18.05.2015 Referat fra Brukerutvalget

Comments

Transcription

18.05.2015 Referat fra Brukerutvalget
Referatet fra møte i Brukerutvalget 18.05.2015
Jørn Pettersen, Harald Korsgaard, Møte:
Ingrid Toverud, Heidi Hansen,
Oddvar Christoffersen, Tone
Ringstad, Abdurrehman Khan,
Sissel H. Andersen, Trond Espen
Hansen,
Møtedato:
Fraværende: Inger Ljøstad
Møtested:
Referent:
Tone Joranger
Møteleder:
Kopi:
Lars Bjørn Mehus, Øystein
Vår ref.:
Mæland, Tone Ikdahl, Anette
Dehli, Marit Hofset, Øystein Kjos
Tilstede:
Brukerutvalget Akershus
universitetssykehus
18.05.15.
NN03.001.
Jørn Pettersen
15/00139-16
Saksliste
Saksnr.
1.
Tittel
Referat fra møtet 27.04.2015
Referatet ble godkjent uten merknader
2.
Orienteringer fra brukerutvalgets leder og
sykehusledelsen
Arbeidet med sykehuskapasitet i hovedstadområdet
Endret mandat – bredere. Prosjektet skal vurdere
pasientstrømmer, opptaksområder og økonomiske
konsekvenser av ulike alternativer. Første møte i
styringsgruppa 18. mai. Styringsgruppa består av
adm.dir i OUS, Ahus, Lovisenberg sykehus og
Diakonhjemmet, representant fra Oslo kommune, 3
konserntillitsvalgte og to brukerrepresentanter.
Det etableres en prosjektgruppe og ulike faggrupper.
Viseadministrerende representerer Ahus i
prosjektgruppen. Saken planlegges styrebehandlet i
Helse Sør-Øst i desember 2015.
Onsdag 17.06.15. er det åpning av PCI-laboratorier på
Ahus. Arrangementet er åpent for alle og krever ingen
påmelding. Se vedlagte invitasjon som er sendt Jørn
Pettersen på mail.
Ahus planlegger oppstart av pasientbehandling i
oktober 2015. OUS vil bistå Ahus med legespesialister i
en overgangsfase, til egne leger har fått nødvendig
opplæring. Ahus vil gradvis ta over fagansvaret.
Ansvar/Frist
Saksnr.
Tittel
Ansvar/Frist
Ahus Mål 2 for 2015: Ahus har innført verktøy for
risikovurdering for å sikre tidlig og korrekt intervensjon
ved forverring i pasientens tilstand. Dette innebærer et
omfattende opplæringsprogram. Oppstart av opplæring
skjer 1. juni 2015 og planlagt gjennomført innen
desember 2016. Kommer tilbake med erfaringer
underveis.
Resultat pr. april 2015:
Akershus universitetssykehus har i årets fire første
måneder hatt en driftssituasjon med svært høyt
sengebelegg. Ventetider for avviklede pasienter er
redusert til et historisk sett lavt nivå, mens andel
fristbrudd har økt noe fra desember 2014.
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett
var 72 dager, mot et sentralt mål på 65 dager. Foretaket
har fortsatt for høy andel fristbrudd, spesielt innenfor
gastrokirurgi og fordøyelse, samt urologi. Økonomisk
resultat er svakere enn budsjett, med et avvik fra eiers
styringskrav på 44,4 mill. kr. hittil i år.
Helseministeren har inngått samarbeidsavtale med
helseministeren i Moldova. Ahus har fått henvendelse
fra HSØ om å være samarbeidspartner. Representanter
fra Moldova besøker Ahus 10. juni d.å.
Det ble stilt spørsmål om Brukerutvalget vil bli involvert i
dette samarbeidet.
Reetablering av sengerom. For å øke sengekapasiteten
i Ahus vil 15 personalrom omgjøres til sengerom, som
opprinnelig planlagt. For å få dette til bygges det nye
medisinrom i buffetområdet. Det er ønskelig å komme i
gang med ombyggingsarbeidene i august.
Etablering av KAD i Follo
Ahus har hatt møter med Follokommunene vedrørende
muligheter for å leie lokaler til KAD-virksomhet ved Ski
sykehus. Saken skal behandles i Follorådet. Denne
løsningen legger til rette for oppstart av kommunale
akutte døgnplassene fra 1.1.2016.
Innførte Pakkeforløp kreft følges nøye og pr. 15.05. er
det ca. 880 pasienter som har vært inne i disse
pakkeforløpene.
3.
Direktør Øystein Kjos, Divisjon Psykisk helsevern –
presentasjon og aktuelle saker
Øystein Kjos innledet med en kort presentasjon av seg
selv. Videre ble det orientert om aktuelle saker og
problemstillinger i psykisk helsevern, jfr vedlagte
presentasjon.
2
Saksnr.
Tittel
4.
Ledelsens gjennomgåelse (LGG) og risikovurdering
pr. 1. tertial 2015 v/Anette Dehli
LGG og risikovurdering gjennomføres hvert tertial. Det
som er nytt fra tidligere tertial er at dokumentet
”Oppdrag og Bestilling” følges opp med en enkel
risikoanalyse. Det vises til vedlagte risikomatrise.
Ansvar/Frist
ROS 1 tertial 2015
Foretak_piler.pdf
5.
Utviklingsplan 2015 – 2030 – orientering om
prosessen v/ viseadministrerende direktørTone
Ikdahl
Tone Ikdahl orienterte om prosessen for arbeidet med
foretakets utviklingsplan, se vedlagte presentasjon. Det
var enighet om å involvere brukerutvalget ved å
arrangere temamøter for å diskutere aktuelle
problemstillinger. VAD vil komme tilbake til tidspunkt for
temamøtene.
6.
Utkast veileder likepersonsordning – høring
Oddvar Christoffersen og Trond Espen Hansen, i
samarbeid med Marit Hofset, lager forslag til
høringsuttalelse som sendes til øvrige representanter i
brukerutvalget. Endelig forslag sendes sekretariatet for
oversendelse til Helse Sør-Øst.
Status i arbeidet med å etablere likepersonsordning ved
Ahus er at virksomheten får arealer i helsetorget i
Glassgata, som har sentral beliggenhet, er godt synlig
og lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.
Organisasjonenes styringsgruppe har utarbeidet forslag
til retningslinjer for likepersonsordningen ved Ahus. Det
planlegges oppstart etter sommerferien.
7.
Høring Traumeplan – traumesystem i Norge
Brukerutvalget har ingen innspill til høringsutkastet.
8.
Orienteringer fra møter, utvalg m.v. hvor brukerne
er representert
Utsettes til neste møte; mandag 22.06.15.
3
Saksnr.
Tittel
9.
Oppnevning av brukerrepresentanter
 Oppnevning av vara til Samarbeidsforum:
o Harald Korsgård

DPS Nedre Romerike -brukerrepresentant til
planleggingsgruppen ”Sammen om mestring”:
o Heidi Hansen

Brukerrepresentant til ”Kunstutvalget Ahus”:
o Trond Espen Hansen
Ansvar/Frist
Mandatet og sammensetningen følger vedlagt.
0174_001.pdf
10.
Eventuelt
Ingen saker
4

Similar documents