Referat driftsstyremøte 21.10.2015 filetype pdf

Comments

Transcription

Referat driftsstyremøte 21.10.2015 filetype pdf
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Disen skole
Møtereferat
Ellen Ronæss (H) leder, Karen Elise Haug Aronsen (F) nestleder, Kari Jordal (F),
Bente M. Larsen (Ap), Ketil Sørlien (A), Christina G. Dahle (A), Kari Røst Linna
(R) sekretær, Geir Ueland (referent)
Svein Magne Kjelby (V)
Forfall:
Møtegruppe: Driftsstyret
Disen skole
Møtested:
21.10.15
Møtetid:
Geir Ueland
Referent:
Telefon:
Vår ref
Vår ref
Arkivkode
Arkivkode
9.12.15 kl. 16.45
Neste møte
Til stede:
Referat fra driftsstyremøte 21.10.15
Sak 20/15
Godkjenning av referat fra møtet 16.09.15, og innkalling til møtet
Vedtak: Referat og innkalling godkjennes.
Sak 21/15
Økonomi
Rektor redegjorde for økonomien på bakgrunn av utsendte analyse fra
økonomikonsulenten i Utdanningsetaten, avdeling for økonomi, og
månedsrapporten fra september. Skolen har et merforbruk i forhold til budsjett.
Mange mindre innkjøp blir fort et større beløp, og skolen har brukt mer på
velferdsmidler. Det vurderes som viktig, især med en ekstraordinær høst med mye
nytt på IKT, mye nytt å lære og med en del frustrasjoner.
Skolen planlegger for et seminar neste år.
Det er nå satt på en viss brems når det gjelder innkjøp, og skulle det bli nødvendig med nødbrems. Regnskapet styres mot null.
Vedtak: Driftsstyret tar rektors redegjørelse til etterretning.
Sak 23/15
Sykling til skolen
Skolen har laget en anbefaling som bygger på anbefalingene fra Trygg Trafikk.
FAU oppfordrer foresatte til å følge anbefalingen.
Skolen fortsetter trafikkopplæringen og sykkelprøven på våren når elevene går på 5.
trinn. Skolen ønsker å legge anbefalingen til ordensreglene, som et tillegg, legge det
på hjemmesiden.
Vedtak: Driftsstyret drøftet skolens anbefaling og stiller seg bak den.
Utdanningsetaten
Disen skole
Besøksadresse:
Kjelsåsveien 49
0488 OSLO
Telefon: 22 89 35 00
Org.nr.:879128072
[email protected]
disen.osloskolen.no
2
22/15
Høringsutkastet vedrørende skolestartere 2016
Driftsstyret diskuterte høringsutkastet, oppklarte noen misforståelser og kom
deretter frem til en samlet enighet. Både FAU og driftsstyret understreker at det
ikke er aktuelt å øke antall startere utover 84.
Vedtak: Skolen sender følgende uttalelse sammen med høringsinnspillet fra skolens
FAU til Utdanningsetaten:
Høringsuttalelse fra driftsstyret til høringsdokument fra
Undervisningsetaten datert 25.09.2015: "Endring av inntaksområder
mellom Disen og Årvoll skole"
Driftsstyret ved Disen skole er imot forslaget om flytting av skolegrensen
for Disen skolekrets med den konsekvens at 18 skolestartere (av totalt 95)
fra 2010-kullet skal sogne til Bjerke bydel og Årvoll skole fra 2016. Dette er
et forsøk på en permanent løsning på en midlertidig utfordring, og vi
frykter den vil gi negative konsekvenser for blant annet bomiljøet i
nærområdet på Disen.
Driftsstyret anbefaler at man løser inntaket 2016 med for mange
skolestartere ved enkeltvedtak.
Vi viser for øvrig til et grundig behandlet høringsinnspill som et samlet
FAU står bak, og som er vedlagt denne uttalelsen, og som også driftsstyret
ved Disen skole stiller seg bak.
Vedtatt i driftsstyremøte 22.10.2015.
Sak 24/15
Eventuelt
Kort statusrapport av situasjonen rundt Skoleplattform Oslo.
 Utdanningsetaten har tatt kostnaden om innkjøp av RAM brikker for å øke
hastigheten til maskiner. Usikkert når de blir levert.
 5. trinn har slike maskiner og de fungerer ok.
 Vi vil, straks RAM brikkene mottas, starte med 7. trinn og gå nedover.
 Portalen er åpen for foresatte. Noen vanskeligheter for enkelte foresatte
løses fortløpende. Ukeplaner sendes nå som vedlegg til meldinger i portalen.
Etter hvert som vi ser flere og flere foresatte logger seg på, avslutter vi
papirutgavene. Noen klasser/ trinn har allerede sluttet med papir.
 Lærernes maskiner fungerer ok.
 It`s Learning er forsinket, og det er usikkerhet om det lar seg gjøre å få det i
bruk innen fristen for skriftlig vurdering januar 2016.
 Utfasing av datamaskiner vil føre til kostnader for å erstatte disse.