Installatørhåndbok NIBE™ F1345

Comments

Transcription

Installatørhåndbok NIBE™ F1345
Installatørhåndbok
NIBE™ F1345
Bergvarmepumpe
LEK
IHB NO 1544-3
331030
Innhold
1 Viktig informasjon
Symboler
Merking
Sikkerhetsforskrifter
Serienummer
Gjenvinning
Landsspesifikk informasjon
Installasjonskontroll
Kontaktinformasjon
3
3
4
5
5
5
6
7
2 Leveranse og håndtering
8
Transport
Plassering
Medfølgende komponenter
Demontering av luker
8
8
9
9
3 Varmepumpens konstruksjon
Generelt
El-bokser
Kjøledel
4 Rørtilkoplinger
Generelt
Mål og rørtilkoplinger
Kuldebærerside
2
3
Kapitel |
Varmebærerside
Varmtvannsberedere
Installeringsalternativ
5 El-tilkoplinger
Generelt
Tilkoplinger
Tilkoplingsmuligheter
Tilkopling av tilbehør
6 Igangkjøring og justering
Forberedelser
Påfylling og lufting
Startguide
Etterjustering og lufting
18
18
19
21
21
21
24
31
32
32
32
33
34
10
7 Ekstrautstyr
39
10
12
12
8 Tekniske opplysninger
41
14
14
15
16
Mål og oppstillingskoordinater
Tekniske data
Energimerking
Koblingsskjema, 3 x 400 V 24–60 kW
Stikkord
41
42
45
50
61
NIBE™ F1345
1 Viktig informasjon
Denne håndboken beskriver installasjons- og servicemomenter som skal utføres av fagperson.
Dette produktet skal ikke brukes av
personer med fysisk eller psykisk funksjonshemming eller manglende erfaring
og kunnskap, med mindre en person
med ansvar for deres sikkerhet fører tilsyn med dem eller instruerer dem. I
henhold til lavspenningsdirektiv
2006/95/EG LVD. Produktet er også laget for anvendelse av opplærte brukere
i butikker, hotell, lett industri, i landbruk
og lignende miljø. I henhold til maskindirektiv 2006/42/EG.
Det skal føres tilsyn med barn for å sikre
at de ikke leker med produktet.
Dette er en originalhåndbok. Oversettelser må godkjennes av Nibe.
Med forbehold om konstruksjonsendringer.
Symboler
OBS!
Dette symbolet betyr fare for maskin eller
menneske.
HUSK!
Ved dette symbolet finnes viktig informasjon
om hva du bør tenke på ved tilsyn på anlegget.
TIPS!
Ved dette symbolet får du tips om enklere
vedlikehold av produktet.
Merking
F1345 er CE-merket og oppfyller IP21.
CE-merkingen innebærer at NIBE garanterer at produktet oppfyller alle gjeldende bestemmelser i henhold til
aktuelle EU-direktiver. CE-merket er obligatorisk for de
fleste produkter som selges innen EU, uansett hvor de
er produsert.
IP21 innebærer at produktet er sikret mot at gjenstander med en diameter som er større enn eller lik 12,5
mm, kan trenge inn og forårsake skade, samt at det er
beskyttet mot loddrett fallende vanndråper.
©NIBE 2015.
NIBE™ F1345
Kapitel 1 | Viktig informasjon
3
Sikkerhetsforskrifter
Hvis bryteren ikke har tilstrekkelige bryteevne, kan det oppstå
driftsforstyrrelser og brann.
Advarsel
Benytt aldri noe annet enn en sikring med riktig utløsningsstrøm på de stedene det skal benyttes sikring.
Tilkopling av aggregatet med kobbertråd eller annen metalltråd
kan forårsake aggregathavari og brann.
Installer systemet helt i samsvar med denne installasjonshåndboken.
Feil utført installasjon kan medføre sprenging, personskade,
vannlekkasje, lekkasje fra kuldemediet, elektrisk støt og brann.
Ta hensyn til måleverdiene ved inngrep i kjølesystemet, når
service utføres i små rom, slik at grensen for kuldemediets
densitet ikke overskrides.
Ta kontakt med en ekspert angående tolking av måleverdiene.
Hvis kuldemediedensiteten overskrider grensen, kan det oppstå
oksygenmangel ved en eventuell lekkasje, og det kan forårsake
alvorlige ulykker.
Benytt originalt ekstrautstyr og angitte komponenter for installasjonen.
Hvis det benyttes andre deler enn dem vi har angitt, kan det
oppstå vannlekkasje, elektrisk støt, brann og personskade, fordi
aggregatet kanskje ikke fungerer som det skal.
Sørg for god ventilasjon i arbeidsområdet - lekkasje fra
kuldemediet kan forekomme under servicearbeidet.
Hvis kuldemediet kommer i kontakt med åpen flamme, dannes
det giftig gass.
Installer aggregatet på et sted med god bæreevne.
Et uegnet installasjonssted kan medføre at aggregatet faller ned
og forårsaker materielle skader og personskader. Installasjon
uten god bæreevne kan også skape vibrasjoner og støy.
Installer aggregatet stabilt, slik at det tåler jordskjelv og vind
av orkan styrke.
Et uegnet installasjonssted kan medføre at aggregatet faller ned
og forårsaker materielle skader og personskader.
Den elektriske installasjonen skal utføres av kvalifisert elektriker, og systemet skal tilkoples som separat krets.
Strømforsyning med utilstrekkelig kapasitet og mangelfull funksjon kan forårsake elektrisk støt og brann.
Benytt kablene som er angitt for den elektriske tilkoplingen,
trekk kablene skikkelig til i plintene og trekkavlast dem på
riktig måte for ikke å overbelaster plintene.
Løse tilkoplinger eller kabelfester kan forårsake unormal varmeutvikling eller brann.
Kontroller, etter fullført installasjon eller service, at kuldemedium i gassform ikke lekker ut fra systemet.
Hvis kuldemediegass lekker ut i huset og kommer i kontakt med
en aerotemper, en ovn eller annen varm overflate, oppstår det
giftig gass.
Benytt rørtype og verktøy som er angitt for kuldemediet.
Bruk av eksisterende deler for annet kuldemedium kan medføre
havari og alvorlig ulykke på grunn av sprenging av prosesskretsen.
Slå av kompressoren før kuldemediekretsen brytes/åpnes.
Hvis kuldemediekretsen brytes/åpnes mens kompressoren er i
gang, kan det komme luft inn i prosesskretsen. Dette kan gi
unormalt høyt trykk i prosesskretsen og kan medføre sprenging
og personskade.
Slå av strømtilførselen ved service eller inspeksjon.
Hvis strømtilførselen ikke slås av, er det fare for elektrisk støt og
for skader på grunn av roterende vifte.
Kjør ikke aggregatet med panelet eller beskyttelsen fjernet.
Berøring av roterende utstyr, varme flater eller høyspenningsførende del kan medføre personskade på grunn av fasthekting,
brannskade eller elektrisk støt.
Slå av strømmen før elektrisk arbeid påbegynnes.
Unnlatelse av å slå av strømmen kan medføre elektrisk støt, skade
på utstyret og feil funksjon.
Forsiktighet
Utfør de elektriske installasjonene med omhu.
Jordlederen må ikke koples til gassledning, vannledning, lynavleder eller telefonledningens jordleder. Feil jording kan føre både
til feil i aggregatet og til elektrisk støt som følge av kortslutning.
Kabler skal legges slik at de ikke kan skades av metallkanter
eller klemmes av paneler.
Feil installasjon kan føre til elektrisk støt, generering av varme og
brann.
Aggregatet må ikke installeres i nærheten av steder der det
kan forekomme lekkasje av brannfarlig gass.
Hvis det samler seg lekkende gass rundt aggregatet, kan det
oppstå brann.
Installer ikke aggregatet der det er risiko for dannelse eller
ansamling av korrosiv gass (for eksempel svovelsyreholdig
gass) eller brannfarlig gass eller damp (for eksempel tynnerog petroleumsdamp), eller der det håndteres flyktige
brennbare stoff.
Korrosiv gass kan forårsake korrosjon på varmeveksleren, brudd
i plastdetaljer osv., og brannfarlig gass eller damp kan forårsake
brann.
Ikke bruk aggregatet til spesialoppgaver som oppbevaring
av næringsmidler, kjøling av presisjonsinstrumenter, frysekonservering av dyr, planter eller kunst.
En slik bruk kan skade gjenstandene.
Systemet må ikke installeres og brukes i nærheten av utstyr
som genererer elektromagnetiske vekselfelt eller høyfrekvente overtoner.
Utstyr som vekselretter, reservekraftverk, medisinsk høyfrekventutstyr og telekommunikasjonsutstyr, kan påvirke luftkondisjoneringsaggregatet og forårsake driftsforstyrrelser og havari. Aggregatet kan også forstyrre medisinsk utstyr og telekommunikasjonsutstyr, slik at det fungerer feil eller ikke i det hele tatt.
Vær forsiktig når du løfter aggregatet for hånd.
Hvis aggregatet veier mer enn 20 kg, skal det bæres av to personer. Bruk vernehansker for å redusere faren for skjæreskader.
Avfallsbehandle emballasjematerialet på riktig måte.
Gjenværende emballasjemateriale kan forårsake personskade,
fordi det kan inngå spiker og tre i emballasjen.
Ikke berør knappene med våte hender.
Det kan medføre elektrisk støt.
Kuldemedierør må ikke berøres med bare hender når systemet er i drift.
Under drift blir rørene enten svært varme eller svært kalde, avhengig av driftsmåte. Dette kan forårsake brannskader eller kuldeskader.
Ikke slå av strømtilførselen umiddelbart etter at driften er
stoppet.
Vent i minst 5 minutter, ellers kan det oppstå vannlekkasje eller
havari.
Ikke styr systemet med hovedbryteren.
Dette kan forårsake brannskader eller vannlekkasje. Viften kan
dessuten starte uventet, slik at det er fare for personskade.
Spesielt for aggregat beregnet for R410A
- Ikke benytt andre kuldemedietyper enn R410A. R410A medfører
at trykket blir rundt 1,6 ganger så høyt som med konvensjonelle
kuldemedier.
- Påfyllingskobling på aggregat beregnet for R410A har avvikende
størrelse, dette for å hindre at systemet fylles med feil kuldemedium ved en feil.
- Benytt ikke ladeflasker. Slike flasker endrer kuldemediets sammensetning, slik at systemets ytelse forringes.
- Ved påfylling av kuldemedium skal kuldemediet alltid komme
ut av flasken i flytende form.
Benytt hovedbryter med tilstrekkelig bryteevne.
4
Kapitel 1 | Viktig informasjon
NIBE™ F1345
Serienummer
Serienummeret finner du nederst til høyre på frontluken, på typeskiltet PF1 (se kapitlet Varmepumpens
konstruksjon for plassering) og i infomenyen (meny
3.1).
Serienummer
HUSK!
Oppgi alltid produktets serienummer (14 tall)
når du varsler om en feil.
Gjenvinning
Overlat avfallshåndteringen av emballasjen til
den installatøren som installerte produktet,
eller til egne avfallsstasjoner.
Når produktet har nådd slutten av levetiden,
må det ikke kastes blant vanlig husholdningsavfall. Det skal leveres inn til egne avfallsstasjoner eller
til forhandlere som yter denne typen service.
Feil avfallshåndtering av produktet fra brukerens side
medfører at administrative straffetiltak iverksettes i
henhold til gjeldende lovgivning.
Landsspesifikk informasjon
Installatørhåndboken
Denne installatørhåndboken skal legges igjen hos
kunden.
NIBE™ F1345
Kapitel 1 | Viktig informasjon
5
Installasjonskontroll
Ifølge gjeldende regler skal varmeanlegget gjennomgå en installasjonskontroll før det tas i bruk. Kontrollen kan
bare utføres av en person med nødvendig kompetanse. Fyll også ut siden for informasjon om anleggsdata i driftshåndboken.
✔
Beskrivelse
Merknad
Signatur
Dato
Kuldebærer (side 16)
Tilbakeslagsventiler
System gjennomspylt
System luftet
Frostbeskyttelsesvæske
Nivå-/ekspansjonskar
Smussfilter
Sikkerhetsventil
Avstengningsventiler
Sirkulasjonspumper innstilt
Varmebærer (side 18)
Tilbakeslagsventiler
System gjennomspylt
System utluftet
Ekspansjonskar
Smussfilter
Sikkerhetsventil
Avstengningsventiler
Sirkulasjonspumper innstilt
El (side 21)
Sikringer varmepumpe
Sikringer eiendom
Uteføler
Romføler
Strømføler
Sikkerhetsbryter
Jordfeilbryter
Reléutgang for reservestilling
6
Kapitel 1 | Viktig informasjon
NIBE™ F1345
Kontaktinformasjon
AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: [email protected] www.knv.at
CH NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: [email protected] www.nibe.ch
CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou
Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: [email protected] www.nibe.cz
DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: [email protected] www.nibe.de
DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk
FI
Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: [email protected] www.volundvt.dk
NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: [email protected] www.nibe.fi
FR NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tel : 04 74 00 92 92 Fax : 04 74 00 42 00 E-mail: [email protected] www.nibe.fr
GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: [email protected] www.nibe.co.uk
NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout
Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: [email protected] www.nibenl.nl
NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo
Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: [email protected] www.nibeenergysystems.no
PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOK
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: [email protected] www.biawar.com.pl
RU © "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod
Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: [email protected] www.nibe-evan.ru
SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 Markaryd
Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: [email protected] www.nibe.se
For land som ikke nevnes i denne listen, kontakt NIBE Sverige eller kontroller www.nibe.eu for mer informasjon.
NIBE™ F1345
Kapitel 1 | Viktig informasjon
7
2 Leveranse og håndtering
Bær varmepumpen i glideskinnene på den øvre kjølemodulen, bruk vernehansker.
Transport
F1345 skal transporteres og oppbevares stående og
tørt. Ved transport i bygningen kan varmepumpen
imidlertid legges forsiktig 45° bakover.
OBS!
Varmepumpen er baktung.
Hvis kjølemodulene trekkes ut og transporteres stående, kan F1345 transporteres liggende på rygg. 15 - 40 mm
OBS!
Sørg for at varmepumpen ikke kan falle over
ende under transport.
TIPS!
OBS!
Varmepumpen må ikke flyttes når kun den
nedre kjølemodulen er trukket ut. Er ikke
varmepumpen fastmontert, skal den øvre
kjølemodulen alltid fjernes før den nedre
trekkes ut.
Avhending
Ved avhending fraktes produktet bort i omvendt
rekkefølge.
Plassering
■ Plasser F1345 på et fast underlag som tåler tyngden,
For enklere transport i bygningen kan sideplatene demonteres.
helst betonggulv eller betongfundament. Bruk de
justerbare føttene på produktet til å få en vannrett
og stabil plassering.
0
R
30 - 50 mm
■ Stedet der F1345 plasseres, skal være utstyrt med
avløp.
R
0
■ Plasser ryggsiden mot yttervegg i et rom som ikke er
30 - 50 mm
lydfølsomt, for å eliminere forstyrrelser. Hvis det ikke
er mulig, skal vegg mot soverom eller annet lydfølsomt rom unngås.
■ Uansett plassering skal vegg mot lydfølsomt rom
lydisoleres.
■ Rørtrekking skal utføres uten klemring i innvervegg
som sove- eller oppholdsrom.
Løft fra gaten til oppstillingssted
Installasjonsplass
Hvis underlaget tillater det, er det enklest å bruke en
sekketralle til å kjøre F1345 frem til oppstillingsstedet.
La det være en klaring på 800 mm foran produktet. For
demontering av sideplatene kreves en klaring på ca.
50 mm på hver side. Det er imidlertid ikke nødvendig
å demontere platene ved service, all service på F1345
kan utføres fra forsiden. La det være en klaring mellom
varmepumpen og veggen bak (samt for eventuell legging av tilførselskabel og rør) for å redusere risikoen
for forplantning av eventuelle vibrasjoner.
OBS!
Tyngdepunktet er forskjøvet til den ene siden
(se trykk på emballasje).
F1345 kan også transporteres på en sekketralle. F1345
skal tas fra den siden som er tyngst (se trykk på emballasjen om hvor tyngdepunktet er plassert), og det
trengs to personer for å få opp F1345.
Løft fra pall til endelig plassering
Før løftet demonteres emballasjen sammen med lastsikringen mot pallen, samt front- og sideplater.
Før løft skal også varmepumpen deles ved at kjølemodulene trekkes ut av skapet. Se servicekapittelet i
driftshåndboken for instruksjoner om hvordan delingen
foregår.
8
Kapitel 2 | Leveranse og håndtering
NIBE™ F1345
* (50)
(50) *
800
*En normalinstallasjon trenger 300–400 mm (valgfri side) til
koblingsutstyr, f.eks. nivåkar, ventiler og elektrisk utstyr.
Medfølgende komponenter
Se separat liste over vedlagte komponenter.
LEK
Plassering
Medfølgende utstyr er plassert i emballasjen på samme
pall som varmepumpen.
Demontering av luker
Frontluke
2
LEK
LEK
LEK
LEK
1
LEK
Sidelukene kan tas av for å lette installasjonen.
1. Løsne skruene i over- og underkant.
2. Vri luken litt utover.
3. Før luken utover og bakover.
4. Montering skjer i omvendt rekkefølge.
1. Løsne skruene i underkant av frontluken.
2. Løft luken utover i underkant og opp.
NIBE™ F1345
Kapitel 2 | Leveranse og håndtering
9
3 Varmepumpens konstruksjon
Generelt
AA101-X4
FC1
AA101-X6
AA101-X8
AA101-X10
AA3-X6
AA3-X20 AA3-X22
-FC1
A B
AA101-X3
AA101-X5
AA101-X7
A B
A B
0-10V
13 14
-GP16
AA101-X9
-AA3 -AA3
-X22 -X23
-AA3
1 2 3 12 3
-X20 -X21
-EP14 -EP15
-BF1
AA3-X21 AA3-X23
UB3
EP15-XL6
EP15-XL7
UB2
AA4
UB3
-BT7
-AA3-X7
-BT71
C NO NC
K4
AUX 2
C NO NC
AUX 3
C K1 K2 K3
GP16
-BT6
N PE L N PE
AUX 1
L
-BT1
L L L N N N
-BT50
L N
-AA3
-X6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-BT25
-AA101
-X10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
AUX 4
1 2 3
AUX 5
1 2 3
-BE1
1 2 3 4
-BE2
-AA101
-X9
-AA101
-X6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-BE3
-AA101
-X8
-AA101
-X5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
QN10
AA101-XJ2
2.0
-AA101
-X7
-AA101
-X4
1 2 3
12V
-AA101
-X3
N L1 L2 L3
UB1
UB2
EP15-XL1
EP15-XL2
SF1
PF1
AA4-XJ4
AA4-XJ3
EP15-PF2
EP15
EP14-XL6
-XJ4
-XJ13
-XJ5
EP14-XL7
-XJ3
EP14-XL1
EP14-XL2
-XJ1
EP14-PF2
EP14
LEK
-XJ7
-XJ11
-AA26
-XJ9
-XJ8
-AA2
-XJ6
-XJ10
-AA27
-AA101-X2
-AA3
-AA101-X1
FC1
-AA101
LEK
10
Kapitel 3 | Varmepumpens konstruksjon
NIBE™ F1345
Rørtilkoplinger
XL 1
XL 2
XL 6
XL 7
Tilkopling, varmebærer tur
Tilkopling, varmebærer retur
Tilkopling, kuldebærer inn
Tilkopling, kuldebærer ut
-XJ 5
-XJ 6
-XJ 7
-XJ 8
VVS-komponenter
EP 14
EP 15
Kjølemodul
Kjølemodul
Føler osv.
BT 1
Uteføler*
* Vises ikke på bildet.
El-komponenter
-AA 2
-AA 3
-AA3-X 6
-AA3-X 20
-AA3-X 21
-AA3-X 22
-AA3-X 23
-AA 4
Grunnkort
Inngangskort
Koblingsplint føler
Koblingsplint -EP14 -BP8
Koblingsplint -EP15 -BP8
Koblingsplint, volumstrømmåler -EP14 BF1
Koblingsplint, volumstrømmåler -EP15 BF1
Displayenhet
-XJ 9
-XJ 10
-XJ 11
-XJ 13
Kontaktenhet, varmebærerpumpe, kjølemodul -EP14
Kompressorvarmer -EP15
Kontaktenhet, kuldebærerpumpe, kjølemodul -EP15 (kun 24 og 30 kW)
Kontaktenhet, varmebærerpumpe, kjølemodul -EP15
Kommunikasjon motormodul -EP15
Kommunikasjon motormodul -EP14
Pumper, kompressorvarmer -EP14
Kommunikasjon motormodul -EP14
Øvrig
PF 1
PF 2
UB 1
UB 2
UB 3
Typeskilt
Typeskilt kjøledel
Kabelgjennomføring, innkommende
strøm
Kabelgjennomføring, kraft
Kabelgjennomføring, signal
Betegnelser i komponentplassering iht. standard IEC
81346-1 og 81346-2.
-AA4-XJ3 USB-uttak (ingen funksjon)
-AA4-XJ4 Serviceuttak (ingen funksjon)
Grunnkort 2
Relékort for base
Grensesnittkort
Koplingsplint, innkommende elektrisk
strømforsyning
-AA101-X 2 Koblingsplint, forsyning -EP14
-AA101-X 3 Koblingsplint, styrespenning ut (-X4)
-AA101-X 4 Koblingsplint, styrespenning inn (mulighet
for tariff)
-AA101-X 5 Koblingsplint, forsyning eksternt utstyr.
-AA101-X 6 Koblingsplint, -QN10 samt -GP16
-AA101-X 7 Koblingsplint, trinnstyrt eller shuntstyrt
tilleggsvarme.
-AA101-X 8 Reservestillingsrelé
-AA101-X 9 Alarmrelé, AUX-relé
-AA101-X 10 Kommunikasjon, PWM, strømmåling
-FC 1
Automatsikring
-SF 1
Strømbryter på display -AA4
-XJ 1
Kontaktenhet, strømforsyning til kompressor, kjølemodul -EP14
-AA101-XJ 2 Kontaktenhet, strømforsyning til kompressor, kjølemodul -EP15
-XJ 3
Kompressorvarmer –EP14
-XJ 4
Kontaktenhet, kuldebærerpumpe, kjølemodul -EP14 (kun 24 og 30 kW)
-AA 26
-AA 27
-AA101
-AA101-X 1
NIBE™ F1345
Kapitel 3 | Varmepumpens konstruksjon
11
El-bokser
Kjøledel
F1345 24 kW, 3 x 400 V
F1345 24 og 30 kW, 3 x 400 V
BT12
AA100
X401
BT10
LE
LE
K
K
GP2
GP1
BT3
QM1
FC1
LE
K
BT11
AA10
QM2
F1345 30, 40 og 60 kW, 3 x 400 V
F1345 40 og 60 kW, 3 x 400 V
BT12
AA100
X401
LE
K
LE
K
BT10
GP1
BT3
QM1
FC1
K
LE
BT11
AA10
QM2
El-komponenter
AA 10
FC 1
Mykstartskort
Automatsikring
Betegnelser i komponentplassering iht. standard IEC
81346-1 og 81346-2.
F1345 24 kW, 3 x 400 V
EP2
EP1
BT14
GQ10
BP8
BT17
HS1
BP2
XL21
BT15
BP1
K
LE
EB10
12
Kapitel 3 | Varmepumpens konstruksjon
QN1
XL20
NIBE™ F1345
F1345 30 kW, 3 x 400 V
Rørtilkoplinger
EP2
EP1
XL 20
XL 21
Servicetilkopling, høytrykk
Servicetilkopling, lavtrykk
BT14
GQ10
BT17
BP8
HS1
BP2
XL21
BT15
BP1
EB10
K
LE
QN1
XL20
BT29
F1345 40 kW, 3 x 400 V
EP2
EP1
BT14
BP1
BT15
HS1
BP8
BT17
XL21
LE
K
QN1
Varmebærerpumpe
Kuldebærerpumpe
Avtapping, klimasystem
Avtapping, kuldebærersystem
Føler osv.
BP 1
BP 2
BP 8
BT 3
BT 10
BT 11
BT 12
BT 14
BT 15
BT 17
BT 29
Høytrykkspressostat
Lavtrykkspressostat
Føler, lavtrykk
Temperaturføler, varmebærer retur
Temperaturføler, kuldebærer inn
Temperaturføler, kuldebærer ut
Temperaturføler, kondensator turledning
Temperaturføler, hetgass
Temperaturføler, væskeledning
Temperaturføler, sugegass
Temperaturføler, kompressor
El-komponenter
AA 100 Koplingskort
EB 10 Kompressorvarmer
X 401 Skjøtekontakt, kompressor og motormodul
EB10
BT29
F1345 60 kW, 3 x 400 V
Kjølekomponenter
EP2
EP1
BT14
BP1
BT15
BP8
HS1
BT17
XL20
GQ10
XL21
BP2
GP 1
GP 2
QM 1
QM 2
XL20
GQ10
BP2
VVS-komponenter
LE
K
EP 1
EP 2
GQ 10
HS 1
QN 1
Fordamper
Kondensator
Kompressor
Tørkefilter
Ekspansjonsventil
Betegnelser i komponentplassering iht. standard IEC
81346-1 og 81346-2.
QN1
EB10
BT29
NIBE™ F1345
Kapitel 3 | Varmepumpens konstruksjon
13
4 Rørtilkoplinger
Generelt
Rørinstallasjonen skal utføres i henhold til gjeldende
regler. F1345 kan arbeide med en returtemperatur på
opptil ca. 58 °C og en utgående temperatur fra
varmepumpen på 65 °C.
F1345 er ikke utstyrt med interne avstengingsventiler,
men disse bør monteres for å lette eventuell framtidig
service.
OBS!
Rørsystemet skal være gjennomspylt før
varmepumpen tilkoples, slik at ikke forurensninger skader inngående komponenter.
Systemprinsipp
F1345 består av to varmepumpemoduler, sirkulasjonspumper samt styresystem med mulighet for eventuell
tilleggsvarme. F1345 koples henholdsvis til kuldebærerog varmebærerkretsen.
I varmepumpens fordamper avgir kuldebærervæsken
(frostbeskyttet væske, f.eks. etanol eller glykol blandet
med vann) energien sin til kuldemediet, som fordampes
for så å komprimeres i kompressoren. Kuldemediet,
som nå har fått høyere temperatur, føres inn i kondensatoren der det avgir energi til varmebærerkretsen og
ved behov til eventuelt installert varmtvannsbereder.
Hvis det er større behov for varme/varmtvann enn det
kompressorene klarer, er24-30kW
det mulig å kople til ekstern
tilleggsvarme.
OBS!
Lodding rett på varmepumpens rør skal ikke
forekomme, pga. interne følere.
Klemringskopling eller presskopling bør brukes.
EP15
EP15-XL6
EP15-XL1
EP15-XL7
EP15-XL2
OBS!
Varmesystemets rør må jordes slik at det ikke
oppstår en potensialforskjell mellom dem og
boligens beskyttelsesjord.
Symbolnøkkel
EP14
EP14-XL6
EP14-XL1
EP14-XL7
EP14-XL2
Symbol Betydning
Lufteventil
Avstengingsventil
Tilbakeslagsventil
Shunt-/vekselventil
EP 14
EP 15
XL 1
XL 2
XL 6
XL 7
Kjølemodul
Kjølemodul
Tilkopling, varmebærer tur
Tilkopling, varmebærer retur
Tilkopling, kuldebærer inn
Tilkopling, kuldebærer ut
Sikkerhetsventil
Temperaturføler
Ekspansjonskar
P
Manometer
Sirkulasjonspumpe
Smussfilter
Hjelperelé
Kompressor
Varmeveksler
14
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
NIBE™ F1345
40kW
Mål og rørtilkoplinger
620
EP15-XL6
620
524
450
EP15-XL1
EP15-XL7
440
560
25-50
85
80 145
145
85
145
440
1715
1555
EP14-XL7
EP14-XL1
EP14-XL2
735
1715
EP14-XL6
735
1555
1775
820
820
EP15-XL2
80 145
145
145
600
Rørdimensjoner
Tilkopling
(XL1) Varmebærer tur
innvendig gjenge G1 1/2
utvendig gjenge G2
(XL2) Varmebærer retur
innvendig gjenge G1 1/2
utvendig gjenge G2
(XL6) Kuldebærer inn
innvendig gjenge G1 1/2
utvendig gjenge G2
(XL7) Kuldebærer ut
innvendig gjenge G1 1/2
utvendig gjenge G2
NIBE™ F1345
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
15
Kuldebærerside
Tilkopling av kuldebærerside
Kollektor
■ Isoler samtlige kuldebærerledninger inne mot kon-
Type
dens.
Jordvarme, anbefalt
kollektorlengde (m)
24 kW
30 kW
40 kW
60 kW
■ Rørene koples til på baksiden av varmepumpen.
3x350-4x400
3x450-4x450
4x500-6x500
6x450-8x450
Bergvarme, anbefalt aktiv boredybde (m)
2x180-3x180
3x150-5x150
4x170-5x200
6x150-8x180
Gjelder ved PEM-slange 40x2,4 PN 6,3.
Dette er grove eksempelverdier. Ved installasjon skal
det gjøres korrekte beregninger i henhold til lokale
forhold.
HUSK!
Lengden til kollektorslangen varierer avhengig
av fjell-/jordforholdene, klimasonen og
klimasystemet (radiatorer alternativt gulvvarme).
Maks lengde per slynge for kollektoren bør ikke oversige 500 m.
Kollektorene skal alltid parallellkoples med mulighet
for justering av volumstrømmen på respektive slynge.
Slangeføringsdybden ved jordvarme fastsettes i henhold til lokale forhold, og avstanden mellom slangene
skal være minst 1 m.
Ved flere borehull fastsettes avstanden mellom hullene
i henhold til lokale forhold.
Pass på at kollektorslangen har en konstant stigning
mot varmepumpen, slik at luftlommer unngås. Hvis det
ikke er mulig, skal de høyeste punktene utstyres med
avluftingsmuligheter.
OBS!
Kondensdråper fra ekspansjonskaret kan
forekomme. Plasser derfor karet slik at øvrig
utstyr ikke skades.
HUSK!
Ved behov bør du installere lufteventiler i
kuldebærersystemet.
■ Merk kuldebærersystemet med benyttet frostbeskyt-
telsesmiddel.
■ Monter vedlagte sikkerhetsventil ved ekspansjonska-
ret som på illustrasjonen. Spillvannsrøret fra sikkerhetsventilen skal legges sluttende i hele sin lengde
for å unngå vannsekker, og det må ligge frostfritt.
■ Monter avstengingsventiler så nær varmepumpen
som mulig, slik at volumstrømmen til individuelle
kjølemoduler kan stenges av. Ekstra sikkerhetsventiler
mellom smussfilter og avstengingsventiler (som på
illustrasjonen) er nødvendig.
■ Monter medfølgende smussfilter på innkommende
ledning.
■ Monter medfølgende tilbakeslagsventiler på utgående ledning.
Ved tilkopling til åpent grunnvannssystem skal det på
grunn av risiko for smuss og frost i fordamperen, benyttes en mellomliggende frostbeskyttet krets. Dette krever en ekstra varmeveksler.
P
Fordi temperaturen til kuldebærersystemet kan komme
under 0 °C, må det frostbeskyttes ned til -15 °C. Som
rettledende verdi for volumberegning benyttes 1 liter
ferdigblandet kuldebærervæske per meter kollektorslange (gjelder ved PEM-slange 40x2,4 PN 6,3).
HUSK!
Siden temperaturen på kuldebærersystemet
varierer avhengig av varmekilde, skal meny
5.1.7 "kuldebærer, alarminnst." stilles inn til
egnet verdi.
16
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
NIBE™ F1345
Tilkopling av ekstern kuldebærerpumpe (kun
40 og 60 kW)
Monter kuldebærerpumpen (GP16) i henhold til sirkulasjonspumpens håndbok ved tilkoplingen for innkom60kW og (EP15-XL6) mellom
mende kuldebærer (EP14-XL6)
varmepumpen og avstengingsventilen (se bilde).
Trykkekspansjonskar
Kuldebærerkretsen skal utstyres med trykkekspansjonskar.
Trykksett kuldebærersiden til minst 0,05 MPa (0,5 bar).
Dimensjoner trykkekspansjonskaret i henhold til følgende diagram for å unngå eventuelle driftsforstyrrelser.
Diagrammene dekker temperaturområdet fra -10 °C
til +20 °C ved fortrykket 0,05 MPa (0,5 bar) og sikkerhetsventilens åpningstrykk 0,3 MPa (3,0 bar).
Etanol, 28 % (volumprosent)
EP15
Ved installasjon med etanol (28 %, volumprosent) som
kuldebærervæske skal trykkekspansjonskaret dimensjoneres i henhold til følgende diagram.
Volum trykkekspansjonskar (l)
GP16
60
50
EP14
40
30
20
10
OBS!
Kondensisoler kuldebærerpumpen (ikke dekk
til dreneringshullet).
0
0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Totalt volum kuldemedium i systemet (l)
Etylenglykol, 40 % (volumprosent)
Ved installasjon med etylenglykol (40 %, volumprosent)
som kuldebærervæske skal trykkekspansjonskaret dimensjoneres i henhold til følgende diagram.
Volum trykkekspansjonskar (l)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
200
400
600
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Totalt volum kuldemedium i systemet (l)
NIBE™ F1345
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
17
Varmebærerside
Varmtvannsberedere
Tilkopling av klimasystem
Tilkopling av varmtvannsbereder
Et klimasystem er et system som regulerer innekomforten ved hjelp av styresystemet i F1345 og f.eks. radiatorer, gulvvarme/-kjøling, viftekonvektorer etc.
■ Rørene koples til på baksiden av varmepumpen.
■ Monter nødvendig sikkerhetsutstyr samt avstengingsventiler (monteres så nær varmepumpen som mulig,
slik at volumstrømmen til individuelle kjølemoduler
kan stenges av).
■ Monter medfølgende smussfilter på innkommende
ledning.
■ Sikkerhetsventilen skal ha et åpningstrykk på maks.
0,6 MPa (6,0 bar) og monteres på varmebærer retur.
Spillvannsrør fra sikkerhetsventilen skal legges sluttende i hele sin lengde for å unngå vannsekker, og
det må ligge frostfritt.
■ Ved tilkopling til system med termostater i alle radiatorer (slynger), monteres enten overstrømningsventil
eller en rekke termostater demonteres, slik at tilstrekkelig volumstrøm garanteres.
■ Monter medfølgende tilbakeslagsventiler på utgående ledning.
■ Eventuelt installert varmtvannsbereder skal utstyres
med nødvendig ventilutstyr.
■ Blandeventil er nødvendig hvis innstillingen endres
slik at temperaturen kan overstige 60 °C.
■ Innstillinger for varmtvann gjøres i meny 5.1.1.
■ Sikkerhetsventilen skal ha maks. åpningstrykk i hen-
hold til varmtvannsberederens håndbok og monteres
på inngående tappevannsledning. Spillvannsrøret
fra sikkerhetsventilen skal legges sluttende i hele sin
lengde for å unngå vannsekker, og det må ligge
frostfritt.
HUSK!
Varmtvannsproduksjon aktiveres i startguiden
eller i meny 5.2.
HUSK!
Varmepumpen/systemet er bygd opp slik at
varmtvannsproduksjon kan skje med både én
og flere kjølemoduler. Det innebærer imidlertid forskjellige rør- og el-installasjoner.
HUSK!
Ved behov bør du installere lufteventiler i
klimasystemet.
HUSK!
Varmepumpen er bygd opp slik at varmeproduksjon kan skje med både én og to kjølemoduler. Det innebærer imidlertid forskjellige rørog el-installasjoner.
Fast kondensering
Hvis F1345 skal arbeide med fast kondensering, må du
kople til ekstern turledningsgiver (BT25) ifølge beskrivelse på side 23. Du må dessuten gjøre følgende menyinnstillinger.
Meny
1.9.3.1 - min. turledn.temp.
varme
5.1.2 - maks. turledningstemp.
5.1.10 - driftsstilling varmebærerpumpe
4.2 - driftsstilling
18
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
Menyinnstilling (lokale
variasjoner kan være
nødvendig)
Ønsket temperatur i tanken.
Ønsket temperatur i tanken.
intermittent
manuelt
NIBE™ F1345
Installeringsalternativ
F1345 kan koples på flere ulike måter, og noen av disse
vises nedenfor.
Mer om alternativene finnes på www.nibeenergysystems.no samt i respektive monteringsanvisning for
benyttet ekstrautstyr. Se side 39 for liste over ekstrautstyr som kan brukes til F1345.
Forklaring
EB1
EB1
FL10
QM42 - QM43
RN11
EB100
BT1
BT6
BT25
BT71
EB100
EP14
EP15
FL10 - FL11
FL12 - FL13
HQ12 - HQ15
QM50 - QM53
QM54 - QM57
QN10
RM10 - RM13
EB101
EB101
EP14
EP15
FL10 - FL11
FL12 - FL13
HQ12 - HQ15
QM50 - QM53
QM54 - QM57
RM10 - RM13
QZ1
AA5
BT70
FQ1
GP11
RM23 - RM24
RN20 - RN21
EP21
BT2
BT3
GP20
NIBE™ F1345
Ekstern tilleggsvarme
Eksternt el-tilskudd
Sikkerhetsventil, varmebærerside
Avstengingsventil, varmebærerside
Trimventil
Varmepumpesystem (Master)
Temperaturføler, ute
Temperaturføler, varmtvannsoppvarming
Temperaturføler, varmebærer tur, Ekstern
Temperaturføler, varmebærer retur,
Ekstern
Varmepumpe, F1345
Kjølemodul A
Kjølemodul B
Sikkerhetsventil, kuldebærerside
Sikkerhetsventil, varmebærerside
Smussfilter
Avstengingsventil, kuldebærerside
Avstengingsventil, varmebærerside
Vekselventil, varme/varmtvann
Tilbakeslagsventil
Varmepumpesystem (Slave 1)
Varmepumpe, F1345
Kjølemodul A
Kjølemodul B
Sikkerhetsventil, kuldebærerside
Sikkerhetsventil, varmebærerside
Smussfilter
Avstengingsventil, kuldebærerside
Avstengingsventil, varmebærerside
Tilbakeslagsventil
Varmtvannssirkulasjon
Tilbehørskort
Temperaturføler, varmtvann tur
Blandingsventil, varmtvann
Sirkulasjonspumpe, varmtvannssirkulasjon
Tilbakeslagsventil
Trimventil
Klimasystem 2
Temperaturføler, varmebærer tur
Temperaturføler, varmebærer retur
Sirkulasjonspumpe
QN25
Øvrig
AA5
BP6
BT7
CP10
Shuntventil
CM1
CM3
EB10
EP12
FL2
FL3
GP10
QM21
QM33
QM34
RM21
XL27 - XL28
Tilbehørskort
Manometer, kuldebærerside
Temperaturføler, varmtvann tur
Akkumulatortank med varmtvannsslynge
Ekspansjonskar lukket, varmebærerside
Ekspansjonskar lukket, kuldebærerside
Varmtvannsberedere
Kollektor, kuldebærerside
Sikkerhetsventil, varmebærerside
Sikkerhetsventil, kuldebærer
Sirkulasjonspumpe, varmebærer ekstern
Lufteventil, kuldebærerside
Avstengingsventil, kuldebærer tur
Avstengingsventil, kuldebærer retur
Tilbakeslagsventil
Tilkopling, påfylling kuldebærer
Betegnelser iht. standard IEC 81346-1 og 81346-2.
HUSK!
Eksemplene på neste side er prinsippskjemaer,
hva som følger med produktet ved levering
fremgår av "Medfølgende komponenter" side
9.
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
19
Eksempel – F1345 24/30 kW montert med el-tilskudd og varmtvannsbereder (flytende kondensering)
-EB1
-FL10
-EB1
-GP10
-EB100-BT25
-QM42
-QM43 -RN11
-RM21 -EB100-BT71
-EB100-BT1
-BP6
-QM21 -FL3
P
-CM3
-QM33
-XL27
-EB100
-CP10
-XL28
-QM53 -HQ13
-EP15
-QM34
-QM52 -RM11
-BT7
-HQ15 -QM56
-EB100
-BT6
-EB10
-FL11
-FL13
-EP14
-QM51 -HQ12
-EB100-QN10
-RM12 -QM55
-FL12
-QM50 -RM10 -FL10
-EP12
-RM13 -QM57
-HQ14 -QM54
-FL2
-CM1
Varmepumpen (EB100) prioriterer oppvarming av
varmtvann med halv effekt (kjølemodul EP14) via vekselventil (EB100-QN10). Ved full varmtvannsbereder/akkumulatortank (CP10) veksler (EB100-QN10) mot
varmekretsen. Ved varmebehov startes først kjølemodul
(EP15). Ved stort behov startes også kjølemodul (EP14)
for varmedrift.
Tilleggsvarme (EB1) kobles automatisk inn når energibehovet overstiger varmepumpens kapasitet.
Eksempel 2 – 2 stk. F1345 40/60 kW montert med el-tilskudd og varmtvannsbereder (flytende
kondensering)
-EP21
-AA5
-BT2
-EB1
-GP20
-BT3
-QN25
-FL10
-EB1
-QM42
-EB100-BT25
-QM43 -RN11
-EB100-BT71
-RM21
-GP10
-EB101
-EB101
-QM53
-GP16
-HQ13
-EP15
-RM13
-FL13
-HQ12
-EB100-BT1
-BP6
-QM21 -FL3
P
-EP14
-FL10
-RM10 -QM50
-QM57
POOL1
-HQ15 -QM56
-RM12 -QM55
-FL12
-QZ-AA5
-QZ1
-GP11
-HQ14 -QM54
-RM23
-RN20
-CM3
-QM33
-EB100
-XL27
-XL28
-QM34
-QM53
-GP16
-HQ13
-CP10
-EP15
-RM10 -QM50
-FL10
-QM57
-BT7
-HQ15 -QM56
-EB100
-BT6
-RM13
-FL13
-HQ12
-RN21 -BT70
-FQ1
-EB100
-RM24
-EB10
-EB100-QN10
-EP14
-RM12 -QM55
-FL12
-HQ14 -QM54
-EP12
-FL2
-CM1
Varmepumpen (EB100) prioriterer oppvarming av
varmtvann med halv effekt (kjølemodul EP14) via vekselventil (EB100-QN10). Ved full varmtvannsbereder/akkumulatortank (CP10) veksler (EB100-QN10) mot
varmekretsen. Ved varmebehov startes først kjølemodul
(EP15) i varmepumpe (EB101). Ved stort behov startes
også kjølemodul (EP14) i (EB101) for varmedrift.
Hvis varmtvannsberederen/akkumulatortanken (CP10)
utstyres med spissvarmer (EB10) og tilbehørskort (AA5),
kan funksjonen "midlertidig luksus" brukes.
Tilleggsvarme (EB1) kobles automatisk inn når energibehovet overstiger varmepumpens kapasitet.
20
Kapitel 4 | Rørtilkoplinger
NIBE™ F1345
5 El-tilkoplinger
Generelt
FC1
Alt elektrisk utstyr bortsett fra uteføler, romføler og
strømtransformator, er ferdigkoplet fra fabrikk. For 40
og 60 kW er kuldebærerpumpen vedlagt (gjelder ikke
enkelte land, se forpakningslisten) og må installeres
utenfor varmepumpen.
■ Før isolasjonstest av boligen skal varmepumpen frakoples.
■ Hvis boligen har jordfeilbryter, bør hver F1345 utstyres med en separat bryter.
■ Hvis det brukes en automatsikring, må denne minst
ha motorkarakteristikk "C". Se side 42 for sikringsstørrelse.
■ Koblingsskjema for varmepumpen finner du på side
50.
■ Kommunikasjons- og følerkabler tikl eksterne tilkoplinger må ikke legges i nærheten av sterkstrømsledninger.
■ Minste tverrsnitt på kommunikasjons- og følerkabler
til ekstern tilkopling skal være 0,5 mm² opp til 50 m,
f.eks. EKKX eller LiYY eller liknende.
■ Ved kabeltrekking i F1345 skal det benyttes kabelgjennomføringer (UB2, kraftkabler, og UB3, signalkabler, som er avmerket på bildet). Fest kablene med
buntbånd i sporene i platen (se bilde).
UB2
UB3
FC1
EP15
EP14
LEK
Automatsikring
Varmepumpens styrekrets og deler av pumpens innvendige komponenter er sikret internt med en automatsikring (FC1).
Sikring (EP14-FC1) og (EP15-FC1) bryter strømtilførselen
til kompressoren hvis strømmen blir for høy.
Tilbakestilling
K
LE
LEK
Sikring (EP14-FC1) og (EP15-FC1) er tilgjengelige bak
frontluken. Den aktuelle bryteren tilbakestilles ved å
trykke den tilbake i sikringsstilling.
HUSK!
OBS!
Strømbryter (SF1) skal ikke settes i stillingen
”” eller ” ” før kjelevann er påfylt. Inngående
komponenter i produktet kan skades.
Kontroller automatsikringene. De kan ha blitt
løst ut under transporten.
Kabellåsing
Bruk egnet verktøy til å løsne/låse fast kablene i
varmepumpens plinter.
OBS!
LEK
El-installasjonen og eventuell service skal kun
utføres under oppsyn av autorisert el-installatør. Bryt strømmen med arbeidsbryteren før
eventuell service. Elektrisk installasjon og
trekking av ledninger skal utføres i samsvar
med gjeldende forskrifter.
OBS!
Se prinsippskjema for ditt system for plassering
av temperaturføler.
Tilkoplinger
OBS!
For å unngå forstyrrelser må uskjermede
kommunikasjons- og/eller følerkabler til eksterne tilkoplinger ikke legges nærmere enn 20
cm fra sterkstrømledninger.
NIBE™ F1345
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
21
Krafttilkopling
F1345 skal installeres med frakoblingsmulighet på tilførselsledningen. Minste kabeltverrsnitt skal være dimensjonert etter hvilken sikring som benyttes. Medfølgende kabel for innkommende strøm er koblet til plint
X1. All installasjon skal utføres i henhold til gjeldende
bestemmelser.
-AA101-X1
Tilkopling av ekstern kuldebærerpumpe (kun
40 og 60 kW)
Koble til den eksterne sirkulasjonspumpen (GP16) i
henhold til illustrasjonen til koblingsplint -AA101-X6:7
(PE), -AA101-X6:5 (230 V) og -AA101-X6:6 (N).
Koble den eksterne sirkulasjonspumpens motorbeskyttelse (GP16:FC1) i henhold til illustrasjonen til koblingsplint -AA101-X6:8 og -AA101-X6:9.
Koble PWM/10 til koblingsplint -AA101-X10:11 i henhold til illustrasjonen, og -AA101-X10:12 til den eksterne sirkulasjonspumpen i henhold til dennes koblingsskjema.
-A101-X6
N PE L1 L2 L3
4 5 6 7 8 9
-A101-X10
10 11 12 13
-AA101-X1
LEK
F1345
F1345
L
N
PE
Det er viktig at den elektriske tilkoblingen skjer
med riktig faserekkefølge. Ved feil faserekkefølge starter ikke kompressoren, og en alarm
vises i displayet.
PWM / 0 - 10
GND
Externt
Eksternt
OBS!
GP16 GP16:FC1
Tariffstyring
Hvis spenningen til kompressorene forsvinner i en viss
tid, må disse blokkeres samtidig via programvarestyrt
inngang (AUX-inngang) for å unngå alarm, se side 29.
Samtidig må ekstern styrespenning for styresystemet
være koplet til varmepumpen, se side 23.
22
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
OBS!
Hvis ikke kuldebærerpumpen er korrekt tilkoplet ved oppstart, får varmepumpen en alarm.
NIBE™ F1345
Tilkopling av ekstern styrespenning for
styresystemet
OBS!
Merk aktuell koplingsboks med advarsel for
ekstern spenning.
Ved tilkobling av ekstern styrespenning med separat
jordfeilbryter kobler du fra kablene mellom koblingsplint -AA101-X3:N og -AA101-X4:2 samt mellom
koblingsplint -AA101-X3:L1 og -AA101-X4:1 (se illustrasjon).
Styrespenning (1 x 230 V + N + PE) kobles til -AA101X4:3 (PE), -AA101-X4:2 (N) og -AA101-X4:1 (L) i henhold til illustrasjonen.
-AA101-X3
-AA101-X4
N L1 L2 L3
Temperaturføler, varmtvannsoppvarming
Temperaturføler, varmtvannsoppvarming (BT6) plasseres i dykkrør på varmtvannsberederen.
Føleren kobles til plint -AA3-X6:7 og -AA3-X6:8. Bruk
en toleder med tverrsnitt på minst 0,5 mm².
Oppvarming av varmtvann aktiveres i meny 5.2 eller i
startguiden.
-AA3-X6
6 7 8 9
F1345
Externt
Eksternt
1 2 3
BT6
F1345
F1345
Temperaturføler, varmtvannstopp
Eksternt
Externt
En temperaturføler for varmtvann topp (BT7) kan
koples til F1345 for visning av vanntemperaturen i
toppen av tanken (hvis det er mulighet for det).
L N PE
Fjernes
Føleren kobles til plint -AA3-X6:15 og -AA3-X6:16. Bruk
en toleder med tverrsnitt på minst 0,5 mm².
1 x 230 V + N + PE
Uteføler
-AA3-X6
Utetemperaturføleren (BT1) plasseres på skyggefull
plass mot nord eller nordvest, slik at den ikke påvirkes
av for eksempel
morgensol.
Føleren kobles til plint -AA3-X6:1 og -AA3-X6:2. Bruk
en toleder med tverrsnitt på minst 0,5 mm².
14 15 16 17
F1345
Externt
Eksternt
Eventuelt kabelrør bør tettes for ikke å forårsake kondens i utefølerkapselen.
BT7
Temperaturføler, ekstern turledning
-AA3-X6
1 2 3
Koble temperaturføler, ekstern turledning (BT25) til
plint -AA3-X6:5 og -AA3-X6:6. Bruk en toleder med
tverrsnitt på minst 0,5 mm².
F1345
Externt
Eksternt
-AA3-X6
4 5 6 7
BT1
F1345
Externt
Eksternt
BT25
NIBE™ F1345
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
23
Temperaturføler, ekstern returledning
EB100 - Master
Koble temperaturføler, ekstern returledning (BT71) til
plint -AA3-X6:17 og -AA3-X6:18. Bruk en toleder med
tverrsnitt på minst 0,5 mm².
-AA101-X10
1 2 3 4
-AA3-X6
16 17 18
A
B
GND
F1345
Externt
Eksternt
EB101 - Slave 1
BT71
-AA101-X10
1 2 3 4 5 6 7
Tilkoplingsmuligheter
Master / Slave
Flere varmepumper (F1345) kan koples sammen ved
å velge en varmepumpe til master og øvrige til slave.
Varmepumpen leveres alltid som master, og opptil 8
slaver kan koples til den. I systemer med flere varmepumper skal hver pumpe få et unikt navn, dvs. bare én
varmepumpe kan være "Master" og bare én kan være
f.eks. "Slave 5". Innstilling av master/slave gjør du i
meny 5.2.1.
Eksterne temperaturfølere og styresignaler skal bare
koples til masteren, bortsett fra ekstern styring av
kompressormodul samt vekselventilen(e) (QN10) som
kan koples én til hver varmepumpe. Se side 28 for tilkopling av vekselventil (QN10).
OBS!
Når flere varmepumper kobles sammen (master/slave), skal ekstern returføler BT71 brukes.
Hvis BT71 ikke er tilkoblet, vil produktet varsle
om en følerfeil.
A
B
GND
A
B
GND
EB102 - Slave 2
-AA101-X10
1 2 3 4 5 6 7
A
B
GND
A
B
GND
Koble kommunikasjonskablene til masterens koblingsplint -AA101-X10:1 (A), -AA101-X10:2 (B) og
-AA101-X10:3 (GND), se illustrasjon.
Innkommende kommunikasjonskabler fra master eller
slave til slave kobles til koblingsplint -AA101-X10:1 (A),
-AA101-X10:2 (B) og -AA101-X10:3 (GND), se illustrasjon.
Utgående kommunikasjonskabler fra slave til slave
kobles til koblingsplint -AA101-X10:4 (A), -AA101X10:5 (B) og -AA101-X10:6 (GND), se illustrasjon.
Bruk kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende.
24
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
NIBE™ F1345
Effektvakt
Romføler
Hvis det er mange i boligen som bruker strøm samtidig
som el-tilskuddet er i drift, kan hovedsikringene i boligen bli utløst. Varmepumpen er utstyrt med en innebygd effektvakt som styrer el-trinnene til el-tilskuddet,
ved å kople den ut trinn for trinn ved overbelastning
på en fase. Ny tilkopling skjer når det øvrige strømforbruket reduseres.
F1345 kan kompletteres med en romføler (BT50).
Romføleren har opptil tre funksjoner:
1. Vise aktuell romtemperatur i varmepumpens display.
2. Gir mulighet til å endre romtemperaturen i °C.
3. Gir mulighet til å fininnstille/stabilisere romtemperaturen.
Tilkopling av strømtransformator
Til måling av strømmen skal det monteres en strømføler
(BE1 - BE3) på hver innkommende faseleder til fordelingsskapet. Dette gjøres enkelt i fordelingsskapet.
Kople strømfølerne til en flerleder i en kapsling med
direkte forbindelse til koplingsboksen. Bruk en flerleder
med minst 0,5 mm² fra kapslingen til varmepumpen.
Koble kabelen til plint -AA101-X10:15 til -AA101X10:16 og -AA101-X10:17 samt til fellesplinten
-AA101-X10:18 for de tre strømfølerne.
Det er mulig å endre størrelsen på boligens hovedsikring og strømfølerens omsetningstall. Dette stilles inn
i meny 5.1.12.
Innkommende
Inkommande el strømforsyning
PEN
L1 L2 L3
Monter føleren på et nøytralt sted der innstilt temperatur ønskes. Egnet sted er for eksempel en ledig innervegg i gangen, ca. 1,5 m over gulv. Det er viktig at føleren ikke hindres fra å måle riktig romtemperatur, for
eksempel ved plassering i nisje, mellom hyller, bak
gardin, ovenfor eller nær varmekilde, i trekk fra ytterdør
eller i direkte sol. Også avslåtte radiatortermostater
kan forårsake problemer.
Varmepumpen fungerer uten føleren, men hvis du
ønsker å kunne lese av boligens innetemperatur i displayet til F1345, må føleren monteres. Romføleren
kobles til på -AA3-X6:3 og -AA3-X6:4.
Hvis føleren skal brukes til å endre romtemperaturen
i °C og/eller til å fininnstille/stabilisere romtemperaturen, må føleren aktiveres i meny 1.9.4.
Hvis romføleren benyttes i rom med gulvvarme, bør
den bare ha en informativ funksjon og ikke styre romtemperaturen.
-AA3-X6
2 3 4 5
Elcentral
Fordelingsskap
F1345
F1345
Värmepump
Varmepumpe
Externt
Eksternt
BT50
HUSK!
-AA101-X10
14 15 16 17 18 19
Det tar tid å endre temperaturen i boligen.
Korte endringsperioder i kombinasjon med
gulvvarme kommer for eksempel ikke til å gi
en merkbar forandring i romtemperatur.
F1345
F1345
Externt
Eksternt
LEK
BE1
BE3
BE2
NIBE™ F1345
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
25
Trinnstyrt tilleggsvarme
Shuntstyrt tilleggsvarme
OBS!
OBS!
Merk aktuell koplingsboks med advarsel for
ekstern spenning.
Merk aktuell koplingsboks med advarsel for
ekstern spenning.
Ekstern trinnstyrt tilleggsvarme kan styres med opptil
tre potensialfrie releer i varmepumpen (3 trinn lineært
eller 7 trinn binært). Med tilbehøret AXC 50 kan ytterligere tre potensialfrie releer brukes til tilleggsvarmestyring, som da gir maks. 3+3 lineære eller 7+7 binære
trinn.
Innkoplingen skjer med minst 1 minutts mellomrom
og utkopling med minst 3 sekunders mellomrom.
Felles fase kobler du til koblingsplint -AA101-X7:1.
Trinn 1 kobler du til koblingsplint -AA101-X7:2.
Trinn 2 kobler du til koblingsplint -AA101-X7:3.
Trinn 3 kobler du til koblingsplint -AA101-X7:4.
Innstillinger for trinnstyrt tilleggsvarme gjør du i meny
4.9.3 og meny 5.1.12.
Du kan blokkere all tilleggsvarme ved å koble en potensialfri kontaktfunksjon til AUX-inngangen på plint -AA3X6 og -AA101-X10. Funksjonen skal aktiveres i meny
5.4.
Med denne tilkoblingen kan ekstern tilleggsvarme,
f.eks. en oljekjele, gasskjele eller fjernvarmeveksler,
hjelpe med oppvarmingen.
F1345 styrer en shuntventil og startsignal til tilleggsvarmen ved hjelp av tre releer. Hvis anlegget ikke klarer å
holde riktig turledningstemperatur, startes tilleggsvarmen. Når kjeleføleren (BT52) viser ca. 55°C, sender
F1345 signal til shunten (QN11) om å åpne tilleggsvarmen. Shunten (QN11) regulerer slik at reell turledningstemperatur stemmer overens med styresystemets
teoretisk utregnede børverdi. Når varmebehovet reduseres så mye at det ikke er behov for tilleggsvarme,
lukkes shunten (QN11) helt. Fabrikkinnstilt minste
driftstid for kjelen er 12 timer (kan stilles inn i meny
5.1.12).
Innstillinger for shuntstyrt tilleggsvarme gjør du i meny
4.9.3 og meny 5.1.12.
Koble shuntmotoren (QN11) til koblingsplint -AA101X7:4 (230 V, åpne) og 3 (230 V, lukke).
For å styre til- og frakobling av tilleggsvarme kobles
denne til koblingsplint -AA101-X7:2.
-AA101-X7
1 2 3 4
-AA101-X7
F1345
F1345
1 2 3 4
LL
F1345
Externt
Eksternt
Externt
Eksternt
1 23
N
L
Till/Från
Av/På
M
HUSK!
Hvis releene skal brukes til styrespenning,
bøyler du tilførselen fra -AA101-X5:1 - 3 til
-AA101-X7:1. Koble nullederen fra den eksterne tilleggsvarmen til -AA101-X5:4 - 6.
26
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
Du kan blokkere all tilleggsvarme ved å koble en potensialfri kontaktfunksjon til AUX-inngangen på plint -AA3X6 og -AA101-X10. Funksjonen skal aktiveres i meny
5.4.
NIBE™ F1345
Tilleggsvarme i tank
Reléutgang for reservestilling
OBS!
OBS!
Merk aktuell koplingsboks med advarsel for
ekstern spenning.
Merk aktuell koplingsboks med advarsel for
ekstern spenning.
Med denne tilkoblingen kan ekstern tilleggsvarme i
tanken bidra til varmtvannsproduksjonen når kompressorene er opptatt med å produsere varme.
Tilleggsvarme i tank aktiveres fra meny 5.1.12.
For å styre til- og frakobling av tilleggsvarme i tank
kobles denne til koblingsplint -AA101-X7:4.
-AA101-X7
Når strømbryteren (SF1) settes i posisjonen " " (reservestilling), aktiveres de interne sirkulasjonspumpene
(EP14-GP1 og EP15-GP1) og det potensialfrie vekslende
reservestillingsreleet (-AA101-K4). Eksternt tilbehør er
frakoblet.
Reservestillingsreleet kan brukes til å aktivere ekstern
tilleggsvarme, en ekstern termostat må da koples inn
i styrekretsen for å styre temperaturen. Kontroller at
varmebæreren sirkulerer gjennom den eksterne tilleggsvarmen.
1 2 3 4
-AA101-X8
A1
F1345
F1345
Externt
Eksternt
A2
1 2 3
L
F1345
F1345
Du kan blokkere all tilleggsvarme ved å koble en potensialfri kontaktfunksjon til AUX-inngangen på plint -AA3X6 og -AA101-X10. Funksjonen skal aktiveres i meny
5.4.
Externt
Eksternt
HUSK!
Det produseres ikke varmtvann ved aktivering
av reservestilling.
-AA101-X8
A1
-AA101-X5
1 2 3 4 5
A2
1 2 3
F1345
F1345
Externt
Eksternt
N
L
Hvis releene skal brukes til styrespenning, bøyler du
tilførselen fra -AA101-X5:1 - 3 til -AA101-X8:1. Koble
nullederen fra den eksterne tilleggsvarmen til -AA101X5:4 - 6.
NIBE™ F1345
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
27
Vekselventiler
Eksterne tilkoblingsmuligheter (AUX)
F1345 kan kompletteres med en ekstern vekselventil
(QN10) for varmtvannsstyring (se side 39 for tilbehør).
F1345 har fem programvarestyrte (AUX) innganger for
tilkobling av ekstern kontaktfunksjon. Dette innebærer
at en ekstern kontaktfunksjon kan kobles til én av fem
AUX-innganger der funksjonen for tilkoblingen bestemmes i varmepumpens programvare.
Koble den eksterne vekselventilen (QN10), som vist på
illustrasjonen, til koblingsplint -AA101-X6:3 (N),
-AA101-X6:2 (betjening) og -AA101-X6:1 (L).
Ved flere varmepumper koplet som master/slave,
kopler du vekselventilen elektrisk til egnet varmepumpe. Vekselventilen styres av master-varmepumpen,
uavhengig av hvilken varmepumpe den koples til.
HUSK!
Hvis en ekstern kontaktfunksjon skal kobles til
F1345, må funksjonen for benyttet inn- eller
utgang velges i meny 5.4.
-AA101-X6
Velgbare innganger på koblingsplint -AA3-X6 for disse
funksjonene er AUX1 (-AA3-X6:9-10), AUX2 (-AA3X6:11-12) og AUX3 (-AA3-X6:13-14).
1 2 3 4
Velgbare innganger på koblingsplint -AA101-X10 for
disse funksjonene er AUX4 (-AA101-X10:19-20) og
AUX5 (-AA101-X10:21-22).
F1345
F1345
Externt
Eksternt
L
N
myke inn-/utganger5.4
aktiver midl.tidig luks
blokker tillleggsvarme
QN10
ekstern justering
blokker kompressor
NIBE Uplink™
aktiver viftehast. 1
Kople en nettverkstilkoplet kabel (rett, Cat.5e UTP) med
RJ45-kontakt (hann) til kontakt AA4-X9 på displayenheten (ifølge bildet). Benytt kabelgjennomføring (UB3)
på varmepumpen for kabeltrekking.
varmtvannssirk.
-AA101-X10
-AA3-X6
19 20 21 22
9 10 11 12 13 14
LEK
AA4-X9
F1345
F1345
Eksternt
Externt
I eksempelet ovenfor benyttes inngangene AUX3 (AA3-X6:13-14) og AUX5 (-AA101-X10:21-22) på koblingsplinten.
HUSK!
Enkelte av de følgende funksjonene kan også
aktiveres og programmeres via menyinnstillinger.
28
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
NIBE™ F1345
Mulige valg for AUX-innganger
Sluttet kontakt medfører frakoplet effekt.
Følgende funksjoner kan kobles til AUX-inngangene.
OBS!
■ Temperaturføler, kjøling/varme
Når tariffblokkeringen er aktivert, gjelder
ikke min. turledning, og dette kan medføre
fare for frost i systemet.
En ekstra temperaturføler skal kobles til F1345 for å
gjøre det enklere å avgjøre når det er på tide å bytte
mellom kjøle- og varmedrift.
Når flere varme-/kjølefølere er installert, kan du i
meny 1.9.5 velge hvilken av dem som skal være styrende.
Når varme-/kjøleføler BT74 er koblet inn og aktivert
i menyen 5.4, kan ikke lenger noen annen føler velges
fra meny 1.9.5.
Bruk en 2-leder med et kabeltverrsnitt på minst 0,5
mm².
■ Kontakt for ekstern blokkering av tilleggsvarme
Tilleggsvarmen frakoples ved at en potensialfri kontaktfunksjon koples til inngangen som velges i meny
5.4.
Sluttet kontakt medfører frakoplet effekt.
■ Kontakt for ekstern alarm
Tilleggsvarmen kobles fra ved at en potensialfri
kontaktfunksjon kobles til inngangen som velges i
meny 5.4.
Sluttet kontakt medfører frakoplet effekt.
NC står for "Normally Closed", og NO står for "Normally Open".
■ Kontakt for ekstern blokkering av varmtvann
Tilleggsvarmen frakoples ved at en potensialfri kontaktfunksjon koples til inngangen som velges i meny
5.4.
Sluttet kontakt medfører frakoplet effekt.
■ Kontakt for ekstern blokkering av kompressor
(EP14) og/eller (EP15)
I tilfeller der det er ønskelig med ekstern blokkering
av kompressor (EP14) og/eller (EP15), skal denne
kobles til koblingsplint -AA3-X6, som er plassert bak
frontluken.
HUSK!
At hver kompressor krever en AUX-inngang.
Hvis du vil blokkere både (EP14) og (EP15),
tar dette opp to AUX-innganger.
Kompressor (EP14) og/eller (EP15) frakobles ved at
en potensialfri kontaktfunksjon kobles til inngangen
som velges i meny 5.4.
■ Kontakt for "SG ready"
OBS!
Denne funksjonen kan kun benyttes i strømnett som støtter «SG Ready»-standarden.
"SG Ready" krever to AUX-innganger.
"SG Ready" er en smart form for tariffstyring der
strømleverandøren kan påvirke inne-, varmtvannsog/eller bassengtemperaturen (hvis aktuelt) eller rett
og slett blokkere tilleggsvarmen og/eller kompressoren
i varmepumpen på visse tider av døgnet (kan velges i
meny 4.1.5 etter at funksjonen er aktivert). Aktiver
funksjonen ved å koble potensialfrie kontaktfunksjoner
til to innganger som velges i meny 5.4 (SG Ready A og
SG Ready B).
Sluttet eller åpen kontakt medfører noe av følgende:
■ Blokkering (A: Sluttet, B: Åpen)
"SG Ready" er aktiv. Kompressoren i varmepumpen
og tilleggsvarme blokkeres som dagens tariffblokkering.
■ Normalstilling (A: Åpen, B: Åpen)
"SG Ready" er ikke aktiv. Ingen påvirkning på systemet.
■ Lavprisstilling (A: Åpen, B: Sluttet)
"SG Ready" er aktiv. Systemet fokuserer på kostnadsbesparelse og kan f.eks. benytte en lav tariff fra
strømleverandøren eller overkapasitet fra en eventuell egen strømkilde (påvirkningen på systemet kan
justeres i meny 4.1.5).
■ Overkapasitetsstilling (A: Sluttet, B: Sluttet)
"SG Ready" er aktiv. Systemet tillates å gå med full
kapasitet ved overkapasitet (svært lav pris) hos
strømleverandøren (påvirkningen på systemet kan
justeres i meny 4.1.5).
(A = SG Ready A og B = SG Ready B )
■ Kontakt for ekstern blokkering av varme
Varmedriften frakoples ved at en potensialfri kontaktfunksjon koples til inngangen som velges i meny 5.4.
Sluttet kontakt medfører frakoplet varmedrift.
Ekstern blokkering av kompressorene (EP14) og
(EP15) kan kombineres.
OBS!
Når varmeblokkeringen er aktivert, gjelder
ikke min. turledning, og dette kan medføre
fare for frost i systemet.
Sluttet kontakt medfører frakoplet effekt.
■ Kontakt for ekstern tariffblokkering
Dersom ekstern tariffblokkering er ønskelig, skal
denne kobles til koblingsplint -AA101-X4. Bøylen
mellom -AA101-X3 og -AA101-X4 skal fjernes.
Tariffblokkering innebærer at tilleggsvarmen, kompressoren og varmen frakoples ved at en potensialfri
kontaktfunksjon koples til inngangen som velges i
meny 5.4.
NIBE™ F1345
■ Kontakt for ekstern tvangsstyring av kuldebærer-
pumpe
Kuldebærerpumpen kan tvangsstyres ved at en potensialfri kontaktfunksjon koples til inngangen som
velges i meny 5.4.
Sluttet kontakt betyr at kuldebærerpumpen er aktiv.
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
29
■ Kontakt for aktivering av "midlertidig luksus"
En ekstern kontaktfunksjon kan kobles til F1345 for
aktivering av varmtvannsfunksjonen "midlertidig
luksus". Kontakten skal være potensialfri og kobles
til valgt inngang (meny 5.4).
"midlertidig luksus" er aktivert i den tiden kontakten
er sluttet.
■ Kontakt for aktivering av "ekstern justering"
En ekstern kontaktfunksjon kan koples til F1345 for
endring av turledningstemperaturen og dermed
endring av romtemperaturen.
■ Kjølemodusindikering (bare hvis det finnes ekstraut-
styr for kjøling, eller hvis varmepumpen har innebygd
funksjon for kjøling).
■ Styring av sirkulasjonspumpe for varmtvannssirkulasjon.
■ Styring av sirkulasjonspumpe for varmtvann.
■ Ekstern sirkulasjonspumpe (for varmebærer).
Hvis noe av det ovennevnte kobles til, må det aktiveres
i meny 5.4.
Summeralarm er forhåndsvalgt fra fabrikk.
OBS!
Når kontakten er sluttet, endres temperaturen i °C
(hvis romføleren er tilkoplet og aktivert). Hvis romføler ikke er tilkoplet eller ikke aktivert, innstilles ønsket
endring av "temperatur" (forskyvning av varmekurve)
med det antall trinn som velges. Verdien kan stilles
inn mellom -10 og +10.
■ klimasystem 1
Et tilbehørskort er nødvendig dersom flere
funksjoner skal kobles til plint -AA101-X9
samtidig som indikering av summeralarm er
aktivert (se side 39).
-AA101-X9
Kontakten skal være potensialfri og kobles til valgt
inngang (meny 5.4) på koblingsplint -AA3-X6.
1 2 3
Innstilling av verdien for endringen utføres i meny
1.9.2, "ekstern justering".
■ klimasystem 2 til 4
Ekstern justering for klimasystem 2 til 4 krever
ekstrautstyr (ECS 40 eller ECS 41).
Se ekstrautstyrets installatørhåndbok for installasjonsanvisning.
■ Kontakt for aktivering av viftehastighet
F1345
F1345
Eksternt
Externt
HUSK!
Bildet viser releet i alarmstilling.
Denne eksterne kontaktfunksjonen fungerer
bare hvis ekstrautstyret FLM er installert og
aktivert.
Hvis strømbryteren (SF1) står på "
i alarmstilling.
" eller "
", er releet
En ekstern kontaktfunksjon kan kobles til F1345 for
aktivering av en av fire viftehastigheter. Kontakten
skal være potensialfri og kobles til valgt inngang
(meny 5.4). 1–4 er Nomally Open (NO), og viftehastighet 1 er Normally Closed (NC).
Når kontakten lukkes, aktiveres valgt viftehastighet.
Normal hastighet gjenopptas når kontakten åpnes
igjen.
■ Trykk-/nivå-/volumstrømvakt kuldebærer
Hvis trykk-/nivå-/volumstrømvakt kuldebærer ønskes
for kuldebærerinstallasjonen, kan denne kobles til
valgt inngang (meny 5.4).
For å sikre funksjon må inngangen være sluttet ved
normal drift.
Mulige valg for AUX-utgang (potensialfritt vekslende relé)
Det er mulighet for ekstern tilkobling gjennom reléfunksjon via et potensialfritt vekslende relé (maks. 2 A) på
koblingsplint -AA101-X9.
Valgbare funksjoner for ekstern tilkopling:
■ Indikering av summeralarm.
■ Styring av grunnvannspumpe.
30
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
NIBE™ F1345
Ekstern sirkulasjonspumpe, grunnvannspumpe eller
varmtvannssirkulasjonspumpe koples til summeralarmreleet, som vist på bildet nedenfor.
OBS!
Merk aktuell koplingsboks med advarsel for
ekstern spenning.
Hvis pumpen skal arbeide ved en alarm, flyttes lederen
fra posisjon 2 til posisjon 3.
-AA101-X9
1 2 3
F1345
F1345
Eksternt
Externt
L
N
PE
L
N
PE
Sirkulasjonspumpe
HUSK!
Reléutgangen kan belastes med maks. 2 A
(230V AC).
Tilkopling av tilbehør
Instruksjoner for tilkobling av tilbehør finner du i den
medfølgende installasjonsanvisningen for det aktuelle
ekstrautstyret. Se side 39 for liste over ekstrautstyr som
kan brukes til F1345.
NIBE™ F1345
Kapitel 5 | El-tilkoplinger
31
6 Igangkjøring og justering
Forberedelser
1. Sørg for at F1345 ikke har blitt skadet under
transport.
2. Kontroller at strømbryteren (SF1) står i stillingen "
".
3. Kontroller at det er vann i eventuell varmtvannsbereder og klimasystem.
6. Fyll på og luft kuldebærersystemet til det kommer
en klar og luftfri væske i returrøret.
7. Lukk servicetilkoplingene.
8. Åpne avstengingsventilen mellom servicetilkoplingene.
OBS!
Forsikre deg om at kuldebærersystemet er
lufttomt før oppstart. Hvis systemet ikke er
riktig luftet, kan det oppstå skader på inngående komponenter.
HUSK!
Kontroller automatsikringen. Den kan ha blitt
utløst under transport.
OBS!
Ikke start varmepumpen hvis det er fare for at
vannet i systemet kan ha frosset.
P
Påfylling og lufting
Påfylling og avlufting av klimasystem
Påfylling
1. Åpne påfyllingsventilen (ekstern, inngår ikke i
produktet). Klimasystemet fylles med vann.
2. Åpne lufteventilen (ekstern, inngår ikke i produktet).
3. Når vannet som kommer ut av lufteventilen, ikke
er blandet med luft, stenger du ventilen. Trykket
begynner etter en stund å stige.
4. Lukk påfyllingsventilen når riktig trykk er oppnådd.
Lufting
1. Luft varmepumpen gjennom en lufteventil (ekstern,
inngår ikke i produktet) og klimasystemet ellers
gjennom de respektive lufteventilene.
2. Gjenta påfylling og avlufting til all luft er fjernet
og korrekt trykk oppnådd.
OBS!
Forsikre deg om at varmebærersystemet er
lufttomt før oppstart. Hvis systemet ikke er
riktig luftet, kan det oppstå skader på inngående komponenter.
Lukkes
Stängs
Kollektor
BK / JK
Symbolnøkkel
Symbol Betydning
Avstengingsventil
Sikkerhetsventil
Ekspansjonskar
P
Manometer
Smussfilter
Påfylling og lufting av kuldebærersystem
Bland vann med frostbeskyttelsesmiddel i et åpent kar
ved påfylling av kuldebærersystemet. Blandingen skal
være frostbeskyttet til cirka -15 °C. Bruk en tilkoblet
påfyllingspumpe til å fylle på kuldebærervæsken.
1. Kontroller at kuldebærersystemet er tett.
2. Kople påfyllingspumpen og returledningen på
kuldebærersystemets servicetilkoplinger i henhold
til figuren.
3. Lukk avstengingsventilen mellom servicetilkoplingene.
4. Åpne servicetilkoplingene.
5. Start påfyllingspumpen.
32
Kapitel 6 | Igangkjøring og justering
NIBE™ F1345
Startguide
OBS!
Manøvrering i startguiden
A.Side
B. Navn og menynummer
Det må være vann i klimasystemet før strømbryteren settes på " ".
språk 4.6
OBS!
Ved flere sammenkoplede varmepumper skal
startguiden først kjøres i slaveenhetene.
Angir du en varmepumpe som slave, kan du
bare gjøre innstillinger for slavens sirkulasjonspumper. Øvrige innstillinger gjøres og styres
av masterenheten.
1. Sett varmepumpens strømbryter () på " ".
2. Følg instruksjonene i startguiden i varmepumpens
display. Hvis startguiden ikke starter når du starter
varmepumpen, kan du starte den manuelt fra meny
5.7.
Hvis du går ut av startguiden på denne siden,
avsluttes den automatisk om
60 min
C. Alternativ/innstilling
A.Side
TIPS!
Her ser du hvor langt du har kommet i startguiden.
Se driftshåndboken for en mer inngående introduksjon av varmepumpens styresystem
(betjening, menyer osv.).
Slik blar du mellom sidene i startguiden:
1. Vri på betjeningsrattet til en av pilene i øverste
venstre hjørne (ved sidetallet) blir markert.
2. Trykk på OK-knappen for å hoppe mellom sidene
i startguiden.
Igangkjøring
Første gangen varmepumpen startes, åpnes en startguide. Startguiden gir instruksjoner om hva som må
utføres ved første oppstart, og leder deg gjennom
grunnleggende innstillinger for varmepumpen.
Startguiden sikrer at oppstarten utføres på riktig måte,
og kan derfor ikke hoppes over. Startguiden kan startes
i ettertid fra meny 5.7.
Dette gjelder for en varmepumpe med cirka 4 kW avgitt
effekt.
For en 15 kW varmepumpe er tilsvarende volumstrømmer fra 0,09 l/s (324 l/h) til 0,14 l/s (504 l/h).
HUSK!
Så lenge startguiden er aktiv, starter ingen av
funksjonene i anlegget automatisk.
Guiden åpnes ved hver omstart av anlegget
til dette velges bort på siste side.
HUSK!
Ved oppstart av F1345-30 til 60 kW startes en
forvarming av kompressorene. Forvarmingen
pågår til temperaturføleren BT29 ligger stabilt
10 grader høyere enn føler BP8 (for
F1345–60 kW kan dette ta opptil 12 timer).
B. Navn og menynummer
Her ser du hvilken meny i styresystemet denne siden i
startguiden bygger på. Tallene i parentes er menyens
nummer i styresystemet.
Du kan lese mer om en aktuell meny i dens hjelpemeny
eller i driftshåndboken under kapittelet "Styring - Menyer".
C. Alternativ/innstilling
Her definerer du innstillinger for systemet.
D. Hjelpemeny
I mange menyer er det et symbol som viser at
ekstra hjelp er tilgjengelig.
Slik kommer du til hjelpteksten:
1. Bruk betjeningsrattet til å merke hjelpsymbolet.
2. Trykk på OK-knappen.
Hjelpteksten består ofte av flere vinduer som du kan
bla mellom ved hjelp av betjeningsrattet.
Se infomenyen for mer informasjon.
NIBE™ F1345
Kapitel 6 | Igangkjøring og justering
33
Tillgängligt tryck, kPa
Eleffekt, W
100
90
80
70
60
50
Etterjustering og lufting
40
30
20
Innjustering av pumpe, automatisk drift
Om flera F1345 installeras i en master/slav konfiguration, måste samtliga F1345 vara av samma storlek (t.ex.
60 kW) för att den automatiska regleringen ska fungera. Skulle installationen innehålla t.ex. en 60 kW och
en 40 kW måste injustering enligt manuell drift göras,
se sida 34.
Kuldebærerside
For å stille inn riktig volumstrøm i kuldebærersystemet
må kuldebærerpumpen kjøre med riktig hastighet.
F1345 har en kuldebærerpumpe som etter standardinnstillingene reguleres automatisk. Visse funksjoner
og tilbehør kan kreve at den kjøres manuelt, og da må
riktig hastighet stilles inn, se avsnitt Innjustering av
pumpe, manuell drift.
Den automatiske reguleringen skjer når kompressoren
er i gang, og stiller inn hastigheten på kuldebærerpumpen for å få optimal temperaturforskjell mellom turog returledning. Ved f.eks. passiv kjøledrift må kuldebærerpumpen gå i fast hastighet, som stilles inn i meny
5.1.9.
10
0
Innjustering av pumpe, manuell drift
Kuldebærerside
Flöde
For å stille inn riktig volumstrøm i kuldebærersystemet
0må0,05
0,1hastighet
0,15 0,2 være
0,25 0,3
0,4 kuldebærerpum0,45
riktig
stilt0,35
inn for
l/s
pen. F1345 har en kuldebærerpumpe som kan reguleres automatisk, men hvis manuell hastighet er ønskelig,
Tillgängligt
tryck,stilles
kPa inn i henhold til nedenstående informamå den
Eleffekt,
W og diagram. For manuell drift må «auto» deaktivesjon
100 res i meny 5.1.9.
90
80
70
60
50
40
30
20
P100%
Volumstrømmen skal ha en temperaturdifferanse
mellom kuldebærer ut (BT11) og kuldebærer inn (BT10)
på 2 - 5 °C når systemet har kommet i balanse (helst 5
minutter etter kompressorstart).
Kontroller disse temP80%
peraturene i meny 3.1 "serviceinfo" og juster kuldebærerpumpens (GP2) hastighet til temperaturdifferansen
100%
er oppnådd. Høy differanse tyder på lav volumstrøm
for kuldebærer, ogP60%
lav differanse tyder på høy volum80%
strøm forP40%
kuldebærer.
60%
10
Hastigheten til kuldebærerpumpen
stilles
inn i meny
40%
Flöde
0 5.1.9, se driftshåndboken.
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5
l/s
Hvilken hastighet kuldebærerpumpen skal ha ved manuell drift, leser du av i diagrammet nedenfor.
Tilgjengelig
trykk,värmedrift
varmedrift
Tillgängligt tryck,
Tillgängligt tryck,
Tilgjengelig
trykk,kyldrift
kjøledrift
Varmebærerside
For å stille inn riktig volumstrøm i varmebærersystemet
må varmebærerpumpen kjøre med riktig hastighet.
F1345 har en varmebærerpumpe som etter standardinnstillingene reguleres automatisk. Visse funksjoner
og tilbehør kan kreve at den kjøres manuelt, og da må
riktig hastighet stilles inn, se avsnitt Innjustering av
pumpe, manuell drift.
Den automatiske reguleringen skjer når kompressoren
er i gang og stiller inn varmebærerpumpens hastighet
for aktuell driftsstilling, slik at optimal temperaturforskjell mellom tur- og returledning oppnås. Ved varmedrift brukes innstilt DUT (dimensjonert utetemperatur)
og temperaturforskjell i meny 5.1.14. Ved behov kan
maksimal hastighet på sirkulasjonspumpen begrenses
i meny 5.1.11.
Eleffekt
Eleffekt
P
F1345 24 kW
Tillgängligt
tryck, kPa
Eksternt tilgjengelig trykk, kPa
Tillgängligt tryck, kPa
Eleffekt,
W
140,0
200
180
160
PMax
120,0
100,0
P9
140
80,0
120
60,0
P7
100
40,0
80
80%
60
100%
Max
9
P5
20,0
100%
7
40
40%
0,0
0,0
0,5
60%
80%
40%
5
1,0
60%
1,5
2,0
2,5
3,0
Flöde, l/s
l/s
Volumstrøm,
20
1cirkulationspump
sirkulasjonspumpe
1
0
0
0,1
2
2cirkulationspumpar
sirkulasjonspumper
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Flöde
l/s
Tilført effekt, W
Eleffekt, W
200,0
P100%
180,0
P80%
160,0
140,0
120,0
100,0
P60%
80,0
60,0
P40%
40,0
20,0
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
Flöde, l/s
Volumstrøm, l/s
34
Kapitel 6 | Igangkjøring og justering
NIBE™ F1345
F1345 30 kW
F1345 40 kW
Eksternt tilgjengelig trykk, kPa
Eksternt
tilgjengelig trykk, kPa
Externt tillgängligt tryck, kPa
Tillgängligt tryck, kPa
140,0
180
160
120,0
140
100%
100,0
120
80%
80,0
100
80
60,0
60%
60
40,0
40
80%
100%
80%
40%
100%
20,0
20
60%
0,0
0,0
60%
40%
40%
0,5
1,0
0
1,5
2,0
2,5
3,0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Flöde, l/s
Volumstrøm,
l/s
Volumstrøm, l/s
Flöde, l/s
cirkulationspump
11 sirkulasjonspumpe
cirkulationspumpar
22 sirkulasjonspumper
El-effekt
sirkulasjonspumpe,
W
Tillförd effekt,
W
Tilført
effekt, W
Tillförd eleffekt, W
800
100%
200,0
700
100%
180,0
80%
600
80%
160,0
500
140,0
60%
400
120,0
100,0
300
60%
40%
80,0
200
60,0
40%
100
40,0
0
20,0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Flöde, l/s
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Volumstrøm, l/s
Flöde, l/s
Volumstrøm,
l/s
NIBE™ F1345
Kapitel 6 | Igangkjøring og justering
35
F1345 60 kW
F1345 24 kW
Eksternt
tilgjengelig trykk, kPa
Tillgängligt tryck, kPa
Tillgängligt tryck, kPa
120,0
90,0
Eksternt tilgjengelig trykk, kPa
80,0
100,0
70,0
80,0
60,0
50,0
60,0
40,0
40,0
30,0
20,0
20,0
60%
80%
40%
100%
80%
10,0
100%
80%
60%
40%
0
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Volumstrøm, l/s
Flöde, l/s
0,0
0,0
100%
60%
40%
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Flöde, l/s
Volumstrøm, l/s
11 cirkulationspump
sirkulasjonspumpe
22 cirkulationspumpar
sirkulasjonspumper
El-effekt sirkulasjonspumpe, W
Tillförd eleffekt, W
1 400
Tilført effekt, W
Eleffekt, W
100,0
100%
1 200
90,0
P100%
1 000
80,0
80%
P80%
800
70,0
60,0
600
60%
50,0
400
P60%
40,0
40%
30,0
200
P40%
20,0
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Flöde, l/s
Volumstrøm,
l/s
10,0
0,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
Flöde, l/s
Varmebærerside
Volumstrøm, l/s
For å stille inn riktig volumstrøm i klimasystemet må
riktig hastighet være stilt inn for varmebærerpumpen
i de ulike driftsmodusene. F1345 har en varmebærerpumpe som kan reguleres automatisk, men hvis manuell hastighet er ønskelig, må den stilles inn i henhold
til nedenstående informasjon og diagram. For manuell
drift må "auto" deaktiveres i meny 5.1.11.
Volumstrømmen skal ha en egnet temperaturdifferanse
tilpasset driftsmodusen (varmedrift: 5 - 10 °C, varmtvannsgenerering: 5 - 10 °C, bassengoppvarming: ca.
15 °C) mellom styrende turledningsføler og returledningsføler. Kontroller disse temperaturene i meny 3.1
”serviceinfo” og juster varmebærerpumpens (GP1)
hastighet til temperaturdifferansen er oppnådd. Høy
differanse tyder på lav volumstrøm for varmebærer,
og lav differanse tyder på høy volumstrøm for varmebærer.
Hastigheten på varmebærerpumpen stilles inn fra meny
5.1.11, se driftshåndboken.
Hvilken hastighet varmebærerpumpen skal ha ved
manuell drift, leser du av i diagrammet nedenfor.
36
Kapitel 6 | Igangkjøring og justering
NIBE™ F1345
F1345 30 kW
F1345 40 kW
Eksternt tilgjengelig trykk, kPa
Eksternt
tilgjengelig trykk, kPa
kPa
Tillgängligt tryck, kPa
90,0
100
Externt tillgängligt tryck
90
80,0
80
70,0
70
60,0
60
50,0
50
40,0
40
30,0
80%
20,0
100%
20
80%
10,0
60%
60%
40%
0,0
0,0
1,0
80%
10
40%
0,5
100%
30
100%
40%
1,5
2,0
2,5
80%
0
0
Flöde, l/s
Volumstrøm,
l/s
cirkulationspump
11 sirkulasjonspumpe
cirkulationspumpar
22 sirkulasjonspumper
60%
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
40%
100%
1,2
1,4
60%
1,6
1,8
2,0
Flöde, l/s
Volumstrøm,
l/s
cirkulationspumpar
22sirkulasjonspumper
cirkulationspump
11sirkulasjonspumpe
Tilført
effekt, W
Tillförd eleffekt, W
Eleffekt per cirkulationspump
100,0
El-effekt
per sirkulasjonspumpe, W
W
90,0
100%
80,0
100
100%
90
80%
70,0
80
80%
60,0
70
50,0
60%
60
40,0
50
30,0
40%
30
10,0
0,0
0,0
60%
40
20,0
40%
20
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
Flöde, l/s
Volumstrøm, l/s
10
0
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
Flöde, l/s
Volumstrøm,
l/s
NIBE™ F1345
Kapitel 6 | Igangkjøring og justering
37
F1345 60 kW
Varmt vær
■ Hvis romtemperaturen er for lav, øker du "tempera-
Eksternt
tilgjengelig trykk, kPa
Tillgängligt tryck, kPa
tur" (forskyvning av varmekurve) i meny 1.1.1, med
ett trinn.
■ Hvis romtemperaturen er for høy, stiller du ned
"temperatur" (forskyvning av varmekurve) i meny
1.1.1 med ett trinn.
Tillgängligt
tryck, kPa
90,0
90,0
80,0
80,0
70,0
70,0
60,0
60,0
50,0
50,0
40,0
40,0
30,0
80%
30,0
100%
20,0
20,0
60%
100%
40%
40%
80%
10,0
0,5
40%
0,5
1 cirkulationspump
100%
80%
60%
0
0,0
0,0
100%
80%
60%
10,0
60%
1,0
40%
1,5
2,0
1,0
1,5
2,0
2,5
Flöde, l/s
2,5
Volumstrøm, l/s
Flöde, l/s
cirkulationspumpar
112cirkulationspump
sirkulasjonspumpe
22 cirkulationspumpar
sirkulasjonspumper
El-effekt
per sirkulasjonspumpe, W
Tillförd eleffekt, W
100
90
100%
80
80%
70
60
50
60%
40
30
40%
20
10
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
Flöde, l/s
Volumstrøm,
l/s
Etterjustering, lufting, varmebærerside
I begynnelsen frigjøres luft fra varmevannet, og avluftinger kan bli nødvendig. Hvis det kommer boblelyder
fra varmepumpen eller klimasystemet, må hele systemet avluftes enda mer.
Etterjustering, lufting, kuldebærerside
Trykkekspansjonskar
Når et trykkekspansjonskar anvendes
(CM3), kontrolleres karets trykknivå. Hvis
trykket synker, bør systemet etterfylles.
LEK
Etterjustering av romtemperaturen
Hvis ønsket romtemperatur ikke oppnås, kan etterjustering være nødvendig.
Kaldt vær
■ Hvis romtemperaturen er for lav, øker du "varmekur-
ve" i meny 1.9.1.1 med ett trinn.
■ Hvis romtemperaturen er for høy, stiller du ned
"varmekurve" i meny 1.9.1.1 ett trinn.
38
Kapitel 6 | Igangkjøring og justering
NIBE™ F1345
7 Ekstrautstyr
Aktiv/passiv kjøling (2-rør) HPAC 45
Beregnet for varmepumper med effekt 24–60 kW.
Art.nr. 067 446
Aktiv/Passiv kjøling (4-rør) ACS 45
El-patron IU
3 kW
Art.nr. 018 084
6 kW
Art.nr. 018 088
9 kW
Art.nr. 018 090
Art.nr. 067 195
Avtrekksmodul FLM
Energimålesett EMK 500
FLM er en avtrekksmodul spesielt utviklet for å kombinere gjenvinning av mekanisk avtrekksluft med bergvarme.
Art.nr. 067 178
Hjelperelé HR 10
FLM
Konsollpakke FLM
Art.nr. 067 309
Art.nr. 067 011
Art.nr. 067 083
Kommunikasjonsmodul MODBUS 40
Bassengoppvarming POOL 40
POOL 40er et ekstrautstyr som muliggjør bassengoppvarming med F1345.
maks. 17 kW.
MODBUS 40 gjør at styring og overvåking av F1345
kan foretas med en DUC (dataundersentral) i boliger.
Kommunikasjonen skjer da ved hjelp av MODBUS-RTU.
Art.nr. 067 144
Kommunikasjonsmodul SMS 40
Art.nr. 067 062
Eksternt el-tilskudd ELK
Dette ekstrautstyret kan trenge tilbehørskort AXC 50
(trinnstyrt tilleggsvarme).
SMS 40 gjør at styring og overvåking av F1345 kan
foretas med mobiltelefon og SMS-meldinger via en
GSM-modul. Hvis mobiltelefonen dessuten bruker
operativsystemet Android, er det mulig å bruke den
mobile applikasjonen ”NIBE Mobile App”.
Art.nr. 067 073
ELK 15
El-kassett
Koplingsboks K11
15 kW, 3 x 400 V
Koplingsboks med termostat og overopphetingsvern.
Art.nr. 069 022
Art.nr. 018 893
ELK 26
Nivåvakt NV 10
El-kassett
Art.nr. 089 315
26 kW, 3 x 400 V
Påfyllingsventilsett KB 32
Art.nr. 067 074
Påfyllingsventilsett for fylling av kuldebærervæske i
kollektorslangen til bergvarmepumper. Inkluderer
smussfilter og isolasjon.
ELK 42
El-kassett
42 kW, 3 x 400 V
KB 32 (maks. 30 kW)
Art.nr. 067 075
Art.nr. 089 971
ELK 213
Romenhet RMU 40
El-kassett
RMU 40 gjør det mulig å styre og overvåke varmepumpen i en annen del av boligen enn der F1345 er plassert.
7-13 kW, 3 x 400 V
Art.nr. 069 500
Art.nr. 067 064
Ekstra shuntgruppe ECS 40/ECS 41
Dette tilbehøret benyttes når F1345 blir installert i hus
med to eller flere klimasystemer som krever ulike turledningstemperaturer.
ECS 40 (Maks. 80 m²)
ECS 41 (Min. 80 m²)
Art.nr. 067 287
Art.nr. 067 288
Romføler RTS 40
Art.nr. 067 065
Solar 42
Solar 42 gjør at F1345 (sammen med VPAS) kan koples
til solvarme.
Art.nr. 067 153
NIBE™ F1345
Kapitel 7 | Ekstrautstyr
39
Tappevannsveksler PLEX
VPAS 300/450
Varmtvannsbereder med dobbelmantlet tank og solslynge.
310 - 20
Art.nr. 075 315
310 - 40
Art.nr. 075 316
310 - 60
Art.nr. 075 317
310 - 80
Art.nr. 075 318
Varmtvannsstyring
322 - 30
Art.nr. 075 319
VST 11
322 - 40
Art.nr. 075 320
Vekselventil, Cu-rør Ø28
322 - 60
Art.nr. 075 321
Tilbehørskort (AXC 50)
Tilbehørskort kreves også hvis f.eks. grunnvannspumpe
eller ekstern sirkulasjonspumpe skal koples til F1345,
samtidig som indikering av summeralarm er aktivert.
Kobber
Emalje
Art.nr. 087 720
Art.nr. 087 710
(Maks. anbefalt effekt 17 kW)
Art.nr. 089 152
VST 20
Vekselventil, Cu-rør Ø35
(Maks. anbefalt effekt 40 kW)
Art.nr. 089 388
Art.nr. 067 193
Utjevningskar UKV
UKV 200
Art.nr. 080 300
UKV 300
Art.nr. 080 301
UKV 500
Art.nr. 080 302
Varmtvannsbereder/akkumulatortank
VPA 300/200
Varmtvannsbereder med dobbelmantlet tank.
Kobber
Emalje
Art.nr. 088 710
Art.nr. 088 700
VPA 450/300
Varmtvannsbereder med dobbelmantlet tank.
Kobber
Emalje
Art.nr. 088 660
Art.nr. 088 670
VPB 500
Kobberbelagt varmtvannsbereder med varmespiral
Art.nr. 083 220
VPB 750-2
Kobberbelagt varmtvannsbereder med varmespiral
Art.nr. 083 231
VPB 1000
Kobberbelagt varmtvannsbereder med varmespiral
Art.nr. 083 240
40
Kapitel 7 | Ekstrautstyr
NIBE™ F1345
8 Tekniske opplysninger
Mål og oppstillingskoordinater
524
560
25-50
1715
735
1555
1775
820
620
85
440
80 145
145
145
600
NIBE™ F1345
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
41
Tekniske data
IP 21
3x400 V
3x400 V
30
40
60
23,00
30,72
39,94
59,22
Effektdata iht. EN 14511
0/35
Avgitt effekt (PH)
kW
El-effekt (PE)
kW
4,94
6,92
8,90
13,72
COPEN14511
-
4,65
4,44
4,49
4,32
0/45
Avgitt effekt (PH)
kW
21,98
29,74
38,90
56,12
El-effekt (PE)
kW
5,96
8,34
10,61
16,02
COPEN14511
-
3,69
3,57
3,67
3,50
10/35
Avgitt effekt (PH)
kW
30,04
40,08
51,71
78,32
El-effekt (PE)
kW
5,30
7,24
9,81
15,08
COPEN14511
-
5,67
5,53
5,27
5,19
10/45
Avgitt effekt (PH)
kW
29,28
39,16
50,79
74,21
El-effekt (PE)
kW
6,34
8,84
11,82
17,60
COPEN14511
-
4,62
4,43
4,30
4,22
Effektdata iht. En 14825
Nominell varmeeffekt (Pdesignh)
SCOPEN14825 kaldt klima, 35 °C / 55 °C
kW
-
28
35
46
67
5,0 / 4,0 4,9 / 3,8 5,0 / 3,9 4,7 / 3,8
SCOPEN14825 gjennomsnittsklima, 35 °C / 55 °C
-
4,8 / 3,8 4,7 / 3,6 4,8 / 3,8 4,6 / 3,7
Energimerking, gjennomsnittsklima
Effektivitetsklasse romoppvarming 35 °C / 55 °C
-
Systemets effektivitetsklasse romoppvarming 35 °C / 55 °C 1)
-
A++ /
A++
A+++ /
A++
A++ /
A++
A+++ /
A++
A++ /
A++
A+++ /
A++
A++ /
A++
A+++ /
A++
Elektriske data
Merkespenning
Maks. driftsstrøm varmepumpe 3)
Arms
20,5
Maks driftsstrøm kompressor
Arms
8,4
11,1
13,1
19,9
Anbefalt sikring
Startstrøm
A
Arms
25
29
30
30
35
42
50
53
ohm
-
-
-
0,4
W
6 – 360
6 – 360
35 – 730
5 – 174 5 – 174
IP 21
40 –
1250
5 – 174
Maks. tillatt impedans i tilkoblingspunkt 2)
Total effekt, KB-pumper
42
24
3)
400 V 3N ~ 50 Hz
25,3
29,5
Total effekt, VB-pumper
IP-klasse
Kuldemediekrets
Type kuldemedium
Påfyllingsmengde
Trykkgr. pressostat HP
W
5 – 174
kg
MPa
2 x 2,0
Differanse pressostat HP
Trykkgr. pressostat LP
MPa
MPa
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
R407C
2 x 2,0
2 x 1,7
3,2 (32 bar)
-0,7 (-7 bar)
0,08 (0,8 bar)
44,3
R410A
2 x 1,7
4,2 (42
bar)
0,2 (2
bar)
NIBE™ F1345
3x400 V
24
30
40
Differanse pressostat LP
Bryteverdi trykktransmitter LP
MPa
MPa
0,07 (0,7 bar)
0,08 (0,8 bar)
Differanse trykktransmitter LP
Kuldebærerkrets
Maks systemtrykk kuldebærer
Min. volumstrøm
Nominell volumstrøm
Maks. eksternt tilgj. trykk ved nom. volumstrøm 3)
MPa
0,01 (0,1 bar)
MPa
l/s
l/s
kPa
0,92
1,18
92
°C
°C
se diagram
-12
MPa
l/s
l/s
kPa
°C
dB(A)
0,6 (6 bar)
0,50
0,64
0,73
0,93
72
70
se diagram
47
47
Lydtrykknivå (LPA) beregnet verdi iht. EN ISO 11203 ved 0/35 og 1 m avstand
dB(A)
Rørtilkoplinger
Kuldebærer diam., CU-rør
47
32
0,2 (2,0
bar)
0,6 (6 bar)
1,23
1,59
1,62
2,09
75
92
Maks/min. innkommende KB-temp.
Min utgående KB-temp.
Varmebærerkrets
Maks systemtrykk varmebærer
Min. volumstrøm
Nominell volumstrøm
Maks eksternt tilgj. trykk ved nom. volumstrøm
Maks/min. VB-temp
Lydeffektnivå (LWA) iht. EN 12102 ved 0/35
0,37
0,54
78
60
32
32
2,36
3,10
78
0,92
1,34
50
47
32
G50 (2" utvendig) / G40 (1 1/2" innvending)
G50 (2" utvendig) / G40 (1 1/2" innvending)
Varmebærer diam, CU-rør
Øvrig
Øvrig
Kompressorolje
Oljetype
Volum
Mål og vekt
Bredde
Dybde
Høyde
Nødvendig oppstillingshøyde 4)
l
Vekt, komplett varmepumpe
Vekt, kun kjølemodul
Artikkelnummer, 3x400V5)
Artikkelnummer, 3x400V6)
1)Vist effektivitet for systemet tar hensyn til produktets termpera-
24
30
40
60
POE
2 x 1,9
POE
2 x 1,1
POE
2 x 1,9
POE
2 x 1,9
mm
mm
mm
mm
600
620
1800
1950
kg
kg
320
330
345
346
130
135
144
144
065 297 065 298 065 299 065 300
065 301 065 302
turregulator.
5)24 og 30 kW med intern kuldebærerpumpe. 40 og 60 kW med
medfølgende ekstern kuldebærerpumpe.
2)Maks.
6)40
tillatt impedans i nettilkoblingspunktet i samsvar med
EN 61000-3-11. Startstrømmer kan forårsake korte spenningsfall
som ved ugunstige forhold kan påvirke annet utstyr. Hvis impedansen i nettilkoblingspunktet er høyere enn den angitte, kan
forstyrrelser forekomme. Hvis impedansen i nettilkoblingspunktet
er høyere enn den angitte, bør du sjekke med nettleverandøren
før du kjøper utstyret.
og 60 kW uten medfølgende kuldebærerpumpe.
3)For 40 og 60 kW gjelder disse tekniske dataene den medfølgen-
de kuldebærerpumpen.
4)Med
føtter demontert blir høyden ca. 1930 mm.
NIBE™ F1345
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
43
Arbeidsområde varmepumpe, kompressordrift
Kompressoren gir en turledningstemperatur på opptil
65 °C.
3x400V 24 kW
Vattentemperatur
Temperatur
Vattentemperatur
°C
°C
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0 -15
-10
-5
-15
-10
-5
0
0
5
5
10
10
15
15
20
25
30
35 °C
20 Köldbärare
25
35 °C
in,30
temperatur
Köldbärare
in, temperatur
Innkommende
kuldebærertemp.
Framledning
Turledning
Framledning
Returledning
Returledning
Returledning
3x400V 30 kW, 40 kW, 60 kW
Vattentemperatur
Temperatur
Vattentemperatur
°C
°C
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0 -15
-15
-10
-10
-5
-5
0
0
5
5
10
10
15
15
20
25
30
35 °C
20 Köldbärare
25
35 °C
in,30
temperatur
Köldbärare
in, temperatur
Innkommende
kuldebærertemp.
Framledning
Turledning
Framledning
Returledning
Returledning
Returledning
44
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
NIBE™ F1345
Energimerking
Informasjonsblad
Produsent
NIBE
Modell
Modell varmtvannsbereder
Temperaturanvendelse
°C
Deklarert tappeprofil varmtvannsberedning
Effektivitetsklasse romoppvarming, middelklima
Effektivitetsklasse varmtvannsberedning, middelklima
F1345-24
F1345-30
F1345-40
F1345-60
-
-
-
-
35 / 55
35 / 55
35 / 55
35 / 55
A++ / A++
-
A++ / A++
-
A++ / A++
-
A++ / A++
-
Nominell varmeeffekt (Pdesignh), middelklima
Årlig energiforbruk romoppvarming, middelklima
Årlig energiforbruk varmtvannsberedning, middelklima
Sesonggjennomsnitt virkningsgrad for romoppvarming, middelklima
Energieffektivitet ved varmtvannsberedning, gjennomsnittsklima
Lydeffektnivå LWA innendørs
kW
kWh
kWh
28
11.996 / 15.287
-
35
15.539 / 19.880
-
46
19.996 / 25.093
-
67
30.169 / 38.048
-
%
185 / 143
178 / 137
182 / 143
176 / 138
%
-
-
-
-
dB
47
47
47
47
Nominell varmeeffekt (Pdesignh), kaldt klima
Nominell varmeeffekt (Pdesignh), varmt klima
Årlig energiforbruk romoppvarming, kaldt klima
Årlig energiforbruk varmtvannsberedning, kaldt klima
Årlig energiforbruk romoppvarming, varmt klima
Årlig energiforbruk varmtvannsberedning, varmt klima
Sesonggjennomsnitt virkningsgrad for romoppvarming, kaldt klima
Energieffektivitet ved varmtvannsberedning, kaldt
klima
Sesonggjennomsnitt virkningsgrad for romoppvarming, varmt klima
Energieffektivitet ved varmtvannsberedning, varmt
klima
Lydeffektnivå LWA utendørs
kW
kW
kWh
kWh
kWh
kWh
%
28
28
13.730 / 17.514
7.823 / 9.904
193 / 150
35
35
17.817 / 22.770
10.063 / 12.803
186 / 144
46
46
22.939 / 28.857
12.931 / 16.202
190 / 149
67
67
34.918 / 43.924
19.396 / 24.446
181 / 142
%
-
-
-
-
%
183 / 143
178 / 138
182 / 144
177 / 138
%
-
-
-
-
dB
-
-
-
-
F1345-24
F1345-30
F1345-40
F1345-60
-
-
-
-
35 / 55
35 / 55
35 / 55
35 / 55
Data for pakkens energieffektivitet
Modell
Modell varmtvannsbereder
Temperaturanvendelse
Temperaturregulator, klasse
Temperaturregulator, bidrag til effektivitet
Pakkens sesonggjennomsnittlige virkningsgrad for
romoppvarming, gjennomsnittsklima
Pakkens effektivitetsklasse for romoppvarming, gjennomsnittlig klima
Pakkens sesonggjennomsnittlige virkningsgrad for
romoppvarming, kaldt klima
Pakkens sesonggjennomsnittlige virkningsgrad for
romoppvarming, varmt klima
°C
%
%
II
2
187 / 145
180 / 139
184 / 145
178 / 140
A+++ / A++
A+++ / A++
A+++ / A++
A+++ / A++
%
195 / 152
188 / 146
192 / 151
183 / 144
%
185 / 145
180 / 140
184 / 146
179 / 140
Pakkens oppgitte effektivitet tar også høyde for temperaturregulatoren. Hvis pakken utvides med ekstern tilleggsvarmekjele eller solvarme,
skal pakkens totale effektivitet regnes ut på nytt.
NIBE™ F1345
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
45
Teknisk dokumentasjon
Modell
F1345-24
Type varmepumpe
Luft-vann
Avtrekksluft-vann
Væske-vann
Vann-vann
Lavtemperatur-varmepumpe
Ja
Nei
Innebygd el-patron for tilleggsvarme
Ja
Nei
Varmepumpe for varme og varmtvann
Ja
Nei
Klima
Middels
Kaldt
Varmt
Temperaturanvendelse
Middels (55 °C)
Lav (35 °C)
Gjeldende standarder
EN-14825
Nominell avgitt varmeeffekt
Prated
28,0
kW
Sesonggjennomsnittlig virkningsgrad for
ƞs
143
%
romoppvarming
Oppgitt kapasitet for romoppvarming ved delbelastning og ved utendørstemOppgitt COP for romoppvarming ved delbelastning og ved utendørstempeperatur Tj
ratur Tj
Tj = -7 °C
Pdh
22,2
kW
Tj = -7 °C
COPd
3,27
kW
Tj = +2 °C
Pdh
22,8
kW
Tj = +2 °C
COPd
3,83
kW
Tj = +7 °C
Pdh
11,7
kW
Tj = +7 °C
COPd
4,31
kW
Tj = +12 °C
Pdh
11,8
kW
Tj = +12 °C
COPd
4,58
kW
Tj = biv
Pdh
22,4
kW
Tj = biv
COPd
3,45
kW
Tj = TOL
Pdh
22,0
kW
Tj = TOL
COPd
3,10
kW
Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C)
Pdh
kW
Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C)
COPd
kW
Bivalenttemperatur
-4,8
°C
Minste utelufttemperatur
Pcych
Cdh
0,99
kW
-
COP ved syklus
Maks. turledningstemperatur
Effektforbruk i andre posisjoner enn aktiv
Avtrekksposisjon
POFF
0,002
kW
Tilleggsvarme
Nominell varmeeffekt
Termostat–avtrekksposisjon
PTO
0,030
kW
Standbyposisjon
PSB
0,007
kW
Veivhusvarmeposisjon
PCK
0,070
kW
Kapasitet ved syklus
Degraderingskoeffisient
Tbiv
Øvrige poster
Kapasitetsregulering
46
Variabel
-10,0
°C
65,0
°C
Psup
6,0
kW
Elektrisk
m3/h
Nominell luftstrøm (luft-vann)
Lydeffektnivå, innendørs/utendørs
LWA
47 / -
dB
Årlig energiforbruk
QHE
15.287
kWh
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
Type tilført energi
TOL
COPcyc
WTOL
Nominell volumstrøm for varmebærer
2,37
m3/h
Volumstrøm for kuldebærer væske-vann eller
vann-vannvarmepumper
4,46
m3/h
NIBE™ F1345
Modell
F1345-30
Type varmepumpe
Luft-vann
Avtrekksluft-vann
Væske-vann
Vann-vann
Lavtemperatur-varmepumpe
Ja
Nei
Innebygd el-patron for tilleggsvarme
Ja
Nei
Varmepumpe for varme og varmtvann
Ja
Nei
Klima
Middels
Kaldt
Varmt
Temperaturanvendelse
Middels (55 °C)
Lav (35 °C)
EN-14825
Prated
35
kW
Sesonggjennomsnittlig virkningsgrad for
ƞs
137
%
romoppvarming
Oppgitt kapasitet for romoppvarming ved delbelastning og ved utendørstemOppgitt COP for romoppvarming ved delbelastning og ved utendørstempeperatur Tj
ratur Tj
Tj = -7 °C
Pdh
29,5
kW
Tj = -7 °C
COPd
3,15
kW
Tj = +2 °C
Pdh
30,2
kW
Tj = +2 °C
COPd
3,64
kW
Tj = +7 °C
Pdh
15,3
kW
Tj = +7 °C
COPd
4,09
kW
Tj = +12 °C
Pdh
15,4
kW
Tj = +12 °C
COPd
4,40
kW
Tj = biv
Pdh
29,6
kW
Tj = biv
COPd
3,23
kW
Tj = TOL
Pdh
29,3
kW
Tj = TOL
COPd
2,99
kW
Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C)
Pdh
kW
Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C)
COPd
kW
Gjeldende standarder
Nominell avgitt varmeeffekt
Bivalenttemperatur
-6,0
°C
Minste utelufttemperatur
Pcych
Cdh
0,99
kW
-
COP ved syklus
Maks. turledningstemperatur
Effektforbruk i andre posisjoner enn aktiv
Avtrekksposisjon
POFF
0,002
kW
Tilleggsvarme
Nominell varmeeffekt
Termostat–avtrekksposisjon
PTO
0,040
kW
Standbyposisjon
PSB
0,007
kW
Veivhusvarmeposisjon
PCK
0,070
kW
Kapasitet ved syklus
Degraderingskoeffisient
Tbiv
Øvrige poster
Kapasitetsregulering
Variabel
-10,0
°C
65,0
°C
Psup
5,7
kW
Elektrisk
m3/h
Nominell luftstrøm (luft-vann)
Lydeffektnivå, innendørs/utendørs
LWA
47 / -
dB
Årlig energiforbruk
QHE
19.880
kWh
NIBE™ F1345
Type tilført energi
TOL
COPcyc
WTOL
Nominell volumstrøm for varmebærer
3,15
m3/h
Volumstrøm for kuldebærer væske-vann eller
vann-vannvarmepumper
5,83
m3/h
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
47
Modell
F1345-40
Type varmepumpe
Luft-vann
Avtrekksluft-vann
Væske-vann
Vann-vann
Lavtemperatur-varmepumpe
Ja
Nei
Innebygd el-patron for tilleggsvarme
Ja
Nei
Varmepumpe for varme og varmtvann
Ja
Nei
Klima
Middels
Kaldt
Varmt
Temperaturanvendelse
Middels (55 °C)
Lav (35 °C)
EN-14825
Prated
46
kW
Sesonggjennomsnittlig virkningsgrad for
ƞs
143
%
romoppvarming
Oppgitt kapasitet for romoppvarming ved delbelastning og ved utendørstemOppgitt COP for romoppvarming ved delbelastning og ved utendørstempeperatur Tj
ratur Tj
Tj = -7 °C
Pdh
38,2
kW
Tj = -7 °C
COPd
3,33
kW
Tj = +2 °C
Pdh
39,1
kW
Tj = +2 °C
COPd
3,79
kW
Tj = +7 °C
Pdh
19,9
kW
Tj = +7 °C
COPd
4,21
kW
Tj = +12 °C
Pdh
20,1
kW
Tj = +12 °C
COPd
4,51
kW
Tj = biv
Pdh
38,4
kW
Tj = biv
COPd
3,41
kW
Tj = TOL
Pdh
37,8
kW
Tj = TOL
COPd
3,19
kW
Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C)
Pdh
kW
Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C)
COPd
kW
Gjeldende standarder
Nominell avgitt varmeeffekt
Bivalenttemperatur
-5,7
°C
Minste utelufttemperatur
Pcych
Cdh
0,99
kW
-
COP ved syklus
Maks. turledningstemperatur
Effektforbruk i andre posisjoner enn aktiv
Avtrekksposisjon
POFF
0,002
kW
Tilleggsvarme
Nominell varmeeffekt
Termostat–avtrekksposisjon
PTO
0,050
kW
Standbyposisjon
PSB
0,007
kW
Veivhusvarmeposisjon
PCK
0,080
kW
Kapasitet ved syklus
Degraderingskoeffisient
Tbiv
Øvrige poster
Kapasitetsregulering
48
Variabel
-10,0
°C
65,0
°C
Psup
8,2
kW
Elektrisk
m3/h
Nominell luftstrøm (luft-vann)
Lydeffektnivå, innendørs/utendørs
LWA
47 / -
dB
Årlig energiforbruk
QHE
25.093
kWh
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
Type tilført energi
TOL
COPcyc
WTOL
Nominell volumstrøm for varmebærer
4,07
m3/h
Volumstrøm for kuldebærer væske-vann eller
vann-vannvarmepumper
7,77
m3/h
NIBE™ F1345
Modell
F1345-60
Type varmepumpe
Luft-vann
Avtrekksluft-vann
Væske-vann
Vann-vann
Lavtemperatur-varmepumpe
Ja
Nei
Innebygd el-patron for tilleggsvarme
Ja
Nei
Varmepumpe for varme og varmtvann
Ja
Nei
Klima
Middels
Kaldt
Varmt
Temperaturanvendelse
Middels (55 °C)
Lav (35 °C)
EN-14825
Prated
67
kW
Sesonggjennomsnittlig virkningsgrad for
ƞs
138
%
romoppvarming
Oppgitt kapasitet for romoppvarming ved delbelastning og ved utendørstemOppgitt COP for romoppvarming ved delbelastning og ved utendørstempeperatur Tj
ratur Tj
Tj = -7 °C
Pdh
54,8
kW
Tj = -7 °C
COPd
3,17
kW
Tj = +2 °C
Pdh
56,6
kW
Tj = +2 °C
COPd
3,62
kW
Tj = +7 °C
Pdh
29,2
kW
Tj = +7 °C
COPd
4,06
kW
Tj = +12 °C
Pdh
29,8
kW
Tj = +12 °C
COPd
4,31
kW
Tj = biv
Pdh
55,2
kW
Tj = biv
COPd
3,26
kW
Tj = TOL
Pdh
54,1
kW
Tj = TOL
COPd
3,03
kW
Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C)
Pdh
kW
Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C)
COPd
kW
Gjeldende standarder
Nominell avgitt varmeeffekt
Bivalenttemperatur
-5,4
°C
Minste utelufttemperatur
Pcych
Cdh
0,99
kW
-
COP ved syklus
Maks. turledningstemperatur
Effektforbruk i andre posisjoner enn aktiv
Avtrekksposisjon
POFF
0,002
kW
Tilleggsvarme
Nominell varmeeffekt
Termostat–avtrekksposisjon
PTO
0,060
kW
Standbyposisjon
PSB
0,007
kW
Veivhusvarmeposisjon
PCK
0,080
kW
Kapasitet ved syklus
Degraderingskoeffisient
Tbiv
Øvrige poster
Kapasitetsregulering
Variabel
-10,0
°C
65,0
°C
Psup
12,9
kW
Elektrisk
m3/h
Nominell luftstrøm (luft-vann)
Lydeffektnivå, innendørs/utendørs
LWA
47 / -
dB
Årlig energiforbruk
QHE
38.048
kWh
NIBE™ F1345
Type tilført energi
TOL
COPcyc
WTOL
Nominell volumstrøm for varmebærer
5,83
m3/h
Volumstrøm for kuldebærer væske-vann eller
vann-vannvarmepumper
10,87
m3/h
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
49
Koblingsskjema, 3 x 400 V 24–60 kW
50
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
NIBE™ F1345
NIBE™ F1345
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
51
52
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
NIBE™ F1345
NIBE™ F1345
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
53
54
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
NIBE™ F1345
NIBE™ F1345
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
55
56
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
NIBE™ F1345
NIBE™ F1345
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
57
58
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
NIBE™ F1345
NIBE™ F1345
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
59
60
Kapitel 8 | Tekniske opplysninger
NIBE™ F1345
9 Stikkord
Stikkord
A
Arbeidsområde varmepumpe, 44
Automatsikring, 21
D
Demontering av luker, 9
E
Effektvakt, 25
Eksterne tilkoblingsmuligheter
Kontakt for "Smart Grid ready", 29
Eksterne tilkoblingsmuligheter (AUX), 28
Ekstra sirkulasjonspumpe, 30
Kjølemodusindikering, 30
Mulige valg for AUX-innganger, 29
Mulige valg for AUX-utgang (potensialfritt vekslende relé), 30
Styring av grunnvannspumpe, 30
Varmtvannssirkulasjon, 30
Eksterne tilkoplingsmuligheter
Kontakt for aktivering av "ekstern justering", 30
Kontakt for aktivering av "midlertidig luksus", 30
Kontakt for aktivering av viftehastighet, 30
Kontakt for ekstern blokkering av kompressor (EP14) og/eller
(EP15), 29
Kontakt for ekstern blokkering av tilleggsvarme, 29
Kontakt for ekstern blokkering av varme, 29
Kontakt for ekstern tariffblokkering, 29
Kontakt for ekstern tvangsstyring av kuldebærerpumpe, 29
NV 10, trykk-/nivå-/volumstrømvakt kuldebærer, 30
Temperaturføler, kjøling/varme, 29
Temperaturføler, varmtvann topp, 23
Ekstra sirkulasjonspumpe, 30
Ekstrautstyr, 39
El-tilkoplinger, 21
Automatsikring, 21
Effektvakt, 25
Generelt, 21
Kabellåsing, 21
Krafttilkopling, 22
Master/Slave, 24
Motorvernbryter, 21
NIBE Uplink™, 28
Reléutgang for reservestilling, 27
Romføler, 25
Temperaturføler, ekstern turledning, 23–24
Temperaturføler, varmtvannsoppvarming, 23
Tilkopling av ekstern kuldebærerpumpe (kun 60 kW), 22
Tilkopling av ekstern styrespenning for styresystemet, 23
Tilkopling av ekstrautstyr, 31
Tilkoplinger, 21
Tilkoplingsmuligheter, 24
Trinnstyrt tilleggsvarme, 26
Uteføler, 23
Vekselventiler, 28
Energimerking
Data for pakkens energieffektivitet, 45
Informasjonsblad, 45
Teknisk dokumentasjon, 46
Etterjustering, lufting, kuldebærerside, 38
Etterjustering, lufting, varmebærerside, 38
Etterjustering av romtemperaturen, 38
Etterjustering og lufting, 34
Etterjustering, lufting, kuldebærerside, 38
Etterjustering, lufting, varmebærerside, 38
Etterjustering av romtemperaturen, 38
Innjustering av pumpe, automatisk drift, 34
Innjustering av pumpe, manuell drift, 34
Pumpekapasitetsdiagram, kuldebærerside, manuell drift, 34
NIBE™ F1345
F
Forberedelser, 32
H
Hjelpmeny, 33
I
Igangkjøring og justering, 32
Etterjustering og lufting, 34
Forberedelser, 32
Påfylling og lufting, 32
Startguide, 33
Innjustering av pumpe, automatisk drift, 34
Kuldebærerside, 34
Varmebærerside, 34
Innjustering av pumpe, manuell drift, 34
Varmebærerside, 36
Installasjonskontroll, 6
Installasjonsplass, 8
Installeringsalternativ, 19
K
Kabellåsing, 21
Kjøledel, 12
Kjølemodusindikering, 30
Kontakt for "Smart Grid ready", 29
Kontakt for aktivering av "ekstern justering", 30
Kontakt for aktivering av "midlertidig luksus", 30
Kontakt for aktivering av viftehastighet, 30
Kontakt for ekstern blokkering av kompressor (EP14) og/eller
(EP15), 29
Kontakt for ekstern blokkering av tilleggsvarme, 29
Kontakt for ekstern blokkering av varme, 29
Kontakt for ekstern tariffblokkering, 29
Kontakt for ekstern tvangsstyring av kuldebærerpumpe, 29
Kontaktinformasjon, 7
Krafttilkopling, 22
Kuldebærerside, 16
L
Leveranse og håndtering, 8
Demontering av luker, 9
Installasjonsplass, 8
Medfølgende komponenter, 9
Plassering, 8
Transport, 8
M
Master/Slave, 24
Medfølgende komponenter, 9
Menysystem
Hjelpmeny, 33
Merking, 3
Motorvernbryter, 21
Tilbakestilling, 21
Mulige valg for AUX-innganger, 29
Mulige valg for AUX-utgang (potensialfritt vekslende relé), 30
Mål og oppstillingskoordinater, 41
Mål og rørtilkoplinger, 15
N
NIBE Uplink™, 28
NV 10, trykk-/nivå-/volumstrømvakt kuldebærer, 30
P
Plassering, 8
Pumpekapasitetsdiagram, kuldebærerside, manuell drift, 34
Påfylling og avlufting av klimasystem, 32
Påfylling og lufting, 32
Påfylling og avlufting av klimasystem, 32
Kapitel 9 | Stikkord
61
Påfylling og lufting av kuldebærersystem, 32
Symbolnøkkel, 32
Påfylling og lufting av kuldebærersystem, 32
R
Reléutgang for reservestilling, 27
Romføler, 25
Rørdimensjoner, 15
Rørtilkoplinger, 14
Generelt, 14
Installeringsalternativ, 19
Kuldebærerside, 16
Mål og rørtilkoplinger, 15
Rørdimensjoner, 15
Symbolnøkkel, 14
Systemprinsipp, 14
Varmebærerside, 18
Varmtvannsberedere, 18
Varmtvannsberedere, 18
Tilkopling av varmtvannsbereder, 18
Varmtvannssirkulasjon, 30
Vekselventiler, 28
Viktig informasjon, 3
Gjenvinning, 5
Sikkerhetsinformasjon, 3
S
Serienummer, 5
Shuntstyrt tilleggsvarme, 26–27
Sikkerhetsforskrifter, 4
Sikkerhetsinformasjon, 3
Installasjonskontroll, 6
Kontaktinformasjon, 7
Merking, 3
Serienummer, 5
Sikkerhetsforskrifter, 4
Symboler, 3
Startguide, 33
Strømtilkoblinger
Eksterne tilkoblingsmuligheter (AUX), 28
Shuntstyrt tilleggsvarme, 26–27
Styring av grunnvannspumpe, 30
Symboler, 3
Symbolnøkkel, 14, 32
Systemprinsipp, 14
T
Tekniske data, 42
Arbeidsområde varmepumpe, 44
Tekniske opplysninger, 41
Koplingsskjema, 3x400 V 24 kW, 50
Mål og oppstillingskoordinater, 41
Tekniske data, 42
Temperaturføler, ekstern turledning, 23–24
Temperaturføler, kjøling/varme, 29
Temperaturføler, varmtvannsoppvarming, 23
Temperaturføler, varmtvann topp, 23
Tilkopling av ekstern kuldebærerpumpe (kun 60 kW), 22
Tilkopling av ekstern styrespenning for styresystemet, 23
Tilkopling av ekstrautstyr, 31
Tilkopling av klimasystem, 18
Tilkopling av strømtransformator, 25
Tilkopling av varmtvannsbereder, 18
Tilkoplinger, 21
Tilkoplingsmuligheter, 24
Transport, 8
Trinnstyrt tilleggsvarme, 26
U
Uteføler, 23
V
Varmebærerside, 18
Tilkopling av klimasystem, 18
Varmepumpens konstruksjon, 10
Komponentliste, 10
Komponentliste kjøledel, 12
Komponentplassering kjøledel, 12
Plassering av komponenter, 10
62
Kapitel 9 | Stikkord
NIBE™ F1345
WS name: Anders
WS version: a5 (working edition)
Publish date: 2015-11-03 10:28
NIBE AB Sweden
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
[email protected]
www.nibe.eu
331030