Oddemarka skole Oddemarka skole

Comments

Transcription

Oddemarka skole Oddemarka skole
Oddemarka skole - FAU
Referat fra møte 19.03.2015 kl.18.00
Tilstede:
Svein-Erik Iglebæk, 8C
Eva Skjelten, 8E
Ingvild Ness, 8B
Gunn Schulz, 10D
Kjetil Skraastad, 10A
Kjetil Kristiansen, 9B
Ingrid S. Andersen, 8A
Anne S. Aasbø, 10E
Lissie-Ann Wallin, 9A
Ove Sedberg, 9E
Turid Gundersen, 10C
Trond Hauklien, elevrådsleder
Turid Gundersen, 10C
Referent:
41/14-15 Godkjenning av innkalling til møtet
Godkjent
42/14-15 Gjennomgang og godkjenning av referat
Godkjent
43/14-15 Informasjon fra styremøtet:
•
Økonomi
Regnskapsmessig overskudd for 2014 kr 2,4 mill. Reelt overskudd for 2014 ca
kr 800’. Kr 1,2 mill er øremerkede streikepenger, øvrig øremerkede midler til
bla kompetanseheving for lærere og kinesisk undervisning. Mål for 2015 kr
350’ på bok.
Blir satt inn noe ekstra ressurser for 10. klasse.
•
Elev PC
Det er tatt opp i styret og politikerne må påvirkes til høyere bevilgninger.
Kostnadsberegnet til ca 6-700’ pr år.
•
Inneklima
Styret vil kalle inn eksternt firma for å foreta luftmålinger. CO2 verdiene blir
for fort for høye slik at det må luftes mellom hver time. Saken må meldes inn
som en avviksmelding til kommunen.
Klimaanlegget er vanskelig. Holte skole har samme type anlegg og har de
samme problemene.
•
Manipulerte bilder
Saken tatt opp med elevene det gjaldt og saken anses som løst
Oddemarka skole - FAU
•
Mulighet for at f.eks. Besteforeldre kan stille som vakt på bibliotek
Hvis biblioteket hadde vært bemannet, kunne elevene gå ned der selv. Nå må
de følges av en lærer. Rektor lager en annonse. 3-4 timer om dagen.
•
Det er i Kristiansand innført mulighet for fleksibel høstferie. Usikkert
hvordan skolen stiller seg til dette.
Stor sak fordi arbeidstidsavtalene for lærerne må endres. Ordningen vil
innebære en reduksjon av kvaliteten på undervisningen resten av året. Rektor
vil ikke anbefale ordningen. Og FAU stiller seg bak dette synet.
•
Kinesisk som fag videreføres
Undervisningen holdes ved Oddemarka skole og KKG har lærerkreftene
•
Mobilbruk i skolen
Er det aktuelt å få inn Post- og Teletilsynet for å holde foredrag?
44/14-15 Natteravn 11 April og 28 November
Ansvar: 10. trinn – alle FAU representantene for 10. trinn må få valgt en person
som kan gå natteravn 11. april
45/14-15 Skolemiljø, noe vi ønsker å ta opp med styret?
Lekser: kontaktlærer bør ha ansvar for å vurdere lekseplanen slik at
totalbelastningen ikke blir mer enn ca 5 timers leksearbeid i uka
Grupperinger fra de tre barneskolene. Inspektør oppfordrer foreldre til å
arrangere elevkvelder og skolen kan lånes gratis til sike formål. Også
kjøkkenet.
46/14-15 Skolefotografering v/Atle Tjomsås
Flere ulike løsninger. Atle er i dialog med tilbyderne og velger det beste
tilbudet. Diskusjonen utsettes til neste møte.
47/14-15 Hva skjer ved lærers fravær v/Turid Gundersen
Sykefraværet blant lærerne er høyt. Enkelte klasser rammes hardt av mye
vikarbruk som resulterer i dårlig stabilitet og kontinuitet i undervisningen.
Det er problemer med tilgjengelige lærerressurser. Når en lærer blir syk leveres
ofte en ukes sykemelding av gangen og planlegging blir vanskelig.
Vikarbanken i kommunen er tynn. Skolen vil bedre informasjonen til
hjemmene. Skolen har fokus på problemet.
48/14-15 Tilbakemelding fra arbeidsgruppen som har jobbet med trafikkprosjekt
sammen med elevråd
God framdrift. Det trengs premier og hvert trinn må skaffe en premie.
Oddemarka skole - FAU
49/14-15 Informasjon fra elevråd
Godt i gang med trafikkampanjen
Elevrådskonferanse: elevene skal blant annet lære å debattere
50/14-15 Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt
Møteplan våren 2015:
12. februar
19. mars
16. april
21. mai
Neste møte:
torsdag 16.04.15 kl 1800-1930

Similar documents