Fremlegg: TILSETTING AV RÅDMANN

Comments

Transcription

Fremlegg: TILSETTING AV RÅDMANN
HERØY KOMMUNE
SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Siv Nilsen
15/178
Arkiv: 410
TILSETTING AV RÅDMANN
Rådmannens innstilling:
1.
Morten Sandbakken tilbys stillingen som rådmann i Herøy kommune.
2.
Forhandlingsutvalget delegeres fullmakt til å tilby de endelige betingelsene og inngå
arbeidsavtale.
Bakgrunn:
Rådmann Roy Skogsholm har meddelt at han vil fratre ved oppnådd aldersgrense 1.11. 2015.
Formannskapet har i møte 8.1.2015 etter forutgående behandling i administrasjonsutvalget samme
dag besluttet å utlyse stillingen med søknadsfrist 10.2.2015.
Saksutredning:
Formannskapet gjorde i møte 8.1.2015 følgende vedtak:
1.
Stillingen som rådmann utlyses omgående med søknadsfrist 10.2.2015.
2.
Ny rådmann tilsettes så snart som mulig. Vedkommende tilsettes og konstitueres i stillingen
fram til dagens rådmann fratrer 1.11.2015.
3.
For å ivareta denne ansettelsen utnevnes følgende utvalg:
1.
Arnt Frode Jensen - leder
2.
Elbjørg Larsen
3.
Vegar Dalen
4.
Anita Rønneberg (fagforbundet)
Stillingen har vært utlyst i Kommunal Rapport avis og nettsider, alle avisene i A-media NordNorge og kommunens hjemmeside og Herøyfjerdingen.
Ved søknadsfristens utløp var det 5 søkere:
1.
Jan Håvard Selseng
2.
unntatt offentligheten
3.
Morten Sandbakken
4.
unntatt offentligheten
5.
Svein Martin Berg Krogstad
Søker nr. 2 og 4 har søkt om unntak fra offentliggjøring av navn på søkerliste. Hver enkelt søknad
er vurdert og begrunnelsene vurdert tilstrekkelige for fritak i samsvar med offentleglova. Fritak for
offentliggjøring ble innvilget. Søker nr 2. har trukket sin søknad.
Intern søkerliste (unntatt fra offentlighet) vedlegges som mappevedlegg.
Utvalget har vurderte søknadene i møte 11.2.2015 og intervjuene ble gjennomført 16. og 17.
februar 2015 i regi av tilsettingsutvalget. Hele tilsettingsutvalget var til stede. Fra administrasjonen
deltok Siv Nilsen og Roy Skogsholm.
Vurdering:
I vedlegg 1. er de nærmere redegjort for vurdering av og anbefaling om hvem som bør tilbys
stillingen.
Vurderinger og de dokumenter som danner grunnlag for innstillingen er unntatt offentlighet, jfr
offentleglova §§ 25 og 26. Kun møtende medlemmer i formannskapet og kommunestyre får tilgang
til disse dokumentene. Utvalgets innstilling om hvem som bør tilbys stillingen er derimot offentlig.
Etter en grundig prosess er Morten Sandbakken vurdert som best egnet til stillingen som rådmann i
Herøy kommune.
Det anbefaler at kommunestyret tilsetter han i stillingen som rådmann, og at forhandlingsutvalget
delegeres fullmakt til å tilby endelige betingelser og å inngå arbeidsavtale.
Mappevedlegg:
Intern søkerliste(unntatt offentlighet)
Vurderinger(unntatt offentligheten)