Helse Fonna_Lokalsjukehusomrdekoordinatorer08

Comments

Transcription

Helse Fonna_Lokalsjukehusomrdekoordinatorer08
Koordinerande funksjon for rehabilitering og habilitering i Helse Fonna ; Merete Røthing, rådgivar rehab/hab i Helse Fonna og Regionalt
kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest. Tlf 52 73 46 04. [email protected]
Helse Fonna, Stord lokalsjukehus område, 5 kommunar
Rehab og hab-tenester.
Stord sjukehus, medisinsk klinikk, Seksjonsleiar, Avdeling for fysikalsk medisin og
rehabilitering, Herborg Tegle, Tlf 53 49 12 70, [email protected]
Koordinator for habilitering
Bømlo
10 000
Som for rehab
Fitjar
2 900
Kvinn
herad
13 000
Fysioterapeut Bård Inge Bøe
Tlf. 53 45 85 26 / 90 14 38 44
[email protected]
Postboks 83, 5418 Fitjar
[email protected]
Pr i dag er det ynskjeleg at begge
mailadr. vert nytta for å sikre mottak.
Stord
Innbygj
arar:
11 000
Einingsleiar Line Stenerud.
Tlf. 53 49 66 00
[email protected]
Kommunetorget Stord kommune,
Postboks 304, 5402 Stord
Tysnes
2 774
Som for rehab
Koordinator for rehabilitering
Halvard Tislavoll, Tlf. 53 42 33 47
[email protected]ømlo
.kommune.no Bømlo Bu- og
rehab.senter 5430 Bremnes
Fysioterapeut Bård Inge Bøe
Tlf. 53 45 85 26 / 90 14 38 44
[email protected]
Postboks 83, 5418 Fitjar
Anita Bjønnes Tlf 53 47 59 87
[email protected]
mune.no
Rosendalstunet 5470 Rosendal
Einingsleiar Line Stenerud.
Tlf. 53 49 66 00
[email protected]
Kommunetorget Stord kommune
Postboks 304, 5402 Stord
Pleie-og omsorgsleiar Hildur Heie
Tlf. 53 43 70 68/60 90 68 15 89
[email protected]
Helse-og sosialetaten,
Rådhuset 5685 Uggdal
Rygg-poliklinikk
Avdelingsvise tenester
Formelle
nettverk
Samarbeidsutval
Kommunal plan for
rehab/hab er under
revidering. Eiga nettside om
kommunale tenester
Eiga nettside om kommunale
tenester
Kommunal plan skal
reviderast.
Oppgåver
Seksjonsleiar
AFMR
Mottak for
søknader/fore
spurnader IP
Mottak for
alle
tilvendingar/
søknader
IP
Er i gong med omorganisering og utgreiing av ny plan for
rehab/hab tenester
Reviderar no kommunal plan
Har kommunal plan
Eiga nettside om kommunale
tenester
Nettverk for
bestillarkontor på
Haugalandet
Mottak for
søknader om
tenester.
IP.
Mottak for
søknader om
tenester.
IP
1
Helse Fonna, Odda lokalsjukehusområde, 4 kommunar
Rehab/hab-tenester
Odda sjukehus, Kirurgisk klinikk, rehabiliteringskontakt Jorunn Sekse, Tlf 53 65 11 37
[email protected]
Eidfjord
933
Jondal
1.056
Odda
Innb.
7 107
Ullensvang
3 415
Koordinator habilitering
Fagkontakt
Marit Bu Oppedahl,
Tlf 92 05 28 05
Sjukeheimen
Rehabiliteringsteam v/Birgitte
Hokkerup Tlf 53 66 95 65
[email protected]
Rehabteam Jondal,
5627 Jondal
Kontaktperson
Pleie og omsorgsavd
Leiar Synnøve Sebø
Tlf 53 65 47 10/ 97 55 85 39
[email protected]
Opheimsgata 31, 5750 ODDA
Kontaktperson
Helsesøster Eldfrid Bay
Tlf 95 79 50 11 / 53 67 15 32
Koordinator rehabilitering
Koordinerande eining
Kjetil Bjotveit, fysioterapeut
Tlf 53 67 35 50
[email protected]
Rehab.team , 5783 Eidfjord
Rehabiliteringsteam
v/Birgitte Hokkerup Tlf 53 66 95 65
[email protected]
Rehabteam Jondal,
5627 Jondal
Magnhild Kjelby
Tlf. 53 65 47 52
Bokko rehabiliteringsavdeling
[email protected]
Opheimsgt.31
5750 Odda
Kommunal fysioterapeut
Ann Cathrine Eimhjellen
Tlf 53 67 15 27 /32
95 79 52 22
[email protected]
Heradshuset, 5780 Kinsarvik
Fomelle
Nettverk
Samarbeids
utval
Oppgåver
Eiga nettside om
kommunale tenester
Har 2 rehabsenger
Deltek i
rehabnettverket Odda
sj.hus
Team for alle
saker/henv.
Rehabiliteringsteam
Deltek i
rehabnettverket Odda
sj.hus
Inntak, fordeling
alle saker/henv.
Har kommunal plan,
Koordinator IP
Eiga nettside om
kommunale tenester
8 komm. rehab.senger
Deltek i
rehabnettver
ket /Odda
sj.hus
Utydeleg
mandat.
Medlem av
komm.team for
inntak.
Har kommunal plan
rehab
Arbeider med plan
barnehab. Personalet
turnere inne/ute-tjenester
Eiga nettside om tenester
Deltek i
rehabnettverket Odda
sj.hus
Inntaksteam for
søknader/saker
LM-senter
Rehabteam. Ambulant.
Kontaktperson/
koordinator
2
Helse Fonna, Haugesund lokalsjukehusområde, 10 kommunar
Haugesund sjukehus, Medisinsk klinikk, Seksjon rehabilitering,
habilitering og læring-og meistring. Seksjonsleiar Hilde Husby
Tlf. 52 73 46 03 [email protected]
Kommune
Koordinator
habilitering
Leiar servicetorget
Gro Sørensen
[email protected]
kommune.no
5561 Bokn
Koordinator rehabilitering
Kons. for funksj. Inger
Lund Rolland. Tlf 53
75 81 32.
[email protected]
e.kommune.no
Leiar i sosialetaten
Ingvill Hauge
Tlf 53 75 80 00
[email protected]
Tinghuset, 5590 Etne
Haugesund
33 000
Saksbehandler Nancy
Tindeland.
Tlf 52 74 42 00
Kirkegt.85
5528 Haugesund
Karmøy
38 000
Som for rehab
Koordinerende enhet
Edel Mikkelsen. Tlf 52 74 42 00
[email protected]
mune.no
Kirkegt 85, Postboks 2160
5528 Haugesund
Koordinerende enhet rehabilitering
Bestillerkontoret
Anne Gro Sund, Tlf 52 85 74 74
[email protected]
postboks 24, 4291 Kopervik
Bokn
823
Etne
3 952
Koordinerende eining hab/rehab
Gro Sørensen Tlf 52 75 25 00
[email protected]
Servicetorget, 5561 Bokn
Rehab/habtjenester
Team barnehabilitering
Team voksenhabilitering
Lms –aktiviteter/kurs
Terapeut/polikl.- tenester
Rehab/habiliteringtenester
Eiga nettside om
kommunale tenester
Formelle nettverk
Oppgåver
Regionalt fagmiljø for Seksjonsleiar
autisme. Samarbeid om
utv.hemning/psyk.diag.
utfordrende adferd.
Formelle nettverk
Oppgåver
Mottak all
post/tilvendingar
IP
Eiga nettside om
kommunale tenester
Ansvarleg for
tenestetilbodet for
funksjonshemma.
Har kommunal plan.
Arbeidar med
omorganisering.
Har eiga nettside for
kommunale tenester
Eigne prosedyrar for IP
Nettverk for
bestillarkontor på
Haugalandet
Mottek søknader
IP – ansvarleg
Eigen modell/instruks for
Koord.eining
Eiga nettside for tenester
Vegleiar for IP
Nettverk
bestillerkontor på
Haugalandet
Mottak alle
tilvendingar gjeldande
helse- og sosialtenester
3
Sauda
4 734
Pleie- og
omsorgsrådgiver
Aslaug Tangeraas
Tlf 52 78 62 31
[email protected]
uda.kommune.no
Koordinator rehabilitering
Brit Bjelland
Tlf. 52 78 60 47
[email protected]
Postboks 44
4201 Sauda
Eiga nettside om
kommunale tenester
Har kommunal plan for
rehabilitering
Suldal
3974
Som for rehabområde
Områdesjef Anita Heggebø
Tlf 52 79 22 00
[email protected]
Eidsvegen 7, 4239 Sand
Koordinerande eining hab/rehab
Elin Vikse, Tlf 53 74 80 00
[email protected]
Sveio Omsorgssenter
5550 Sveio
Seksjonsleiar Ove Hansen,
Tlf 52 75 89 15
[email protected]
postboks 97, 5575 Aksdal
Eiga nettside om
kommunale tenester
Sveio
4825
Tysvær
Innb.
9300
Utsira
214
Seksjonsleiar Åge
Johannessen
Tlf
Postboks 97
5575 Aksdal
Som for rehab
Pleie-og omsorgsleiar Arild
Søyland, Tlf 52 75 01 00
[email protected]
Postbok 44, 5547 Utsira
Eiga nettside om
kommunale tenester
Har kommunal
rehab/habplan
IP –vegleiar
Eiga nettside for
kommunale tenester
Eiga nettside om
kommunale tenester
Nettverk for
bestillarkontor på
Haugalandet
Mottak søknader om
tenester
Ansvarleg for tenester
innan helse,
rehabilitering og
funksjonshemning. IP
Alle tenester innan
hab/rehab
IP
Leiar rehabiliteringsavdelinga
Mottek søknader
IP (delegert)
Tiltak/oppfølging
Mottak alle
henvendelser
helse/sosial/psykisk
helsevern
4
Vindafjord Einingsleiar for
8084
tenester til
funksjonshemma
Ragni S. Fett.
Tlf: 53 65 56 21
[email protected]
ndafjord.kommune.n
o
Adresse: Postboks
70, 5586 Vikedal
Koordinator Halldis Nedrelid
Tlf 53 65 55 62
[email protected]
mune.no
Vindafjord kommune
Helseavdelinga
Rådhuset
5580 Ølen
Arbeider med
innhald/organisering av
koordinerande eining.
Kontaktperson for
publikum/eksterne
hjelpeinstansar
Har oversikt over kven
som har IP i
kommunen.
5