PPUD111 Pedagogikk 1

Comments

Transcription

PPUD111 Pedagogikk 1
Pensumliste
Emnekode : PPUD 111
Emnenamn : Pedagogikk 1
Semester : Haust og vår
Årstal : 2015-2016
Samla sidetal : 1249
Sist oppdatert: 24.06.2015
Bachmann, K. og Haug, P.(2006): Forskning om tilpasset opplæring Forskingsrapport nr. 62. Volda:
Høgskulen i Volda/ Møreforskning.(123 s.)
Bergkastet, I., Dahl, L. og Hansen K.A. (2009): Elevens læringsmiljø – lærerens muligheter. En
praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.1-8, 10 er pensum.
(157 s.)
Bjørndal,C. (2011): Det vurderende øyet : observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og
veiledning. Oslo: Gyldendal akademisk ( 148 s.)
Dobson,S. , Eggen,A.B. og Smith,K. (red.) (2009): Vurdering, prinsipper og praksis. Oslo: Gyldendal
akademisk (155 s.) *
Ebbesen, A.G. (2009): Mirakelkur eller danningsprosjekt? Pedagogikk i praktisk- pedagogisk
utdanning. I: Mikkelsen, R. og Fladmoe, H.: Lektor – adjunkt – lærer. Innføringsbok i praktiskpedagogisk utdanning. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2 er pensum (22 s.)
Handal, G. og Lauvås, P. (1999): På egne vilkår. En strategi for veiledning med lærere. Oslo: Cappelen
akademisk forlag. Kap. 2 er pensum. (22.s.)
Imsen, G. (2009): Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. 4 utg. Oslo: Universitetsforlaget
Kap. 2 er pensum. (20 s.)
Krumsvik, R.J. og Säljö, R. (red.) (2013): Praktisk-pedagogisk utdanning : en antologi. Bergen:
Fagbokforlaget. Kap. 1- 8 , 15 -16 og 20 er pensum ( 280 s. )
Ohnstad, F.O. (2010): Profesjonsetikk i skolen. Læreres etiske ansvar. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Kap. 3 er pensum. ( 26 s.)
Pettersen, R. C. (2008): Oppgaveskrivingens ABC: veileder og førstehjelp for høgskolestudenter. Oslo:
Universitetsforlaget. (85 s.) *
Skaalvik, S. og Skaalvik, E. (2013): Skolen som læringsarena. Selvoppfatning, motivasjon og læring.
2.utg. Oslo: Universitetsforlaget ( 121 s.)*
Aagre, W.(2014): Ungdomskunnskap : hverdagslivets kulturelle former .2.utg. Bergen: Fagbokforlaget
(90 s.) *
*betyr : gjennomløpende pensumlitteratur for begge emnene i pedagogikk .
Aktuell tilleggslitteratur:
Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK2006) Kunnskapsdepartementet2006 (Kan lastes ned fra
www.udir.no )
Opplæringslova (2006) Lov og Forskrift til Lov . (Kan lastes ned fra www.lovdata.no )*
Befring, E.(2012): Skolen for barnas beste. Kvalitetsvilkår for oppvekst , læring og utvikling. Samlaget
Berg, G.D. og Nes, K. (red.) (2010): Tilpasset opplæring – støtte til læring Hamar: Oplandske bokforlag
Berg, Grete D. og Nes, Kari: Grete Dalhaug Berg (red), (2007): Kompetanse for tilpasset opplæring
Utdanningsdirektoratet. Artiklene kan lastes ned på:
http://bestilling.utdanningsdirektoratet.no/Bestillingstorg/PDF/Kompetanse_for_tilpasset_opplaring.
pdf
Damsgaard, H. L. (2010): Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.
Damsgaard, H. L. og Eftedal, C. I. (2014): ….men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i
videregående skole. CAPPELEN DAMM AS
Engvik, G. (2013): Klasseledelse: for elevenes læring. Trondheim: Akademika forlag
Erdis, M. og Bjerke, A.K. (2009): Juss for pedagoger. Bergen: Fagbokforlaget
Engen, T.O. & Haug, P. (red.) (2012): I klasserommet. Studier av skolens praksis . Oslo: Abstrakt forlag.
Flack, T. (2010): Innblikk Kartleggingsmateriell for sosialt samspill. Stavanger: Senter for
atferdsforskning. Heftet kan lastes ned på følgende adresse:
http://saf.uis.no/getfile.php/SAF/Bilder/Innblikk_PDFskjerm_mastersikkerhet.pdf (79 s.)
Gamlem, S. T. M. (2015): Tilbakemelding for læring og utvikling. Oslo: Gyldendal akademisk.139
Hoel, T.L., Engvik, G. og Hanssen, B. (2010): Ny som lærer – sjansespill og samspill. Trondheim: Tapir
forlag
Hopmann, S.: Undervisningens avgrensing, didaktikkens kjerne ( side 19-45). Langfeldt, G.: Didaktikk :
analytiske distinksjoner for å forstå undervisning (s 113-130). Langfeldt, G.: Didaktikk og
ansvarsstyring (s. 163-179) I: Midtsundstad, J.H. og Willbergh, I. (red) (2010): Didaktikk. Nye
perspektiver på undervisning. Cappelen Damm AS
Kompendium i generelle spesialpedagogiske emne
Laugerud, S. , Askeland, N. og Aamotsbakken, B. (2014): Lesing, lekser og læring. Tilpasset opplæring
og inkludering i den flerkulturelle skolen. Universitetsforlaget
Lillejord, S., Manger, T. og Nordahl, T. og Helland T. (2009): Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og
elevkunnskap. Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget
Manger, Lillejord, Nordahl & Helland (2009): Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og
elevkunnskap. Fagbokforlaget
Mikkelsen, R. og Fladmoe, H. (2009): Lektor- adjunkt – lærer. Innføringsbok i praktisk-pedagogisk
utdanning. Oslo: Universitetsforlaget.
Moltubak, J. D. (2015): Gnistrende undervisning : håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign.
Oslo: Gyldendal akademisk
Nordahl, T. m.fl. (2009): Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger.
Oslo: Fagbokforlaget
Nordahl, T. (2010): Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo:
Universitetsforlaget.
Ogden, T. (2012): Klasseledelse. Praksis, teori og forsking. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Ogden, T. (2004): Kvalitetsskolen. Oslo: Gyldendal Akademisk
Petterson, T. og Postholm, M. B. (red.) (2004): Klasseledelse. Oslo: Universitetsforlaget.
Postholm, M.B., Haug, P., Munthe, E. og Krumsvik, R.J. (red.) (2011): Lærerarbeid for elevens læring 510 Kristiansand : Høyskoleforlaget .
Prøitz, T.S. og Borgen, J.S. (2010): Rettferdig standpunktvurdering – det (u)muliges kunst? NIFU STEP
rapport nr. 16/2010 Kan lastes ned fra følgende
adresse:http://www.udir.no/upload/Rapporter/2010/Standpunkt_NIFU.pdf
Slemmen, T. (2010): Vurdering for læring i klasserommet . 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk (169 s.)
Stålsett, U., Storhaug, M. og Sandal, R. (2009): Veiledning i tilpasset opplæring. Fagbokforlaget.
Wilhelmsen, L.S. og Manger, T. (2011): Effektiv læring. Råd til nye studenter. Bergen: Fagbokforlaget