Virkemiddelgruppa skal være et service-, rådgivnings- og

Comments

Transcription

Virkemiddelgruppa skal være et service-, rådgivnings- og
Virkemiddelgruppa skal være et service-, rådgivnings- og
kontrollorgan for virkemiddelapparatet i avdelingen.
Mandat – kortversjon:

Ansvar for søknads- og saksbehandlingsrutiner

Ansvar for opplæring, rådgivning og informasjon i saksbehandling

Ansvar for likebehandling/kvalitetssikring i saksbehandling

Ansvar for interne kontrollrutiner i virkemiddelapparatet
Virkemiddelgruppa – andre hovedoppgaver
a) Koordinering, kvalitetssikring og oppdatering av retningslinjer
for virkemiddelordninger.
b) Særskilt drifts- og økonomiansvar for de frie regionale
utviklingsmidlene (kto. 40010106).
c) Utviklingsarbeid: Visse fagområder er underlagt V-gruppa som
primærarbeidsgruppe (eks. bredbånd og samisk språk)
Virkemiddelgruppa – vesentlige fagområder1
 Interreg
 DA Bodø
 Landbruk
 Bredbånd
 Kvinnesatsing
 Samisk språk
 FoU/kompetanse
 Service i utkantstrøk
 Entreprenørskapssatsing
 Kommunal infrastruktur
 Kommunale næringsfond
 Driftsassistanse vann og avløp
Virkemiddelgruppa har et særskilt ansvar for forvaltning av følgende
tilskuddsordninger:
1
Uthevet = fagområder hvor Virkemiddelgruppa anses som primærarbeidsgruppe.
Om Virkemiddelgruppa
-
IDNRU.3.3.1
Ver.0.01
Side: 2 av 2
DA Bodø
Interreg
Tilskudd til kommunal infrastruktur
Tilskudd til bredbåndsutbygging
Tilskudd til utkantbutikker
Transportstøtte til industribedrifter
Statskogordningen
Kommunale næringsfond
Organisasjons- og aktivitetstilskudd til samiske organisasjoner
Tilskudd til språkmotiverende tiltak (samisk)
Samisk språkutdanningsstipend
Tilskudd til rekruttering, likestilling og kompetanseheving innen landbruksog matsektoren
Virkemiddelgruppa – sammensetning og hovedarbeidsområder2
Deltakere
Hovedarbeidsområder
Henry Andorsen
Helle Bygdevoll
Eva Christensen
Jørgen Eliassen
Per-Inge Finnesen
Terje Fische
Trude H. Haug
Cecilie Henriksen
Torbjørn Trane Jensen
Linda T. Kristiansen
Ole Wiggo Nerva
Kåre Ottem
Oksana Sergeeva
Inga-Lill Sundset
Martin Berg
Bredbånd, EK
DA Bodø, landbruk, div. saker, adm. oppg.
Interreg, komm. næringsfond, økonomi/kontroll
Support RF, rapportering, Interreg/div. saker
Samiske saker og politikkutforming
Utkantbutikker, Statskogordningen, div. saker
Driftsassistanse VA
Landbruk, samisk, VRI, div. saker, superbruker
RF 13.50, rapportering, PANDA, EØS, NSPA, div. saker
Samisk språk og kultur, superbruker, adm. oppg.
Kommunal infrastruktur, skogbruk, friluftsliv
FoU/kompetanse, Regionale forskningsfond
RDA, kvinnesatsing, internasjonalt arbeid, div. saker
Vgs. som reg. utviklingsaktør/entreprenørskap/Gründerfond
Gruppeleder, internt arbeid, div. saker/fagområder
2
Uthevede personer har ”heimen” i Virkemiddelgruppa