MØTEPROTOKOLL - Søndre Land kommune

Comments

Transcription

MØTEPROTOKOLL - Søndre Land kommune
MØTEPROTOKOLL
KONTROLLUTVALGET I
SØNDRE LAND KOMMUNE
Tirsdag 9. juni 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1200.
Som medlemmer møtte:
Rolv Ludvigsen (Ap), leder
Wenche Bjor Sæthre (BL)
Følgende medlem hadde meldt forfall:
Torgeir Søfferud (FrP), nestleder
Følgende varamedlem møtte:
Mari Stenerud, første vara
Ellers møtte:
Utvalgssekretær: Kjetil Solbrækken.
Møteprotokollen er sendt til:
Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer og
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.
Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Rolv Ludvigsen som møteleder.
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
Til behandling:
SAK NR. 17/2015
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.04.15
Vedtak, enstemmig:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 23.04.15 godkjennes.
SAK NR. 18/2015
STATUS FOR BESTILTE REVISJONSPROSJEKT OG
UNDERSØKELSER – INNLANDET REVISJON IKS
Vedtak, enstemmig:
1. Status for bestilt revisjonsprosjekt og undersøkelser fra
Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.
2. Kontrollutvalget anmoder om ferdigstilling av bestillingene
slik at de kan legges frem for kommunestyret den 7/9-15.
1
SAK NR. 19/2015
TERTIALRAPPORT 1/2015 FRA INNLANDET REVISJON
IKS
Vedtak, enstemmig:
Tertialrapport 1/2015 fra Innlandet Revisjon IKS tas til
orientering.
SAK NR. 20/2015
RAPPORT: EVALUERING AV KONTROLLUTVALG OG
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATER
Fra behandlingen:
Utvalgssekretær orienterte med utgangspunkt i Deloitte sin
presentasjon av rapporten på Kontrollutvalgskonferansen 2015.
Vedtak, enstemmig:
Rapporten «Evaluering av kontrollutvalg og
kontrollutvalgssekretariater», utarbeidet av Deloitte på oppdrag
fra Kommunal og moderniseringsdepartementet i 2014, tas til
orientering.
SAK NR. 21/2015
OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL
2012-2015
Vedtak, enstemmig:
Kontrollutvalget prioriterer ingen ytterligere revisjoner i 2015,
men foreslår bl.a. følgende tema/områder til drøfting ved
revidering av plan for forvaltningsrevisjon i 2016 (ikke prioritert
rekkefølge):











SAK NR. 22/2015
IKT / informasjonssikkerhet
Kommunens skoger
Barnevern
Omstillingsprosjektet i Søndre Land kommune
Samhandlingsreformen
Internkontroll
Ansettelsesprosedyrer
Flyktningetjenesten
Spesialundervisning
Kommunens arbeid med å motvirke sykefravær
Beredskap (fokus på læringsaspektet etter øvelser)
REFERATSAKER
Følgende saker ble referert:
1. Kommunestyrets møte 18/5-15:
 Sak 20/15 Årsmelding og årsregnskap 2014
(kontrollutvalgets uttalelse). Utvalgsleder refererte fra
møtet og behandlingen av saken.
2
2. Vedr. «vannverksaken»:
 Brev fra Vigdis Wattum til Søndre Land kommune
 Svar av 7/5-15 fra Søndre Land kommune til Vigdis
Wattum
 E-post m/utklipp fra Vigdis Wattum
3. Skifte av oppdragsansvarlig revisor (brev fra Innlandet Revisjon
IKS)
4. Møtegodtgjørelse 1. halvår 2015 - Kontrollutvalget
5. Diverse avisartikler
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste
Vedtak, enstemmig:
Referatsakene tas til orientering.
Hov, 9. juni 2015.
Rolv Ludvigsen
leder
RETT UTSKRIFT:
Hov, 9. juni 2015.
Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær
NESTE MØTE
Dato:
Aktuelle saker:
TIRSDAG 22. SEPTEMBER 2015






Revisjonsrapport: Iverksetting av vedtak om påkobling av vann
Revisjonsrapport/undersøkelse – 3 spørsmål (habilitetsvurdering,
protokollering av interpellasjon og administrasjonens rolle i
politiske møter der habilitetsspørsmål reises)
--Regnskapsrevisjon: Strategi for revisjon av kommuneregnskapet
2015
Oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS
for 2016
Kontrollutvalgets budsjett for 2016
Egenevaluering – valgperioden 2011-2015
3
Saker til oppfølging senere:
 Medarbeiderundersøkelsen 2015 (jf. ku-sak 19/14)
 Reviderte varslingsrutiner – orienteringssak (ku-sak 12/15)
 Innspill til revidering av plan for forvaltningsrevisjon (ku-sak 2/13,
42/13, sak 13/14, sak 18/14, sak 18/15 og sak 21/15)
Bestilte revisjonsprosjekter/undersøkelser:
 Revisjonsprosjekt: Iverksetting av vedtak om påkobling av vann
 Undersøkelse – 3 spørsmål (habilitetsvurdering, protokollering av
interpellasjon og administrasjonens rolle i politiske møter der
habilitetsspørsmål reises)
Møteplan for 2015:
o Tirsdag 17.02.15 kl. 0900
o Mandag 16.03.15kl. 0930 (tillegg til opprinnelig møteplan)
o Torsdag 23.04.15 kl. 0900
o Tirsdag 09.06.15 kl. 0900
o Tirsdag 22.09.15 kl. 0900
o Mandag 07.12.15 kl. 0900
4

Similar documents