Tilbake til fremtiden

Comments

Transcription

Tilbake til fremtiden
Gosen skole 2014-2015
Periodeplan for 9.trinn
Claude Monet La Gare Saint-Lazare 1877
Tilbake til fremtiden
Uke 42-46
www.gosenskole.no
1
Innhold
INFORMASJON
SIDE 3
NORSK
ENGELSK
MATEMATIKK
SIDE 4
SIDE 6
SIDE 8
RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
SAMFUNNSFAG
NATURFAG
SIDE 10
SIDE 12
SIDE 14
TYSK
FRANSK
SPANSK
FORDYPNING I ENGELSK
SIDE 16
SIDE 18
SIDE 20
SIDE 22
MAT OG HELSE
MUSIKK
KUNST OG HÅNDVERK - tekstil
KUNST OG HÅNDVERK – leire
SIDE 24
SIDE 26
SIDE 28
SIDE 30
MATEMATIKK – 9C
KROPPSØVING
SIDE 32
SIDE 34
INTERNASJONALT SAMARBEID
TEKNOLOGI I PRAKSIS
FYSISK AKTIVITET OG HELSE
plan utarbeides
plan utarbeides
plan utarbeides
KALENDER
SIDE 36
Claude Monet (1840- 1926) er en verdenskjent fransk maler. Han begynte som landskapsmaler.
Mens han malte, sto han alltid ute. Monet var med å utvikle kunstretningen som kalles
impresjonismen. Malerne i denne retningen var opptatt av å formidle inntrykkene som de fikk
av naturen, mer enn å gjengi selve motivet.
2
Informasjon
Periodeplanen tar utgangspunkt i læreplanen Kunnskapsløftet og beskriver hovedområder,
emne, kompetansemål, kilder, grunnleggende ferdigheter og kjennetegn på måloppnåelse.
Hjem – skole samarbeid
Utviklingssamtale - vi inviterer til utviklingssamtaler i siste del av november. Se egen
invitasjon.
Uteskole
Byvandring i Stavanger sentrum frem til Reidar Berge museet.
Sunn livsstil
Gosen skole gir tilbud om økologisk mat. Hver morgen serverer vi en enkel gratis frokost i
kantinen: knekkebrød med ost og havregryn med melk. Til lunsj kan man kjøpe frukt, salat,
varm mat, brødmat og meieriprodukter til kostpris. Vi har tro på at sunn mat virker positivt på
elevenes læring og trivsel.
Vurdering
Uke 42: SAMFUNNSFAG prøve
Uke 43: NATURFAG prøve, NORSK skriving
Uke 44: NORSK sidemål prøve
Uke 45: MATEMATIKK prøve, ENGELSK prøve, NORSK fremføring
Uke 46: FRANSK prøve, TYSK fremføring, SPANSK prøve
Utdanningsvalg, kultur og annet
Uke 45: Muse’ Mira Reidar Berge (Se kalender siste side.)
Uke 46: Yrkesmesse, Stavanger Forum
Det tas forbehold om endringer i planen.
Se også kalenderen på siste side og www.gosenskole.no
3
Norsk
Hovedområde
Emne
Kompetansemål
Kilder
Grunnleggende ferdigheter
Lytte til, oppsummere
Muntlig
kommunikasjon hovedinnholdet og trekke ut
relevant informasjon i muntlige
tekster
Kjennetegn på måloppnåelse
Kontekst
Muntlig
Analyserer og reflekterer
Basisbok
Lytte til og delta i samtaler om
 Drøfter likheter og ulikheter i
(s.179-180 og tekster i ulike sjangre
formverket mellom nynorsk og
s.327-328)
bokmål
Skriftlig
 Bruker ulike måter å argumentere for
Skrive kreative, informative,
Kontekst
Utvikle og strukturere ideer og
Skriftlig
egne synspunkter om aktuelle saker
Tekster 1
tanker og mestre skriftlig
kommunikasjon reflekterende og
 Anvender hensiktsmessig tegnsetting
Saktekster
argumenterende tekster på
framstilling i ulike sjangre
i egen tekstproduksjon
hovedmål og sidemål med
Kontekst
begrunnede synspunkter og
Tekster 2
Lesing
Forstår og tolker
tilpasset mottaker, formål og
Finne informasjon i tekster,
 Forstår og anvender sentrale deler
medium
oppleve og forstå resonnement.
av formverket i norsk sidemål
Utvikle evne til å tolke og forstå
 Uttrykker og begrunner skriftlig
Bruke grammatiske begreper til
ulike tekster
Språk,
synspunkter om aktuelle saker
å sammenligne nynorsk og
litteratur og
 Forstår tegnsettingens oppgave i egen
bokmål
kultur
Regning
og annen tekstproduksjon
Ha forståelse for form, system og
Lytte til, oppsummere
komposisjon
Finner og henter ut informasjon
hovedinnhold og trekke ut
 Gjør bruk av noen bøyingsregler
relevant informasjon i muntlige
Digitale ferdigheter
 Gir skriftlig uttrykk for egne
tekster
Bruke digitale verktøy for å
synspunkter om ulike aktuelle saker
utvikle
 Viser eksempler på bruk av de
kommunikasjonsferdigheter og
vanligste skilletegnene i egen og
presentasjoner
annen tekstproduksjon
4
Uke Basis
Finner og henter ut informasjon
Forstår og tolker
Analyserer og reflekterer
42
Formverket i nynorsk
Sterke verb
Diskusjonsinnlegg
Lær bøyningsmønsteret på fem
sterke verb på nynorsk etter avtale
med lærer.) (Se s 327) Skriv fem
setninger der du bruker disse
verbene i ulike tider.
Lær bøyningsmønsteret på syv
sterke verb på nynorsk etter
avtale med lærer. (Se s 327)
Skriv syv setninger der du bruker
disse verbene i ulike tider.
Lær bøyningsmønster på ti sterke
verb etter avtale med lærer. (Se s
327) Skriv ti setninger der du
bruker disse verbene i ulike tider.
43
Tekstskriving på skolen.
Repeter tegnsetting.
Repeter tegnsetting
Repeter tegnsetting
Oppgaveark fra lærer.
Oppgaveark
Oppgaveark
Oppgaveark
Formverket i nynorsk
Lær bøyningsmønsteret på fem
sterke verb på nynorsk etter avtale
med lærer. (Se s 327) Skriv fem
setninger der du bruker disse
verbene i ulike tider.
Lær bøyningsmønsteret på syv
sterke verb på nynorsk etter
avtale med lærer. (Se s 327)
Skriv syv setninger der du bruker
disse verbene i ulike tider.
Lær bøyningsmønster på ti sterke
verb etter avtale med lærer. (Se s
327) Skriv ti setninger der du
bruker disse verbene i ulike tider.
Lær bøyningsmønsteret på minst
fem sterke verb på nynorsk.
(Se s 328) Skriv en kort tekst der du
bruker disse verbene.
Lær bøyningsmønsteret på minst
syv sterke verb på nynorsk.
(Se s 328) Skriv en kort tekst der
du bruker disse verbene.
Lær bøyningsmønsteret på ti
sterke verb på nynorsk. (Se s 328)
Skriv en kort tekst der du bruker
disse verbene.
Lær bøyningsmønsteret på minst
fem sterke verb på nynorsk.
(Se s 328) Skriv fem spørsmål der
du bruker disse verbene.
Lær bøyningsmønsteret på minst
syv sterke verb på nynorsk.
(Se s 328) Skriv syv spørsmål der
du bruker disse verbene.
Lær bøyningsmønsteret på ti
sterke verb på nynorsk (Se s 328)
Skriv ti spørsmål der du bruker
disse verbene.
44
Framføring / småprat
Liten prøve i sidemål.
45
Formverket i nynorsk
Framføring / småprat
46
Formverket i nynorsk
Framføring / småprat
5
English
Main areas
Competence aims
Language
learning
Use various situation, working
methods and strategies of learning
to develop youe own skill in
English
Communication
Oral
Written
Understand and use a general
vocabulary that covers a range of
topics
Culture, society
and literature
Produse and present your own texts
inspired by literature, films and
cultural expressions in the English
language
Teaching
material
Basic skills
Key English
Unit 2 and
Unit 3A
Oral
Analysis and evaluation
Listen, speak and interact by  Speak and write fluently and
using the English language
correctly about literature, films or
cultural topics in an independent
Written
way
Express ideas and opinions
 Use a variety of words and phrases
in an understandable and
suitable way
Comprehension and usage
 Receive and give feedback in a
Reading
conversation about literature, film
Understand the meaning in
or cultural expressions
various texts
 Use words and phrases that reflect
knowledge of culture
Arithmetic
Use relevant mathematical Reproduction of facts
concepts in various
 Reproduce knowledge of culture
situations
 To some degree participate in a
conversation about literature, films
Digital
or cultural expressions
Use a variety of digital tools
to enhance your learning
6
Levels of mastering
Week Basis
Reproduction of facts
Comprehension and usage
Analysis and evaluation
42
Unit 2 Science, space and
science fiction
Read 2B. Write down and learn the Read 2B. Write down and learn Read 2B. Write down and learn
new words p 262. Do ex 12B and
the new words p 262. Do ex 12B the new words p 262. Do ex 12B
13 p 44 in your book.
and 13 p 44 in your book.
and 13 p 44 in your book.
43
Unit 2 Science, space and
science fiction.
Prepare for a minitalk
Read 2A pp 34-35. Write down and Read 2A pp 34-35. Write down
Read 2A pp 34-35. Write down
learn the new words p 262. Do ex 6 and learn the new words p 262.
and learn the new words p 262.
and 7 p 37 in your book.
Do ex 6 and 7 p 37 in your book. Do ex 6 and 7 p 37 in your
book.
44
Unit 2 Science, space and
science fiction
Minitalk
Read about Ayanna and Robin in
2C. Write down and learn the new
words p 263.Answer 22 A, B and C
in your book.
Read about Ayanna, Robin and
Misuo in 2C. Write down and
learn the new words p
263.Answer 22 A, B, C, E and F
in your book.
Read about Ayanna, Robin,
Misuo and James in 2C. Write
down and learn the new words p
263.Answer 22 (all letters) in
your book.
45
Unit 3 Classics
There will be a written test
this week
Written test
Written test
Written test
46
Unit 3 Classics
Read 3A pp 58-61A. Write down
Read 3A pp 58-61A. Write down Read 3A pp 58-61A. Write down
and learn the new words p 263. Do and learn the new words p 263.
and learn the new words p 263.
ex 1 in your book
Do ex 1 and 3A in your book
Do ex 1 and 3A in your book
7
Matematikk – 9A, 9B, 9D
Hovedområde
Emne
Kompetansemål
Tall og algebra
Løyse likningar og ulikskapar Grunntall 9
av første grad og bruke dette Kapittel 2 og 3
til å løyse praktiske og
teoretiske problem
Analysere samansette
problemstillingar, identifisere
faste og variable storleikar,
kople samansette
problemstillingar til kjende
løysingsmetodar,
Bruke tal og variablar i
utforsking, eksperimentering
og praktisk og teoretisk
problemløysing
Kilder
Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse
Muntlig
Lytte til og delta i samtaler om
matematikk. Forklare en
tankegang ved hjelp av både
uformelt språk og presis faglig
begrepsbruk.
Analyserer og reflekterer
 Kan løse sammensatte
problemstillinger ved bruk av
likninger
 Løser uoppstilte likninger
Skriftlig
Bruke matematiske symbol og
det formelle språket i
matematikk til å løse problem
og presentere løsninger.
Forstår og tolker
 Utnytter forståelse av likhetstegnet til
å manipulere avanserte likninger
 Løser uoppstilte likninger
Lesing
Finne og bruke informasjon.
Reflektere over kompleksse
fagtekster.
Regning
Bruke matematiske begrep,
varierte fremgangsmåter og
strategier til problemløsing.
Kommunisere og vurdere hvor
gyldige løsningene er.
Digitale ferdigheter
Bruke digitale verktøy til å
finne og vurdere informasjon
8
Finner og henter ut informasjon
 Kan løse enkle likninger
 Kan bruke likninger i forbindelse
med valuttaomgjøring,
prosentregning og geometriske
problemer
Uke
Basis
Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker
Analyserer og reflekterer
42
Studer tekst og eksempler
på sidene fra 54 til 63.
2.1 2.23 2.5 2.6 2.8 2.9 2.22 2.30
2.40 2.42
2.12 2.14 2.23 2.26 2.33 2.35
2.43 2.44
2.15 2.16 2.37 2.38 2.43 2.44
2.45 2.46
43
Studer tekst og eksempler
på sidene fra 63 til 72.
2.49 2.51 2.81 2.83 2.84 2.90
2.91 2.97
2.52 2.54 2.57 2.60 2.62 2.64
2.69 2.72 2.86
2.65 2.66 2.73 2.75 2.77 2.79
2.89 2.96
44
Studer tekst og eksemplene
på sidene 75 til 86.
3.3 3.5 3.7 3.8 3.11 3.16 3.19
3.25 3.30 3.37
3.13 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34
3.36 3.37 3.38 3.39
3.13 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34
3.36 3.37 3.38 3.39
45
Prøve i matematikk
Vi repeterer: «Vi øver mer»
2.100 2.101 2.102 2.104 2.106
2.110 2.114 3.54 3.55 3.56
2.103 2.105 2.107 2.109 2.111
2.112 2.115 3.58 3.59
2.103 2.105 2.107 2.108 2.109
2.111 2.112 2.113 2.115 3.61
3.64Studer
46
Studer tekst og eksempler
på sidene 86 til 89.
3.46 3.47 3.48 3.57 3.62 3.41
3.42 3.43
3.41 3.42 3.43 3.49 3.50 3.63
3.64 3.57 3.62
3.41 3.42 3.43 3.44 3.51 3.52
3.53 3.63
9
RLE
Hovedområde Kompetansemål
Emne
Buddhisme
Kilder
Kunne forklare særpreget ved Horisonter 9
buddhisme og buddhistisk tro Internett
som livstolkning i forhold til
andre tradisjoner, likhetstrekk
og grunnleggende forskjeller.
Kunne gi en oversikt over
mangfoldet i buddhismen,
viktige historiske hendelser
og buddhismens stilling i
verden og Norge i dag.
Innhente digital informasjon
om og presentere spørsmål
som opptar mange buddhister.
Grunnleggende ferdigheter
Kjennetegn på måloppnåelse
Muntlig
Bruke muntlig språk for å
kommunisere og forklare
religioner. Bruke samtale,
dialog, fortelling og utredning
som midler til undring,
refleksjon og argumentasjon.
Analyserer og reflekterer
 Drøfter hva det vil si å være buddhist ved
å sammenligne med andre religioner og
livssyn.
 Finner og drøfter spørsmål som er
aktuelle for buddhister i dag.
 Forteller hvordan ulike historiske
hendelser har hatt betydning for
buddhismen.
 Reflekterer over særtrekk i kunst og
musikk knyttet til buddhismen.
 Forteller og reflekterer over mangfoldet
og ulike retninger i buddhismen
Skriftlig
Uttrykke kunnskaper om og
synspunkter på religion, livssyn
og etikk. Klargjøre tanker,
erfaringer og meninger. Tolke,
argumentere og kommunisere.
Lesing
Oppleve og forstå tekster.
Innhente informasjon, tolke og
reflektere over fagstoff.
Regning
Anvende ulike tidsregninger.
Tolke og bruke sttistikk.
Digitale ferdigheter
Bruke digitale verktøy til å
utforske aktuelle emner.
10
Forstår og tolker
 Forklarer hva en buddhist er og gir
eksempler på likheter og forskjeller med
andre religioner.
 Presenterer spørsmål som er aktuelle for
buddhister i dag.
 Forteller om viktige historiske hendelser.
 Beskriver kunst og musikk knyttet til
buddhismen.
Finner og henter ut informasjon
 Forteller hva som kjennetegner
buddhismen
 Gir eksempler på historiske hendelser
 Gjenkjenner kunst og musikk knyttet til
buddhismen
Uke Basis
Finner og henter ut informasjon
Forstår og tolker
Analyserer og reflekterer
42
Mangfoldet i hinduismen
s 29 - 33
Oppgave 1, s 33
Oppgave 1 og 2, s 33
Oppgave 3, s 33
43
Les s 38 - 45
Hva vil det si å være
buddhist
Skriv fem fakta setninger fra
s 38 - 45
Lag et tankekart over viktige
elementer fra s 38 - 45
Skriv et sammendrag av
side 38 – 45.
44
Les s 46 - 53
Skriv fem fakta setninger fra
Å være buddhist i dagliglivet s 46 – 53
Lag et tankekart over viktige
elementer fra s 46 - 53
Skriv et sammendrag av
s 46-53
45
Les s 55 – 60
Mangfoldet i buddhismen
Oppgave 1, s 60
Oppgave 1 og 2, s 60
Oppgave 6, s 60
46
Les s 60 – 65
Mangfoldet i buddhismen
Prøve i uke 47
Oppgave 2, s 65
Oppgave 1, s 65
Oppgave 4, s 65
11
Samfunnsfag
Hovedområde Kompetansemål
Emne
Historie
Den russiske
revolusjon
Gode tider i
USA, verre i
Europa
Kilder
Drøfte årsaker og virkninger Historie 9
av sentrale internasjonale
Underveis
konflikter på 1900-tallet.
Internett og
Drøfte viktige omveltninger andre medier
i samfunnet i nyere tid
Grunnleggende ferdigheter
Kjennetegn på måloppnåelse
Muntlig
Lytte, vurdere og gi respons på
og videreutvikle innlegg fra
andre. Beskrive, sammenligne og
analysere kilder og
problemstillinger. Bruke fakta,
teorier, definisjoner og fagbegrep
i innlegg og presentasjoner.
Analyserer og reflekterer
 Drøfter hva som menes med
«Russiske Revolusjon»
 Drøfter og argumenterer utviklingen i
USA og Europa i 1920-årene
 Finner og sammenligner relevant
informasjon i ulike typer kilder
 Jobber med kildekritikk
Skriftlig
Formulere faktasetninger,
oppsummere tekster og
formulere problemstillinger.
Forstår og tolker
 Forklarer hva som menes med
«Russiske revolusjon
 Forklarer utviklingen i USA og
Europa i 1920-årene
Lesing
Samle informasjon,
sammenligne, argumentere og
drøfte verdier i informasjonen
Regning
Bruke, tolke og lage tabeller
Digitale ferdigheter
Søke etter informasjon, utforske
nettsteder, utøve kildekritikk og
nettvett og velge relevant
informasjon
12
Finner og henter ut informasjon
 Gjenforteller hva som menes med
«Russiske revolusjon
 Kjenner til utviklingen i USA og
Europa i 1920-årene
Uke Basis
Finner og henter ut informasjon
Forstår og tolker
Analyserer og reflekterer
42
1. verdenskrig
Øve til prøven.
Lese s. 11-35
Øve til prøven.
Øve til prøven.
Øve til prøven.
Lese s. 11-35
Lese s. 11-35
Lese s. 11-35
Russiske revolusjon
Lag 7 Flash Cards av dette.
Oppgave 2 s.49
Lag 7 Flash Cards av dette.
Oppgave 4 s.49
Lag 10 Flash Cards av dette.
Gjør spørsmål 1, 2, 3 og 4 s. 48
Lag Flash 5 Cards av dette.
Gjør «Husker du?» s. 47
Lag 7 Flash Cards av dette.
Oppgave 3 s. 49
Lag 10 Flash Cards av dette
43
Les s. 38-41
44
Russiske revolusjon
Les s. 42-48
45
Gode tider i USA, verre i
Europa
«Husker du?» spørsmål 1 og 3 s. 60 «Husker du?» spørsmål 1-4 s. 60
Skriv et sammendrag av teksten
s.53-58
Studer «Årsak-Virkning» s. 61
Gjør spørsmål 2, 3 og 4 s. 62
Oppgave 3 s.63
Studer «Årsak-Virkning» s. 61
Les s. 53-58 (øverst)
46
Gode tider i USA, verre i
Europa
«Husker du?» spørsmål 5-8 s.60
Oppgave 2 s.63
Les s. 58-62
Evaluering i uke 48
13
Naturfag
Hovedområde Kompetansemål
Emne
Kilder
Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse
Fenomener og Vurdere egenskaper til
grunnstoffer og
stoffer
forbindelser ved bruk av
periodesystemet
Eureka 9,
kapittel 2-4
Lesing
Finner, tolker og vurderer
informasjon i naturfaglige
tekster.
Forskerspiren Beskrive nervesystemet og
hormonsystemet og
forklare hvordan de styrer
prosesser i kroppen
Formulere testbare
hypoteser, planlegge og
gjennomføre undersøkelser
av dem og diskutere
observasjoner og resultater
i en rapport
Muntlig/Skriftlig
Gjengir, bruker og
reflekterer over naturfaglig
innhold ved bruk av
naturfaglige uttrykksmåter,
begreper, symboler og
figurer.
Analyserer og reflekterer
 Vurdere og sammenligne kjemiske stoffers egenskaper,
oppbygning og reaksjoner med presis bruk av
fagbegreper, formler og reaksjonslikninger
 Reflektere rundt hvordan samspillet mellom ulike deler
av nerve- og hormonsystemet styrer prosesser i
kroppen
 Formulere testbare hypoteser, planlegge og
gjennomføre undersøkelser og forklare observasjoner
og resultater i en rapport
Forstår og tolker
 Forklare kjemiske stoffers oppbygning, egenskaper og
Regning
reaksjoner med fagbegreper og formler
Gjenkjenner, anvender og
 Forklare hvordan ulike deler av nerve- og
analyserer tall, målenheter,
hormonsystemet styrer prosesser i kroppen
formler og grafikk knyttet til
 Lage hypoteser, gjennomføre undersøkelser og beskrive
naturfaglig innhold.
observasjoner og resultater i en rapport
Digitale verktøy
Finne og hente ut informasjon
Finner, anvender og vurderer
 Gi eksempler på kjemiske stoffer og bruke
informasjon ved hjelp av
periodesystemet til å forklare grunnstoffers oppbygning
digitale verktøy.
 Gi eksempler på prosesser i kroppen som styres av
nervesystemet og hormonsystemet
 Delta i undersøkelser og beskrive observasjoner
14
Uke Basis
Finner og henter ut
informasjon
Forstår og tolker
Analyserer og reflekterer
42
Nøkkelspørsmål 1-4 s. 47
Nøkkelspørsmål 1-2 s. 49
Oppgave 13
Nøkkelspørsmål 1-4 s. 47
Nøkkelspørsmål 1-4 s. 49
Utfordring s. 47
Oppgave 12, 13 og 15
Nøkkelspørsmål 1-4 s. 47
Nøkkelspørsmål 1-4 s. 49
Utfordring s. 47 og s. 49
Oppgave 12 og 15
Øve til prøve.
Øve til prøve.
Øve til prøve.
Begynn med en presentasjon
innen temaet nerve- og
hormonsystemet.
Begynn med en presentasjon
innen temaet nerve- og
hormonsystemet.
Begynn med en presentasjon
innen temaet nerve- og
hormonsystemet.
Side 44-49
Vann – et livsviktig stoff,
Renseteknologi – kjemisk
felling av fosfat
Aktivitet: Framstilling av salt
43
9A og 9D: skriftlig prøve
Pensum: Kapittel 1 og 2
9B og 9C: muntlig prøve
Pensum: Kapittel 2
Aktivitet: Renseteknologi
44
Side 56-69 og side 76-81
Aktivitet: Diverse forsøk om
nerveillusjoner
45
Side 56-69 og side 76-81
Fullfør og øv på presentasjonen. Fullfør og øv på presentasjonen.
Fullfør og øv på presentasjonen.
Levere rapport på ITL fra
forsøk i uke 45 (frist: fredag
klokken 12).
Levere rapport på ITL fra forsøk
i uke 45 (frist: fredag klokken
12).
Aktivitet: Diverse forsøk om
reaksjonstid og reflekser
46
Muntlig presentasjon Tema:
nerve- og hormonsystemet
Levere rapport på ITL fra forsøk
i uke 45 (frist: fredag klokken
12).
Aktivitet: Måling av blodsukker
15
Deutsch
Hovedområde
Emne
Kompetansemål
Kilder
Grunnleggende ferdigheter
Undersøke likheter og ulikheter Auf Deutsch 2
Språklæring
Personlig pronomen i
mellom morsmålet og det nye
Texte und
nominativ og akkusativ. språket og utnytte dette i egen
Übungen
språklæring
Aktivitetshefte
Delta i enkle, spontane
Kommunikasjon
Togreise
samtalesituasjoner
Møbler
Mat
Tilpasse språkbruken i noen
grad til ulike
kommunikasjonssituasjoner
Kommunisere med forståelig
uttale
Språk, kultur og
Samfunn
Berlin
Genf
Muntlig
Vise evne til å lytte og tale
Skriftlig
Bruke språket i stadig mer
krevende sammenhenger
Lesing
Forstå, utforske og reflektere
over stadig mer utfordrende
tekster
Presentere ulike emner muntlig
Regning
Gjøre kvantifiseringer og
målinger i hverdagslige
sammenhenger
Samtale om dagligliv, personer
og aktuelle hendelser i
språkområdet og i Norge
Digitale verktøy
Bruke digitale verktøy for å
møte autentisk språk
16
Kjennetegn på måloppnåelse
Analyserer og reflekterer
 Har gode kunnskaper om Berlin og
Genf
 Har et rikt ordforråd om emnene
 Leser og framfører med tydelig og
god uttale
 Behersker bruken av personlig
pronomen
Forstår og tolker
 Har noen kunnskaper om Berlin og
Genf og Bayern
 Kan en del ord om emnene
 Leser og framfører med god uttale
 Kjenner til bruken av personlig
pronomen
Finner og henter ut informasjon
 Leser og framfører med stort sett
forståelig uttale
 Kjenner til Berlin og Genf
 Kan noen ord om emnene
 Gjenkjenner noen personlige
pronomen
Uke
Basis
Finner og henter ut
informasjon
Forstår og tolker
42
Wiederholung 1 s.57-61
Skriv 4 setninger fra « Berlin» s.
59
Les «Berlin» s. 59.
Les «Berlin» s. 59.
Skriv 4 faktasetninger fra teksten. Skriv 6 faktasetninger fra
teksten.
43
Kap.4: Neue Heimat s.69-71
Tekst A s.70
Tekst A: øv deg på dialogen.
Lær 5 gloser
Tekst A: øv deg på dialogen.
Lær 8 gloser
Tekst A: øv deg på å lese teksten
Lær 10 gloser
Lær personlig pronomen i
nominativ og akkusativ
Lær personlig pronomen i
nominativ og akkusativ
Personlig pronomen i nominativ
og akkusativ s.76, 239 og 240
44
Kap.4: Neue Heimat
Tekst B s. 72
Tekst B:Les første avsnitt godt.
s. 73 Karens Zimmer.
Lær 5 møbelgloser.
Personlig pronomen i nominativ
og akkusativ s.76, 239 og 240
Analyserer og reflekterer
Tekst B:Les første avsnitt godt s. Tekst B: les godt på teksten.
73 Karens Zimmer.
S.73 Karens Zimmer.
Lær 10 møbelgloser.
Lær de 12 møbelglosene.
Finn informasjon om Genf.
Finn informasjon om Genf.
Tekst C. les godt på dialogen.
Lær 8 matgloser.
Gjør oppgave A7a og b s.75
Tekst C. les godt på teksten.
Lær 12 matgloser.
Gjør oppgave A8 s.75
45
Kap.4: Neue Heimat
Tekst C 74
Vi øver til muntlig framføring i
uke 46 (Minivortrag).
Tekst C. les godt på dialogen.
Lær 4 matgloser
Gjør oppgave A7a s.75
46
Muntlig framføring
Lag en presentasjon. Snakk om familien din, hvor du bor, huset du bor i (navn på rom), rommet ditt
(møbler) og mat du liker. Øv på framføringen.
17
FRANÇAIS
Hovedområde
Emne
Kompetansemål
Undersøke likheter og ulikheter
Språklæring
Refleksive verb
mellom morsmålet og det nye
Objektspronomen språket og utnytte dette i egen
språklæring
Kommunikasjon Delta i enkle, spontane
Klokka
samtalesituasjoner
Kommunisere med forståelig
uttale
Bruke grunnleggende språklige
strukturer og former for
tekstbinding
Finne relevante opplysninger og
forstå hovedinnholdet i skriftlige
og muntlige tilpassede og
autentiske tekster i ulike
sjangere
Kilder
Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse
Ouverture 9
Kap. 2 og 3
Muntlig
Vise evne til å lytte og tale
Skriftlig
Bruke språket i ulike
sammenhenger
Lesing
Forstå, utforske og reflektere
over tekster. Skaffe seg
innsikt på tvers av kulturer
Regning
Gjøre kvantifiseringer og
målinger i hverdagslige
sammenhenger
Digitale ferdigheter
Bruke digitale verktøy for å
møte autentisk språk
Språk, kultur og Samtale om dagligliv, personer
og aktuelle hendelser i
samfunn
Hverdagsrutiner språkområdet og i Norge
Familie
18
Analyserer og reflekterer
 Reflekterer over forskjeller mellom
hverdagsrutiner i Norge og Frankrike
 Har et rikt ordforråd om emnet
 Produserer setninger med klokkeslett
 Produserer setninger med grunnleggende
språklige strukturer og god tekstbinding
Forstår og tolker
 Kan uttrykke noe om hverdagsrutiner i
Frankrike
 Har et godt ordforråd om emnet
 Kan uttrykke klokkeslett
 Bruker grunnleggende språklige strukturer
Finner og henter ut informasjon
 Finner noen fakta om hverdagsrutiner i
Frankrike
 Kan noen ord om emnet
 Kan uttrykke noen klokkeslett
 Kjenner igjen enkelte språklige strukturer
Uke Basis
Finner og henter ut informasjon
Forstår og tolker
Analyserer og reflekterer
42
Une journée ordinaire
s. 34 – 38.
Les dialog B s. 38. Skriv ned og lær Les dialog A og B s. 37 – 38.
glosene s.53.
Skriv ned og lær glosene s. 53.
Les dialog A og B s. 37 – 38.
Skriv ned og lær glosene s. 53.
43
Une journée ordinaire
Klokka s. 38 – 39
-er verb og refleksive verb
s.47 – 48
Repeter klokka og bøyning av
refleksive verb (se laver, se
coucher og se présenter).
Gjør oppg. 7A s. 39.
Repeter klokka og bøyning av
refleksive verb (se laver, se
coucher og se présenter).
Gjør oppg. 7B s. 39.
Repeter klokka og bøyning av
refleksive verb (se laver, se
coucher og se présenter).
Skriv en liten tekst på fransk om
din morgen der du fletter inn
klokkeslett.
44
Familie s. 56 – 57
Eiendomsord
Objektspronomen
Les dialog 1 s. 56. Lær 7 gloser s.
72. Lær objektspronomen utenat.
Les dialog 1 s. 56. Lær 12 gloser
s. 72. Lær objektspronomen
utenat.
Les dialog 1 s. 56. Lær glosene s.
72. Lær objektspronomen utenat.
Gjør oppg. 12 A skriftlig s. 69.
45
Adjektiv s. 59-60 + 67 – 68 Øv til prøven. Lær å bøye verbene
Verbene connaître og dire connaître og dire.
s. 70
Øv til prøven. Lær å bøye
verbene connaître og dire.
Øv til prøven. Lær å bøye
verbene connaître og dire.
Lag 4 setninger der du bruker
disse verbene.
46
PRØVE
Øv til prøven: gloser s. 53 + s.72, klokka, refleksive verb, objektspronomen og verbene connaître og dire.
19
ESPAÑOL
Hovedområde
Emne
Kompetansemål
Kilder
Språklæring
Ordforråd,
setningsbygging
og
tekstsammenheng.
Bruke digitale verktøy og andre Chicos Chicas 2
hjelpemidler.
Kommunikasjon
Kunne snakke om
hva du gjør på
fritiden.
Finne relevante opplysninger og
forstå hovedinnholdet i skriftlig
og muntlig tilpassede og
autentiske tekster i ulike
sjangre.
Beskrive og vurdere eget
arbeid med å lære det nye
språket.
Bruke grunnleggende
språklige strukturer og former
for tekstbinding
Gi uttrykk for egne meninger og
følelser.
Språk, kultur og
samfunn
Latinamerikansk
geografi og kultur
Grunnleggende ferdigheter
Kjennetegn på måloppnåelse
Muntlig
Lytte, tale og forstå det nye
språket
Analyserer og reflekterer
 Har god kunnskap om latinamerikansk
geografi og har noe kjennskap til
landenes kultur.
 Har eit rikt ordforråd og forteller hvor
godt du liker eller misliker å gjøre noe
på fritiden.
 Har god forståelse for hvordan de ulike
spørreordene brukes.
Skriftlig
Forstå og ta i bruk språket i
varierte samanhengar
Lesing
Forstå og finne informasjon i
ulike tekstar
Regning
Forstå, bruke og presentere
grafiske fremstillinger i
hverdagslige sammenhenger.
Digitale ferdigheter
Opphavsrett og kildekritikk.
Samtale om språk og sider ved
geografiske forhold i
språkområdet.
Gi uttrykk for opplevelser
knyttet til språkområdets kultur.
20
Forstår og tolker
 Forteller om land i Latin-Amerika
 Spør om hva andre gjør på fritiden og
forteller om hva du selv gjør.
 Uttrykker hva du liker og ikke liker.
Finner og henter ut informasjon
 Kjenner til Latin-Amerikas geografi
 Gjenkjenner verb som blir brukt for å
uttrykke hva en liker og ikke liker.
 Forteller hva du gjør på fritiden.
 Klarar å gjenkjenne spørreord i tekst og
tale.
Uke Basis
Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker
Analyserer og reflekterer
Hvilke land ligger nord og sør for
ekvator? Hva er forskjellen på
årstider og temperaturer nord og sør
for ekvator? Hvordan tror du
Ecuador har fått navnet sitt?
42
Kart over Latin-Amerika
på its learning
Skriv ned 5 spansktalende land og Se på Latin-Amerikas geografi.
hovedsteder.
Skriv 5 spørsmål om
spansktalende latinamerikanske
land.
43
Fritidsaktivitetar.
Spørreord s.13 i elevboka.
Les og forstå bruken av de ulike
spørreordene. Repeter
fritidsaktiviteter.
44
Expresar gustos s. 44 i
elevboka.
Gerundium s.32 i elevboka
Lær hvordan du danner gerundium. Skriv 5 setninger med gerundium.
Gjør oppgave 2 side 32 i eleboka.
45
Futurum: Ir a + infinitiv s. 49 Les og forstå hvordan du forteller
i elevboka.
om hva du skal gjøre.
46
Skriftlig prøve
Lag 5 spørsmål om
Skriv en liten dialog om hva du og
fritidsaktiviteter. Bruk forskjellige en venn gjør på fritiden. Bruk
spørreord.
forskjellige spørreord.
Forbered deg på å fortelle om hva
du skal gjøre i morgen.
Skriftlig prøve: El tiempo libre.
21
Skriv en liten tekst om hva du gjør
etter skolen. Bruk gerundium.
Lag en dialog hvor du og en venn
legger planer for helgen.
English in depth
Hovedområde
Kompetansemål
Kilder
Utforsking av
språk og tekst
Eksperimentere med ulike
skriftlige og muntlige
uttrykksformer i ulike sjangere
Roman
Internet
Film
Identifisere kjennetegn ved ulike
teksttyper og bruke disse i egen
tesktproduksjon
Tekst og
mening
Formidle egne opplevelser av
musikk og filmer eller teater til
andre
Lese og presentere et utvalg
selvvalgt skjønnlitteratur og
sakprosa
Grunnleggende ferdigheter
Muntlig
Lytte og tale
Skriftlig
Forstå og bruke språket I stadig
mer varierte og krevende
sammenhenger
Lesing
Lese med forståelse, utforske og
reflektere over stadig mer
krevende tekster. Skaffe seg
innsikt på tvers av kulturer og
fagfelt
Regning
Bruke informasjon fra grafiske
fremstillinger, tabeller og
statistikker som grunnlag for
forståelse av engelske tekster
Digitale ferdigheter
Bruke digitale verktøy til utvikling
av språkkompetanse og særlig for
å få tilgang til autentiske tekster.
22
Kjennetegn på måloppnåelse
Analyserer og reflekterer
 Reflekterer over innhold og tema i
film
 Bruker faglige begreper bevisst
under presentasjon av egen
filmopplevelse
Forstår og tolker
 Formidler egen filmopplevelse med
vekt på innhold og tema
 Benytter faglige ord- og
uttrykksmåter
Finner og henter ut informasjon
 Skriver en filmanmeldelse etter gitte
kriterier
 Bruker noen faguttrykk
Uke
Basis
Finner og henter ut informasjon
Forstår og bruker
42
Lesing/lytting til
skjønnlitterær bok
På ferie - ordforråd
Lag en enkel oversikt over noen av Lag et enkelt tankekart over noen Skriv en side om hovedpersonene
de viktigste personene i boken.
av de sentrale personene i boken. i boken og dine tanker om
forholdene mellom disse.
43
Lesing/lytting til
skjønnlitterær bok
Gjennomgang av
filmanmeldelse
Skriv en halv side om boken vi
leser. Hva synes du om boken?
Skriv en side om boken vi leser.
Hva synes du om boken?
Begrunn dine synspunkter.
Skriv en og halv side om boken
vi leser. Hva synes du om boken?
Begrunn dine synspunkter og
skriv samtidig hvorfor dette er en
god/dårlig bok!
44
Film
Noter fem setninger om
hovedpersonene i filmen.
Noter ti setninger om
hovedpersonene i filmen.
Skriv en halv side om
hovedpersonene i filmen.
45
Film
Skriv noen setninger om hvorfor du Beskriv to av hovedpersonene
vil anbefale andre å se filmen.
med egne ord. Halv side.
Øv på framføring i neste uke!
Øv på framføring i neste uke!
Skriv litt om hva du synes kunne
vært annerledes i filmen og
hvorfor.
Øv på framføring i neste uke!
46
Lesing/lytting til
skjønnlitterær bok
Muntlig presentasjon av
filmen/selvvalgt film
Muntlig framføring om film.
Vurdering med karakter.
Muntlig framføring om film.
Vurdering med karakter.
Muntlig framføring om film.
Vurdering med karakter.
23
Analyserer og bruker
Mat og helse
Hovedområde
Emne
Kompetansemål
Kilder
Grunnleggende ferdigheter
Mat og livsstil
Planlegge og lage trygg
og ernæringsmessig god
mat, og forklare hvilke
næringsstoffer matvarene
inneholder
Matlyst, Det
Norske
Samlaget, del a,
kap. 3, 4, 5 og 6
Muntlig
Analyserer og reflekterer
Gjøre greie for smak, lukt og
 Argumenterer og kommuniserer ideer i
estetikk. Formulere praktiske
faget, og bruker faguttrykk i samtaler med
problem og spørsmål,
andre
argumentere og kommunisere
 Ser, forstår og har oversikt over oppgaver
ideer i faget.
som må gjøres og ordner opp uoppfordret
 Sørger for god flyt og godt samarbeid på
Skriftlig
gruppen på en slik måte at alle er med og at
Skrive egne oppskrifter og
det er god stemning.
framgangsmåter.
Forstår og tolker
Lesing
 Følger oppskrifter selvstendig og begrunner
Granske, tolke og reflektere
valg, kan endre på oppskrifter ved behov
over faglige tekster med
 Ser og tar tak i mange av fellesoppgavene på
stigende vanskegrad.
eget initiativ
 Bidrar til god flyt og godt samarbeid på
Regning
gruppen på en slik måte at alle er med og at
Måle og veie i praktisk arbeid
det er god stemning.
med oppskrifter
Kokebok for alle
Sammenlikne måltid en
selv lager med
kostholdsrådene fra
styresmaktene
Bruke digitale verktøy til
å vurdere energi- og
næringsinnhold i mat og
drikke, og gjøre seg nytte
av resultatene når en
lager mat
Digitale ferdigheter
Søke etter informasjon,
sammenlikne og vurdere
næringsinnhold og presentere
faglig innhold.
24
Kjennetegn på måloppnåelse
Finner og henter ut informasjon
 Utfører oppgaver som blir påpekt.
 Tenker over sin egen rolle i gruppen og
hvordan hver enkelt kan påvirke helheten
positivt.
 Følger en enkel oppskrift med
framgangsmåte med noe hjelp.
Uke Basis
42
Karbohydrater og sukker
Matlyst s.18-21, s.28-32
43
Proteiner
Matlyst s.23, s.28-32
Finner og henter ut informasjon
Vet hvordan man kan se hvilke
matvarer som inneholder lite og
https://www.youtube.com/watch?v=Es mye sukker. Vet hvilke matvarer
n8TZq6A8s
som dekker behovet for
Byggotto s. 45, Stekte epler s.106
karbohydrater
Sier hvorfor kroppen trenger
proteiner, og hvilke matvarer vi
https://www.youtube.com/watch?v=3B finner dem i.
y_kv-I_I4
44
45
Linsegryte (s.11), iskrem (s.110)
Fett, hel- og halvfabrikat
Matlyst s.22, s.28-32
Vet hvorfor kroppen trenger fett,
og at noe fett i mat er bedre for
https://www.youtube.com/watch?v=EL kroppen enn andre. Finner
3cgfrMWvA&index=25&list=PLCA8 informasjon om hva hel- og
08D278B137D2D
halvfabrikert mat inneholder
Fiskepinner: egen oppskrift,
”Speilegg”-dessert: egen oppskrift
Vitaminer og mineraler
Nevner noen vitaminer, og hvorfor
Matlyst s.23-26, s.28-32
de er så viktige
https://www.youtube.com/watch?v=tvoX0gNxe8&list=PLCA808D278B13
7D2D&index=50
46
Grønnsakswok s. 8, Skogsbærtrifle
s. 109
Karbohydrater og sukker
Matlyst s.18-21, s.28-32
Vet hvordan man kan se hvilke
matvarer som inneholder lite og
https://www.youtube.com/watch?v=Es mye sukker. Vet hvilke matvarer
n8TZq6A8s
som dekker behovet for
Byggotto s. 45, Stekte epler s.106
karbohydrater
25
Forstår og tolker
Analyserer og reflekterer
Finner fram til hvor mye sukker
myndighetene anbefaler/dag, og kan
bruke det til å velge matvarer i
hverdagen. Vet hva karbohydrater
består av, og hvilke typer
karbohydrater vi har.
Forstår hvordan proteiner er bygd
opp, at noen proteinkilder er rikere
enn andre og hva essensielle
aminosyrer vil si
Forklarer hvordan karbohydrater er
bygd opp, og hvorfor kroppen trenger
dem. Vurderer hvilke typer
karbohydrater som er bedre for
kroppen og hvorfor
Forstår hvorfor noen typer fett er
bedre enn andre, og kan vurdere
matvarevalg ut fra det.
Sammenlikner innhold i hel- og
halvfabrikat med det vi lager på
kjøkkenet
Bruker oppbyggingen av
fettmolekyler til å reflektere over
hvilken virkning de har på
kolesterolet og helsen. Drøfter
innholdet i hel- og halvfabrikat og
kan vurdere matvarer ut fra det.
Forstår forskjellen mellom
vannløselige og fettløselige
vitaminer, og hvilke matvarer vi
finner dem i. Nevner noen mineraler
og sporstoffer
Nevner flere vitaminer i begge
gruppene, og kjenner til hvilke
sykdommer for lite av noen av
vitaminene/mineralene kan føre til
Finner fram til hvor mye sukker
myndighetene anbefaler/dag, og kan
bruke det til å velge matvarer i
hverdagen. Vet hva karbohydrater
består av, og hvilke typer
karbohydrater vi har.
Forklarer hvordan karbohydrater er
bygd opp, og hvorfor kroppen trenger
dem. Vurderer hvilke typer
karbohydrater som er bedre for
kroppen og hvorfor
Reflekterer over hvilke proteinkilder
man kan velge, og hvordan valget
påvirker helsen og miljøet.
Musikk
Hovedområde
Emne
Musisering
Komponering
Lytting
Kompetansemål
Bruke musikkens
grunnelementer, symboler for
besifring og akkordprogresjoner
i spill på instrumenter
Kilder
CDer
Tabulatur
Øve inn og framføre et repertoar
av musikk fra ulike sjangere med
vekt på rytmisk musikk
Sangtekster
Velge uttrykk og formidlingsform
i egen musisering og grunngi
valgene
Ultimateguit
ar.com
Gjenkjenne og benevne
forskjellige instrumenter og
ensembler innenfor ulike sjangere
Gjøre rede for hvordan musikk
gjenspeiler trekk ved
samfunnsutvikling og
ungdomskultur
Uttrykke og formidle refleksjon
om musikk som kunst- og
kulturuttrykk og som
underholdnings- og forbruksvare
Gitarhefter
Opus 9
Grunnleggende ferdigheter
Lesing
Tolke og forstå ulike
musikalske uttrykk, symboler,
tegn og former for notasjon
Skriving
Bruke ulike former for notasjon
som kan tas vare på.
Eksperimentere over rim og
rytme.
Kjennetegn på måloppnåelse
Analyserer og reflekterer
 Drøfter populæmusikalske verk i en
historisk sammenheng
 Viser god kjennskap til aktuelle
musikkstykker, og er aktiv og målrettet i
samspill
 Viser instrumental utvikling, og evne til å
uttrykke seg musikalsk
 Viser god kunnskap om afroamerikansk
musikk, dens utspring og påvirkning på dagens
populærmusikk.
Muntlig
Synge, delta i samspill. Formidle
musikalske opplevelser, sette ord Forstår og tolker
på hva en hører, og selv ønske
å uttrykke og å formidle
Regning
Være kjent med musikkens
grunnelementer, ulike
musikalske mønstre,
variasjoner og former
Digitale ferdigheter
Bruke nettsteder for å finne
sanger, musikk, og ressurser til
egen musisering
26
 Plasserer populærmusikalske verk i en
historisk sammenheng
 Kjenner til aktuelle musikkstykker, og er
fokusert på egne arbeidsoppgaver i samspill
 Forklarer og gir eksempler på
afroamerikansk musikk, dens
grunnelementer og ulike uttrykksmåter.
Finner og henter ut informasjon
 Kjenner til musikkstykker fra ulike perioder
 Fremfører deler av noen sanger
 Kjenner til elementer fra afroamerikansk
musikk.
Plan i musikk 9. trinn
Stasjon
Sang
Kompetansemål
Øve inn og framføre et repertoar av musikk fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk
Tema: Afro-amerikansk musikk.
Prosjekt rock-pop


Samspill - blues



9A/9D mandag 4.time
UKE
Dato Sang
uke 42 13.10. 9A
uke 43 20.10. 9A
uke 44 27.10. 9D
uke 45
3.11. 9D
uke 46 10.11. 9D
Blues
9D1
9D1
9A1
9A1
9A1
Gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk
Diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers
folkemusikk og gjøre rede for egne musikkpreferanser
Gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere
Uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som
underholdnings- og forbruksvare
Gjøre rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og ungdomskultur og
hvordan dette kan komme til uttrykk gjennom ulike former for rytmisk musikk, kunstmusikk og
norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk
9B/9C tirsdag 6.time
UKE
Dato Sang
uke 42 14.10. 9B
uke 43 21.10. 9B
uke 44 28.10. 9C
uke 45
4.11. 9C
uke 46 11.11. 9C
Prosj.
9D2
9D2
9A2
9A2
9A2
27
Blues
9C1
9C1
9B1
9B1
9B1
Prosj.
9C2
9C2
9B2
9B2
9B2
Kunst og håndverk - tekstil
Hovedområde
Emne
Design
Tekstil
Strikking/hekling
Kompetansemål
Designe produkter ut fra en
kravspesifikasjon for form og
funksjon.
Beskrive ulike
løsningsalternativer i design av et
produkt ved hjelp av skisser
Lage funksjonelle
bruksgjenstander og vurdere
kvaliteten av eget håndverk
Kilder
Grunnleggende ferdigheter
Akantus
Muntlig
Analyserer og reflekterer
Reflektere over estetiske
 Designer et hodeplagg ut fra egne
virkemidler og sammenhenger.
skisser
Uttrykke seg muntlig om eget
 Viser forskjellige løsningsalternativ ved
og andres arbeid.
hjelp av form og farge
 Lager et funksjonelt hodeplagg av høy
Skriftlig
kvalitet
Beskrive og vurdere eget
arbeid. Omsette ideer til tegn.
Forstår og tolker
 Designer et hodeplagg
Lesing
 Tegner forskjellige forslag ved hjelp av
Tolke tegn og symboler og få
form og farge
inspirasjon til skapende arbeid.
 Lager et funksjonelt hodeplagg
Utvikle tekstforståelse, lese og
forstå ulike tekstuttrykk.
Finner og henter ut informasjon
Internett
Regning
Bruke regneferdigheter i arbeid
med ulike materialer og
teknikker
Digital
Søke inspirasjon på internett.
28
Kjennetegn på måloppnåelse
 Lager et hodeplagg
 Tegner hodeplagget i farger
 Lager et hodeplagg
Hodeplagg
Design – tekstil – strikking/hekling
Arbeidskrav:
 Tegn minst 4 forskjellige forslag til hodeplagg. Prøv om du kan finne på noe du ikke har sett før.
 Velg den du liker best og lag minst 4 variasjoner. Bruk forskjellige fargekombinasjoner.
 Du velger selv om du vil hekle eller strikke.
 Lag prøvelapp
 Lag oppskrift/ arbeidstegning
 Lag produktet på skolen
 Pynt og dusker o.l. lager du til sist hvis du har tid.
Innlevering: uke 50
Praktisk del: et hodeplagg som merkes med navn og klasse.
Skriftlig del: et hefte som inneholder skisser, arbeidstegning/ oppskrift prøvelapp, logg og egenvurdering
29
Kunst og håndverk
Hovedområde
Emne
Design
Leire
Kompetansemål
Designe produkter ut fra en
kravspesifikasjon for form og
funksjon
Beskrive ulike
løsningsalternativer i design
av et produkt ved hjelp av
skisser.
Samtale om hvordan urfolk og
andre kulturer har påvirket og
inspirert ulike designuttrykk
Kilder
Grunnleggende ferdigheter
Kjennetegn på måloppnåelse
Materiale/teori
gjennomgått i
timen, blant anna
frå «Smoke
firing» av Jane
Perryman.
Muntlig
Uttrykke seg muntlig i kunst
og håndverk om sitt eget og
andres arbeid.
Analyserer og reflekterer
Akantus
Lesing
Å kunne tolke tegn og
symboler og om å få
inspirasjon til skapende
arbeid.
Skriftlig
Omsette ideer til tegn.
Regning
Å kunne regne i kunst og
håndverk innebærer blant
annet å arbeide med
proporsjoner og dimensjoner.
Digitale ferdigheter
Å søke informasjon til
inspirasjon for eget arbeid.
30

Designer eit produkt som viser
kreativitet og kvalitet
 Lager skisser og reflekterer over
ulike løysingsalternativ.
 Kunne samtale om korleis
inspirasjon frå tradisjonelle
brennemetodar påverkar produktet
Forstår og tolker

Designer eit produkt frå eigen idé
 Lager fleire ulike skisser
 Kjenner til tradisjonelle måtar å
brenne keramikk
Finner og henter ut informasjon



Planlegger produktet
Lager skisse
Lager eit produkt
Røykbrente sjakkbrikkar
å modellere i leire
I denne oppgåva skal me jobbe med å modellere i leire. Utgongspunkt for formene me lagar er brikkane på eit
sjakkbrett. Me skal lære om tradisjonelle brennemetodar og samtale om korleis arbeidsmetodar frå andre
kulturar og andre tider kan inspirere oss når me lagar eit produkt.
Arbeidsplan:

Velg to brikkar frå eit sjakkbrett

Lag fleire ulike skisser for korleis du vil at brikkane dine skal sjå ut.

Velg kva skisser du vil bruke og modeller dei to figurane i leire.
Silja Mustaparta
Ved å røykbrenne arbeida ute kan me jobbe med kontrastane mellom
svart og kvitt.
Kontrastane får me fram ved å brenne med organisk materiale og
med mykje eller lite oksygen.
Innlevering: Veke 50.
Praktisk del: 2 brikkar, ein lys og ein mørk.
Skriftlig del: Skisser, logg og eigenvurdering.
31
Lance Hanes
Matematikk – 9C
Hovedområde
Emne
Kompetansemål
Kilder
Grunnleggende ferdigheter
Tall og algebra
Grunntall 9,
Behandle, faktorisere og
kapittel 2 og 3
forenkle algebrauttrykk,
knytte uttrykkene til
praktiske situasjoner og regne
med formler, parenteser og
brøkuttrykk
Muntlig/Skriftlig
Løse likninger og ulikheter
av første grad og bruke dette
til å løse praktiske og
teoretiske problem
Lesing
Gjengir, bruker og reflekterer
over matematisk innhold ved
bruk av matematiske
begreper, symboler, figurer,
tabeller, grafer og diagram.
Henter ut, anvender og
analyserer informasjon i
matematiske tekster.
Regning
Finner, anvender og
analyserer tall, symboler,
målenheter, formler og
grafikk til å løse
matematiske
problemstillinger med
varierte regnestrategier.
Digital
Henter ut, anvender og
analyserer matematisk
innhold ved hjelp av digitale
verktøy.
32
Kjennetegn på måloppnåelse
Analyserer og reflekterer
 Analyserer og behandler sammensatte
algebrauttrykk og knytter uttrykk til
praktiske situasjoner
 Analyserer og løser sammensatte
praktiske og teoretiske problemer ved
å sette opp og løse likninger
Forstår og tolker
 Behandler algebrauttrykk med flere
regnearter, potenser og parenteser
 Forstår hvorfor en likning kan
sammenlignes med en balansevekt og
løser likninger det det kreves flere
regneoperasjoner
Finner og henter ut informasjon
 Forenkler algebrauttrykk med
addisjon, subtraksjon og parenteser
 Løser likninger der det kreves kun en
regneoperasjon
Matematikk 9C
Uke
Basis
Finner og henter ut
informasjon
Forstår og tolker
Analyserer og reflekterer
42
Vi regner med bokstaver, s. 63-69
Verdien av et uttrykk, s. 70-72
Vi øver mer, s. 73
2.49, 2.51, 2.81, 2.83, 2.84,
2.90, 2.91, 2.97, 2.102, 2.104,
2.106, 2.110
2.52, 2.54, 2.57, 2.60, 2.62,
2.64, 2.69, 2.72, 2.86, 2.103,
2.105, 2.109, 2.112
2.65, 2.66, 2.73, 2.75, 2.77,
2.79, 2.89, 2.96, 2.103, 2.108,
2.113, 2.115
43
Vi løser likninger, s 78-86
3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.11, 3.16,
3.19, 3.25, 3.30, 3.37
3.13, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33,
3.34, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39
3.13, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33,
3.34, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39
44
Vi løser likninger, s. 87-89
Vi øver mer, s. 90
3.46, 3.47, 3.48, 3.57, 3.62,
3.41, 3.42, 3.43
3.41, 3.42, 3.43, 3.49, 3.50,
3.63, 3.64, 3.57, 3.62
3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.51,
3.52, 3.53, 3.63
45
Skriftlig prøve
Pensum: Kapittel 2 og 3
2.100, 2.101, 2.102, 2.104,
2.106, 2.110, 2.114, 3.54, 3.55,
3.56
2.103, 2.105, 2.107, 2.109,
2.111, 2.112, 2.115, 3.58, 3.59
2.103, 2.105, 2.107, 2.108,
2.109, 2.111, 2.112, 2.113,
2.115, 3.61, 3.64
46
Vi gjør om en formel, s. 94-95
Vi løser geometriske problemer, s. 96-99
4.1, 4.3, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14,
4.15
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.16,
4.17, 4.18
4.3, 4.8, 4.9, 4.10, 4.16, 4.19,
4.20, 4.21, 4.22
33
Kroppsøving
Hovedområde
Idrettsaktivitet
Fotball
Turn
Trening og livsstil
Kompetansemål
Kilder
Trene på og bruke ulike Internett:
ferdigheter i utvalgte
lagidretter, individuelle http://ndla.no/nb/no
idretter og alternative
de/2526
bevegelsesaktiviteter.
http://ndla.no/nb/no
Praktisere fair play ved de/125487
å bruke egne
ferdigheter og
kunnskaper til å gjøre
andre gode.
Bruke lek og ulike
treningsformer til å
utvikle egen kropp og
helse.
Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse
Analyserer og reflekterer
Muntlig
 Mestrer fair play og gjør andre gode
Formidle inntrykk og
 Bruker forskjellige pasninger og mottak og
opplevelser fra ulike
skudd (forskjellige typer)
aktiviteter. Lytte til andre og
 Behersker de forskjellige pasningene,
gi respons og være bevisst
mottakene og skuddene
på mottakeren når en
 Har ballkontroll
snakker. Samtale om regler.
Lesing
Hente, tolke, forstå og
vurdere informasjon fra
aktuelle tekster for faget
Regning
Måle lengde, tider og
krefter. Bruke, forstå og
tolke når en skal planlegge
og gjennomføre
treningsarbeid
Digitale ferdigheter
Bruke digitale verktøy for å
finne informasjon,
planlegge og aktivitet og
trening.
34


Kan regler og bruker dem aktivt
Mestrer elementer innen turn
Forstår og tolker
 Bruker fair play og forsøker å gjøre andre gode
 Kjenner til forskjellige pasninger, mottak og
skudd
 Behersker noen typer pasninger, mottak og
skudd
 Har delvis ballkontroll
 Kjenner til regler
 Kjenner til forskjellige elementer innen turn
Finner og henter ut informasjon
 Kjenner til fair play
 Deltar i fotball
 Hørt om regler
 Deltar i turn
35
Kalender for periodeplan 2
UKE 42
OKTOBER
Mandag 13
Denne uken:
SAMFUNNSFAG prøve
Elevsamtaler
Tirsdag 14
Onsdag 15
Torsdag 16
Fredag 17
Tirsdag 21
Onsdag 22
Torsdag 23
Fredag 24
Tirsdag 28
Onsdag 29
Torsdag 30
Fredag 31
Tirsdag 4
9A - Muse Mira 1.-4.t
Onsdag 5
Torsdag 6
Fredag 7
UKE 43
OKTOBER
Mandag 20
Denne uken:
NATURFAG prøve
NORSK skriving
UKE 44
OKTOBER
Mandag 27
NORSK sidemål
NORSK fremføring
UKE 45
NOVEMBER
Mandag 3
Denne uken:
MATEMATIKK prøve
ENGELSK prøve
UKE 46
NOVEMBER
Mandag 10
Denne uken:
NATURFAG fremføring
NORSK fremføring
Tirsdag 11
9B - Muse Mira 1.-4.t
Onsdag 12
FSP prøve FRANSK
FSP prøve SPANSK
FSP fremføring TYSK
Neste plan
Utviklingssamtaler uke 47-48-49
Uke 47 – RLE prøve, MHE prøve, 9C - Muse Mira tirsdag 18.nov 1.-4.time
Uke 48 – SAMFUNNSFAG prøve, 9D - Muse Mira tirsdag 25.nov 1.-4.time
Uke 50 – KHV innlevering
36
Torsdag 13
Yrkesmesse 4.-6.t
Fredag 14
FRI