SAK 2 - Oslo MDG - Miljøpartiet De Grønne

Comments

Transcription

SAK 2 - Oslo MDG - Miljøpartiet De Grønne
2
Miljøpartiet De Grønnes
Osloprogram 2015-2019
3
Innstilling fra programkomiteen
1
Innhold
1. TENK NYTT – STEM GRØNT!...................................................................4
Våre kjernesaker 2015-2019........................................................................4
2. VÅRE VISJONER FOR OSLO....................................................................5
En by uten klimagassutslipp i 2030.............................................................5
En trivelig storby..........................................................................................5
Færre biler....................................................................................................6
3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK SOM PRIORITERER.....................................7
Færre biler....................................................................................................7
Ta gatene tilbake!.........................................................................................8
En helhjertet sykkelsatsning........................................................................9
Et bedre t-banetilbud.................................................................................10
Fra trikk til bybane.....................................................................................10
Mer lokaltog...............................................................................................10
Fremtiden er fossilfri..................................................................................11
En tilgjengelig by for alle...........................................................................12
4. NATUR, LUFT OG VANN........................................................................13
Oslomarka..................................................................................................13
Parker, friområder og naturmangfold.........................................................13
Fjorden.......................................................................................................14
Overvann...................................................................................................14
Luftforurensning, støy og lys......................................................................15
Resirkulering og gjenbruk..........................................................................16
5. MITT NÆRMILJØ...................................................................................17
Den barnevennlige byen............................................................................17
Urbant landbruk.........................................................................................18
6. KULTUR FOR ALLE................................................................................19
Kultur der du bor........................................................................................19
Kunstmiljøene.............................................................................................19
Kultur for barn og unge..............................................................................20
Bibliotekene...............................................................................................20
Kulturminnevern.........................................................................................21
Idrett og friluftsliv.......................................................................................21
Friluftsliv i marka og fjorden.......................................................................21
2
7. LEK, LÆRING OG NYSKAPING..............................................................22
Barnehagen................................................................................................22
En grønnere, nærere grunnskole................................................................22
Tilpasset opplæring....................................................................................23
Psykososial oppfølging...............................................................................23
Demokrati og lovlig fravær........................................................................24
Natur og bevegelse....................................................................................24
Videregående skoler...................................................................................25
Forskning og innovasjon.............................................................................25
8. DEN KOMPAKTE, KLIMANØYTRALE BYEN..............................................27
Tettere og grønnere....................................................................................27
Gode boliger til alle....................................................................................28
En mangfoldig by!......................................................................................29
En klimavennlig kommunal arkitekturpolitikk............................................29
Medvirkning i byplanlegging......................................................................30
9. BYEN MED DET STORE HJERTET...........................................................31
Aktiv og sosial alderdom............................................................................31
En trygg hovedstad....................................................................................31
Frivillighet...................................................................................................32
Omsorg og behandling...............................................................................32
Medmenneskelighet i sentrum...................................................................33
Lavere terskler i arbeidslivet......................................................................33
Dyrevelferd................................................................................................33
På lag med de sosiale entreprenørene.......................................................34
3
4
1. TENK NYTT – STEM GRØNT!
5
6
7
8
9
10
Miljøpartiet De Grønne vil føre Oslo ut av oljealderen og inn i den fornybare tidsalderen. Vi er en del av en raskt voksende global bevegelse som bryter med den tradisjonelle høyre­
venstre­aksen i europeisk politikk. De tradisjonelle partiene bygger på fortsatt økonomisk vekst som samfunnets fremste mål. Miljøpartiet De Grønne tar utgangspunkt i at mennesket er en del av naturen, og at alt vi foretar oss må skje med respekt for naturens tålegrenser. Vi vil hverken til høyre eller til venstre, men fremover.
11
12
13
14
15
16
17
Vi arbeider for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse bygget på tre solidaritetsprinsipper: Solidaritet med andre mennesker, solidaritet med naturen og alt liv, og solidaritet med fremtidige generasjoner. Oslo mangler i dag en overordnet grønn politikk. Samfunnets økologiske og sosiale bærekraft må komme i første rekke. Ingen andre problemer er viktigere enn å unngå økologisk kollaps. Miljøpartiet De Grønne påstår ikke at vi har svaret på alt, men vi tror vi kan finne løsninger på de fleste utfordringer sammen med innbyggerne. 18
Våre kjernesaker 2015-2019
19
• Vi vil innføre en samferdselpolitikk som virkelig prioriterer. Vi vil redusere bilenes 20
21
plass i byen og gi mer plass til syklister, gående og kollektivreisende. • Vi vil ha Oslo sentrum innenfor ring 1 fri for privatbiler innen 2017, som del av en 22
23
langsiktig plan for å kraftig begrense biltrafikk i Oslo. • Vi vil gjøre Oslolufta ren, gjennom straks­ og langsiktige tiltak mot forurensing fra 24
25
biltrafikk og vedovner. • Vi vil bevare Marka som natur­ og friluftslivområde. Vi vil aldri forhandle bort marka, 26
27
28
og går inn for å etablere nasjonalpark i Østmarka og gjøre Lillomarka til naturreservat. • Vi vil beholde de grønne lungene. Det er derfor nødvendig å sikre Ekebergsletta, 29
30
31
Ekebergskrenten, Maridalen, Akerselva miljøpark, Bygdøy, Hovedøya og Østensjøvannet og Ravnkollen mot utbygging.
• Vi vil styrke gjøre det lettere å påvirke eget nærmiljø gjennom politisk engasjement, 32
33
blant annet ved å gi bydelene større økonomisk handlingsrom og mer makt. • Vi vil gjøre Oslo til en aktiv kulturhovedstad for utøvende kunstnere og gjennom mer 34
35
36
forutsigbarhet og bedre tilgang på lokaler for kunstnerne skape et bedre kulturtilbud over hele byen. • Vi vil sørge for at barn og unge får gå i barnehager og på skoler i egne nærmiljø der 37
det er pedagoger nok.
4
38
2. VÅRE VISJONER FOR OSLO
39
En by uten klimagassutslipp i 2030
40
41
42
43
Bystyret har vedtatt at klimagassutslippene skal reduseres med 50 prosent innen 2030 i forhold til nivået i 1991. Men utviklingen har gått i motsatt retning: Mellom 1991 og 2012 økte klimagassutslippene med 20 prosent. Oslo er altså fremdeles på motsatt kurs av hva bystyret har vedtatt. Det trengs derfor en formidabel grønn snuoperasjon.
44
45
46
47
48
Det er fullt mulig å kutte klimagassutslippene drastisk i løpet av noen år. Ved å redusere biltrafikken slik at kollektivtrafikken, syklistene og fotgjengerne får bedre plass, legge om til en ikke­fossil bilpark, utfase fossil oppvarming og føre en mer klimasmart byutvikling, er det ingen grunn til at Oslo skal slippe ut noen nevneverdig mengde klimagasser overhodet i 2030. Alt som trengs er politisk vilje. 49
50
51
52
Vi har alt å tjene på å kutte klimagassutslippene: Bedre lokalmiljø, mindre støy, mindre køer, nye fremtidsrettede arbeidsplasser og bedre folkehelse. Klimaendringene er ikke bare en trussel: De er en spore til positiv endring. Et ja til mindre klimagassutslipp er derfor et ja til en bedre by.
53
54
Miljøpartiet De Grønne vil:
• At Oslo er uten klimagassutslipp i 2030. 55
En trivelig storby
56
57
58
Oslo vokser raskt. For å imøtekomme behovene til en stadig større og mer mangfoldig befolkning, må vi legge til rette for en fortettingspolitikk som ivaretar livskvaliteten og den økologiske balansen. 59
60
61
62
63
64
65
Miljøpartiet De Grønne mener at livskvalitet er målet for et godt samfunn. Derfor vil vi utvikle Oslo fra å være et tradisjonelt forbrukersamfunn til et samfunn som ivaretar miljø og tilhørighet, og at vi kan leve våre liv i verdighet. Dette betyr at vi må prioritere tiltak som bidrar til et mer bærekraftig forbruksmønster og livsstil, og tilrettelegge for trivselsskapende aktiviteter. Vi vil bidra til å styrke lokalsamfunn med felles møteplasser som gir større åpenhet og kjennskap til folk i nabolaget, og gjør at flere bryr seg om hverandre og sitt nærmiljø. 66
67
Miljøpartiet De Grønne vil:
• Styrke og videreutvikle nærmiljøer som ivaretar miljøet og bygger tilhørighet og 5
68
verdighet. 69
Færre biler
70
71
72
73
74
Alle vil satse på kollektivtrafikk, syklister og gående, men ikke alle ønsker å gjøre de tøffe
prioriteringene som må til. For å få en effektiv satsing på kollektivtrafikk, syklister og gående, må
vi redusere biltrafikken, både ved å øke bompengesatsene og gi bilene mindre plass i byen. Det
er bare slik vi kan få realisert det mange andre partier allerede sier at de vil ha: mer
kollektivtrafikk, og flere syklister og fotgjengere.
75
76
77
Et effektivt og omfattende kollektivnett vil ikke bare gjøre oss i stand til å takle en stor
befolkningsvekst, men også gjøre at mange ikke lenger trenger bil, noe som er bra for
lommeboka og helsa, og vil øke tryggheten til gående og syklende.
78
79
80
Miljøpartiet De Grønne vil:
• Ha en samferdselspolitikk og byutviklingspolitikk som prioriterer gange, sykkel og kollektivtrafikk på bekostning av biltrafikk. 6
82
3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK SOM
PRIORITERER
83
84
85
86
87
88
Når Oslo vokser blir det mer trafikk. Mange ser på dette som et problem: Miljøpartiet De Grønne ser på det som en mulighet til å omforme Oslotrafikken fra dagens trafikkbilde, hvor bilene dominerer gatene, til ett hvor gående, syklende og kollektivreisende dominerer. Dette krever at vi prioritere trafikantgrupper når vi investerer i veinettet, planlegger nye bydeler eller gatestrekninger, eller skal bedre fremkommeligheten i byen. En slik prioritering er fraværende i dagens politikk, som domineres av Oslopakke 3.
89
Miljøpartiet De Grønne vil:
81
90
• Prioritere noen trafikantgrupper etter følgende prioriteringsliste:
91
92
93
94
95
96
1. Fotgjengere og utrykningskjøretøy;
2. Syklister;
3. Brukere av offentlig transport;
4. Motoriserte tohjulinger;
5. Kommersielle brukere inkludert varelevering og trailere;
6. Bilbrukende handlende, besøkende pendlere.
97
Færre biler
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
I løpet av noen år må alle biler i Oslo være nullutslippsbiler, og trolig vil fleste av disse vil være elbiler. Men vi kan allikevel ikke la det meste av veinettet opptas av privatbiler med litt over én person per kjøretøy. Vi har mer enn nok veier i Oslo til å ta den forventede trafikkveksten, om vi bare bruker veinettet mer effektivt. Hvor mye Oslos biltrafikk vil måtte reduseres i de neste årene, og hvor på veinettet man skal omdisponere fra bil til andre transportformer, vil være de viktigste spørsmålene i samferdselspolitikken i de neste årene. For å ta imot veksten i etterspørsel og erstatte biltrafikk må kollektivkapasiteten på veiene våre bli opp til tre ganger høyere frem mot 2030. En prioritering av miljø­ og helsevennlig bruk av veiene våre vil også trolig kreve en reduksjon av biltrafikken med rundt en tredjedel i samme periode.
108
Miljøpartiet De Grønne vil:
109
• Omlegge store deler av Oslos veinett fra bilkjøring til sykkel, gange og 110
111
112
113
114
kollektivtrafikk, blant annet ved å stenge noen veier for biltrafikk og etablere kollektivfelter på flere av de viktigste innfartsveiene, som E18 Drammensveien vestover, E6 Djupdalsveien, på ring 3, på hele Ring 2 hvor det er fire felt og oppgradere Trondheimsveien til miljøgate.
• Redusere biltrafikken med minst en tredjedel innen 2030 og gi plass til flere 7
115
116
117
kollektivreisende, syklende og gående ved hjelp av redusert veikapasitet for biler og gjennom økte bompengesatser.
• Skrinlegge Oslopakke 3 og all planlegging av kapasitetøkende bilveier, som E18 118
119
Vestkorridoren.
• Arbeide for å få stoppet flere av veiprosjektene i andre fylker som vil øke 120
121
bilkapasiteten på innfartsveiene til Oslo.
• Bygge om de mest trafikkerte busslinjene til trikk/bybane, og ha hyppige 122
123
bussavganger som korresponderer med banetilbudet.
• Etablere bussbaner hvor bare busser og utrykningskjøretøyer har adgang. 124
• Opprette minst én effektiv korridor bare for busser gjennom Oslo sentrum.
125
Ta gatene tilbake!
126
127
128
Omdisponeringen av Oslos trafikk vil skje gate for gate. Trafikksikkerheten må økes ved å redusere hastigheten og tungtrafikken gjennom byens boligmiljøer og skoleveier. Biler, fotgjengere og syklister bør separeres der sykkeltrafikken er stor.
129
Miljøpartiet De Grønne vil:
130
• At sentrum innenfor Ring 1 må bli fri fra privatbiler innen 2017, slik at det kan 131
132
utvikles et gateliv på fotgjengernes premisser.
• Innføre lavutslippsone innenfor ring 3 fra og med 2016, og trappe dette gradvis opp 133
134
til et forbud mot fossilbiler innen 2022.
• Forby bruk av dieselbiler innenfor ring 3 fra og med 2016 på dager hvor det er 135
136
varslet høy luftforurensing.
• Redusere bilkjøringen spesielt mye mellom ring 1 og ring 2 gjennom å dele området 137
138
inn i soner med begrenset mulighet for bilkjøring mellom sonene.
• Forbedre mulighetene for gange ved bredere og bedre vedlikeholdte fortauer, 139
140
turstier og overganger.
• At byutviklingsprosjekter må planlegges for gåing.
141
• Gjøre det enklere for eldre og bevegelseshemmede å bevege seg i byen, blant 142
143
annet med lengre ''grønn mann''.
• At det etableres 30­soner eller bilfrie soner rundt alle barneskoler for å unngå for 144
145
mye biltrafikk i områdene og gjøre det tryggere å gå til og fra skolene.
• At det etableres flere strøksgater som tillater kollektivtrafikk, syklende og gående og 146
147
varelevering men ikke biltrafikk, i indre by med vekt på fremkommelighet for kollektivtrafikk, syklende og gående.
8
148
149
150
151
152
153
En helhjertet sykkelsatsning
154
Miljøpartiet De Grønne vil:
Dagens sykkelpolitikk bygger på den antakelse at mange begynner å sykle dersom man får flere halvgode gang­ og sykkelveier, sykkelveier, sykkelfelt eller etablerer blandet trafikk med 30­sone. Men erfaringene fra både Oslo og andre byer viser at dette ikke er riktig. Dermed står det meste av Oslos såkalte hovedsykkelveinett ferdig, uten av sykkeltrafikken har eksplodert av den grunn. Vi må derfor tenke nytt innen sykkelpolitikken. 155
• Starte en omdisponering av gate­ og veiareal med vekt på indre by de første årene., 156
157
158
159
for å skape et sykkelveinett bestående av separate traseer. Traseene skal i størst mulig grad være fysisk adskilt fra biltrafikk med opphøyde rabatter eller lave pullerter, være markert med rødmalt asfalt og være godt skiltet. • Utbedre alle kantsteiner og andre hindringer som i dag hindrer framkommeligheten 160
161
for syklister på sykkeltraseene.
• At p­plasser på innsiden av sykkelfelt fjernes og at det ikke anlegges nye slike.
162
• Sikre at sykkeltraseene ryddes for snø om vinteren. 163
• Bygge et sykkelekspressveinett fra Oslo sentrum til nabokommunene.
164
• At bysykkelordningen utvides slik at den i 2017 dekker hele byggesonen, og at 165
166
167
Groruddalen etableres som prøveprosjekt for å teste ut hvordan man mest mulig effektivt utvider bysykkelordningen utenfor ringveien.
• Koble sammen Ruter.no­app og bysykkelapp, slik at man kan låne sykkel dersom 168
169
man har månedskort hos Ruter.
• Tilby utleie av fraktesykler knyttet til biblioteker, avfallsstasjoner, studentbyene og 170
171
ved kollektivknutepunkt.
• At det etableres bysykkelstativer ved alle utdanningsinstitusjoner og studentbyer og 172
173
i alle bydelssentra og ved viktige handelssentra.
• Alle nye holdeplasser som bygges må minst ha et sykkelstativ tilkyttet seg.
174
• At kommunen lager et prøveprosjekt hvor man låner ut elsykler på midlertidig basis, 175
176
tilsvarende prøvekjøre.no.
• At bysykkelordningen også skal ha tilbud om barnesykler og sykler med barnesete.
177
• At det bygges flere sykkelparkeringsanlegg med tak og ulike servicetilbud for 178
179
syklister ved kollektivknutepunkter og sentra.
• Utvide kapasiteten i Plan­ og bygningsetaten slik at de kan prioritere 180
181
reguleringsplaner for sykkeltiltak. • Legge til grunn beste praksis fra land som Nederland og Danmark ved utforming av 182
nye sykkelveier, også der norske veinormaler stiller lavere krav.
9
183
184
185
186
187
Et bedre t-banetilbud
188
Miljøpartiet De Grønne vil:
Fellestunnelen for T­banen mellom Majorstuen og Tøyen er en flaskehals som begrenser passasjerkapasiteten kraftig. Derfor må det bygges en ny t­banetrasé gjennom sentrum raskest mulig. Kommende utredninger og planarbeid vil vise hvor det er mest hensiktsmessig. 189
• Ha en ny t­banetrase gjennom sentrum raskest mulig.
190
• Forlenge T­banelinje 2 fra Ellingsrudåsen til Ahus og på litt lengre sikt videre til 191
192
Lillestrøm.
• Starte byggingen av Fornebubanen.
193
• Bygge den påtenkte tverrgående t­banelinjen mellom Økern og Furuset.
194
• Ha flere kvelds­ og nattruter på t­banen.
195
• Kontinuerlig ruste opprusting av t­banenettet for å få større hastighet og bedre 196
stasjoner.
197
Fra trikk til bybane
198
199
200
201
202
Oslo trenger nye trikker og prosessen med å velge trikker er allerede i gang. Vi må investere for en langt større trafikk enn dagens. Dette betyr trikker med flere seter, høyere hastighet og frekvens. Vi må gå fra bytrikker i blandet trafikk til bybaner på separate traseer. Vi trenger også å utvide linjenettet, spesielt på østkanten, hvor mye av befolkningsveksten forventes å komme.
203
Miljøpartiet De Grønne vil:
204
• Omgjøre dagens trikkenett til et bybanenett med separate traseer og bruke lange 205
206
trikker som kan kjøre raskt.
• Gjøre om de mest trafikkerte bussrutene til bybane.
207
• Ha trikk til Tonsenhagen og Kværnerbyen.
208
• Bygge en bybanering langs ring 2.
209
• Bygge den lenge påtenkte trikketraseen i Frederiks gate, mellom Nationaltheatret 210
211
og Tullinløkka, noe som vil understøtte trafikken ved vedlikehold og andre driftsavbrudd, og åpne for en fremtidig sentrumsring med trikken.
212
Mer lokaltog
213
214
215
Oslo kommune må arbeide for at staten tar ansvar når det gjelder utbygging av jernbanen i Osloområdet. Oslotunnelen har i dag sprengt kapasitet. Til tross for dette prioriteres flytoget gjennom tunnelen. Dette vil frigjøre kapasitet som vilkomme reisende på 10
216
217
218
219
Østfoldbanen, Gjøvikbanen og Hovedbanen tilgode fordi de i større grad i dag vil få et gjennomgående tilbud med stopp ikke bare på Oslo S, men også Nationaltheatret, Skøyen, Lysaker og lengre vest. Dette vil gi oss mulighet til å la Gjøvikbanen transportere flere mennesker i Oslo. 220
Miljøpartiet De Grønne vil:
221
• At Oslo kommune arbeider for at bygging av en ny jernbanetunnel under sentrum 222
223
kommer i gang så raskt som mulig.
• At Oslo kommune skal arbeide for at staten prioriterer lokaltrafikken på 224
225
jernbanenettet høyere.
• At Flytoget kun skal kjøres mellom Oslo S og Oslo Lufthavn, og at Oslotunnelen 226
227
skal prioriteres for lokalreiser.
• At det skal bli høyere frekvens på Gjøvikbanen mellom Kjelsås og Lysaker. Togene 228
229
på Gjøvikbanen må forlenges til Lysaker på bekostning av flytoget. • At jernbanestasjonene langs Gjøvikbanen må tilrettelegges for overgang til t­bane 230
231
på Ensjø og Grefsen/Storo.
• At strekningen mellom Asker og Lillestrøm skal ha 5­min frekvens, og at kommunen 232
skal prioritere fortetting rundt jernbanestasjonene.
233
Fremtiden er fossilfri
234
235
236
237
Selv om de fleste i Oslo kan klare seg godt uten, vil det alltid være noen som har behov for bil. I de senere år har det vært en stor vekst i antallet elbiler på Osloveiene. Dette er bra, men fremdeles vokser fossilbilparken langt raskere enn elbilparken. Vårt mål er at alle biler i Oslo er nullutslippsbiler i 2030.
238
Miljøpartiet De Grønne vil:
239
• Øke takten i utbyggingen av ladestasjoner for elbiler.
240
• Gjøre eksisterende bilfelter om til elbilfelter dersom elbilene i kollektivfeltene hindrer 241
242
bussene.
• Ha et forbud mot fossilbiler innen 2030.
243
• Elektrifisere ferjene. 244
• Fjerne eller avgiftsbelegge alle kommunale gratisparkeringsplasser for fossilbiler 245
246
innenfor ring 2, med unntak for plasser for bevegelseshemmede.
• Øke prisen på de kommunale parkeringsplassene slik at prisen blir minst like høy 247
248
som i parkeringshusene ved ring 1.
• Øke antallet elbilparkeringsplasser på bekostning av plasser til fossilbiler.
249
• Utvide beboerparkeringen slik at den i 2030 dekker hele byen og la en viss andel av 250
plassene være reservert elbiler og bildelingsordninger.
11
251
• At alle drosjeløyver skal kreve nullutslippsbiler innen 2022.
252
• Etablere en kommunal samordningssentral for alle etater i Oslo kommune slik at 253
254
kommunens bilpark kan brukes mest mulig effektivt.
• At kommunen hjelper borettslag med å tilrettelegge for elbiler.
255
• Jobbe for at alle skip som ligger i Oslo havn skal bruke landstrøm. 256
En tilgjengelig by for alle
257
258
259
God tilgjengelighet vil ikke bare si at kollektivtransporten skal være universelt utformet, men at hele reisekjeden skal være det. Dette betyr at også gater, veier og plasser må ha universell utforming. I tillegg må kollektivtilbudet møte behovet også utenfor rushtida. 260
Miljøpartiet De Grønne vil:
261
• At hele Oslos kollektivsystem gjennomgås og en plan for universell utforming 262
263
264
utarbeides slik at hele reisekjeden fra folks hjem til arbeidsplasser, butikker og andre mål, er universelt utformet.
• Gi de som mottar økonomisk sosialhjelp fribillett hos Ruter.
265
• Kreve at Ruter anvender universell utforming i tråd med loven.
266
• Arbeide for at også veier og plasser er universelt utformet.
267
• Utvide det nattlige kollektivtilbudet.
268
• Styrke kollektivtilbudet i Groruddalen med flere tverrgående ruter i dalen.
12
269
4. NATUR, LUFT OG VANN
270
271
272
273
274
Oslo har en svært god beliggenhet, omkranset av skog og fjord, men også et begrenset vekstareal. Høy befolkningsvekst gir Oslo muligheter, men krever også gode planer og strategier for ivaretakelse av vann­ og luftkvalitet, biologisk mangfold og grøntareal. Klimaendringene gjør at vi må tenke nytt og smart, slik at vi kan gjøre samfunnet robust mot kraftigere og hyppigere nedbør. 275
Miljøpartiet De Grønne vil:
276
277
278
• Innføre indikatorer og bærekraftmål med vekt på klima, natur og livskvalitet i forbindelse med Oslo­budsjettet, og innføre en årlig behandling i bystyret om status og nye tiltak for å nå målene.
279
Oslomarka
280
281
282
283
284
Skogene rundt Oslo innehar nasjonalt og internasjonalt unike naturverdier som må ivaretas. Bevaring av markagrensa er viktig for naturopplevelse, friluftsliv, og for det biologiske mangfoldet. Miljøpartiet De Grønne vil derfor føre en politikk som ikke bare beskytter dagens naturverdier, men som også gjenskaper opprinnelige naturverdier og økosystemer som har blitt ødelagt.
285
Miljøpartiet De Grønne vil: 286
• Sikre markagrensa.
287
• Etablere nasjonalpark i Østmarka og utrede muligheten for Lillomarka som 288
289
naturreservat.
• Verne “eventyrskoger” i Marka, bevare Ravnkollen og Sørkedalen mot utbygging. 290
• Skogbruket må drives mer skånsomt og langt større områder bør vernes mot 291
292
293
inngrep. Slik vil vi starte arbeidet med en restaurering av store og sammenhengende villmarkspregede områder i Oslomarka.
• Starte arbeidet med en restaurering av store og sammenhengende 294
295
villmarkspregede områder i Oslomarka.
• Gå i mot opprettelse av aktivitetssoner som vil ta 10 prosent av Oslomarkas areal.
296
• Verne om ynglende ulv i Oslomarka.
297
• Etablere parsellhager, skolehager og et økologisk jordbrukssenter på Grønmo. 298
Parker, friområder og naturmangfold
299
300
Grøntarealer og parker skaper trivsel og gir bedre psykisk og fysisk helse. De bidrar til biologisk mangfold, bedre luftkvalitet og beskytter mot oversvømmelser i et våtere klima. 13
301
302
Oslo er den kommunen i Norge med flest påviste arter. Vi vil påse at Oslo kommune tar sin del av ansvaret for bevaring av Norges biologiske mangfold. 303
Miljøpartiet De Grønne vil: 304
• Beskytte biologisk viktige områder, parker og friområder mot all utbygging gjennom 305
306
nye bestemmelser til anleggs­ og riggområder. • Gi byens parker og grøntarealer et kvalitetsløft, gjennom økte og øremerkede 307
308
309
bevilgninger, og ved å gi Bymiljøetaten et overordnedet ansvar for vedlikehold og kvalitet. • Etablere en ordning for miljøkoordinatorer.
310
• Premiere bydeler for ”beste grønne tiltak”.
311
• Forby bruk av engangsgriller i offentlige parker og friområder. 312
• Kartlegge og innføre urbant naturvern av områder med høy biologisk verdi
313
• Gå inn for en forsvarlig avvikling av alle midlertidige inngrep i parker og 314
315
grøntområder innen 2022. • Sørge for varig vern av Maridalen, Akerselva miljøpark, Bygdøy, Hovedøya, 316
317
318
Ravnkollen, Østensjøvannet og Ekebergskrenten mot utbygging, samt frede Ekebergsletta og friområdene på Brannfjell og Ryen Varde.
• Bevare og oppgradere sammenhengende grøntdrag som er viktige for dyr og 319
320
biologisk mangfold, som ved Alnaelva, Ljanselva og Tøyenparken. • Beplante parker med bie­ og humlevennlige planter, samt matnyttige busker og trær 321
og hindre unødvendig kantslått, for å bevare økologisk viktige pollinerende insekter. 322
Fjorden
323
324
325
Oslofjorden er en stor glede for byens innbyggere. Miljøpartiet De Grønne vil forsvare allemannsretten, og holde strandlinjen og øyene tilgjengelige som rekreasjonsområder. Vi vil redusere forurensingen og bevare artsmangfoldet.
326
Miljøpartiet De Grønne vil:
327
• Gå i mot all form for bunntråling i Oslofjorden. 328
• Etablere et nasjonalmarint verneområde i Oslo­ og Drammensfjorden.
329
• Følge opp arbeidet med å sikre god vannkvalitet i fjorden. 330
• Oppgradere Hvervenbukta og tilrettelegge for flere offentlige strender. 331
Overvann
332
333
Oslo har mange tette flater og er under sterk fortetting, noe som i kombinasjon med klimaendringene vil gi mer overvann. Overflatevann er ofte forurenset og kan skade 14
334
parker, grøntanlegg, bygninger og infrastruktur, samt utgjøre helsemessig fare. 335
Miljøpartiet De Grønne vil:
336
• Sikre at alle byggeprosjekter etterfølger forskrifter om gode avrenningsforhold, med 337
338
blant annet åpen overvannshåndtering og flere regnbed. • Innføre grønne tak på alle kommunale og private nybygg med en helningsgrad på 339
340
mindre enn 30 grader.
• Forbedre og videreutvikle Oslo kommunes klimaregnskap. 341
• Gjenåpne lukkede elver og bekker der det er mulig.
342
• Prioritere sikkerheten i vannforsyningen med tryggere drikkevannskilder og trappe 343
344
opp rehabiliteringen av vannledningnettet. • Redusere vannforbruket gjennom kampanjer, incentivordninger og ny teknologi.
345
Luftforurensning, støy og lys
346
347
348
349
Luftforurensningen i Oslo er et helseproblem, og bryter med internasjonale og nasjonale grenseverdier. Biltrafikk er den største kilden til utslipp. Det trengs derfor både strakstiltak på dager med varslet dårlig luft og langsiktige tiltak som reduserer totalutslippene. Støy­ og lysforurensing er til sjenanse både for befolkningen og naturen rundt oss. 350
Miljøpartiet De Grønne vil: 351
• Innføre lavutslippsone innenfor ring 3 fra og med 2016, og trappe dette gradvis opp 352
353
til et forbud mot fossilbiler innen 2022.
• Forby bruk av dieselbiler innenfor ring 3 fra og med 2016 på dager hvor det er 354
355
varslet høy luftforurensing.
• Utrede muligheten for utskifting av asfalt som avgir mindre støv ved høy 356
357
trafikkbelastning.
• Øke incentivordningene for utskifting av gamle vedovner.
358
• Pålegge Hafslunds fjernvarmeanlegg på Haraldsrud en reduksjon av NOX utslipp 359
360
og svevestøv. • Innføre varslingstelefon som innbyggerne kan henvende seg til når de opplever 361
362
nabostøy.
• Ivareta stillesoner og opparbeide nye slik at alle har tilgang til stillesoner i sitt 363
364
nærmiljø. • Minimere støy gjennom planlegging og utforming med mer beplanting langs veier 365
366
og et utendørsreklame med lyd. • Fortløpende skifte ut kommunale lysarmaturer med typer som minimerer 367
lysforurensingen.
15
368
Resirkulering og gjenbruk
369
370
371
Både i Oslo og resten av Norge har befolkningen et høyere forbruk av ikke­fornybare ressurser enn det som er bærekraftig. Oslo kommune kan spille en viktig rolle i å redusere dette ved å legge til rette for resirkulering og gjenbruk. 372
Miljøpartiet De Grønne vil: 373
• Påby at all emballasje solgt i kommunen skal være resirkulerbar innen 2025, og 374
375
forby salg av ikke­nedbrytbare plastposer i Oslo innen 2018
• Innføre kildesortering av papir, plast og matavfall i offentlige bygg og næringsbygg, 376
377
med skoler som prioritert satsningsområde. • Legge til rette for at brukbart utstyr fra Oslos avfallsstasjoner samles inn og gis 378
bort/selges til Oslos befolkning.
16
379
5. MITT NÆRMILJØ
380
381
382
Miljøpartiet De Grønne er et grasrotsparti. Vi vil gi bydelene større politisk og økonomisk handlekraft. Ved å styrke Oslos levende lokalsamfunn, og gi gode muligheter for medvirkning, gjør vi Oslo til en tryggere, vennligere og mer inkluderende by. 383
Miljøpartiet De Grønne vil:
384
• Styrke bydelenes politiske og økonomiske handlingsrom, blant annet gjennom 385
386
387
eiendomsskatt med et bunnfradrag på 3 millioner, hvor alle bygg som er vernet eller på gul liste unntas. • Gå inn for en prøveordning der bydelsdirektørene skal ansettes av bydelsutvalgene
388
• Videreføre Groruddalssatsinga, Tøyensatsinga og satsinga for Oslo­Sør i nært 389
390
samarbeid med bydelene. • Etablere flere bydelshus som kan bidra til samfunnsnyttige og miljøvennlige 391
392
393
aktiviteter på tvers av generasjoner, som gjenbruksbutikker, utstyrsbibliotek, reparasjonsverksteder og gjenbruksstasjoner.
• Utvikle og støtte lavterskeltilbud i bydelene mot ensomhet og psykiske lidelser.
394
• Støtte organisasjoner som arbeider med marginaliserte grupper og for større 395
396
mangfold i samfunnet.
• Legge til rette for lokale deleordninger, som bilkollektiver, felles hageredskaper, 397
398
arbeidsfellesskap og andre ressursbesparende tiltak. • Gjennomføre flere politiske folkemøter og styrke brukermedvirkning i lokale 399
400
planprosesser.
• Innføre forbud mot retusjert reklame.
401
Den barnevennlige byen
402
403
Nærmiljøet er aller viktigst for barn og unge. Vi vil skape en barnevennlig by som ivaretar unges helse, fysiske og sosiale ferdigheter, og gir nærhet til naturen og samfunnet.
404
Miljøpartiet De Grønne vil: 405
• Sikre lokale ungdomsklubber.
406
• Innføre flere lekeplasser, spesielt i de sentrumsnære bydelene og 407
408
409
“eventyrlekeplasser” med mulighet for lek og bygging av hyttelandsbyer langs byens elver, ved fjorden, i små skogsholt og i byens parker.
• Tilrettelegge for at bynære gårdsbruk og andre aktører kan samarbeide med skolen 410
411
om tilbud til barn og unge med skoletilpasningsvansker.
• Sikre barn og unge medvirkningsrett når et byområde skal videreutvikles. Involvere 412
bydelenes ungdomsråd i slike prosesser. 17
413
Urbant landbruk
414
415
416
Urbant landbruk kan gi både kunnskap, glede, og ikke minst kortreist og sunn mat. Parsell­ og kolonihagene er allerede gode møteplasser og læringsarenaer. Vi ønsker å styrke mulighetene for å dyrke mat i byen.
417
Miljøpartiet De Grønne vil:
418
• Sikre eksisterende parsell­ og kolonihager og legge til rette for nye, og avsette 419
420
midler til flere skolehager.
• Etablere et kompetansesenter for urbant landbruk.
421
• Innføre innkjøpsavtaler for lokalproduserte matvarer i alle kommunale institusjoner 422
423
og kantiner, så fremt det er mulig.
• Støtte urban dyrking, birøkt og besøksgårder, og støtte videre utvikling av bynære 424
425
matsystemer.
• Legge til rette for flere takhager.
426
• Oppfylle handlingsplanen for bærekraftig mat i Oslo.
427
• Etablere flere demonstrasjonshager, i likhet med for eksempel Vøienvolden park.
18
428
6. KULTUR FOR ALLE
429
430
431
432
433
Oslo har et velutviklet kulturtilbud, og markerer seg internasjonalt som en kunstby. Mer enn halvparten av nåtidens norske kunstere bor i Oslo, noe som gir hovedstaden et spesielt ansvar som utvikler og tilrettelegger for Norges kunst­ og kulturliv. Også innen idrett­ og friluftsliv har Oslo kommune et stort ansvar for å ivareta en rekke behov, både for organisert idrett, friluftsliv og mosjon. 434
435
436
437
Miljøpartiet De Grønne vil styrke den kulturelle infrastrukturen, noe som også vil bidra til en grønn omlegging av samfunnet. Vi vil skal skape et deltakende, innovativt og omstillingsdyktig samfunn, som befester Oslos posisjon som en grønn, mangfoldig og kreativ kulturby. 438
439
440
Omtrent en tredjedel av Oslos innbyggere har innvandrerbakgrunn. Ved å legge til rette for en sterk og mangfoldig kultursektor, styrker vi også viktige møteplasser for integrering og utveksling av kulturuttrykk. 441
Kultur der du bor
442
443
444
I dag finnes det meste av Oslos underholdningstilbud i sentrum. Kortreiste kunst­ og kulturopplevelser og aktivitet styrker nærmiljøet, øker lokal tilhørighet og kan bidra til mindre transportbehov.
445
Miljøpartiet De Grønne vil: 446
• Etablere bydelsnære kulturmøteplasser over hele byen
447
• Fremme lokale kulturaktiviteter som utekino, teaterscener, keramikk­. og 448
449
snekkerverksted, kunsthaller og lokale festivaler.
• Følge opp planen for gatekunst. 450
• Utsmykke bydelenes parker med kunst 451
• Realisere kino i Groruddalen.
452
Kunstmiljøene
453
454
455
Miljøpartiet de grønne vil styrke byens kunstmiljø og kunstnere. Kostnadene for lokaler har økt kraftig de senere årene. Oslo mangler i dag en helhetlig strategi for bruk av musikk­ og kulturlokaler og gatekunst. 456
Miljøpartiet De Grønne vil:
457
• Sikre Osloteatrene en forutsigbar finansiering, inkludert de frie teatrene. 19
458
• Gi profesjonelle musikkutøvere forutsigbare bevilgninger. 459
• Etablere en forsøksordning med et boligprosjekt for samlokalisering av unge 460
461
kunstnere.
• SIkre at offentlige områder og lokaler er tilgjengelige for konserter og festivaler og 462
463
øving.
• Sikre videreføringen av subsidieordningen for kunstneratelier, og tilrettelegge for at 464
ledige kommunale lokaler kan brukes av kunstnere. 465
Kultur for barn og unge
466
467
468
Kulturskoletilbudet er både dyrt og lite tilgjengelig. Det må styrkes. I det grønne Oslo skal det ikke spille noen rolle hvor du bor eller hva foreldrene dine tjener for om du skal få være med i kulturskolen. 469
Miljøpartiet De Grønne vil: 470
• Sikre et mangfoldig kulturtilbud for barn og unge, med korps, kor, amatørteater og 471
472
andre organiserte frivillige kulturaktiviteter. • Styrke Oslo Musikk­ og kulturskole ved å sikre støtten, opprette flere plasser, ha 473
474
utlånsavtaler med skolene, ansette flere pedagoger og senke avgiftene. • Støtte talentutviklingen i Oslo Musikk­ og Kulturskole sin lørdagsskole. 475
• Videreføre støtten til lokale rockefestivaler for barn og ungdom. 476
• Gi gode vilkår til scenekunst for barn, unge og voksne som for eksempel 477
478
Teaterforum. • Gjeninnføre gratis kulturklippekort for ungdom. 479
Bibliotekene
480
481
482
Miljøpartiet De Grønne vil sikre bibliotekstjenesten over hele byen, og styrke folkebibliotekenes viktige rolle som ikke­kommersielle lokale møteplasser, med et tilbud som er tilpasset befolkningen i den enkelte bydel. 483
Miljøpartiet De Grønne vil: 484
• Opprettholde samtlige folkebibliotekfilialer i Oslo. 485
• Videreutvikle bibliotekene som en møteplass for litteratur, debatt og 486
487
kulturopplevelser, blant annet ved å sikre tilstrekkelig bemanning. • Øke grunnstøtten og ressursene til utlånsmateriell ved filialene
488
• Åpne for flere søndagsåpne selvbetjente bibliotek.
20
489
Kulturminnevern
490
491
Kulturminnevern er en viktig del av Oslos kulturpolitikk. Dette vil bli spesielt viktig etter hvert som byen fortettes. 492
Miljøpartiet De Grønne vil:
493
• Etablere støtteordninger for vernede og fredede bygninger og den gamle 494
495
trehusbebyggelsen i Oslos randsone.
• Øke tilskuddet til byantikvaren for registrering av nyere tids kulturminner. 496
• Ta vare på historiske gravminner, helleristninger, gravminner og andre fornminner. 497
• Bevare de nasjonale kulturminneverdiene på Tullinløkka.
498
• Styrke tradisjonelle håndtverksfag. 499
Idrett og friluftsliv
500
501
Idrett og friluftsliv gir bedre livskvalitet og helse. Miljøpartiet De Grønne vil derfor legge til rette for idrett, mosjon, lek og friluftsliv. 502
Miljøpartiet De Grønne vil: 503
• Åpne skoleanleggene for aktiv bruk utenfor skoletiden.
504
• Sikre aktivitetssoner i byens nye boligområder gjennom rekkefølgebestemmelser.
505
• Anlegge treningsapparater i parker og nær turløyper tilpasset ulike aldersgrupper.
506
• Ivareta byens løkker for frie aktiviteter og ballspill.
507
• Frede Ekebergsletta mot ytterligere utbygging.
508
Friluftsliv i marka og fjorden
509
510
En viktig del av Oslos tradisjonelle kultur er knyttet til friluftslivet. Naturopplevelser styrker også forståelsen for naturens verdi, både for oss og i seg selv. 511
Miljøpartiet De Grønne vil: 512
• Styrke ordninger som Den naturlige skolesekken, slik at kommende generasjoner 513
514
kan bli glade i og få kunnskap om natur og friluftsliv.
• Styrke og opprette nye utlånsordninger for fritidsutstyr til barn og voksne (ski, 515
516
skøyter, klatreutstyr etc.) • Etablerer flere turtrasseer i byen, og styrke kollektivtilbudet til Marka og offentlige 517
518
strender. • Tilrettelegge for det uorganiserte friluftslivet som sykkel, jogging, badeplasser og tur 519
i marka. 21
520
7. LEK, LÆRING OG NYSKAPING
521
Barnehagen
522
523
524
525
526
527
Miljøpartiet De Grønne ønsker å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og samtidig fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Mangel på kvalifiserte pedagoger svekker den målsetningen. Miljøpartiet De Grønne vil tilrettelegge for pedagogisk mangfold og ulike former for barnehager, og sikre at bydelene har kompetanse til å møte behovene til barn med nedsatt funksjonsevne, begrensede språkkunnskaper og andre spesielle behov.
528
Miljøpartiet De Grønne vil:
529
• Tilrettelegge for at barn får gå i en barnehage i eget nærmiljø, gjennom ett 530
531
532
hovedopptak, etterfulgt av løpende opptak gjennom hele året, og sikre at søsken får plass i samme barnehage.
• Opprettholde tilbud om åpen barnehage. 533
• Tilby gratis kjernetid i barnehager med høy andel minoritetsspråklige barn og 534
535
familier med lav inntekt.
• Gi den enkelte barnehage frihet til å utvikle sin egenart og pedagogiske profil 536
537
innenfor rammeplanen. • Sørge for at hver barnehage har en egen styrer som er tilstede og følger opp det 538
539
pedagogiske arbeidet. • Øke pedagogtettheten i barnehagene til minst to pedagoger per atten barn på 540
541
storbarnsavdeling og per ni barn på småbarnsavdeling. • Redusere dokumentasjons­ og kartleggingspress for å sikre større voksenkontakt 542
543
og tid til faglig planlegging
• Sørge for at alle barnehagebarn får frukt og grønnsaker en gang om dagen
544
• Styrke bydelenes fagsentre for å sikre at barn med dårlig norsk språk og vedtak om 545
546
547
tilrettelagt opplæring, nedsatt funksjonsevne eller andre spesielle behov får et relevant tilbud.
• Tilrettelegge for at alle barn i Oslos barnehager blir kjent med friluftslivsmuligheter i 548
549
Oslo og i eget nærmiljø sørge for at barnehager med lavere uteareale enn normen tilsier, får støtte til transport ut i skog og mark.
550
En grønnere, nærere grunnskole
551
552
553
Miljøpartiet De Grønne ønsker at skolen skal være en engasjerende læringsarena for elevene og en attraktiv arbeidsplass for kompetente lærere. Overdreven bruk av målstyring, psykiske og sosiale problemer og manglende norskkunnskaper er utfordringer i 22
554
555
556
osloskolen. Mange elever og mange oppgaver er fordelt på for få lærere. Vi vil gi elevene lærerne deres tilbake! Barn som går i mindre klasser på skoler i eget nærmiljø har bedre forutsetninger for å bli sett og unngå å falle utenfor. 557
Miljøpartiet De Grønne vil:
558
• Avvikle Osloprøvene.
559
• Jobbe for å senke klassestørrelsen til maksimalt 20 i grunnskolen. 560
• Sørge for at alle elever som ønsker det skal ha leksehjelp gjennom hele 561
562
grunnskolen, og at leksemengden er overkommelig. • Sikre elevers mulighet til å gå på nærskolen, og rett til å gå på samme skole som 563
564
sine søsken. • Utarbeide flerårsplaner for skolegrenser som sikrer forutsigbarhet. 565
• Gi elever med begrensede norskkunnskaper omfattende og tilpasset oppfølging, 566
567
spesielt på de lavere trinnene.
• Sørge for at lærere og assistenter som ikke snakker eller skriver godt norsk, gis 568
569
opplæring.
• Sørge for at alle elever får frukt og grønnsaker en gang om dagen.
570
Tilpasset opplæring
571
572
573
Osloskolen skal være stimulerende for alle elever, både de som foretrekker praktiske oppgaver, de som ligger på et annet faglig nivå enn sine jevnaldrende, og de som trenger særlig tilrettelegging av undervisningen. 574
Miljøpartiet De Grønne vil:
575
• Ha praktisk orienterte valgfag ved alle osloskoler fra femte klasse.
576
• Sørge for at både elever med spesielle læringsutfordringer og elever med spesielle 577
578
579
talenter i ulike fag får faglig oppfølging på eget nivå, ved bruk av ressurspersoner i klasserommene, individuell oppfølging, og samarbeid mellom skoler. .
• Gi fagstøtte og inspirasjon gjennom prosjekter som ENT3R og Lær Kidsa Koding, 580
581
582
og støtte tilsvarende prosjekter rettet mot til elever med talenter i andre fag enn realfagene.
• Sikre at syke og funksjonshemmede barn skal få mulighet til å være en del av et 583
klassemiljø.
584
Psykososial oppfølging
585
586
Mange lærere bruker mye tid på å følge opp og håndtere elevers psykiske og sosiale utfordringer. Miljøpartiet De Grønne vil sørge for at hver osloskole har tilstrekkelige 23
587
588
sosialpedagogiske ressurser til forebygge og håndtere psykososiale problemer, mobbing, selvmord og rusavhengighet. 589
Miljøpartiet De Grønne vil:
590
• Sikre tilstrekkelige sosialpedagogiske ressurser i Osloskolen. 591
• Ha kvalifisert voksentilsyn ute i alle friminutt
592
• Sørge for at helsesøster er tilstede daglig og har kontor på skolen, dit elevene kan 593
594
komme for samtaler.
• Videreføre SaLTos forebyggende arbeid gjennom å styrke samarbeid mellom politi, 595
596
skole, barnevernstjenesten og andre aktører. • Se på muligheten for å flytte ansvaret for skolehelsetjenesten fra bydelene til 597
kommunalt nivå.
598
Demokrati og lovlig fravær
599
600
601
Osloelever opplever ifølge Elevundersøkelsen i mindre grad enn de fleste andre fylker at skolen hører på elevenes forslag. Miljøpartiet De Grønne vil styrke elevdemokratiet og elevenes mulighet til å påvirke både skolehverdagen og samfunnet de er en del av. 602
Miljøpartiet De Grønne vil:
603
• Alle elevråd fra og med ungdomsskolen skal årlig tildeles et rammetilskudd av 604
605
skolen, som fastsettes sentralt og er felles for alle skoler. • Gi elever i grunnskolen i Oslo mulighet til å ta inntil ti dagers permisjon etter 606
607
søknad. Permisjon innvilges til samfunnsnyttig arbeid, kulturaktiviteter, idrett eller aktiviteter i familien.
608
Natur og bevegelse
609
610
611
612
Miljøpartiet De Grønne vil gi osloelevene eierskapsfølelse til Oslomarka, Oslofjorden og øyene. Vi vil etablere flere skolehager der elevene får kjennskap til hvordan matproduksjon foregår. Det er også viktig å tilrettelegge for at barn får rørt på seg både på skolen og i fritida. Gode sykkelvaner vil bidra til å gi god helse og gode miljøvaner.
613
Miljøpartiet De Grønne vil:
614
• Sørge for at alle skoler har skolehager på eller i gangavstand fra skolen, der 615
616
elevene har ansvar for egen matproduksjon.
• Sørge for at Sommerskolen forblir gratis, at alle som vil får plass og at informasjon 617
618
om Sommerskolen til minoritetsgrupper opprettholdes
• Sikre at det fortsetter å være tilbud om sommerleir på på Hudøy
24
619
• Opprettholde at leirskoledeltagelse skal være for alle, uavhengig av familiens 620
621
inntekt
• Prioritere tiltak som bidrar til at alle lærer å sykle og svømme i løpet av grunnskolen, 622
623
inkludert svømming i fjorden.
• At elevene skal ha lov til å sykle til og fra skolen fra og med første klasse, dersom 624
625
det skjer sammen med foresatte. Skolen må ha tilstrekkelig med sykkeloppstillingsplasser.
626
Videregående skoler
627
628
629
630
631
632
Miljøpartiet De Grønne ønsker å opprettholde fritt skolevalg til videregående skole. Når skoler velger en tydelig profil gjør dette studievalget enklere for elevene. Alle elever har krav på like god opplæring uavhengig av hvilken skole de går på, noe finansieringssystemet må gjenspeile. Attraktive skoler i nabolaget vil redusere transportbehovet for reising. Vi ønsker å styrke rekrutteringen til yrkesfaglig utdanning, og redusere frafallet i videregående skole generelt. 633
Miljøpartiet De Grønne vil:
634
• Innføre en kostnadsdekkingsmodell der skolene får en gitt sum per elev med vedtak 635
636
om spesialundervisning.
• Utvide oppfølgingstjenesten, blant annet ved å etablere et lærlingesenter der elever 637
638
og bedrifter kan motta veiledning og komme i kontakt med hverandre.
• Etablere flere lærlingeplasser i offentlige etater. Styrke satsningen på ungt 639
640
entreprenørskap i alle videregående skoler i Oslo. • Øke utstyrstipendet til yrkesfag, og sikre at skolene har velfungerende utstyr. 641
• Støtte at elever fortsatt skal ha rett, men ikke plikt, til videregående opplæring.
642
• Sørge for at alle elever som trenger det får psykososial oppfølging.
643
• Samarbeide med bydelenes ungdomsråd om å etablere aktivitetsområder tilpasset 644
645
elever i videregående skolealder i alle bydeler.
• Forebygge skolefrafall i videregående skole ved å tilby nyankomne innvandrere 646
647
muligheten til å ta ungdomsskolefag om igjen før de starter videregående, i en særskilt innføringsklasse.
648
Forskning og innovasjon
649
650
651
Oslo huser noen av Norges viktigste forskningsmiljøer, og er attraktivt for gründere. Dette gir en unik mulighet til å utvikle nye næringer og skape mer klimavennlige arbeidsplasser, særlig hvis kommunen legger til rette for det. 25
652
Miljøpartiet De Grønne vil:
653
• Etablere et utvidet inkubasjonssenter for bedrifter i oppstartsfasen med tilgang til 654
655
656
657
billig regnskapsfører, hjelp til søknadsarbeid og juridisk assistanse. Tilrettelegge for økt samarbeid mellom skoler og forskningsmiljøer, blant annet ved å gi elevene mulighet til å reise på laboratoriebesøk og ha forskningsprosjekter på egen hånd.
• Være en aktiv forkjemper for at forskningsinstitusjoner i Oslo får den tekniske 658
659
infrastrukturen de trenger.
• Bidra til samarbeidet mellom kommune og forskningsinstitusjoner gjennom jevnlige 660
møter med både politisk ledelse og administrasjon.
26
661
8. DEN KOMPAKTE, KLIMANØYTRALE BYEN
662
663
664
665
Byutviklingen påvirker oss som bor i byen og de mange som flytter hit. De fleste av oss opplever byen først og fremst ikke inni, men innimellom husene. Her finnes mange viktige veivalg, plassering av nye bydeler og fortettingsområder til dine egne muligheter for å bygge på huset eller hva slags leiligheter som skal bygges i nye boligområder. 666
667
668
669
670
Det er de som bor i byen som skal være med å skape den. Alle skal ha rett på medvirkning og lokaldemokrati. I dag er det slik at innbyggerne ofte føler seg overkjørt i byutviklingssaker særlig i eget nærmiljø. Vi vil jobbe spesielt for å styrke naboers, barn og unges og minoriteters reelle mulighet for medbestemmelse. I Oslo, som huser mange viktige offentlige institusjoner, bør dette også gjelde statlige byggeprosjekter. 671
672
673
674
Oslo vokser, det bygges mange nye bygninger og vi blir flere innbyggere. Noe av veksten kommer i nye byområder langs vannet og i utkanten av sentrum, men Oslo er også en by der det er rom for fortetting andre steder. Fortetting kan og må skje på innbyggernes premisser, både med tanke på estetikk, grøntaraler, møteplasser og så videre.
675
676
677
678
Bevaring og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse er god miljøpolitikk og det er viktig å ta vare på de kvalitetene som finnes i den historiske byen. Det gjelder både enkeltbygg og områder av byen som har spesielle kvaliteter. Byggebransjen blant de største kildene til utslipp av klimagasser. Vil vil legge til rette for en by som kan effektivisere energiforbruket. 679
Miljøpartiet De Grønne vil:
680
• Skape kompakte lokalsenter i eksisterende og nye byområder med en blanding av 681
682
bolig, arbeidsplasser og tilbud i tilknytning til kollektivknutepunkter
• Etablere en kommunal arkitekturpolitikk med tydelige mål for klima, estetikk og 683
684
livskvalitet • Legge til rette for småskala næring og urbant jordbruk som en del av 685
686
byutviklingspolitikken.
• Styrke demokrati og medvirkning i byutviklingen ved å flytte myndighet fra bystyret 687
688
til bydelene
• Utforme et forpliktende interkommunalt plansamarbeid. 689
Tettere og grønnere
690
691
692
Vi vil legge til rette for mer fortetting rundt kollektivknutepunktene for å forsterke overgangen til en by uten fossil privatbilisme. Vi vil også legge til rette for at stedene som fortettes får en god blanding av ulike funksjoner slik at vi ikke lager nye drabantbyer men 27
693
694
kompakte lokalsamfunn der man kan både bo og jobbe. Slik vil vi ikke bare redusere den totale pendlingen, men og lette til rette for gode liv.
695
696
697
Miljøpartiet De Grønne mener man bør fokusere på å skape kompakte og levende byområder der livskvalitet står i fokus. Vi vil jobbe for en helhetlig fortettingsstrategi som tar hensyn til natur­ og kulturverdier, og som åpner for høyhus ved kollektivknutepunkter. 698
Miljøpartiet De Grønne vil: 699
• Fortette i indre by.
700
• Utvikle nye kompakte byområder
701
• Fjerne privatbiler og parkeringsplasser og skape grønne byområder
702
• Senke kravet til antall parkeringsplasser i parkeringsnormen for nye 703
704
byggeprosjekter.
• Viderutvikle Groruddalen som en attraktiv del av byen.
705
• Fortette rundt kollektivknutepunktene i villaområdene.
706
• Støtte ordninger for resirkulering og gjenbruk av byggematerialer
707
• Åpne for høyhus ved kollektivknutepunkt.
708
Gode boliger til alle
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
Oslo er en by med et presset boligmarked som er utfordrende for mange. Oslo har landets største studentbefolkning, noe som legger et ekstra press på byens boligmarked. Miljøpartiet De Grønne vil ha flere studentboliger, og opprette en kommunalt eid sosial boligstiftelse som har som formål å bygge boliger for økonomisk vanskeligstilte. Stiftelsen vil ha som hovedoppgave å tilby boliger til de som har rett på støtte eller tildeling av bolig. Når det gjelder boliger er Oslo fremdeles en delt by, med mindre boliger på østkanten og større boliger på vestkanten. Vi i Miljøpartiet De Grønne vil legge til rette for nabolag med all slags folk overalt i byen. Det inkluderer også mer fleksible boformer enn i dag, med leiligheter som er tilpasset deling og fellesskap mellom flere. Nye bygg skal bygges av miljøvennlige materialer med lang levetid, og fleksible planløsninger. 719
Miljøpartiet De Grønne vil: 720
• Opprette en sosial boligstiftelse hvor kommunen er deleier. 721
• Sørge for en leilighetsnorm som styrker variasjonen i boligmarkedet.
722
• Legge til rette for mer fleksible boformer som bofellesskap og kollektiver.
723
• La tomme kommunale hus brukes midlertidig som boliger.
724
• Opprettholde Futurebuilt­ordningen. 725
• Tilby Studentsamskipnaden gratis tomter til bygging av 2000 studentboliger. 28
726
En mangfoldig by!
727
728
729
730
731
732
733
734
735
Oslo er ikke bare delt opp i øst og vest, men er et lappeteppe av små strøk og nabolag. Dette mangfoldet er et godt utgangspunkt for å skape en by som har plass til alle. Da er det også viktig at det lages gode offentlige plasser og gater. Vi vil ha trivelige lokale handlegater, ikke fjerne kjøpesentere som gir mer unødvendig biltrafikk. I byområder som er under utbygging eller planlegging mener vi at det bør settes tilside areal som er øremerket som pilotprosjekter for alternativ byutvikling i kommunal regi, for eksempel for å utforske energieffektivisering, lokal matproduksjon eller styrket lokal medvirkning. Vi vil også støtte opprettelsen av lokale intitiativer som søker å endre byen i en mer miljøvennlig og sosial retning. Innbyggerinitiativene på Tøyen og Omstilling Sagene er to eksempler. 736
Miljøpartiet De Grønne vil: 737
• Innføre flere forsøksområder for alternativ byutvikling.
738
• Støtte lokale omstillingsinitiativ.
739
• Støtte fotgjengerbasert næringsliv.
740
• Styrke lokal handelsstand.
741
En klimavennlig kommunal arkitekturpolitikk.
742
743
744
745
746
747
Oslo kommune er en stor byggherre og eiendomsbesitter. Vi mener at kommunen bør ha en ambisiøs arkitekturpolitkk som legger til rette for arkitektur av høy kvalitet med høye klimamål. Kommunen bør også unngå midlertidige bygg, som i barnehagesektoren. Vi mener at ingen kommunale bygg skal stå tomme. Plan­ og bygningsetaten utarbeidet et forslag i 2013 for en kommunal arkitekturpolitikk. Miljøpartiet de Grønne vil arbeide for at dette dokumentet revideres og vedtas.
748
Miljøpartiet De Grønne vil: 749
• Legge til rette for at gamle og nye bygg i kommunal eie reduserer sitt 750
751
energiforbruket.
• Jobbe for bedre inneklima i kommunale bygg.
752
• Opprette et byarkitektkontor ledet av en byarkitekt.
753
• Opprette et kommunalt kvalitetsprogram for arkitektur.
754
• Legge til rette for bygging av kommunale plusshus gjennom FutureBuilt 755
756
programmet. • Støtte plusshus og lavenergibygg gjennom prioritert saksbehandling.
757
• Legge til rette for å rehabilitere og ivareta eksisterende bygningsmasse, både av 758
hensyn til ressursbruk og kulturminnevern.
29
759
Medvirkning i byplanlegging
760
761
762
763
764
765
Byutvikling er en god arena for å utvikle et sterkere lokaldemokrati. Vi vil jobbe for at det etableres egne retningslinjer som beskriver hvordan byens innbyggere skal tas med på råd i plan og byggesaker. Den kan inneholde forslag til tiltak, som planverksted, åpent kontor og andre former for medvirkning og den skal inneholde retningslinjer for hvordan innspill og protester skal være med å påvirke utviklingen. Det må være et hovedprinsipp at lokalbefolkning ikke kun skal orienteres om utviklingen men være med å forme den. 766
Miljøpartiet De Grønne vil: 767
• Be Plan­ og bygningsetaten om å utarbeide nye retningslinjer for medvirkning.
768
• At lokaldemokratiet skal være med å forme kommunale byutviklingsprosjekter.
769
• Støtte innbyggerintitativer som omhandler byutvikling. 770
• Styrke bydelenes involvering i planprosesser. 30
771
9. BYEN MED DET STORE HJERTET
772
773
774
Oslo er en hovedstad preget av store sosiale, økonomiske og helsemessige forskjeller. Byen har blant landet best utbygde helseinstitusjoner, men allikevel har vi en stor oppgave i å sikre at de svakeste ivaretas. 775
776
777
778
For å opprettholde en god folkehelse kreves satsing på forebygging framfor behandling. Det innebærer flere lavterskeltilbud, økt fokus på psykisk helse, og mer oppsøkende virksomhet blant ressurssvake grupper. Helse­ og sosialpolitikken bygges på en grunnleggende forståelse og respekt for hver persons individuelle situasjon.
779
Aktiv og sosial alderdom
780
781
782
Flere eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og dette må legges til rette for. De Grønne vil styrke sosiale tiltak, og tiltak som oppfordrer til fysisk aktivitet, særlig i områder med mange eldre minoritetspersoner.
783
Miljøpartiet De Grønne vil:
784
• Øke fleksibiliteten i hjemmetjenesten.
785
• Øke informasjonen om kommunalt finansiert tilrettelegging av hjem for eldre
786
• Tilby alle over 70 forebyggende fastlegebesøk eller hjemmebesøk av sykepleier 787
788
annenhvert år.
• Styrke sosiale tilbud og tilbud om fysisk aktivitet for eldre.
789
• Styrke tilbudene for aldrende minoritetspersoner.
790
• Undersøke muligheten for å opprette en gratis fiksertjeneste for alle over 67 år, etter 791
modell fra Gøteborg.
792
En trygg hovedstad
793
794
795
Oslo skal være en trygg by for alle sine innbyggere. Den beste måten å unngå kriminalitet på er å forebygge det. Derfor må Oslo og Oslopolitiet fortsatt prioritere oppsøkende virksomhet, bedre opplyste offentlige områder, og politibesøk i skoler.
796
797
798
799
800
Norge er blant verdens mest likestilte land. Likevel opplever et stort antall mennesker seksuell vold og vold i nære relasjoner, og fortsatt er mange truet av tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Visse grupper opplever mindre forståelse fra samfunnet når de utsettes for overgrep og vold. I tillegg rammes lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede personer av diskriminering. 31
801
Miljøpartiet De Grønne vil:
802
• Øke forebyggende og oppsøkende tiltak mot kriminalitet, som Natteravntjenesten, 803
804
bedre opplyste parker, og politibesøk på skoler.
• Styrke samtykkebasert forebyggende opplæring om voldtekt i skolen.
805
• Videreføre og utvikle informasjonsarbeidet i skolen og på offentlige arbeidsplasser 806
807
om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
• Ha økt opplæring i flerkulturell kompetanse i helsevesenet, politiet, blant 808
809
sosialarbeidere og lærere.
• Øke opplæringen i helsevesenet og politiet om voldtekt og vold i nære relasjoner, 810
811
særlig rundt utsatte grupper, som menn, sexarbeidere, og LHBTQ­personer.
• Sikre tilstrekkelig bevilgning til helsestasjonen for LHBTQ­ungdom.
812
Frivillighet
813
814
815
Frivillig arbeid er en massiv ressurs for samfunnet, og gir økt livskvalitet og sosial utvikling til enkeltmennesker og lokalsamfunn. Derfor er det viktig at frivillig arbeid og frivillige organisasjoner i Oslo styrkes.
816
Miljøpartiet De Grønne vil:
817
• Sikre bevilgningene til frivillige organisasjoner som arbeider med sosiale 818
819
utfordringer i Oslo. • Sikre at alle bydeler har lokaler tilgjengelig for organisert frivillig aktivitet. 820
Omsorg og behandling
821
822
823
824
Omsorgs­ og helsetilbudet i Oslo har store utfordringer. Det er per i dag mangel på faglært og høyskoleutdannet helsepersonell. I tillegg har konkurranseutsetting skapt et høyt press for å redusere utgiftene til lønnsmidler, som kan gi dårligere vilkår for ansatte, brukere og pasienter. 825
Miljøpartiet De Grønne vil:
826
• Styrke rekrutteringen til sykepleierutdanningen.
827
• Øke antall faglærte eller høyskoleutdannede i eldreomsorgen og hjemmetjenesten. 828
• Opprette flere deltidsplasser ved sykepleierutdannelsen.
829
• Gjøre det enklere å kombinere videreutdannelse i helsevesenet med jobb.
830
• At eldre pasienter, så langt det er mulig, skal slippe å måtte bytte sykehjem eller 831
832
avdeling.
• Prioritere ideelle aktører framfor kommersielle i anbudsrunder for kommunale helse­ 833
og sosialtjenester.
32
834
• På sikt avvikle kommersiell drift av kommunale helse­ og sosialtjenester.
835
Medmenneskelighet i sentrum
836
837
838
839
Utsatte grupper, som rusmisbrukere, fattige tilreisende, rom, psykisk syke og minoriteter opplever ofte å bli sviktet i møte med det offentlige systemet. Alle i Oslo skal kunne få dekket grunnleggende menneskelige behov: mat, en dusj og tak over hodet. Kommunen må styrke sine oppsøkende tjenester.
840
Miljøpartiet De Grønne vil:
841
• Øke støtten til overnattingstilbud for fattige tilreisende.
842
• Gå mot tiggeforbud og oppheve forbudet mot å sove utendørs.
843
• Opprette et eget overdoseteam i Oslo, etter modell fra Trondheim.
844
• Støtte helsetjenesten for papirløse innvandrere.
845
• Styrke oppsøkende tjenester i psykisk helse og rusomsorg.
846
• Opprette flere behandlingsplasser og lavterskeltilbud innen psykisk helse og 847
848
rusomsorg.
• Øke kompetansen på psykisk helse, spesielt innen eldreomsorg.
849
Lavere terskler i arbeidslivet
850
851
Personer som faller utenfor arbeidslivet sliter ofte med å komme seg inn igjen. Slik skapes en ond sirkel.
852
Miljøpartiet De Grønne vil:
853
• Opprette finansielle incentiver til sosialt entreprenørskap.
854
• Videreføre og utvikle den kommunale traineeordningen for funksjonshemmede.
855
• Vurdere forsøk med økt rett til egenmelding ved sykdom, etter modell fra Mandal.
856
Dyrevelferd
857
858
859
Norsk lov stadfester dyrs egenverdi, men dette blir i liten grad fulgt opp i praksis. Dyr har egenverdi utover nytte for oss mennesker og har på samme måte som mennesker evne til å føle smerte. Dette må tas hensyn til i praktisk politikk.
860
Miljøpartiet De Grønne vil:
861
• Øke kompetansen i politiet og helsepersonell rundt dyremishandling.
862
• Sørge for bedre rydding og sikring av jernbanestrekninger, samt sikre overganger 863
for både mennesker og dyr.
33
864
• Oppfordre hunde­ og katteeiere til ID­merking av dyrene sine, og stimulere til 865
866
kastrering/sterilisering av katter som ferdes fritt utendørs.
• Øke støtten til hjelpesentre for mishandlede og hjemløse dyr, som FOD­gården.
867
På lag med de sosiale entreprenørene
868
869
870
871
872
Miljøpartiet vil at offentlig og privat sektor begge skal være pådrivere for nye miljøvennlige løsninger. Samlebetegnelsen Sosialt entreprenørskap handler om alle måtene gründere og private selskaper kan gå foran for å finne nye måter å utnytte ressursene våre på, på måter som skaper et varmere og mer miljøvennlig samfunn. Eksemplene i Oslo er stadig flere, fra Epleslang til =Oslo og Fretex. 873
Miljøpartiet De Grønne vil:
874
875
• Sikre stabile rammer for bedrifter som ønsker å satse på sosialt entreprenørskap, og legge til rette for at de bli økonomisk selvbærende bedrifter.
34

Similar documents