Høyring av forslag til plan for kalking av vassdrag i

Comments

Transcription

Høyring av forslag til plan for kalking av vassdrag i
Adresseliste
Trondheim, 02.07.2015
Dykkar ref.:
[Dykkar ref.]
Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2015/5383
Sakshandsamar:
Hanne Hegseth
Høyring av forslag til plan for kalking av vassdrag i Noreg
2016-2021
Forsuring er ein faktor som har ført til stor reduksjon av biologisk mangfald i norske innsjøar og
elvar. Dei siste tiåra har det vore ein sterk reduksjon i sur nedbør, men reduksjonane er ikkje
tilstrekkelege for å unngå forsuringsskadar på fisk og anna biologisk mangfald i Sør-Noreg. Kalking i
forsura område er derfor framleis eit viktig miljøtiltak.
Miljødirektoratet legg med dette forslag til plan for kalking av vassdrag i Noreg for perioden 20162021 ut på høyring. Planen gir føringar og prioriteringar for kalkingsverksemda i åra framover.
Forslaget til plan er å finne på Miljødirektoratets heimesider:
http://miljødirektoratet.no/no/Horinger/
Frist for å avgje høyringsuttale er 1. oktober 2015.
Eventuelle spørsmål kan stillast til Miljødirektoratet ved Hanne Hegseth
([email protected], tlf. 995 87 855).
Helsing
Miljødirektoratet
Dette dokumentet er elektronisk godkjend og har derfor ingen signatur
Yngve Svarte
avdelingsdirektør
Øyvind Walsø
seksjonsleder
Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: [email protected] | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|
1
Adresseliste:
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Østfold
Akershus fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Oslo kommune
Kommunane i Østfold
Kommunane i Akershus
Kommunane i Hedmark
Kommunane i Oppland
Kommunane i Buskerud
Kommunane i Telemark
Kommunane i Vestfold
Kommunane i Vest-Agder
Kommunane i Aust-Agder
Kommunane i Rogaland
Kommunane i Hordaland
Kommunane i Sogn og Fjordane
Norges vassdrags- og energidirektorat
Mattilsynet
Fiskeridirektoratet
Landbruksdirektoratet Oslo
Norsk institutt for vannforskning
Norsk institutt for naturforskning
Uni Research Miljø
Universitetet i Oslo
Postboks 788 Stoa
Postboks 513 Lundsiden
Postboks 59 Sentrum
Postboks 7310
Njøsavegen 2
Postboks 2603
Postboks 1604
Postboks 2076
Postboks 987
Postboks 4034
Postboks 8111 Dep
Postboks 325
Postboks 1200, sentrum
Postboks 988
Boks 220
Boks 7900
Fylkeshuset
Fylkeshuset
Postboks 2163
Postboks 2844
Postboks 788 Stoa
Serviceboks 517
Boks 130
Rådhuset
4809
4605
4001
5020
6863
3702
3007
3103
2626
2306
0032
1502
0107
2626
1702
5020
2325
3020
3103
3706
4809
4605
4001
6863
0037
Arendal
Kristiansand S
Stavanger
Bergen
Leikanger
SKIEN
Drammen
Tønsberg
Lillehammer
Hamar
OSLO
Moss
OSLO
Lillehammer
Sarpsborg
Bergen
Hamar
Drammen
TØNSBERG
Skien
ARENDAL
KRISTIANSAND S
Stavanger
Leikanger
OSLO
Boks 5091 Majorstua
Postboks 383
Postboks 185 Sentrum
Postboks 8140 Dep
Gaustadalléen 21
Postboks 5685 Sluppen
Thormøhlensgate 49 B
Boks 1072 Blindern
0301
2381
5804
0033
0349
7485
5006
0316
OSLO
Brumunddal
Bergen
OSLO
OSLO
Trondheim
BERGEN
OSLO
2
Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet
Veterinærinstituttet
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Naturvernforbundet
Norges Miljøvernforbund
Den Norske Turistforening
WWF Norge
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
Kunnskapssenter for laks og vannmiljø
Energi Norge
Norske Lakseelver
Norges Skogeierforbund
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norskog
Statskog SF
Postboks 5003
1432
ÅS
Pb 750 Sentrum
Postboks 94
Mariboes gate 8
Postboks 593
Youngstorget 1
Postboks 6784 St. Olavs Plass
Postboks 6784 St. Olavs plass
Postboks 313
Postboks 7184 Majorstuen
Postboks 9354 Grønland
Postboks 1438 Vika
Postboks 9354 Grønland
Øvre vollgt. 9
Postboks 123 Lilleaker
Postboks 63 Sentrum
0106
1378
0183
5806
0181
0130
0130
7801
0307
0135
0115
0135
0158
0216
7801
OSLO
NESBRU
OSLO
Bergen
OSLO
OSLO
OSLO
NAMSOS
OSLO
OSLO
OSLO
OSLO
OSLO
OSLO
NAMSOS
3