Emne 11 Praksis og yrkesutøvelse - Pensum for kull 2013

Comments

Transcription

Emne 11 Praksis og yrkesutøvelse - Pensum for kull 2013
Emnenavn: Emne 11- Praksis og yrkesutøvelse
Emnekode:
ERGOPRA3
Kull: 2013-2016
Semester: Vår
Studieår: 2015-2016
Studieprogram: Bachelor i ergoterapi
Institutt: Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag
Fagansvarlig / emneansvarlig: Lena Andersson
Gjennomgått av LSB: 24.06.2015(abg)
Pensum litteratur
Hovedlitteratur
Alexanderson, K. (2015). Samspelande team lyfter vården. Arbetsterapeuten. Tidskrift för
Sveriges arbetsterapeuter, (1), 12-15. Hentet fra
http://www.exakta.se/ebooks/arbetsterapeuten/2015/1501/#/12/
Doble, S. E., & Santha, J. C. (2008). Occupational well-being: Rethinking occupational therapy
outcomes. Canadian Journal of Occupational Therapy, 75(3), 184-190. Retrieved from
http://www.scopus.com.ezproxy.hioa.no/inward/record.url?eid=2-s2.045149087232&partnerID=40&md5=dd037fc95b9841a51054f562b6382126
*Ekeland, T.-J., & Heggen, K. (Red.). (2007). Meistring og myndiggjering: - reform eller
retorikk? Oslo: Gyldendal akademisk.
[Kap. 1]
Folkehelseloven. (2011). Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), hentet fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
Frew, K. M., Joyce, E. V., Tanner, B., & Gray, M. A. (2008). Clinical Reasoning and the
International Classification of Functioning: A Linking Framework. Hong Kong Journal
of Occupational Therapy, 18(2), 68-72.
doi: http://dx.doi.org/10.1016/S1569-1861(09)70005-1
*Gramstad, A. (2015). Meiningsomgrep i helsetenestene. I C. Arntzen, A. Gramstad & R. J.
Jentoft (Red.), Ergoterapi : mangfold og muligheter (s. 153-167). Stamsund: Orkana
akademisk.
*Gustavsson, A. (2004). Delaktighetens språk. Lund: Studentlitteratur.
[Kap. 4 og 7]
Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), hentet fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
*Hopen, L., & Falstad, T. L. (2007). Lærings- og mestringssentrene: Brukererfaring og
fagkunnskap hånd i hånd. I S. Horghagen, U. Sveen, J. Holm, C. Hagby, B.
Hammervold, S. Reinsberg & E. M. Thyness (Eds.), Beste praksis i ergoterapi (s. 217229). Trondheim: Tapir akademisk forl.
*Kvarnström, S. (2009). Samarbeid og læring i det tverrprofesjonelle teamet. I E. Willumsen
(Red.), Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning (s. 88-102). Oslo:
Universitetsforl.
Lingås, L. G. (2000). Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag Hentet fra
http://www.nb.no/nbsok/nb/199bcc3d2446302ec938519d18ebb075.nbdigital?lang=
no#0
Lloyd, C., & Waghorn, G. (2007). The Importance of Vocation in Recovery for Young People
with Psychiatric Disabilities. The British Journal of Occupational Therapy, 70(2), 50-59.
Retrieved from
http://bjo.sagepub.com.ezproxy.hioa.no/content/70/2/50.full.pdf+html
*Mattingly, C., & Fleming, M. H. (1994). Clinical reasoning : forms of inquiry in a therapeutic
practice. Philadelphia: F.A. Davis.
[Kap. 6 og 8]
Meld. St. 13 (2011-2012). (2012). Utdanning for velferd : samspill i praksis Retrieved from
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-13-20112012/id672836/
Nilsson, I., & Townsend, E. (2010). Occupational Justice—Bridging theory and practice.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 17(1), 57-63. Retrieved from
http://informahealthcare.com.ezproxy.hioa.no/doi/abs/10.3109/1103812090328718
2
Doi:10.3109/11038120903287182
Pettersen, O., & Svilaas, I. (2012). Client-centered practice: an Indian occupational therapy
perspective. Ergoterapeuten, 55(3). Hentet fra
http://www.nb.no/nbsok/nb/199bcc3d2446302ec938519d18ebb075.nbdigital?lang=
no#0
Plan- og bygningsloven. (2008). Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven), hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
St. meld nr 47 (2008-2009). (2009). Samhandlingsreformen : Rett behandling – på rett sted –
til rett tid Hentet fra
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr47-2008-2009-.html?id=567201
Ressurslitteratur
Algado, S. S., Pollard, N., & Kronenberg, F. (2005). Occupational therapy without borders :
learning from the spirit of survivors. Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone.
[Kap. 8 og 13]
Borg, M., & Davidson, L. (2008). The nature of recovery as lived in everyday experience.
Journal of Mental Health, 17(2), 129-140. Retrieved from
<Go to ISI>://WOS:000257310200002
doi:10.1080/09638230701498382
Lemorie, L., & Paul, S. (2001). Professional Expertise of Community-Based Occupational
Therapists. Occupational Therapy in Health Care, 13(3-4), 33-50. Retrieved from
http://informahealthcare.com.ezproxy.hioa.no/doi/abs/10.1080/J003v13n03_05
doi:doi:10.1080/J003v13n03_05
Mattingly, C., & Fleming, M. H. (1994). Clinical reasoning : forms of inquiry in a therapeutic
practice. Philadelphia: F.A. Davis.
Vessby, K., & Kjellberg, A. (2010). Participation in occupational therapy research: a literature
review. The British Journal of Occupational Therapy, 73(7), 319-326. Retrieved from
http://dx.doi.org/10.4276/030802210X12759925544380
doi:10.4276/030802210X12759925544380