Protokoll - Klæbu kommune

Comments

Transcription

Protokoll - Klæbu kommune
Klæbu kommune
MØTEPROTOKOLL
UTVALG FOR HELSE OG OMSORG
Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen
Møtedato: 14.01.2015
Tid: 16:30
Slutt: 18:30
Til stede på møtet
Medlemmer:
Utvalgsleder Bente Fanavoll Elverum, May O. Aarø, Britt Hukkelås
(felleslisten AP/SV), Geir Liang, Terje Ekle (felleslisten H/V), Arne
Eggan (SP), Ole Horgøien (FrP).
Geir Liang fra kl. 17.30
Forfall:
Varamedlemmer:
Arild Kraft (felleslisten H/V), Frøy Torun Kvernrød (FrP).
Terje Ekle (felleslisten H/V), Ole Horgøien (FrP).
Fra adm. (evt. andre): Kst. rådmann Johnny Nilssen, fagsjef Steinar Lianes sekr.
Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:
Møteinnkalling av 8.1.2015
Ingen.
1/15 – 3/15
Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokoll er ført i samsvar med det som ble bestemt på
møtet.
Klæbu, 14.1.2015
SAKSLISTE
Saksnr.
Arkivsaksnr.
Tittel
1/15
13/1205
Kommunereformen - retningsvalg for Klæbu kommune per 01.02.2015
2/15
13/1205
Kommunereformen - framdriftsplan
3/15
13/1205
Kommunereformen - folkeavstemning
Side 2 av 5
Klæbu kommune
1/15
Kommunereformen - retningsvalg for Klæbu kommune per 01.02.2015
Rådmannens innstilling
Klæbu kommunestyre vil prioritere videre utredning av følgende geografiske retningsvalg:
1) …
2) …
3) …
Prioriteringene er basert på resultatene av innbygger-/spørreundersøkelsen,
utredningsrapporten og sonderingsmøter med Melhus og Trondheim kommune.
I det videre utredningsarbeidet ber kommunestyret formannskapet som styringsgruppe ta
stilling til kunnskapsbehov og problemstillinger for hvert av alternativene, som grunnlag for
konsekvensanalyser. Utredningsarbeidet tar til når avklarende samtaler med Malvik, Skaun
og Midtre Gauldal kommune har funnet sted. Det søkes bistand fra Fylkesmannen og KS
etter behov.
Klæbu kommunestyre vedtar at det ikke er aktuelt med kommunestyrevedtak i 2015, med
sikte på kommunesammenslåing fra 01.01. 2018.
Kommunestyret viser til vedtak i egne saker om framdriftsplan og folkeavstemning.
Behandling:
Referat av 8.1.2015 fra møte mellom Klæbu kommune og Melhus kommune, ble delt ut.
Omforent forslag til uttalelse:
“Utvalg for helse og omsorg ønsker ikke å prioritere mellom alternativer nå, men slutter seg
for øvrig til rådmannens innstilling med følgende unntak:
Avsnitt 4
Klæbu kommunestyre vedtar at det ikke er aktuelt med kommunestyrevedtak i 2015, med
sikte på kommunesammenslåing fra 01.01. 2018, under forutsetning av at aktuelle
nabokommuner ikke gjør vedtak høsten 2015, med sammenslåing 01.01.18 som intensjon”.
Ved votering ble innstillingen med omforent forslag enstemmig vedtatt.
Utvalg for helse og omsorgs uttalelse til formannskapet:
Utvalg for helse og omsorg ønsker ikke å prioritere mellom alternativer nå, men slutter seg
for øvrig til rådmannens innstilling med følgende unntak:
Avsnitt 4
Klæbu kommunestyre vedtar at det ikke er aktuelt med kommunestyrevedtak i 2015, med
sikte på kommunesammenslåing fra 01.01. 2018, under forutsetning av at aktuelle
nabokommuner ikke gjør vedtak høsten 2015, med sammenslåing 01.01.18 som intensjon.
Utvalg for helse og omsorgs innstilling
Klæbu kommunestyre vil prioritere videre utredning av følgende geografiske retningsvalg:
1) …
2) …
3) …
Prioriteringene er basert på resultatene av innbygger-/spørreundersøkelsen,
utredningsrapporten og sonderingsmøter med Melhus og Trondheim kommune.
I det videre utredningsarbeidet ber kommunestyret formannskapet som styringsgruppe ta
stilling til kunnskapsbehov og problemstillinger for hvert av alternativene, som grunnlag for
konsekvensanalyser. Utredningsarbeidet tar til når avklarende samtaler med Malvik, Skaun
og Midtre Gauldal kommune har funnet sted. Det søkes bistand fra Fylkesmannen og KS
etter behov.
Klæbu kommunestyre vedtar at det ikke er aktuelt med kommunestyrevedtak i 2015, med
sikte på kommunesammenslåing fra 01.01. 2018.
Kommunestyret viser til vedtak i egne saker om framdriftsplan og folkeavstemning.
2/15
Kommunereformen - framdriftsplan
Rådmannens innstilling
Kommunestyret godkjenner framlagte framdriftsplan for arbeidet med kommunereformen.
Behandling:
Medlem Ole Horgøien fremmet følgende tilleggsforslag:
“Kommunestyret vil prioritere folkemøter og informasjon til innbyggerne”.
Ved votering ble innstillingen med Horgøiens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Utvalg for helse og omsorgs innstilling
Kommunestyret godkjenner framlagte framdriftsplan for arbeidet med kommunereformen.
Kommunestyret vil prioritere folkemøter og informasjon til innbyggerne.
Side 4 av 5
3/15
Kommunereformen - folkeavstemning
Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar å avholde rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing
samtidig med kommunestyre- /fylkestingsvalget 2015.
Behandling:
Omforent tilleggsforslag:
“Ved en folkeavstemning må det foreligge konkrete spørsmål å svare ja eller nei på”.
Ved votering ble innstillingen med omforent tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Utvalg for helse og omsorgs innstilling
Kommunestyret vedtar å avholde rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing
samtidig med kommunestyre- /fylkestingsvalget 2015.
Ved en folkeavstemning må det foreligge konkrete spørsmål å svare ja eller nei på.
Side 5 av 5