sjekkliste oppfølging

Comments

Transcription

sjekkliste oppfølging
Del 3
Kvardagsrehabilitering
Sjekkliste for ansvarspersonar for oppfølging av brukar.
GJEREMÅL
 Sjukepleiar sender mail i CosDoc til ansvarleg for arbeidsplan i
aktuell sone, som legg inn tiltaksperiode til bruker under fane 6
og 7, og tal timar etter den tverrfaglege vurderinga, fane 7.
Obs. Rutine om Informere vidare om vedtaket til søkjar og tilsette,
samt sette i verk tenesta
ref.nr. SA 18, omsorgstenesta.
 Skriv tiltaksplan til brukar i CosDoc ( merk tiltaka med
Kvardagsrehab.), bruk gjerne brukar sine eigne ord!
 Kopier tiltaksplanen X3
1) -Plasser i perm i heimetenestesona for heimetrenar
2) -Ansvarleg for oppfølging av planen(du sjølv)
3) -Legg i mappe til brukar med tiltaksplan, vekeplan og
evt. andre treningsprogram (vedlegg til måloppnåing).
 Kvar faggruppe lagar ei detaljert beskriving av tiltaka for måla
den enkelte har ansvar for. Så tydeleg og konkret at to ulike
personer gjennomfører treninga likt.
 Lag vekeplan som konkretiserer kva som skal trenast på, kor tid,
kor lenge og når evaluere.
 Gå gjennom tiltaks- og vekeplan med brukar og heimetrenar som
skal utføre ilag med brukar.
 Avklar faste møtetidspunkt mellom faggruppene utifrå turnus til
sjukepleiar og heimetrenar.
 Jamleg evaluering og endring av tiltaksplan er nødvendig!
 Hugs å motivere undervegs og tydeleggjer kva periode tiltaka
gjeld for.
 Ha gjensidig dialog med heimetrenar undervegs! (t.d
funksj.vurdering, tilrettelegging, utføring av øvingar)
 Alle dokumenterer jamleg i CosDoc innafor dei ulike tiltaka/
S.1/2
DATO
GJENNOMFØRT
måla, samt registrerer tidsbruk.
s.2/2
Dialog legegruppa:
 Ved oppstart: e - melding med oppsett av brukar sine mål og
tidsperiode for kvardagsrehabilitering
 Ved evaluering: Be om løyve til å sende sluttrapport til lege
Ved avslutning:
 Revider IPLOS, COPM, SPPB,
epikrise, avslutte CosDoc, Anna
Etter 6 månader:
 Hovudansvarleg for brukar tek ny kontakt for å kartlegge situasjonen.
For heimetrenar:
 Etter gjennomgang av tiltaks- og vekeplan:
Skriv inn måla til bruker på tavla i heimeteneste sona.
Bruk kun initialer til bruker!
 Hold tavla oppdatert ved endringar.
 Gå gjennom vekeplan med hovudansvarleg for brukar.
 Delta aktivt i arbeidsgruppa, obs. meld relevant informasjon undervegs,
munnleg pr. tlf. eller via mail i CosDoc.
 Dokumenter under mål i fane 3 på tiltaksplan, etter oppsett trening.