstillingsområde DUT: -40,0 - 20,0 °C
Fabrikkinnstilling DUT: -18,0 °C
56
Kapitel 8 | Styring - Menyer
Her stiller du inn om kompressoren i varmepumpen
skal arbeide etter en viss kurve ved visse behov, eller
om den skal arbeide etter gradminutter osv.
Du stiller inn en kurve for et behov (varme, varmtvann
osv.) ved å fjerne krysset ved «auto», vri betjeningsrattet
til en temperatur er markert, og trykke på OK-knappen.
Nå kan du stille inn ved hvilke temperaturer maksimums- eller minimumsfrekvensene skal inntreffe.
Denne menyen kan bestå av flere vinduer (et for hvert
tilgjengelig behov), benytt navigeringspilene oppe i
det venstre hjørnet for å bytte mellom vinduene.
OBS!
Denne menyen vises bare hvis VVM 320 er
koblet til en varmepumpe med inverterstyrt
kompressor.
Meny 5.1.25 - tid filteralarm
måneder mellom filteralarm
Innstillingsområde: 1–24
Fabrikkinnstilling: 3
NIBE™ VVM 320
Her stiller du inn hvor mange måneder som skal gå
mellom hver alarm for påminnelse om å rengjøre filteret i F135
Meny 5.3.2 - shuntstyrt tilleggsv.
prioritert tilleggsvarme
Meny 5,2 - systeminnstillinger
Innstillingsområde: on/off
Her kan du definere ulike systeminnstillinger for anlegget ditt, f.eks. aktivere tilkoblet varmepumpe og hva
slags ekstrautstyr som er installert.
Fabrikkinnstilling: off
Meny 5.2.2 - installert varmepumpe
Fabrikkinnstilling: 400 GM
Hvis en varmepumpe er koblet til masteranlegget, skal
dette stilles inn her.
minste gangtid
Det er to måter å aktivere en tilkoblet varmepumpe
på. Du kan enten markere alternativet i listen eller
bruke den automatiske funksjonen «Søker etter installerte varmepumper. Vent i noen sekunder.».
«Søker etter installerte varmepumper. Vent i noen
sekunder.»
Merk «Søker etter installerte varmepumper. Vent i noen
sekunder.» og trykk på OK-knappen for automatisk å
finne tilkoblede varmepumper til master-varmepumpen.
Meny 5.2.4 - tilbehør
Her kan du angi hvilket ekstrautstyr som er installert
for anlegget.
Det er to måter å aktivere tilkoplet ekstrautstyr på. Du
kan enten markere alternativet i listen eller bruke den
automatiske funksjonen "søk installert ekstrautstyr".
søk installert ekstrautstyr
Merk "søk installert ekstrautstyr" og trykk på OKknappen for automatisk å finne tilkoplet ekstrautstyr
til VVM 320.
Meny 5.3 - tilbehørsinnstillinger
I undermenyene til denne definerer du driftsinnstillinger for ekstrautstyr som er installert og aktivert.
startdifferanse tilleggsvarme
Innstillingsområde: 0 – 2000 GM
Innstillingsområde: 0 – 48 h
Fabrikkinnstilling: 12 h
minste temperatur
Innstillingsområde: 5 – 90 °C
Fabrikkinnstilling: 55 °C
shuntforsterking
Innstillingsområde: 0,1 –10,0
Fabrikkinnstilling: 1,0
shuntventetid
Innstillingsområde: 10 – 300 s
Fabrikkinnstilling: 30 s
Her stiller du inn når tilleggsvarmen skal starte, minste
driftstid og minste temperatur for ekstern tilleggsvarme
med shunt. Ekstern tilleggsvarme med shunt er f.eks.
ved-/olje-/gass-/pelletskjele.
For shunten kan du stille inn shuntforsterkning og
shuntventetid.
Hvis du velger "prioritert tilleggsvarme", brukes varmen
fra den eksterne tilleggsvarmen i stedet for varmepumpen. Shunten regulerer så lenge varme er tilgjengelig,
ellers er shunten stengt.
Se ekstrautstyrets installasjonsanvisning for funksjonsbeskrivelse.
Meny 5.3.3 - ekstra klimasystem
bruk i varmestilling
Innstillingsområde: on/off
Fabrikkinnstilling: on
bruk i varmestilling
bruk i kjølestilling
Innstillingsområde: on/off
Fabrikkinnstilling: off
shuntforsterking
Innstillingsområde: 0,1 –10,0
Fabrikkinnstilling: 1,0
shuntventetid
Innstillingsområde: 10 – 300 s
Fabrikkinnstilling: 30 s
NIBE™ VVM 320
Kapitel 8 | Styring - Menyer
57
I meny 5.3.3 velger du hvilket klimasystem (2 - 8) du vil
stille inn. I neste meny gjør du innstillinger for det
valgte klimasystemet.
Hvis du velger "prioritert tilleggsvarme" brukes varmen
fra den eksterne tilleggsvarmen i stedet for varmepumpen.
Hvis varmepumpen er koblet til flere enn ett klimasystem, kan det eventuelt oppstå kondensdannelse i disse
hvis de ikke er beregnet for kjøling.
Se ekstrautstyrets installasjonsanvisning for funksjonsbeskrivelse.
For å unngå kondensdannelse bør du kontrollere at
det er krysset av for "bruk i varmestilling" for de klimasystemene som ikke er beregnet for kjøling. Det betyr
at undershuntene til de ekstra klimasystemene slås av
når kjøledrift aktiveres.
Her stiller du også inn shuntforsterkning og shuntventetid for de ulike ekstra klimasystemene som er installert.
Meny 5.3.8 - varmtvannskomfort
utgående varmtvann
Innstillingsområde: 40 - 65 °C
Fabrikkinnstilling: 55 °C
shuntforsterking
Se ekstrautstyrets installasjonsanvisning for funksjonsbeskrivelse.
Innstillingsområde: 0,1 –10,0
Meny 5.3.6 - trinnstyrt tilleggsv.
shuntventetid
start tilleggsvarme
Innstillingsområde: -2000 – -30 GM
Fabrikkinnstilling: -400 GM
diff. mellom tilllegsv.trinn
Innstillingsområde: 0 – 1000 GM
Fabrikkinnstilling: 1,0
Innstillingsområde: 10 – 300 s
Fabrikkinnstilling: 30 s
aktivering av blandeventil
Innstillingsområde: on/off
Fabrikkinnstilling: off
Fabrikkinnstilling: 100 GM
Her definerer du innstillinger for varmtvannskomfort.
maks. trinn
Se ekstrautstyrets installasjonsanvisning for funksjonsbeskrivelse.
Innstillingsområde
(binær trinnstyring deaktivert): 0 – 3
Innstillingsområde
(binær trinnstyring aktivert): 0 – 7
Fabrikkinnstilling: 3
binær trinninndeling
Innstillingsområde: on/off
Fabrikkinnstilling: off
Her definerer du innstillinger for trinnstyrt tilleggsvarme. Trinnstyrt tilleggsvarme er f.eks. ekstern el-kjele.
Du kan f.eks. velge når tilleggsvarmen skal starte, stille
inn maks. antall tillatte tilleggsvarmetrinn samt om binær trinnstyring skal benyttes.
aktivering av blandeventil: Her kan du angi om det
er installert en blandeventil for begrensning av temperaturen på varmtvannet fra varmtvannsberederen. Hvis
dette alternativet er aktivert, kan du stille inn utgående
varmtvannstemperatur, shuntforsterkning og shuntventetid for blandeventilen.
utgående varmtvann: Her kan du stille inn hvilken
temperatur blandeventilen skal begrense varmtvannet
fra varmtvannsberederen til.
Se ekstrautstyrets installasjonsanvisning for funksjonsbeskrivelse.
Meny 5.3.14 - F135
F135 5.3.14
Når binær trinnstyring er deaktivert (off), gjelder innstillingene lineær trinnstyring.
Se ekstrautstyrets installasjonsanvisning for funksjonsbeskrivelse.
Meny 5.3.7 - ekstern tilleggsvarme
sirkulasjonspumpehastighet
%
varmtvann ved kjøling
Her definerer du innstillinger for ekstern tilleggsvarme.
Ekstern tilleggsvarme er f.eks. en ekstern olje-, gasseller el-kjele.
Hvis den eksterne tilleggsvarmen ikke er trinnstyrt, kan
du i tillegg til å velge når denne skal starte, også stille
inn minste driftstid for tilleggsvarmen.
Hvis den eksterne tilleggsvarmen er trinnstyrt, kan du
velge når denne skal starte, stille inn maks. antall tillatte
tilleggsvarmetrinn, samt om binær trinnstyring skal
benyttes.
58
Kapitel 8 | Styring - Menyer
sirkulasjonspumpehastighet
Innstillingsområde: 1–100 %
Fabrikkinnstilling: 70 %
varmtvann ved kjøling
Innstillingsområde: on/off
Fabrikkinnstilling: off
NIBE™ VVM 320
Her kan du stille inn sirkulasjonspumpehastigheten for
F135. Du kan også velge om du vil ha muligheten til å
varme opp varmtvann med F135 samtidig som utedelen
produserer kjøling.
OBS!
Kjøletilbehøret ACS 310 er en forutsetning for
aktivering av ”varmtvann ved kjøling”.
Meny 5.8 - hurtigstart
Her kan du muliggjøre start av kompressoren.
HUSK!
For start av kompressoren må det foreligge et
varme- eller varmtvannsbehov.
HUSK!
HUSK!
For at du skal kunne aktivere ”varmtvann ved
kjøling”, må kjøling være tillatt i meny 5.11.1.1
– varmepumpe.
Meny 5.3.18 - uteluftsinnblanding (krever
ekstrautstyr)
Her velger du hvilken pumpe som skal brukes i systemet.
Meny 5.3.19 - uteluftsinnblanding (krever
ekstrautstyr)
Her velger du hvilken pumpe som skal brukes i systemet.
Meny 5,4 - myke inn-/utganger
Her kan du velge hvilken inn-/utgang på inngangskortet (AA3) ekstern kontaktfunksjon (side 27) skal tilkoples.
Valgbare innganger på plint AUX1-5 AA3-X6:9-18 og
utgang AA3-X7 (på inngangskortet).
Kompressoren må ikke hurtigstartes for mange
ganger etter hverandre i løpet av kort tid, da
dette kan skade kompressoren og utstyret
omkring den.
Meny 5.9 - gulvtørkingsfunksjon
lengde periode 1 - 3, 5-7
Innstillingsområde: 0 - 30 dager
Fabrikkinnstilling: 2 dager
temperatur periode 1 - 3, 5-7
Innstillingsområde: 15 - 70 °C
Fabrikkinnstilling:
temperatur periode 1
temperatur periode 2
temperatur periode 3
temperatur periode 5
temperatur periode 6
temperatur periode 7
20 °C
30 °C
40 °C
40 °C
30 °C
20 °C
Meny 5.5 - fabrikkinnstilling service
lengde periode 4
Her kan du tilbakestille alle innstillinger (inkludert innstillinger som er tilgjengelige for brukeren) til fabrikkinnstillingene.
Innstillingsområde: 0 - 30 dager
OBS!
Ved tilbakestilling vises startguiden neste gang
innemodulen startes.
Meny 5.6 - tvangsstyring
Her kan du tvangsstyre de ulike komponentene i innemodulen og eventuelt tilkoplet ekstrautstyr.
OBS!
Tvangsstyring skal kun brukes ved feilsøking.
Bruker du funksjonen på annen måte, kan det
oppstå skader på komponenter i klimasystemet.
Meny 5.7 - startguide
Når innemodulen startes første gangen, åpnes startguiden automatisk. Her kan du starte den manuelt.
Se side 31 for mer informasjon om startguiden.
Se side 31 for mer informasjon om startguiden.
NIBE™ VVM 320
Fabrikkinnstilling: 3 dager
temperatur periode 4
Innstillingsområde: 15 - 70 °C
Fabrikkinnstilling: 45 °C
Her stiller du inn funksjon for gulvtørking.
Du kan stille inn opptil sju periodetider med forskjellig
beregnede turledningstemperaturer. Hvis færre enn
sju perioder skal benyttes, stiller du inn gjenværende
periodetider til 0 dager.
Hvis du vil aktivere gulvtørkingsfunksjonen, krysser du
av i ruten for aktiv. Lengst nede er det en teller som viser hvor mange hele døgn funksjonen har vært aktiv.
OBS!
Ved aktiv gulvtørkingsfunksjon går varmebærerpumpen i 100 % uansett innstilling i meny
5.1.10.
TIPS!
Hvis driftsstillingen "bare tilleggsvarme" skal
benyttes, velger du dette i meny 4.2.
Kapitel 8 | Styring - Menyer
59
Meny 5,10 - endringslogg
Her kan du lese av tidligere endringer som er gjort i
styresystemet.
For hver endring vises dato, tid, id-nr. (unikt for en viss
innstilling) og den nye innstilte verdien.
OBS!
Endringsloggen lagres ved omstart og forblir
uendret etter fabrikkinnstilling.
Meny 5.11 - varmepumpeinnstillinger
I undermenyene til denne definerer du innstillinger for
installert varmepumpe.
Meny 5.11.1 - EB101
Her definerer du innstillinger som er spesifikke for installert varmepumpe og varmebærerpumpe.
Meny 5.11.1.1 - varmepumpe
Hvis «auto» er aktivert for varmedrift, kan du også
gjøre innstillingen «høyeste tillatte hastighet», som
begrenser varmebærerpumpen og hindrer den i å gå
med høyere hastighet enn innstilt verdi.
For manuell drift av varmebærerpumpen deaktiverer
du «auto» for aktuell driftsstilling og setter verdien til
mellom 1 og 100 % (nå gjelder ikke lenger den tidligere
innstilte verdien for «høyeste tillatte hastighet»).
ventestilling innebærer driftsstilling varme eller kjøling
for varmebærerpumpen når varmepumpen verken har
behov for kompressordrift eller el-tilskudd og går ned
i hastighet.
5.12 - land
Her velger du landet der varmepumpen er montert.
OBS!
Når du har valgt land, har du 24 timer på deg
til å angre landsvalget. Etter dette kan du ikke
endre land.
Her definerer du innstillinger for den installerte
varmepumpen. Se installatørhåndboken for varmepumpen for å se hvilke innstillinger du kan definere.
Meny 5.11.1.2 - varmebærerpumpe (GP1)
driftsstilling
Innstillingsområde: auto / intermittent
Fabrikkinnstilling: auto
Her stiller du inn driftsstilling for varmebærerpumpen.
auto: Varmebærerpumpen går i henhold til aktuell
driftsstilling for VVM 320.
intermittent: Varmebærerpumpen starter og stopper
20 sekunder før/etter kompressoren i varmepumpen.
hastighet ved drift
varme, varmtvann, basseng, kjøling
Innstillingsområde: auto / manuelt
Fabrikkinnstilling: auto
Manuell innstilling
Innstillingsområde: 1–100 %
Fabrikkinnstilling: 70 %
høyeste tillatte hastighet
Innstillingsområde: 80–100 %
Fabrikkinnstilling: 100 %
hast. i ventestill.
Innstillingsområde: 1–100 %
Fabrikkinnstilling: 30 %
Her stiller du inn hastigheten varmebærerpumpen skal
gå med i aktuell driftsstilling. Velg "auto" hvis hastigheten på varmebærerpumpen skal reguleres automatisk
(fabrikkinnstilling) for optimal drift.
60
Kapitel 8 | Styring - Menyer
NIBE™ VVM 320
9 Service
Servicetiltak
Lufteventil (QM20)
OBS!
Eventuell service skal bare utføres av en person
som er kvalifisert for oppgaven.
Ved utskifting av komponenter på VVM 320
skal bare reservedeler fra NIBE benyttes.
SF1
VVM320
QM11
Reservestilling
QM22
Reservestilling benyttes ved driftsforstyrrelser og i forbindelse med service. Varmtvannskapasiteten er redusert i denne stillingen.
Reservestilling aktiveres ved å sette strømbryteren (SF1)
på " ". Dette innebærer at:
■ Statuslampen lyser gult.
■ Displayet er slokt og styringsdatamaskinen er frakoplet.
■ Temperaturen på el-patronen styres av termostat
(FD1-BT30). Den kan stilles inn på 35 eller 45 °C.
■ Bare sirkulasjonspumpene og el-tilskuddet er aktive.
El-tilskuddets effekt i reservestilling stilles inn på elpatronkortet (AA1). Se side 25 for instruksjoner.
FD1
Tømming av klimasystemet
FA1
Wilo
For å kunne utføre service på klimasystemet er det ofte
enklest å tømme systemet først ved hjelp av påfyllingsventilen (QM11).
OBS!
Det kan forekomme varmt vann ved tømming
av varmebærersiden/klimasystemet. Det kan
foreligge fare for skålding.
1. Koble en slange til den nedre påfyllingsventilen for
varmebærer (QM11).
2. Åpne ventilen for å tappe klimasystemet.
NIBE™ VVM 320
Kapitel 9 | Service
61
USB-serviceuttak
Data for temperaturgiver
Spenning (VDC)
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
3,256
3,240
3,218
3,189
3,150
3,105
3,047
2,976
2,889
2,789
2,673
2,541
2,399
2,245
2,083
1,916
1,752
1,587
1,426
1,278
1,136
1,007
0,891
0,785
0,691
0,607
0,533
0,469
0,414
351,0
251,6
182,5
133,8
99,22
74,32
56,20
42,89
33,02
25,61
20,02
15,77
12,51
10,00
8,045
6,514
5,306
4,348
3,583
2,968
2,467
2,068
1,739
1,469
1,246
1,061
0,908
0,779
0,672
LEK
Temperatur (°C) Resistans
(kOhm)
VVM 320 er utstyrt med USB-uttak i displayenheten.
Til disse USB-uttakene kan du f.eks. kople til et USBminne og bruke det til å oppdatere programvaren,
lagre logget informasjon og betjene innstillingene i
VVM 320.
INNEKLIMA
VARMTVANN
USB
MITT ANLEGG
INFO
USB 7
oppdater programvaren
logging
håndtere innstillinger
Når et USB-minne kobles til, vises en ny meny (meny 7)
i displayet.
62
Kapitel 9 | Service
NIBE™ VVM 320
Meny 7.1 - oppdater programvaren
velg annen fil
oppdater programvaren7.1
oppdater programvaren7.1
start oppdatering
velg annen fil
Her kan du oppgradere programvaren i VVM 320.
OBS!
For at følgende funksjoner skal fungere, kreves
det at USB-minnet inneholder filer med programvare for VVM 320 fra NIBE.
I en faktarute øverst i displayet vises informasjon (alltid
på engelsk) om den mest sannsynlige oppdateringen
som oppdateringsprogramvaren har valgt fra USBminnet.
Denne informasjonen forteller om hvilket produkt
programvaren er beregnet på, hvilken versjon programvaren har og gir i tillegg generell informasjon om den.
Hvis du ønsker en annen fil enn den som er valgt, kan
du velge riktig fil med "velg annen fil".
Velg "velg annen fil" hvis du ikke vil benytte den foreslåtte programvaren. Når du blar gjennom filene, vises
informasjon om den markerte programvaren i en faktarute akkurat som før. Når du har valgt en fil med OKknappen, kommer du tilbake til forrige side (meny 7.1),
der du kan velge å starte oppdateringen.
Meny 7.2 - logging
logging7.2
aktivert
intervall
5
s
start oppdatering
Velg "start oppdatering" hvis du vil starte oppdateringen. Du får først opp et spørsmål om du virkelig vil
oppdatere programvaren. Svar "ja" for å gå videre eller
"nei" for å angre.
Hvis du har svart "ja" på det foregående spørsmålet,
starter oppdateringen, og du kan nå følge oppdateringsforløpet i displayet. Når oppdateringen er ferdig,
starter VVM 320 på nytt.
OBS!
En oppdatering av programvaren nullstiller
ikke menyinnstillingene i VVM 320.
OBS!
Hvis oppdateringen blir avbrutt før den er ferdig (f.eks. ved strømbrudd), kan programvaren
tilbakestilles til en tidligere versjon. Dette gjøres ved at OK-knappen holdes inne under
oppstart til den grønne lampen begynner å
lyse (det tar ca. 10 sekunder).
NIBE™ VVM 320
Innstillingsområde intervall: 1 s – 60 min
Fabrikkinnstilling intervall: 5 s
Her kan du stille inn om aktuelle måleverdier fra VVM
320 skal lagres i en logg på USB-minnet.
Logge over lengre tid
1. Still inn ønsket intervall mellom loggingene.
2. Sett kryss i "aktivert".
3. Nå lagres aktuelle måleverdier fra VVM 320 i en fil
på USB-minnet med innstilt verdi til krysset fjernes
fra "aktivert".
HUSK!
Fjern kryss ved "aktivert" før du tar ut USBminnet.
Kapitel 9 | Service
63
Meny 7.3 - håndtere innstillinger
håndtere innstillinger7.3
lagre innstillinger
tilbakestill innstillinger
Her kan du betjene (lagre eller hente) samtlige menyinnstillinger (bruker- eller servicemenyene) i VVM 320
med et USB-minne.
Via "lagre innstillinger" lagrer du menyinnstillingene i
USB-minnet for å kunne tilbakestille senere eller for å
kopiere innstillingene til en annen VVM 320.
OBS!
Når du lagrer menyinnstillingene i USB-minnet,
erstatter du eventuelle innstillinger som er
lagret i USB-minnet fra før.
Via "tilbakestill innstillinger" tilbakestilles samtlige
menyinnstillinger fra USB-minnet.
OBS!
Tilbakestilling av menyinnstillingene fra USBminnet kan ikke angres.
64
Kapitel 9 | Service
NIBE™ VVM 320
10 Komfortforstyrrelse
I de aller fleste tilfeller registrerer innemodulen en
driftsforstyrrelse (en driftsforstyrrelse kan føre til forstyrrelse av komforten) og viser dette med alarm og
instruksjoner om tiltak i displayet.
Info-meny innemodul
Disse måleverdiene er samlet under meny 3.1 i innemodulens menysystem. Verdiene i denne menyen kan
være til god hjelp når du leter etter en feilkilde.
Håndtere alarm
Lavtrykksalarm
alarm
info / tiltak
tilbakestill alarm
HUSK!
Å velge ”hjelpedrift” er ikke det samme som å
utbedre problemet som forårsaket alarmen.
Statuslampen vil derfor fortsette å lyse rødt.
Feilsøking
Hvis driftsforstyrrelsen ikke vises i displayet, kan følgende tips benyttes:
Grunnleggende tiltak
Begynn med å kontrollere følgende mulige feilkilder:
■ Strømbryterens (SF1) stilling.
■ Boligens gruppe- og hovedsikringer.
■ Boligens jordfeilbryter.
■ Innemodulens automatsikring (FA1).
■ Innemodulens temperaturbegrenser (FD1).
■ Korrekt innstilt effektvakt (hvis den er installert).
hjelpedrift
Ved alarm har det oppstått en eller annen form for
driftsforstyrrelse, noe som vises ved at statuslampen
ikke lenger lyser med et fast grønt skinn, men med et
fast rødt skinn. I tillegg vises en alarmklokke i informasjonsvinduet.
Lav temperatur på varmtvannet, eller uteblitt varmtvann
■ Innemodulen er i feil driftsstilling.
■ Hvis stillingen "manuelt" er valgt, velg på "till.var-
me".
■ Stort varmtvannsforbruk.
■ Vent til varmtvannet er varmet opp. Midlertidig
Alarm
Ved alarm med rød statuslampe har det oppstått en
driftsforstyrrelse som innemodulen ikke kan rette opp
selv. Ved å vri på betjeningsrattet og trykke på OKknappen i displayet kan du se alarmtypen samt tilbakestille alarmen. Du kan også velge å sette innemodulen
i hjelpedrift.
info / tiltak Her kan du lese hva alarmen skyldes, og
få tips om hva du kan gjøre for å rette opp problemet
som forårsaket alarmen.
tilbakestill alarm I mange tilfeller er det nok å velge
"tilbakestill alarm" for å rette opp problemet som forårsaket alarmen. Hvis det begynner å lyse grønt etter
at du har valgt "tilbakestill alarm", er alarmen borte.
Hvis det fortsetter å lyse rødt, og en meny som heter
"alarm" vises i displayet, er problemet som forårsaket
alarmen, ikke løst. Hvis alarmen først forsvinner og
deretter fortsetter, se avsnittet om feilsøking (side 65).
hjelpedrift ”hjelpedrift” er en slags reservemodus.
Dette innebærer at innemodulen produserer varme
og/eller varmtvann til tross for at det foreligger et
problem. Det kan bety at varmepumpens kompressor
ikke er i drift. I så fall er det el-patronen som produserer
varme og/eller varmtvann.
OBS!
For at du skal kunne velge hjelpedrift, må et
alarmtiltak være valgt i meny 5.1.4.
økt varmtvannskapasitet (midlertidig luksus) kan
aktiveres i meny 2.1.
■ For lav varmtvannsinnstilling.
■ Gå inn i meny 2.2 og velg en høyere komfortstilling.
Lav romtemperatur
■ Lukkede termostater i flere rom.
■ Innemodulen er i feil driftsstilling.
■ Gå inn i meny 4.2. Hvis stillingen "auto" er valgt,
■
■
■
■
velger du en høyere verdi for "stopp av varme" i
meny 4.9.2.
■ Hvis stillingen "manuelt" er valgt, velg på "varme".
Hvis det ikke er nok, velg også på "till.varme".
For lavt innstilt verdi på varmeautomatikken.
■ Gå inn i menyen 1.1 "temperatur" og juster opp
forskyvningen av varmekurven. Hvis romtemperaturen bare er lav ved kaldt vær, kan det hende du
bør justere opp kurvehellingen i meny 1.9.1
"varmekurve".
"Feriestilling" aktivert i meny 4.7.
■ Gå inn i meny 4.7 og velg "Av".
Ekstern kontakt for endring av romvarme aktivert.
■ Kontroller eventuelle eksterne kontakter.
Luft i klimasystemet.
■ Luft ut klimasystemet ( (se side 30).
Høy romtemperatur
■ For høyt innstilt verdi på varmeautomatikken.
NIBE™ VVM 320
Kapitel 10 | Komfortforstyrrelse
65
■ Gå inn i meny 1.1 (temperatur) og juster ned for-
skyvningen av varmekurven. Hvis romtemperaturen
bare er høy ved kaldt vær, kan det hende du må
nedjustere kurvehellingen i meny 1.9.1 (varmekurve).
■ Ekstern kontakt for endring av romvarme aktivert.
■ Kontroller eventuelle eksterne kontakter.
Lavt systemtrykk
■ For lite vann i klimasystemet.
■ Fyll på vann i klimasystemet og se etter eventuelle
lekkasjer (se side 30).
Varmepumpens kompressor starter ikke
■ Det er ikke behov for varme.
■ Innemodulen kjøler verken ned varmen eller
varmtvannet.
■ Temperaturvilkår utløst.
■ Vent til temperaturvilkåret er tilbakestilt.
■ Minste tid mellom kompressorstarter er ikke opp-
nådd.
■ Vent i 30 minutter og kontroller deretter om kompressoren har startet.
■ Alarm utløst.
■ Følg instruksjonene i displayet.
66
Kapitel 10 | Komfortforstyrrelse
NIBE™ VVM 320
11 Ekstrautstyr
Aktiv kjøling ACS 310
Kommunikasjonsmodul SMS 40
Art.nr. 067 248
SMS 40 gjør det mulig å styre og overvåke VVM 320
via SMS-meldinger. Med en mobiltelefonen med operativsystemet Android er det mulig å bruke den mobile
applikasjonen ”NIBE Mobile App”.
Avtrekksvarmepumpe F135
F135 er en avtrekksvarmepumpe spesielt utviklet for å
kombinere gjenvinning av mekanisk avtrekksluft med
luft-vann-innemoduler, for eksempel VVM. Innemodulen styrer F135.
Art.nr. 067 073
Overskap
Art.nr. 066 075
Overskap for å skjule eventuelle rør.
Bassengoppvarming POOL 310
245 mm
POOL 310er et ekstrautstyr som muliggjør bassengoppvarming med VVM 320.
Art.nr. 089 756
Art.nr. 067 247
345 mm
Art.nr. 089 757
Eksternt el-tilskudd ELK
ELK 5
395-645 mm
Art.nr. 089 758
El-kassett
Romenhet RMU 40
5 kW, 1 x 230 V
RMU 40 gjør det mulig å styre og overvåke varmepumpen i en annen del av boligen enn der VVM 320 er
plassert.
Art.nr. 069 025
ELK 8
Art.nr. 067 064
El-kassett
8 kW, 1 x 230 V
Solcellepakke SE-PV 3031
Art.nr. 069 026
3 kW
ELK 15
Art.nr. 057 116
El-kassett
Tilbehørskort AXC 40
15 kW, 3 x 400 V
Tilbehørskort kreves hvis trinnstyrt tilleggsvarme (f.eks.
ekstern el-kjele) eller shuntstyrt tilleggsvarme (f.eks.
ved-/olje-/gass-/pelletskjele) skal koples til VVM 320.
Art.nr. 069 022
Ekstra shuntgruppe ECS 40/ECS 41
Dette tilbehøret benyttes når VVM 320 blir installert i
hus med to eller flere klimasystemer som krever ulike
turledningstemperaturer.
ECS 40 (Maks. 80 m²)
ECS 41 (Min. 80 m²)
Tilbehørskort kreves også hvis f.eks. en ekstern sirkulasjonspumpe skal kobles til VVM 320 når indikering av
summeralarm er aktivert.
Art.nr. 067 060
Art.nr. 067 287
Art.nr. 067 288
Energimålesett EMK 300
Art.nr. 067 314
Forhøyningsfot EF 45
Art.nr. 067 152
Hjelperelé HR 10
Art.nr. 067 309
Kommunikasjonsmodul MODBUS 40
MODBUS 40 gjør at styring og overvåking av VVM 320
kan foretas med en DUC (dataundersentral) i boliger.
Kommunikasjonen skjer da ved hjelp av MODBUS-RTU.
Art.nr. 067 144
NIBE™ VVM 320
Kapitel 11 | Ekstrautstyr
67
Utjevningskar UKV
UKV 40
Art.nr. 088 470
UKV 100
Art.nr. 088 207
UKV 200
Art.nr. 080 300
UKV 300
Art.nr. 080 301
UKV 500
Art.nr. 080 302
UKV 200 Kjøling
Art.nr. 080 321
UKV 300 Kjøling
Art.nr. 080 330
Varmepumpe
F2030
7 kW Art.nr. 064 099
9 kW Art.nr. 064 070
F2040
8 kW Art.nr. 064 109
12 kW Art.nr. 064 092
68
Kapitel 11 | Ekstrautstyr
NIBE™ VVM 320
12 Tekniske opplysninger
30-50
1775
70
Mål og oppstillingskoordinater
560
75 75
75 75
60
610
25
60
600
NIBE™ VVM 320
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
69
Tekniske data
IP 21
3x400 V
3x400 V
Kompatible utedeler 1)
Tilleggsvarmeeffekt
Elektriske data
Merkespenning
Maks. driftsstrøm
Sikring
Effekt, GP1
Effekt, GP6
IP-klasse
Varmebærerkrets
Energiklasse, GP1
Energiklasse, GP6
Maks systemtrykk varmebærer
Min. volumstrøm
Maks. VB-temp.
Rørtilkoplinger
Varmebærer
Varmtvannstilkopling
Kaldtvannstilkopling
Varmepumpetilkoplinger
1)Gjelder
F2030-7/F2030-9
kW
F2040-8/F2040-12
9
A
A
W
W
400V 3NAC 50 Hz
16
16
3 – 76
3 – 45
IP 21
MPa
liter/h
°C
lavenergi
lavenergi
0,25 (2,5 bar)
400
70
mm
mm
mm
mm
Ø22
Ø22
Ø22
Ø22
l
l
l
MPa (bar)
MPa (bar)
180
206
26
0,9 (9 bar)
0,25 (2,5 bar)
l
l
l
W
220
250
280
98
mm
mm
mm
mm
mm
kg
600
615
1800
1830 – 1850
1910
146
069 108
069 109
069 110
uteluftsvarmepumpe ved 7/45 °C (utetemperatur/turledningstemperatur)
Øvrig
Innemodul
Volum varmtvannsbereder
Volum totalt innemodul
Volum utjevningskar
Sikringstrykk, varmtvannsbereder
Maks. tillatt trykk i innemodul
Kapasitet varmtvannsberedning Iht. EN 255-3
Tappevolum 40 °C ved Øko-komfort
Tappevolum 40 °C ved Normal-komfort
Tappevolum 40°C ved Luksus-komfort
Tomgangstap i henhold til DIN 4753-8
Mål og vekt
Bredde
Dybde
Høyde (uten justerbar fot)
Høyde (med justerbar fot)
Nødvendig oppstillingshøyde
Vekt (uten emballasje og uten vann)
Artikkelnummer Kobber – VVM 320 CU
Artikkelnummer Rustfri – VVM 320 R
Artikkelnummer Emalje – VVM 320 E EM
70
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
NIBE™ VVM 320
3x230 V
3x230 V
Kompatible utedeler 1)
Tilleggsvarmeeffekt
Elektriske data
Merkespenning
Maks. driftsstrøm
Sikring
Effekt, GP1
Effekt, GP6
IP-klasse
Varmebærerkrets
Energiklasse, GP1
Energiklasse, GP6
Maks systemtrykk varmebærer
Min. volumstrøm
Maks. VB-temp.
Rørtilkoplinger
Varmebærer
Varmtvannstilkopling
Kaldtvannstilkopling
Varmepumpetilkoplinger
1)Gjelder
F2030-7/F2030-9
kW
F2040-8/F2040-12
9
A
A
W
W
MPa
liter/h
°C
230 V 3 NAC 50 Hz
27,5
32
3 – 76
3 – 45
IP 21
lavenergi
lavenergi
0,25 (2,5 bar)
400
70
Ø22
Ø22
Ø22
Ø22
uteluftsvarmepumpe ved 7/45 °C (utetemperatur/turledningstemperatur)
Øvrig
Innemodul
Volum varmtvannsbereder
Volum totalt innemodul
Volum utjevningskar
Sikringstrykk, varmtvannsbereder
Maks. tillatt trykk i innemodul
Kapasitet varmtvannsberedning Iht. EN 255-3
Tappevolum 40 °C ved Øko-komfort
Tappevolum 40 °C ved Normal-komfort
Tappevolum 40°C ved Luksus-komfort
Tomgangstap i henhold til DIN 4753-8
Mål og vekt
Bredde
Dybde
Høyde (uten justerbar fot)
Høyde (med justerbar fot)
Nødvendig oppstillingshøyde
Vekt (uten emballasje og uten vann)
Artikkelnummer Rustfri – VVM 320 3x230V R
NIBE™ VVM 320
l
l
l
MPa (bar)
MPa (bar)
180
206
26
1,0 (10 bar)
0,25 (2,5 bar)
l
l
l
W
220
250
280
98
mm
mm
mm
mm
mm
kg
600
615
1800
1830 – 1850
1910
146
069 113
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
71
1x230 V
1x230 V
Kompatible utedeler 1)
Tilleggsvarmeeffekt
Elektriske data
Merkespenning
Maks. driftsstrøm
Sikring
Effekt, GP1
Effekt, GP6
IP-klasse
Varmebærerkrets
Energiklasse, GP1
Energiklasse, GP6
Maks systemtrykk varmebærer
Min. volumstrøm
Maks. VB-temp.
Rørtilkoplinger
Varmebærer
Varmtvannstilkopling
Kaldtvannstilkopling
Varmepumpetilkoplinger
1)Gjelder
F2030-7/F2030-9
kW
F2040-8/F2040-12
7
A
A
W
W
MPa
liter/h
°C
230 V 1 NAC 50 Hz
32
32
3 – 76
3 – 45
IP 21
lavenergi
lavenergi
0,25 (2,5 bar)
400
70
Ø22
Ø22
Ø22
Ø22
uteluftsvarmepumpe ved 7/45 °C (utetemperatur/turledningstemperatur)
Øvrig
Innemodul
Volum varmtvannsbereder
Volum totalt innemodul
Volum utjevningskar
Sikringstrykk, varmtvannsbereder
Maks. tillatt trykk i innemodul
Kapasitet varmtvannsberedning Iht. EN 255-3
Tappevolum 40 °C ved Øko-komfort
Tappevolum 40 °C ved Normal-komfort
Tappevolum 40°C ved Luksus-komfort
Kun tomgangstap i henhold til DIN 4753-8
Mål og vekt
Bredde
Dybde
Høyde (uten justerbar fot)
Høyde (med justerbar fot)
Nødvendig oppstillingshøyde
Vekt (uten emballasje og uten vann)
Artikkelnummer Rustfri – VVM 320 1x230V R
72
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
l
l
l
MPa (bar)
MPa (bar)
180
206
26
0,9 (9 bar)
0,25 (2,5 bar)
l
l
l
W
220
250
280
98
mm
mm
mm
mm
mm
kg
600
615
1800
1830 – 1850
1910
146
069 111
NIBE™ VVM 320
Koplingsskjema, 3 x 400 V
NIBE™ VVM 320
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
73
74
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
NIBE™ VVM 320
NIBE™ VVM 320
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
75
76
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
NIBE™ VVM 320
NIBE™ VVM 320
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
77
Koplingsskjema, 3 x 230V
78
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
NIBE™ VVM 320
NIBE™ VVM 320
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
79
80
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
NIBE™ VVM 320
NIBE™ VVM 320
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
81
82
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
NIBE™ VVM 320
Koplingsskjema, 1 x 230V
NIBE™ VVM 320
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
83
84
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
NIBE™ VVM 320
NIBE™ VVM 320
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
85
86
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
NIBE™ VVM 320
NIBE™ VVM 320
Kapitel 12 | Tekniske opplysninger
87
13 Stikkord
Stikkord
A
Alarm, 65
Automatsikring, 19
Avlufting av klimasystemet, 30
Avtapping av klimasystemet, 30
B
Betjeningsratt, 33
Bla mellom vinduer, 35
Bruk det virtuelle tastaturet, 35
D
Data for temperaturgiver, 62
Demontering av luker, 6
Demontering luke, el-patronkort, 20
Demontering luke, grunnkort, 20
Demontering luke, inngangskort, 20
Display, 33
Displayenhet, 33
Betjeningsratt, 33
Display, 33
OK-knapp, 33
Statuslampe, 33
Strømbryter, 33
Tilbakeknapp, 33
E
Eksterne tilkoplingsmuligheter, 27
Kontakt for aktivering av "ekstern justering", 28
Kontakt for aktivering av "midlertidig luksus", 28
Kontakt for ekstern blokkering av varme, 27
Kontakt for ekstern tariffblokkering, 27
Mulige valg for AUX-innganger, 27
Mulige valg for AUX-utgang (potensialfritt vekslende relé), 28
Temperaturføler, kjøling/varme, 27
Ekstrautstyr, 67
El-tilkoplinger, 19, 23
Automatsikring, 19
Demontering luke, el-patronkort, 20
Demontering luke, grunnkort, 20
Demontering luke, inngangskort, 20
Eksterne tilkoplingsmuligheter, 27
El-tilskudd - maksimal effekt, 24
Generelt, 19
Innstillinger, 24
Kabellåsing, 21
Krafttilkopling, 22
Romføler, 23
Temperaturbegrenser, 19
Tilgjengelighet, strømkopling, 20
Tilkopling av ekstern styrespenning for styresystemet, 22
Tilkopling av ekstrautstyr, 29
Tilkoplinger, 22
Uteføler, 23
El-tilskudd - maksimal effekt, 24
El-patronens el-trinn, 24
Etterjustering, lufting, 32
F
Feilsøking, 65
Forberedelser, 30
Fortrykk, 9
H
Hjelpmeny, 31, 36
Håndtere alarm, 65
88
Kapitel 13 | Stikkord
I
Igangkjøring og justering, 30
Etterjustering, lufting, 32
Forberedelser, 30
Igangkjøring uten varmepumpe, 32
Oppstart og kontroll, 31
Påfylling og lufting, 30
Startguide, 31
Igangkjøring uten varmepumpe, 32
Innemodulens konstruksjon, 7
Komponentliste, 8
Komponentplassering, 7
Innstillinger, 24
Reservestilling, 25
Installasjonsalternativ, 11
Ekstra varmtvannsbereder, 11
Tilkobling av ACS 310, 16
Tilkobling av eksternt el-tilskudd, 15
Tilkobling av EMK 300, 15
Tilkopling av basseng, 16–18
Tilkopling av ekstern varmekilde, 15
Tilkopling av kaldt- og varmtvann, 14
Tilkopling av klimasystem, 14
Tilkopling av varmtvannssirkulasjon., 15
Tilkopling som el-kjele, 14
Tilkopling til varmepumpe, 14
To eller flere klimasystemer, 14
Varmtvannsbereder med el-patron, 11
Installasjonskontroll, 3
Installasjonsplass, 5
K
Kabellåsing, 21
Komfortforstyrrelse, 65
Alarm, 65
Feilsøking, 65
Håndtere alarm, 65
Kontakt for aktivering av "ekstern justering", 28
Kontakt for aktivering av "midlertidig luksus", 28
Kontakt for ekstern blokkering av varme, 27
Kontakt for ekstern tariffblokkering, 27
Kontaktinformasjon, 4
Koplingsskjema, 1 x 230 V, 83
Koplingsskjema, 3 x 230 V, 78
Koplingsskjema, 3 x 400 V, 73
Krafttilkopling, 22
L
Leveranse og håndtering, 5
Demontering av luker, 6
Installasjonsplass, 5
Medfølgende komponenter, 5
Plassering, 5
Transport, 5
M
Manøvrering, 34
Medfølgende komponenter, 5
Meny 1 - INNEKLIMA, 37
Meny 2 - VARMTVANN, 45
Meny 3 - INFO, 47
Meny 4 - MITT ANLEGG, 48
Meny 5 - SERVICE, 54
Menysystem, 34
Bla mellom vinduer, 35
Bruk det virtuelle tastaturet, 35
Hjelpmeny, 31, 36
Manøvrering, 34
NIBE™ VVM 320
Stille inn en verdi, 35
Velge alternativ, 35
Velge meny, 34
Merking, 2
Mulige valg for AUX-innganger, 27
Mulige valg for AUX-utgang (potensialfritt vekslende relé), 28
Mål og oppstillingskoordinater, 69
Mål og rørtilkoplinger, 10
O
OK-knapp, 33
Oppstart og kontroll, 31
Pumpehastighet, 32
P
Plassering, 5
Pumpehastighet, 32
Påfylling av varmtvannsbereder, 30
Påfylling av VVM 320, 30
Påfylling og lufting, 30
Avlufting av klimasystemet, 30
Avtapping av klimasystemet, 30
Påfylling av varmtvannsbereder, 30
Påfylling av VVM 320, 30
R
Reservestilling, 25, 61
Effekt i reservestilling, 25
Romføler, 23
Rørtilkoplinger, 9
Generelle rørtilkoplinger, 9
Installasjonsalternativ, 11
Kjele- og radiatorvolum, 9
Mål og rørtilkoplinger, 10
Symbolnøkkel, 9
Systemprinsipp, 9
S
Serienummer, 2
Service, 61
Servicetiltak, 61
Servicetiltak, 61
Data for temperaturgiver, 62
Reservestilling, 61
Tømming av klimasystemet, 61
Tømming av varmtvannsberederen, 61
USB-serviceuttak, 62
Sikkerhetsinformasjon, 2
Installasjonskontroll, 3
Kontaktinformasjon, 4
Merking, 2
Serienummer, 2
Symboler, 2
Startguide, 31
Statuslampe, 33
Stille inn en verdi, 35
Strømbryter, 33
Strømtilkoplinger
Kommunikasjon, 23
Styring, 33, 37
Styring - Introduksjon, 33
Styring - Menyer, 37
Styring - Introduksjon, 33
Displayenhet, 33
Menysystem, 34
Styring - Menyer, 37
Meny 1 - INNEKLIMA, 37
Meny 2 - VARMTVANN, 45
Meny 3 - INFO, 47
Meny 4 - MITT ANLEGG, 48
Meny 5 - SERVICE, 54
Symboler, 2
NIBE™ VVM 320
Symbolnøkkel, 9
Systemprinsipp, 9
T
Tekniske data, 70
Tekniske opplysninger, 69
Koplingsskjema, 1 x 230 V, 83
Koplingsskjema, 3 x 230V, 78
Koplingsskjema, 3 x 400 V, 73
Mål og oppstillingskoordinater, 69
Tekniske data, 70
Temperaturbegrenser, 19
Tilbakestilling, 20
Temperaturføler, kjøling/varme, 27
Tilbakeknapp, 33
Tilgjengelighet, strømkopling, 20
Tilkobling av ACS 310, 16
Tilkobling av eksternt el-tilskudd, 15
Tilkobling av EMK 300, 15
Tilkopling av basseng, 16–18
Tilkopling av ekstern styrespenning for styresystemet, 22
Tilkopling av ekstern varmekilde, 15
Tilkopling av ekstrautstyr, 29
Tilkopling av kaldt- og varmtvann, 14
Tilkopling av klimasystem, 14
Tilkopling av varmtvannssirkulasjon., 15
Tilkoplinger, 22
Tilkopling som el-kjele, 14
Tilkopling til varmepumpe, 14
To eller flere klimasystemer, 14
Transport, 5
Tømming av klimasystemet, 61
Tømming av varmtvannsberederen, 61
U
USB-serviceuttak, 62
Uteføler, 23
V
Velge alternativ, 35
Velge meny, 34
Viktig informasjon, 2
Sikkerhetsinformasjon, 2
Kapitel 13 | Stikkord
89
WS name: -Gemensamt
WS version: a6
WS release date: 2015-04-20 08:16
Publish date: 2015-06-03 11:58
NIBE AB Sweden
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
[email protected]
www.nibe.eu
231340